Ang Kaligtasan ng Diyos

18 nauugnay na media

Ano ang maligtas at pagtatamo nang lubos na kaligtasan

Mga Talata ng Biblia para Sanggunian:“Ang sumasampalataya at mabautismuhan ay maliligtas; datapuwa’t ang hindi sumasampalataya ay parurusahan” (Marcos 16:16).“Sapagka’t ito ang aking dugo ng tipan, na nabubuhos dahil sa …

Abril 16, 2018

Sinira Ako ng Aking mga Prinsipyo sa Buhay

Sapagkat palagi kong pinanghahawakan ang panlilinlang na ito bilang kasabihang dapat isabuhay, nang ipamukha ng kapatid na babaeng ito ang mga pagkukulang ko upang tulungan akong kilalanin sila at magbago tungo sa ikabub…

Mayo 17, 2018

Natagpuan Ko ang Tunay na Liwanag

Naniniwala ang mga Protestante at Katoliko sa iisang Diyos. Pareho silang naniniwala sa Panginoong Jesus. Bilang resulta, tinanggap ko ang imbitasyon ng pinuno ng maliit na grupo na sumama sa kanya sa iglesia. Matapos pa…

Abril 28, 2018

Sinalubong Ko ang Pagbabalik ng Panginoon

Qingxin, MyanmarParehong mga Kristiano ang ang aking mga magulang at mula pagkabata, nagsimula akong sumama sa kanila papunta sa iglesia upang dumalo ng mga gawain. Sa edad na labindalawa, dumalo ako ng isang engrandeng …

Abril 28, 2018

Natagpuan Ko na ang Tunay na Kaligayahan

Ni Zhang Hua, CambodiaIsinilang ako sa isang ordinaryong pamilya ng mga magsasaka. Kahit hindi kami mayaman, minahal ng aking ama at ina ang isa’t isa at pinakitunguhan nila ako nang napakaayos—masasabi mo talaga na masa…

Mayo 8, 2018

Ang Lihim na Payo Upang Lutasin ang Poot

Ang Diyos ay habambuhay na pinakamataas at marangal, habang ang tao ay habambuhay na mababa at walang kabuluhan. Ito ay dahil habambuhay na nagsasakripisyo ang Diyos at inilalaan ang Kanyang sarili sa sangkatauhan; ang t…

Hunyo 22, 2018

Isang Kristiyanong Espirituwal na Paggising

Ni Lingwu, JapanAko ay ipinanganak noong 80’s, at isinilang sa pamilya ng isang ordinaryong magsasaka. Ang kuya ko ay palaging may sakit simula noong bata pa siya. Nasugatan ang aking ama sa isang aksidente noong ako ay …

Hunyo 30, 2018

Ang Paghatol ay Nagsimula sa Pamilya ng Diyos

Aishen, AmerikaAko ay isang Kristiyano. Nang una akong magsimulang maniwala sa Diyos, madalas akong makarinig ng mga sermon kung saan sinasabi ng mga tao, “Ang Panginoong Jesus ay ang Ating Manunubos. Siya ay ipinako sa …

Marso 19, 2019