Tanong 5: Naging tao na ngayon ang Makapangyarihang Diyos at bumaba na sa lupa. Sabi sa panalangin ng Panginoon: “Dumating nawa ang kaharian mo. Gawin nawa ang iyong kalooban, kung paano sa langit, gayon din naman sa lupa” (Mateo 6:10). Hindi ba natupad ang mga salitang ito sa gawain ng Makapangyarihang Diyos? May kaugnayan ba ang propesiya na “ang tabernakulo ng Dios ay nasa mga tao” mula sa Aklat ng Pahayag sa pagparito ng Makapangyarihang Diyos sa sangkatauhan? Ano ang mas malalim na kahulugan ng pagiging tao sa mga huling araw?

Agosto 27, 2018

Sagot: Ang mga itinatanong mo ay mga pangunahing alalahanin ng karamihan. Dahil narito na ang Diyos, lahat ng Kanyang pangako ay matutupad. Ang pagparito ng Makapangyarihang Diyos ay nagsimula sa Kapanahunan ng Kaharian at lubos na winakasan ang dating kapanahunan. Dumating nang lihim ang Makapangyarihang Diyos para gawin ang Kanyang gawain ng paghatol at pagkastigo, at nakagawa na ng isang grupo ng mga mananagumpay bago sumapit ang malaking sakuna. Naisagawa na ang Kanyang dakilang gawain, at di-magtatagal ay ipapadala Niya ang malaking sakuna at hayagang magpapakita sa lahat ng bansa at lahat ng tao. Patunay iyan na natamo na ng Makapangyarihang Diyos ang Kanyang kaharian at bumama na sa lupa. Tinuruan ng Panginoong Jesus ang mga tao sa Panalangin ng Panginoon: “Magsidalangin nga kayo ng ganito: Ama namin na nasa langit ka, Sambahin nawa ang pangalan mo. Dumating nawa ang kaharian mo. Gawin nawa ang iyong kalooban, kung paano sa langit, gayon din naman sa lupa. Ibigay mo sa amin ngayon ang aming kakanin sa araw-araw. At ipatawad mo sa amin ang aming mga utang, gaya naman namin na nagpatawad sa mga may utang sa amin. Aat huwag mo kaming ihatid sa tukso, kundi iligtas mo kami sa masama. Sapagka’t iyo ang kaharian, at ang kapangyarihan, at ang kaluwalhatian, magpakailan man. Siya nawa” (Mateo 6:9-13). Nagsimula nang matupad ang mga salitang ito, na nagtutulot sa mga tao na makita na ang tabernakulo ng Diyos ay nasa lupa. Ang grupo ng mga mananagumpay na nagawa ng Diyos ay yaong mga mamumuno bilang mga hari sa tabi ng Diyos sa Kaharian sa Milenyo, at sila ang magiging mga haligi sa kaharian. Tinutupad nito ang propesiya sa Aklat ng Pahayag na: “Ang magtagumpay, ay gagawin kong haligi sa templo ng aking Dios, at hindi na siya’y lalabas pa doon: at isusulat ko sa kniya ang pangalan ng aking Dios, at ang pangalan ng bayan ng aking Dios, ang bagong Jerusalem, na mananaog buhat sa langit mula sa aking Dios, at ang aking sariling bagong pangalan” (Pahayag 3:12). Natamo na ng Diyos ang isang grupo ng mga kaisa Niya ang puso’t isipan, at ipinapakita nito na narito na sa lupa ang Kanyang kaharian, at nagpapahiwatig na lubos na Siyang nagtagumpay sa lahat ng masasamang puwersa ni Satanas, lumitaw na ang kaharian ni Cristo sa lupa, at naisagawa na ang kalooban ng Diyos sa loob ng kaharian ni Cristo, tulad sa langit. Sa kaharian ni Cristo, kasalukuyang sumasailalim ang mga tao ng Diyos sa lahat ng klase ng pagsubok, at lahat ng kayang manindigan at magpatotoo ay ang mga tao ng kaharian ng langit, at lahat ng masasama, masasamang espiritu, mga duwag, at ang mahahalay ay nahayag at napuksa. Ipinapakita nito na lumitaw na ang kaharian ni Cristo, at naisakatuparan na ang dakilang gawain ng Diyos! Walang mga puwersa ni Satanas ang makakagambala o makakasira sa realidad ng nakamit ng Diyos. Tingnan natin ang ilang talata mula sa mga salita ng Makapangyarihang Diyos.

Sabi ng Makapangyarihang Diyos, “Lumalawak ang kaharian sa kalagitnaan ng sangkatauhan, nabubuo ito sa kalagitnaan ng sangkatauhan, ito ay tumatayo sa kalagitnaan ng sangkatauhan; walang puwersa ang maaaring magwasak sa Aking kaharian. … Lumalakad Ako ngayon sa kalagitnaan ng Aking bayan, naninirahan Ako sa kalagitnaan ng aking bayan. Ngayon, yaong may tunay na pag-ibig sa Akin, ang taong gaya nito ay mapalad; mapalad yaong mga nagpapasakop sa Akin, sila ay tiyak na mananatili sa Aking kaharian; mapalad yaong mga nakakakilala sa Akin, sila ay tiyak na hahawak ng kapangyarihan sa Aking kaharian; mapalad ang mga yaong naghahangad sa Akin, tiyak na makaliligtas sila mula sa mga gapos ni Satanas at matatamasa nila ang pagpapala sa Akin; mapalad ang mga yaong kayang talikuran ang kanilang mga sarili, tiyak na papasok sila sa Aking pag-aari, at mamanahin ang gantimpala ng Aking kaharian. Aalalahanin Ko ang mga yaong gumagawa para sa Aking kapakanan, yayakapin Ko nang may kagalakan ang mga yaong gumugugol para sa Aking kapakanan, bibigyan Ko ng mga kasiyahan ang mga yaong naghahandog sa Akin. Pagpapalain Ko ang mga yaong nasisiyahan sa Aking mga salita; tiyak na sila ang magiging mga haligi na magtataas sa ituktok ng Aking kaharian, tiyak na magkakaroon sila ng walang-kapantay na gantimpala sa Aking bahay, at walang maihahalintulad sa kanila. Tinanggap na ba ninyo ang mga pagpapalang ibinigay sa inyo? Hinanap na ba ninyo ang mga ipinangako sa inyo? Sa ilalim ng paggabay ng Aking liwanag, tiyak na makakawala kayo mula sa pagkasakal ng mga puwersa ng kadiliman. Sa gitna ng kadiliman, tiyak na hindi ninyo maiwawala ang ilaw na gumagabay sa inyo. Tiyak na kayo ang magiging panginoon ng lahat ng nilalang. Tiyak na kayo ay magiging mananagumpay sa harap ni Satanas. Sa pagbagsak ng kaharian ng malaking pulang dragon, tiyak na tatayo kayo sa kalagitnaan ng napakaraming tao upang sumaksi sa Aking tagumpay. Tiyak na magiging matatag at matibay kayo sa lupain ng Sinim. Sa pamamagitan ng mga pagdurusang tinitiis ninyo, mamanahin ninyo ang pagpapalang nagmumula sa Akin, at tiyak na sisinagan ng Aking kaluwalhatian ang loob ng buong sansinukob” (“Ang Ikalabing-siyam na Pagbigkas” ng mga Pagbigkas ng Diyos sa Buong Sansinukob sa Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao).

Kapag ang mga bansa at ang mga tao ng daigdig ay bumalik lahat sa harap ng Aking trono, agad Kong kukunin ang lahat ng kasaganaan ng langit at ibigay ito sa mundo ng tao, kaya’t, salamat sa Akin, ito ay mapupuno nang walang kapantay na kasaganaan. Ngunit habang ang lumang mundo ay patuloy na umiiral, itataboy Ko ito pabalik sa Aking galit sa mga bansa nito, lantarang ipapahayag ang Aking utos ng pamamahala sa buong sansinukob, at bibisitahin ng kaparusahan ang sinumang lumabag sa mga ito:

Sa oras na Ako ay tumingin sa sansinukob upang magsalita, ang buong sangkatauhan ay maririnig ang Aking tinig, at sa gayon ay makikita ang lahat na mga gawa na Aking isinaboy sa buong sansinukob. Silang mga sumasalungat sa Aking kalooban, iyon ay upang sabihin, sa mga tututol sa Akin sa mga gawa ng tao, ay babagsak sa ilalim ng Aking kaparusahan. Kukunin Ko ang napakaraming bituin sa mga kalangitan at gagawin silang bago, at salamat sa Akin ang araw at ang buwan ay magiging bago—ang kalangitan ay hindi na gaya ng dati; ang hindi mabilang na mga bagay sa mundo ay magiging bago. Lahat ay magiging ganap sa pamamagitan ng Aking mga salita. Ang madaming mga bansa sa loob ng sansinukob ay muling hahatiin at papalitan ng Aking bansa, upang ang mga bansa sa ibabaw ng lupa ay mawawala magpakailanman at maging isang bansa na sumasamba sa Akin; lahat ng bansa sa lupa ay mawawasak, at titigil sa pag-iral. Sa mga tao sa loob ng sansinukob, ang lahat ng mga kasama sa diyablo ay pupuksain; lahat ng sumasamba kay Satanas ay ilalapag sa Aking lumiliyab na apoy—iyon ay, maliban sa mga nasa loob ng agos, ang lahat ay magiging abo. Kapag kinastigo Ko ang maraming tao, ang mga nasa relihiyosong mundo ay, sa magkakaibang antas, babalik sa Aking kaharian, nilupig ng Aking mga gawa, dahil makikita nila ang pagdating ng ang Isang Banal na nakasakay sa puting ulap. Ang lahat ng sangkatauhan ay susunod sa kanilang sariling uri, at makatatanggap ng parusa na naiiba sa kung ano ang kanilang ginawa. Yaong mga nanindigan laban sa Akin ay malilipol; para naman sa yaong hindi Ako isinama sa kanilang gawain sa lupa, sila’y, dahil sa kung paano nila pinalaya ang kanilang mga sarili, patuloy na iiral sa lupa sa ilalim ng pamamahala ng Aking mga anak at ng Aking bayan. Ipapahayag Ko ang Aking sarili sa hindi mabilang na mga tao at sa hindi mabilang na mga bansa, tumutunog mula sa Aking sariling tinig sa ibabaw ng lupa upang ipahayag ang pagkumpleto ng Aking dakilang gawain para sa buong sangkatauhan upang makita ng kanilang sariling mga mata” (“Ang Ikadalawampu’t-anim na Pagbigkas” ng mga Pagbigkas ng Diyos sa Buong Sansinukob sa Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao).

Ang katotohanan ng pagtatamo ng kaharian at pagbaba ng Diyos sa lupa ay nailatag na sa ating harapan. Isinasagawa ng mga salita ng Makapangyarihang Diyos ang lahat, at naihayag ng mga ito ang Kanyang awtoridad at kapangyarihan. Ang Kanyang partikular na biyaya ay ang maunawaan natin ang tinig ng Diyos at makita ang Kanyang anyo. Ang pagiging tao at paggawa ng Diyos sa piling ng mga tao ay hindi lang para iligtas ang sangkatauhan, kundi may mas malalim na kahulugan. Nakasaad sa isang propesiya sa Aklat ng Pahayag na: “At narinig ko ang isang malakas na tinig na mula sa luklukan, na nagsasabi, Narito, ang tabernakulo ng Dios ay nasa mga tao, at siya’y mananahan sa kanila, at sila’y magiging mga bayan niya, at ang Dios din ay sasa kanila, at magiging Dios nila: At papahirin niya ang bawa’t luha sa kanilang mga mata; at hindi na magkakaroon ng kamatayan; hindi na magkakaroon pa ng dalamhati, o ng pananambitan man, o ng hirap pa man: ang mga bagay nang una ay naparam na” (Pahayag 21:3-4). Ang tabernakulo ng Diyos ay nasa mga tao, ibig sabihin, kasama ng sangkatauhan ang Diyos na nagkatawang-tao, at nabubuhay at naninirahan na kasama ng mga tao. Bumibigkas Siya ng mga salita para padalisayin at iligtas ang sangkatauhan, at nakita na ng lahat ng tao ang Diyos nang harapan sa pamamagitan ng mga salitang ipinahayag ng Diyos sa laman. Nakita na nila ang Kanyang angking disposisyon, kung ano mayroon Siya at kung ano Siya, at ang Kanyang banal na diwa. Natamasa na nila ang Kanyang awa at pagmamahal at natikman ang Kanyang matuwid at dakilang disposisyon na hindi nagpaparaya sa mga pagkakasala ng sangkatauhan. Sa pagkilala sa Diyos, lubos na napadalisay ang mga tao at sumunod at sumamba sa Diyos. Ito ang mas malalim na kahulugan ng pagiging tao at paggawa ng Diyos ng gawain ng paghatol sa mga huling araw. Natamo na ng Diyos ang isang grupo ng mga tao na nakakaunawa at sumusunod sa Kanya, at kaisa Niya ang puso’t isipan. Ang mga tao sa grupong ito ay nauunawaan ang Kanyang mga salita, nagiging Kanyang mga kasama, at nagiging napakalapit sa Kanya. Lagi silang papanig sa Diyos, at ito ang katuparan ng panimulang mga kagustuhan ng Diyos sa paglikha sa sangkatauhan. Personal na magpapakita ang Diyos sa Kanyang mga tao, at mamumuno sa natitirang buhay sa sangkatauhan sa pamumuhay sa lupa, mamumuhay Siya sa piling nila, maninirahan sa piling nila, at magagalak na kasama nila. Matatamasa rin ng sangkatauhan ang maganda at masayang buhay sa piling ng Diyos. Ito ang makakamit ng Diyos na nagkatawang-tao sa mga huling araw, at ito ang pinakadakilang pangako at pagpapalang ibinibigay ng Diyos sa tao.

mula sa iskrip ng pelikulang Ang Hiwaga ng Kabanalan

Madalas nang mangyari ngayon ang mga sakuna. Paano natin masasalubong ang Panginoon at paano tayo maililigtas ng Diyos bago ang malalaking sakuna? Magkasama tayong magsiyasat upang mahanap ang landas.

Kaugnay na Nilalaman

Kontakin Kami Gamit ang Messenger