Ano ang mahalagang kaibhan sa pagitan ng gawain ng Diyos at ng gawain ng tao?

Ang mga salita ng Diyos na nagkatawang-tao ay nagsisimula ng isang bagong kapanahunan, gumagabay sa buong sangkatauhan, ibunyag ang mga hiwaga, at nagpapakita sa tao ng direksyong pasulong sa isang bagong kapanahunan.

2019-04-07 11:53:08

Ano ang kaibhan sa pagitan ng gawain ng mga taong ginagamit ng Diyos at ng gawain ng mga pinuno ng relihiyon?

Ang gawain na ipinatutupad niyaong kinasasangkapan ng Diyos ay upang makipagtulungan sa gawain ni Cristo o ng Banal na Espiritu. Ang taong ito ay ibinangon ng Diyos sa gitna ng tao, siya ay naroon upang pangunahan ang mg…

2019-04-07 11:51:39

Kailangang makilala ng isang tao ang mga kaibhan sa pagitan ng nagkatawang-taong Cristo at ng mga bulaang Cristo at propeta.

Ang Diyos na nagkatawang-tao ay tinawag na Cristo, at ang Cristo na kayang magbigay ng katotohanan sa tao ay tinawag na Diyos. Walang kalabisan tungkol dito, sapagkat Siya ang may taglay ng sangkap ng Diyos, at may tagla…

2019-04-07 11:59:53

Kailangang mahiwatigan ng isang taong naniniwala sa Diyos ang mga bulaang pastol at anticristo para maiwaksi ang relihiyon at makabalik sa Diyos.

Ang gawain ng isang hindi karapat-dapat na manggagawa ay hindi umaabot; ang kanyang gawain ay walang kabuluhan. Maaari lamang niyang dalhin ang mga tao sa mga batas; ang hinihingi niyang pangangailangan sa mga tao ay hin…

2019-04-07 12:01:19

Ano ang mahalagang kaibhan sa pagitan ng gawain ng Diyos at ng gawain ng tao?

Ang mga salita ng Diyos na nagkatawang-tao ay nagsisimula ng isang bagong kapanahunan, gumagabay sa buong sangkatauhan, ibunyag ang mga hiwaga, at nagpapakita sa tao ng direksyong pasulong sa isang bagong kapanahunan.

2019-04-07 11:53:08

Ano ang kaibhan sa pagitan ng gawain ng mga taong ginagamit ng Diyos at ng gawain ng mga pinuno ng relihiyon?

Ang gawain na ipinatutupad niyaong kinasasangkapan ng Diyos ay upang makipagtulungan sa gawain ni Cristo o ng Banal na Espiritu. Ang taong ito ay ibinangon ng Diyos sa gitna ng tao, siya ay naroon upang pangunahan ang mg…

2019-04-07 11:51:39

Kailangang makilala ng isang tao ang mga kaibhan sa pagitan ng nagkatawang-taong Cristo at ng mga bulaang Cristo at propeta.

Ang Diyos na nagkatawang-tao ay tinawag na Cristo, at ang Cristo na kayang magbigay ng katotohanan sa tao ay tinawag na Diyos. Walang kalabisan tungkol dito, sapagkat Siya ang may taglay ng sangkap ng Diyos, at may tagla…

2019-04-07 11:59:53

Kailangang mahiwatigan ng isang taong naniniwala sa Diyos ang mga bulaang pastol at anticristo para maiwaksi ang relihiyon at makabalik sa Diyos.

Ang gawain ng isang hindi karapat-dapat na manggagawa ay hindi umaabot; ang kanyang gawain ay walang kabuluhan. Maaari lamang niyang dalhin ang mga tao sa mga batas; ang hinihingi niyang pangangailangan sa mga tao ay hin…

2019-04-07 12:01:19