Ano ang mahahalagang kaibhan sa pagitan ng gawain ng Diyos at ng gawain ng tao?

1. Ano ang mahahalagang kaibhan sa pagitan ng gawain ng Diyos at ng gawain ng tao? Nauugnay na mga Salita ng Diyos: Ang gawain ng Diyos Mismo ay kinapapalooban ng gawain ng buong sangkatauhan, at ito ay kumakataw…

2019-09-30 20:44:54

Ano ang mga kaibhan sa pagitan ng gawain ng mga taong ginagamit ng Diyos at ng gawain ng mga pinuno ng mga relihiyon?

2. Ano ang mga kaibhan sa pagitan ng gawain ng mga taong ginagamit ng Diyos at ng gawain ng mga pinuno ng mga relihiyon? Mga Talata ng Biblia para Sanggunian: “At sumagot si Jesus at sa kaniya’y sinabi, … At sinasa…

2019-09-30 20:48:25

Kilalanin ang mga kaibhan sa pagitan ng Cristo na nagkatawang-tao at ng mga huwad na Cristo at mga huwad na propeta

3. Kilalanin ang mga kaibhan sa pagitan ng Cristo na nagkatawang-tao at ng mga huwad na Cristo at mga huwad na propeta Mga Talata ng Biblia para Sanggunian: “Ako ang daan, at ang katotohanan, at ang buhay” (Juan 14…

2019-09-30 20:51:20

Kailangang mahiwatigan ng mga mananampalataya ang mga huwad na pastol at mga anticristo para iwaksi nila ang relihiyon at magbalik sila sa Diyos

4. Kailangang mahiwatigan ng mga mananampalataya ang mga huwad na pastol at mga anticristo para iwaksi nila ang relihiyon at magbalik sila sa Diyos Mga Talata ng Biblia para Sanggunian: “Ganito ang sabi ng Panginoo…

2019-09-30 20:53:57

Ano ang mahahalagang kaibhan sa pagitan ng gawain ng Diyos at ng gawain ng tao?

1. Ano ang mahahalagang kaibhan sa pagitan ng gawain ng Diyos at ng gawain ng tao? Nauugnay na mga Salita ng Diyos: Ang gawain ng Diyos Mismo ay kinapapalooban ng gawain ng buong sangkatauhan, at ito ay kumakataw…

2019-09-30 20:44:54

Ano ang mga kaibhan sa pagitan ng gawain ng mga taong ginagamit ng Diyos at ng gawain ng mga pinuno ng mga relihiyon?

2. Ano ang mga kaibhan sa pagitan ng gawain ng mga taong ginagamit ng Diyos at ng gawain ng mga pinuno ng mga relihiyon? Mga Talata ng Biblia para Sanggunian: “At sumagot si Jesus at sa kaniya’y sinabi, … At sinasa…

2019-09-30 20:48:25

Kilalanin ang mga kaibhan sa pagitan ng Cristo na nagkatawang-tao at ng mga huwad na Cristo at mga huwad na propeta

3. Kilalanin ang mga kaibhan sa pagitan ng Cristo na nagkatawang-tao at ng mga huwad na Cristo at mga huwad na propeta Mga Talata ng Biblia para Sanggunian: “Ako ang daan, at ang katotohanan, at ang buhay” (Juan 14…

2019-09-30 20:51:20

Kailangang mahiwatigan ng mga mananampalataya ang mga huwad na pastol at mga anticristo para iwaksi nila ang relihiyon at magbalik sila sa Diyos

4. Kailangang mahiwatigan ng mga mananampalataya ang mga huwad na pastol at mga anticristo para iwaksi nila ang relihiyon at magbalik sila sa Diyos Mga Talata ng Biblia para Sanggunian: “Ganito ang sabi ng Panginoo…

2019-09-30 20:53:57