Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos App

Pakinggan ang tinig ng Diyos at salubungin ang pagbabalik ng Panginoong Jesus!

Hinihikayat namin ang mga naghahanap ng katotohanan na kontakin kami.

Ang Gawain ng Diyos ay Napakarunong!

2

Shiji Ma’anshan City, Anhui Province

Noong panahon na nagtatrabaho ako bilang isang pinuno sa iglesia, madalas na nagbabahagi ang aking pinuno ng mga halimbawa ng mga pagkabigo ng iba para magsilbing aral sa amin. Halimbawa: Sinasabi lamang ng ilang pinuno ang mga sulat at doktrina ngunit nabigo silang banggitin ang kanilang sariling katiwalian o pakikipag-niig kaugnay ng kanilang pag-unawa kung paano nalalapat ang katotohanan sa tunay na buhay. Bilang resulta, ang ganoong mga pinuno ay madalas na hindi epektibo sa kanilang maraming taon sa serbisyo at sila pa ang gumagawa ng masama at tumututol sa Diyos. Ang ilang mga pinuno ay nagpapasikat, iniaangat ang kanilang mga sarili at sumasaksi para sa kanilang mga sarili upang protektahan ang kanilang estado. Sa bandang huli, ang ganoong mga lider ay siyang magiging mga anti-kristo, dala-dala ang kanilang nakabababa sa kanila sa hayagang pagkikipagkompitensya sa Diyos. Sa pagsasagawa ng kanilang gawain, nagpapakita ang ilang mga pinuno ng sobrang pagsasaalang-alang para sa kanilang sariling laman, nagnanasa ng paglilibang at hindi kailanman nagsasagawa ng tunay na gawain. Ang ganoong mga pinuno ay parang mga linta na nabubuhay sa mga pakinabang ng estado sa iglesia. Sa bandang huli, sila ay nailantad at naalis. ... Pagkarinig sa mga kuwentong ito ng pagkabigo, isang katanungan ang pumasok sa aking isipan: Hindi ba makapangyarihan ang Diyos? Dahil ang mga pinunong ito ay nagsasagawa ng masama, tinututulan ang Diyos at iniimpluwensyahan sa negatibong paraan ang gawain ng iglesia, bakit hindi kaagad namagitan ang Diyos para ilantad at alisin ang mga huwad na pinunong ito? Sa ganitong paraan, hindi ba't ang buhay ng aking mga kapatid at lahat ng gawain ng iglesia ay magiging ligtas mula sa kapahamakan? Ang katanungang ito ay nanatili sa aking isip nang walang kalutasan.

Ang Gawain ng Diyos ay Napakarunong!

Hanggang isang araw, nabasa ko ang sumusunod na sipi mula sa “Pagbabahagi at Pangangaral Tungkol sa Pagpasok sa Buhay”: “Palaging pinupuna ng ilang tao ang mga pinuno ng bawat antas at gumagawa ng mga iresponsableng komento. Ano ang inilalantad ng ganitong pag-uugali sa mga taong ito? Inilalantad nito na ang mga sobrang arogante at wala sa katwiran at yaong mga walang pag-unawa sa gawain ng Diyos ay hindi makakatanggap ng mga bagay sa tamang paraan. Kung mababatid mo na ang taong ito ay nagkukulang sa gawain ng Banal na Espiritu at hindi dinadala ang mga pinili ng Diyos sa katotohanan sa pamamagitan ng kanyang gawain, hindi ba ito nagpapatunay na ikaw ay nakapasok na sa katotohanan? Kung nakikita ng isang tao ang ganitong pangyayari—kung ang mga huwad na manggagawa o mga huwad na apostol ay magsulputan—ano ang tungkulin ng pinili ng Diyos? Paano lulutasin ng pinili ng Diyos ang ganitong sitwasyon? Paano nila pakikitunguhan ang ganitong uri ng isyu? Maaari ninyong isumbong ang isyung ito sa inyong mga nakatataas at ilantad ang taong sangkot. Gawin ang nararapat na mga hakbang para hayaan ang mas marami pang pinili ng Diyos na mabatid ang problema. Sa paggawa ng mga nararapat na hakbang para maisumbong, mailantad, at magbigay ng mga mungkahi, hindi ba't malulutas ang problema sa ganitong paraan? Kaya, kailangan ding pasanin ng pinili ng Diyos ang responsibilidad at kailangang alam nila kung ano ang pinakamagandang paraan para malutas ang ganoong mga bagay. Kung ang mga piniling tao ng Diyos ay walang katotohanan, siguradong hindi sila gagalaw nang naaangkop sa paglutas sa ganitong mga isyu. Ang ilang tao ay may matibay na pagpapahalaga sa katarungan—hindi nila basta hahayaan ang mga gumagambala at sumisira sa gawain ng Diyos sa loob ng kanilang iglesia. Sa sandaling natagpuan nila ang ganoong tao, kaagad nilang isusumbong at ilalantad ang mga ito. Ang ilang tao ay tututol laban sa mga gumagambala o sumisira, samantalang ang iba ay bulag na susunod. Ang ilang tao ay bulag na sumasamba at sumusunod sa pinuno kahit sino man siya, ang iba ay kumikilos nang walang pagkaintindi, tinatanggap ang anumang sinasabi ng sinuman. Kaya tingnan mo, sa ganitong paraan lahat ng iba’t ibang uri ng mga tao ay nailalantad. Kapag nangyayari ang mga bagay na katulad nito, talagaing inilalantad nito ang mga tao: Ito ang mabuting intensyon ng Diyos. Kung ang mga piniling tao ng Diyos ay may matibay na pag-unawa sa katotohanan, mababatid, tutulan at iiwanan nila ang mga huwad na apostol at mga huwad na manggagawa kapag sila ay nagsulputan. Ano ang ibig sabihin nito? Ibig sabihin nito na ang pinili ng Diyos ay tumanda at lumaki na sa kanilang buhay at ganap na natanggap ang pagliligtas ng Diyos. Ipinapakita nito na sila ay naging pag-aari ng Diyos at sila ay ginawa Niyang kumpleto. Dahil dito, naroon ang mabuting ang mga layunin ng Diyos sa lahat ng mga nangyayari” (“Paano Malalaman ang mga Kuro-kuro at Paghahatol ng Tao” sa Pagbabahagi at Pangangaral Tungkol sa Pagpasok sa Buhay III). Lubusan nitong nilutas ang aking kalituhan. Ang naging kinalabasan nito, hinahayaan ng Diyos ang mga huwad na apostol at mga huwad na manggagawa na lumitaw sa loob ng ating iglesia, dahil pinahihintulutan nito ang Diyos na ilantad ang lahat ng iba’t ibang uri ng mga tao. Pinahihintulutan Siya na itanim ang katotohanan sa kalooban ng mga tao at binibigyan ang mga tao ng pagkilala at kaalaman, upang mabatid nila ang katotohanan at makapasok sa katunayan ng salita ng Diyos. Ang lahat ng naghahanap sa katotohanan at may matibay na pagpapahalaga sa katarungan ay titindig at magsusumbong, ilalantad, tututulan at iiwanan ang mga kilos ng mga huwad na apostol at mga huwad na manggagawa kapag sila ay gumagawa ng mga gawaing masama at gagambalain ang gawain ng iglesia, para mapangalagaan ang mga karapatan ng iglesia at maging saksi para sa Diyos. Dahil kulang sila sa pagkilala, nakakaya lamang nilang makisabay sa mga masa, bulag na sumusunod at sumasang-ayon sa iba, silang mga hindi naghahanap sa katotohanan, ngunit walang pakundangang sumusunod sa iba at humahantong sa pakikipagsabwatan sa mga gumagawa ng masama. Dahil wala silang pagmamahal sa katotohanan, ngunit sumasamba at sumusunod lamang sa iba, silang mga mabababang nagtataguyod at sumisipsip sa mga maimpluwensya ay malilinlang ng mga huwad na apostol at mga huwad na manggagawa. Dahil hindi nila nakikilala ang gawain ng Diyos, ang mga arogante at mga wala sa katwiran ay maghahayag lamang ng opinyon at magkakaroon ng mga pananaw tungkol sa gawain ng iglesia at pagdududahan o hahatulan pa ang gawain ng Diyos. Dahil dito, sila ay mailalantad. Malinaw na malinaw, ang gawain ng Diyos ay nakaparunong! Ang Diyos ay gumagawa sa pamamagitan ng mga bagay na ito na taliwas sa mga pananaw ng mga tao para ilantad, sanayin at gawing perpekto ang tao. Yaong mga tunay na naniniwala sa Diyos at naghahanap sa katotohanan ang may kakayahan na hanapin ang katotohanan, maunawaan ang kalooban ng Diyos, isinasabuhay ang katotohanan, at nabubuhay na saksi para pasayahin ang Diyos, at tanggapin ang lunas at pagka-perpekto ng Diyos. Yaong mga hindi naghahanap sa katotohanan ay isinasalamin lamang ang mga salita ng iba, bulag na sumasamba, o naghahatol sa Diyos batay sa konteksto ng sarili nilang mga pananaw at imahinasyon. Dahil dito, sila ay nailantad at naalis. Naisip ko ang sumusunod na sipi ng salita ng Diyos, “Sa pamamagitan ng maraming mga negatibong bagay, maraming mga kagipitan ginagawa kang perpekto ng Diyos. Sa pamamagitan ng maraming mga pagkilos ni Satanas, mga paratang, at pagpapahayag nito sa maraming mga tao na tinutulutan ka ng Diyos na magtamo ng pagkakilala, sa gayon ay ginagawa kang perpekto” (“Yaong Mga Gagawing Perpekto ay Kailangang Sumailalim sa Pagpipino” sa Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao). Tunay ngang ito ay totoo. Maaaring ipagpalagay ng mga tao ang isang pangyayari bilang masama o negatibo, subalit gumagawa ang Diyos sa pamamagitan ng masamang sitwasyong ito para hayaan ang mga tao na makatamo ng pagkilala at karunungan. Siya ay nagsasagawa sa pamamagitan ng sitwasyong ito para mabatid ng mga tao ang katotohanan, makilala ang karunungan, pagkamakapangyarihan at kahanga-hangang mga gawain ng Diyos at makita ang mga plano ni Satanas para iwanan si Satanas at manumbalik sa Diyos. Ito ang kahulugan sa likod ng pagsasagawa ng Diyos sa pamamagitan ng bagay na hindi naaayon sa mga pananaw ng mga tao para gawing perpekto ang tao. Kung inilantad at inalis ng Diyos ang mga huwad na pinuno at mga huwad na manggagawa kaagad pagkatapos silang lumitaw, ang mga tao ay malilinlang ng mga mababaw na sakripisyo at mga puhunan ng mga pinuno at manggagawa dahil wala silang kakayahan na maunawaan ang katotohanan at bilang resulta ng kanilang kawalan ng kakayahan na makilala at makita ang tunay na kalikasan ng iba. Bilang resulta, maaari silang magkaroon ng mga pananaw at paghatol sa gawain ng Diyos, ihayag ang mga hinanakit at ipagtanggol pa ang inaakalang kawalan ng katarungan na natamo nitong mga huwad na pinuno at mga huwad na manggagawa. Sa ganitong paraan, hindi magagawa ng Diyos na makamit ang Kanyang layunin na gawing perpekto ang tao. Hindi pinabayaan ng Diyos na ilantad itong mga huwad na pinuno at mga huwad na manggagawa dahil hindi Siya makapangyarihan o dahil hindi Niya nakita ang kanilang pagkahuwad. Sa halip, ginusto Niyang palabasin ang mga negatibong gawaing ito bilang paraan para sanayin ang mga tao na makilala ang pagkakaiba sa pagitan ng mga tao na taglay ang gawain ng Banal na Espiritu at sila na hindi, sa pagitan ng tunay at huwad na mga pinuno at manggagawa, at sa pagitan ng mga taong nagsasabi sa mga doktrina at sila na taglay ang tunay na kalagayan ng katotohanan. Ginusto Niyang sanayin tayo na makita ang puso ng mga tao na naghahanap sa katotohanan at nagtataglay ng pagpapahalaga sa katarungan at ng mga tao na hindi naghahanap sa katotohanan at nagkukulang sa pagkilala, at yaong mga aroganteng tao na patuloy na nagtataglay ang mga pananaw tungkol sa gawain ng Diyos. Sa sandaling naunawaan na ng lahat ng tao ang katotohanan, nakapasok na sa tunay na katotohanan ng salita ng Diyos, at naging pag-aari na ng Diyos, yaong mga huwad na apostol, mga huwad na pinuno at mga huwad na manggagawa ay nakapagsilbi na sa kanilang layunin. Sa ganitong paraan, kapag lubusang aalisin ng Diyos ang mga taong ito, hindi lamang mauunawaan ng mga tao ang Diyos, pupurihin nila ang Kanyang pagkamatuwid at pagkamakapangyarihan. Malinaw na malinaw, ang Diyos ay gumagawa sa pamamagitan ng mga masama at negatibong pangyayaring ito para hayaan ang mga tao na mabatid ang katotohanan, makilala ang iba't ibang uri ng mga tao at magkaroon ng tunay na pag-unawa sa tunay na gawain ng Diyos.

Maraming Salamat Diyos ko para sa Iyong paglilinaw at pamamatnubay, na nagpahintulot sa akin para maunawaan na ang mabuting layunin at karunungan ng Diyos ay naroroon kahit sa mga pangyayari na hindi naaayon sa mga pananaw ng mga tao. Kagaya ng sinasabi ng salita ng Diyos, “Aking karunungan ay ipinatutupad batay sa mga panukala ni Satanas,” at “Minamaniobra ng Diyos ang lahat ng mga bagay upang ang mga iyon ay maglingkod sa Kanya” para ilantad at gawing perpekto ang tao sa pinakamakahulugang paraan. Balang araw, isinusumpa ko na hindi ko gagamitin ang aking mababang pananaw bilang tao para sukatin ang mga sitwasyon, mabuti man o masama. Sa lahat ng bagay na gagawin ko, isinusumpa ko na hahanapin ko lamang ang katotohanan, hahangarin na makilala ang karunungan at pagkamakapangyarihan ng Diyos, at ang disposisyon ng Diyos at kung anong mayroon at sino Siya para tunay na maunawaan ang katotohanan at mapasaakin ang katotohanan.

Kaugnay na Content

 • Sinira Ako ng Aking mga Prinsipyo

  Sapagkat palagi kong pinanghahawakan ang panlilinlang na ito bilang kasabihang dapat isabuhay, nang ipamukha ng kapatid na babaeng ito ang mga pagkukulang ko upang tulungan akong kilalanin sila at magbago tungo sa ikabubuti, hindi lamang hindi ko tinanggap ang kanyang mga komento, naisip ko pa nga na tinutuya niya ako at pinupuna maging mga hindi mahalagang detalye.

 • Sa Wakas Namumuhay na Ako nang Kaunti na Parang Tao

  Sa mga salita ng Diyos nakita ko ang isang paraan para masanay sa pagpasok at nalaman ko kung paano maglingkod na kasama ng iba. Naunawaan ko ang mga kagustuhan ng Diyos: Lahat ay may kalakasan, at nais ng Diyos na gamitin ng lahat ang mga kalakasang iyon sa gawain ng pamilya ng Diyos, at sa paggawa nito ang mga kahinaan ng lahat ay mapupunan.

 • Hindi Ako Karapat-Dapat na Makita si Cristo

  Ang mga salita ng Diyos ang tumulong sa akin para maunawaan na hindi ko mabatid ang tinig ng Diyos dahil ako ay masyadong arogante, masyadong rebelde, at masyadong mapagmataas, masyadong madaling matukso para makinig nang mabuti at tumango bilang pagsang-ayon sa mga nasa posisyon at estado, habang minamaliit ko ang mga walang posisyon at estado, kung kaya’t kahit na sinabi nila ang katotohanan, hindi ko ito naririnig.

 • Kasisimula Ko pa Lamang Tahakin ang Tamang Landas ng Buhay

  Inaalala ang sakit at kapighatian na dulot sa akin ng katanyagan, tagumpay, at katayuan, pagkatapos ang gawain ng kaligtasan na ginawa sa akin ng Diyos, tunay na nagpapasalamat ako at may utang na loob sa Diyos. Upang iligtas ako mula sa pagkaalipin ng katanyagan, tagumpay, at katayuan, isinaayos nang mabuti ng Diyos ang iba’t ibang kapaligiran