Ikalawang Pagparito ni Jesucristo

18 nauugnay na media

Nagbalik na ang Panginoon

Ang propesiya ng pangalawang pagdating ng Panginoon ay natupad na, sinalubong mo na ba ang Panginoon? Gusto mo bang madala bago dumating ang mga kalamidad?

Abril 26, 2018

Bumalik Na Nga Talaga ang Panginoon

Ni Reshi, USANaniniwala sa Diyos ang buong pamilya ko. Dumadalo ako sa misa kasama ng mama ko mula pa noong bata pa ako at napakaraming pagpapala na ang ibinigay sa amin ng Diyos—punung-puno kami ng pasasalamat sa Kanya …

Pebrero 17, 2019

Tatlong Sunod-sunod na mga Pambihirang Supermoon

Maraming tao ang nakapansin na sa mga kamakailang madalas na pangyayari ng mga supermoon at blood moon, at ang mga kababalaghan sa astronomiya na ito ang katuparan sa mga propesiya sa Biblia—ano ang sinusubukan ng Diyos …

Pebrero 28, 2019

Paano Babalik ang Panginoon?

Maraming sipi sa Bibliya ang nagpropesiya kung paano babalik ang Panginoon. Mayroong dalawang pangunahing bahagi ang mga propesiya hinggil sa pagbabalik ng Panginoong Jesus sa mga huling araw. Ang isang bahagi ay naglala…

Abril 17, 2020