Ang Kapalaran ng Sangkatauhan at ang Kapalaran ng Sansinukob ay Di Maihihiwalay mula sa Dakilang Kapangyarihan ng Manlilikha

Ang Kapalaran ng Sangkatauhan at ang Kapalaran ng Sansinukob ay Hindi Maihihiwalay Mula sa Dakilang Kapangyarihan ng Lumikha

Lahat kayo ay nasa hustong gulang na. Ang ilan sa inyo ay may edad na; ang ilan ay nakapasok na sa katandaan. Mula sa isang di-mananampalataya tungo sa isang mananampalataya, at mula sa simula ng paniniwala sa Diyos tung…

2018-04-20 21:04:39

Kapanganakan: Ang Unang Sugpungan

Kapanganakan: Ang Unang Sugpungan

Kung saan ipinanganak ang isang tao, sa anong pamilya siya naipanganak, ang kanyang kasarian, anyo, at oras ng kapanganakan: ang mga ito ay mga detalye ng unang sugpungan sa buhay ng isang tao. Walang pagpipilian ang si…

2018-04-20 22:04:39

Paglaki: Ang Ikalawang Sugpungan

Paglaki: Ang Ikalawang Sugpungan

Depende kung sa anong uri ng pamilya sila ipinanganak, lumalaki ang mga tao sa iba’t ibang pantahanang kapaligiran at natututo ng iba’t ibang aral mula sa kanilang mga magulang. Ito ang nagpapasya sa mga kalagayan kung s…

2018-04-20 23:04:39

Pagsasarili: Ang Ikatlong Sugpungan

Pagsasarili: Ang Ikatlong Sugpungan

Matapos dumaan ang isang tao sa pagkabata at kabataan at unti-unti at di-maiiwasang marating ang pagkahinog sa gulang, ang susunod na hakbang ay ang ganap na pamamaalam nila sa kanilang kabataan, pagpapaalam nila sa kani…

2018-04-21 00:04:39

Pag-aasawa: Ang Ikaapat na Sugpungan

Pag-aasawa: Ang Ikaapat na Sugpungan

Habang tumatanda ang isang tao at nagkakagulang, lalo siyang lumalayo mula sa sariling mga magulang at sa kapaligiran kung saan siya ipinanganak at pinalaki, at sa halip siya ay nagsisimulang humanap ng direksyon para sa…

2018-04-21 01:04:39

Supling: Ang Ikalimang Sugpungan

Supling: Ang Ikalimang Sugpungan

Pagkatapos mag-asawa, nagsisimula nang pangalagaan ng isang tao ang susunod na henerasyon. Walang magagawa ang isang tao sa kung gaano karami at anong uri ng mga anak mayroon siya; pinagpapasyahan din ito ng kapalaran ng…

2018-04-21 02:04:39

Kamatayan: Ang Ikaanim na Sugpungan

Kamatayan: Ang Ikaanim na Sugpungan

Matapos ang kay daming pagtutulakan at pagmamadalian, napakaraming pagkadismaya at kabiguan, matapos ang napakaraming galak at kalungkutan at mga tagumpay at mga kabiguan, matapos ang napakaraming di-malilimutang taon, m…

2018-04-21 03:04:39

Paano Malalaman at Ituturing ang Katunayan ng Soberanya ng Diyos sa Kapalaran ng Tao

Paano Malalaman at Ituturing ang Katunayan ng Soberanya ng Diyos sa Kapalaran ng Tao

Walang Sinuman ang Maaaring Makapagpabago sa Katotohanan na May Dakilang Kapangyarihan ang Diyos sa Kapalaran ng Tao Sa madaling salita, sa ilalim ng awtoridad ng Diyos aktibo o di-aktibong tinatanggap ng bawat tao ang …

2018-04-21 04:04:39

Ang Pagtanggap sa Diyos Bilang Iyong Natatanging Panginoon ay ang Unang Hakbang sa Pagtamo ng Kaligtasan

Ang Pagtanggap sa Diyos Bilang Iyong Natatanging Panginoon ang Unang Hakbang sa Pagtamo ng Kaligtasan

Ang mga katotohanan tungkol sa awtoridad ng Diyos ay mga katotohanan na dapat seryosong isaalang-alang ng bawat tao, dapat maranasan at maunawaan sa kanilang puso; pagkat ang mga katotohanang ito ay may kinalaman sa buha…

2018-04-21 05:04:39