Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos App

Pakinggan ang tinig ng Diyos at salubungin ang pagbabalik ng Panginoong Jesus!

Hinihikayat namin ang mga naghahanap ng katotohanan na kontakin kami.

Ang Utos ng Diyos kay Satanas

9

(Job 2:6) At si Jehova ay nagsabi kay Satanas, Narito, siya’y nasa iyong kamay; ingatan mo lamang ang kaniyang buhay.

Hindi Kailanman Nangahas si Satanas na Suwayin ang Awtoridad ng Maylalang, at Dahil Dito, Maayos na Nabuhay ang Lahat ng mga Bagay

Ang Utos ng Diyos kay Satanas

Talata ito mula sa Aklat ni Job, at ang “siya” sa mga salitang ito ay tumutukoy kay Job. Bagama’t maikli, ipinaliliwanag ng pangungusap na ito ang maraming mga usapin. Inilalarawan nito ang partikular na usapan sa pagitan ng Diyos at ni Satanas sa espirituwal na mundo, at sinasabi sa atin na si Satanas ang paksa ng mga salita ng Diyos. Itinala rin nito ang partikular na sinabi ng Diyos. Kautusan at isang atas kay Satanas ang mga salita ng Diyos. Ang mga partikular na detalye ng utos na ito ay kaugnay sa 'di paggalaw sa buhay ni Job at kung saan nilimitahan ng Diyos ang pagtrato ni Satanas kay Job—kinailangan ni Satanas na di galawin ang buhay ni Job. Ang unang bagay na matututunan natin mula sa pangungusap na ito ay binigkas ng Diyos kay Satanas ang mga salitang ito. Ayon sa orihinal na teksto ng Aklat ni Job, sinasabi nito sa atin ang nasa likod ng mga naturang salita: Ninais ni Satanas na akusahan si Job, at kaya kailangan nitong kumuha ng kasunduan sa Diyos bago niya ito tuksuhin. Nang payagan ang kahilingan ni Satanas para tuksuhin si Job, iniharap ng Diyos ang mga sumusunod na kondisyon kay Satanas: “Narito, siya’y nasa iyong kamay; ingatan mo lamang ang kaniyang buhay.” Ano ang kalikasan ng mga salitang ito? Malinaw na kautusan ang mga ito, isang atas. Sa pagkaintindi ng kalikasan ng mga salitang ito, kailangan maunawaan mo, siyempre, na ang Diyos ang Siyang naglathala sa utos na ito, at ang tumanggap sa utos na ito, at sumunod dito, ay si Satanas. Di na kailangang sabihin, sa ayos na ito, maliwanag sa sinumang nagbabasa ng mga salitang ito ang ugnayan sa pagitan ng Diyos at ni Satanas. Siyempre, ito rin ang ugnayan sa pagitan ng Diyos at ni Satanas sa espirituwal na mundo, at ang kaibahan sa pagitan ng pagkakakilanlan at kalagayan ng Diyos at ni Satanas, na nakalagay sa mga tala ng mga usapan sa pagitan ng Diyos at ni Satanas sa mga Kasulatan, at hanggang ngayon, ay ang partikular na halimbawa at tala sa teksto kung saan maaaring matutunan ng tao ang malinaw na kaibahan sa pagitan ng pagkakakilanlan at kalagayan ng Diyos at ni Satanas. Sa puntong ito, dapat kong sabihin na isang mahalagang dokumento ang tala ng mga salitang ito sa kaalaman ng sangkatauhan sa pagkakakilanlan at kalagayan ng Diyos, at nagbibigay ito ng mahalagang impormasyon para sa kaalaman ng sangkatauhan sa Diyos. Sa pamamagitan ng usapang ito sa pagitan ng Maylalang at ni Satanas sa espirituwal na mundo, maaaring maintindihan ng tao ang isa pang partikular na aspeto sa awtoridad ng Maylalang. Isa na namang patotoo ang mga salitang ito sa natatanging awtoridad ng Maylalang.

Sa panlabas, ang mga ito ay usapan sa pagitan ng Jehovah na Diyos at ni Satanas. Ang diwa nila ay ang saloobin na kung saan nagsasalita ang Jehovah na Diyos, at ang posisyon kung saan Siya nagsasalita, ay mas mataas kaysa kay Satanas. Ibig sabihin na inuutusan ng Jehovah na Diyos si Satanas nang may tono ng isang utos, at sinasabi kay Satanas kung ano ang dapat at di dapat na gawin, na nasa mga kamay na Niya si Job, at malaya na nitong tratuhin si Job sa anumang naisin nito—ngunit hindi maaaring kunin ang buhay ni Job. Ang pumapangalawang teksto ay, bagama’t ipinaubaya na si Job sa mga kamay ni Satanas, hindi ipinaubaya ang kanyang buhay kay Satanas; walang sinuman ang maaaring kumuha ng buhay ni Job mula sa mga kamay ng Diyos maliban kung pinahintulutan ng Diyos. Malinaw na sinabi ang saloobin ng Diyos sa kautusang ito kay Satanas, at nagpakita at nagpahayag din ang kautusang ito ng posisyon kung saan nakipag-usap ang Jehova na Diyos kay Satanas. Dito, hindi lamang hawak ng Jehovah na Diyos ang kalagayan ng Diyos na lumikha ng liwanag, at hangin, at ng lahat ng mga bagay at mga buhay na nilalang, ng Diyos na humahawak ng kapangyarihang maghari sa lahat ng mga bagay at mga buhay na nilalang, ngunit ang Diyos din na nag-uutos sa sangkatauhan, at nag-uutos sa Impiyerno, ang Diyos na kumokontrol sa buhay at kamatayan ng lahat ng mga buhay na nilalang. Sa espirituwal na mundo, sino bukod sa Diyos ang maglalakas loob na maglathala ng naturang utos kay Satanas? At bakit personal na naglathala ng Kanyang utos ang Diyos kay Satanas? Dahil ang buhay ng tao, kasama na ang kay Job, ay kontrolado ng Diyos. Hindi pinahintulutan ng Diyos si Satanas para saktan o kunin ang buhay ni Job, ibig sabihin na bago pa pahintulutan ng Diyos si Satanas na tuksuhin si Job, naalala pa rin ng Diyos na espesyal na magbaba ng naturang utos, at muling inutusan si Satanas na huwag kunin ang buhay ni Job. Hindi kailanman nangahas si Satanas na suwayin ang awtoridad ng Diyos, at, higit pa rito, ay laging mahigpit na nakikinig at sumunod sa mga utos at partikular na mga kautusan ng Diyos, hindi kailanman nangahas na labagin ang mga ito, at siyempre, hindi nangahas na malayang baguhin ang anuman sa mga utos ng Diyos. Ito ang mga naturang hangganan na itinakda ng Diyos kay Satanas, at hindi kailanman nangahas si Satanas na salungatin ang mga hangganang ito. Hindi ba ito ang kapangyarihan ng awtoridad ng Diyos? Hindi ba ito patotoo sa awtoridad ng Diyos? Kung paano kumilos ng wasto tungo sa Diyos, at paano tingnan ang Diyos, may mas malinaw na pang-unawa si Satanas kaysa sa sangkatauhan, at kaya, sa espirituwal na mundo, napakalinaw na nakikita ni Satanas ang kalagayan at awtoridad ng Diyos, at may malalim na pagpapahalaga sa kapangyarihan ng awtoridad ng Diyos at ang mga prinsipyo sa likod ng paggamit ng Kanyang awtoridad. Hindi nito pinangangahasan, ni minsan, na hindi pansinin ang mga ito, ni nangahas na labagin ang mga ito sa anumang paraan, o gawin ang anumang bagay na sumusuway sa awtoridad ng Diyos, at hindi ito nangahas na hamunin ang poot ng Diyos sa anumang paraan. Bagama’t likas na masama at mapagmataas ito, hindi kailanman nangahas si Satanas na sumalungat sa mga hangganan at limitasyon na itinalaga rito ng Diyos. Sa milyun-milyong taon, ito’y mahigpit na sumusunod sa mga hangganang ito, sumusunod sa bawat kautusan at utos na ibinigay ng Diyos, at hindi kailanman nangahas na lagpasan ang marka. Kahit masama ang hangarin nito, mas “matalino” si Satanas kaysa sa tiwali na sangkatauhan; alam nito ang pagkakakilanlan ng Maylalang, at alam nito ang sariling hangganan. Mula sa mga “masunuring” kilos ni Satanas, maaaring makita na ang awtoridad at kapangyarihan ng Diyos ay mga kautusan ng kalangitan kung saan hindi maaaring suwayin ni Satanas, at dahil mismo sa pagiging natatangi at awtoridad ng Diyos na ang lahat ng mga bagay ay nagbabago at dumadami sa isang maayos na paraan, na maaaring mabuhay ang sangkatauhan at dumami sa loob ng landas na itinatag ng Diyos, na walang tao o bagay ang may kakayahang guluhin ang kaayusang ito, at walang tao o bagay ang may kakayahang baguhin ang batas na ito—dahil ang lahat ng mga ito ay galing sa mga kamay ng Maylalang, at mula sa utos at awtoridad ng Maylalang.

mula sa Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao