Paano Makatatanggap ng mga Pahayag ng Diyos ang Taong Ipinakahulugan ang Diyos sa Kanyang Pagkaintindi?

Patuloy na sumusulong ang gawain ng Diyos, at kahit na ang layunin ng Kanyang gawain ay nananatiling di-nagbabago, ang paraan kung paano Siya gumagawa ay palaging nagbabago, at sa gayon pati na rin ang mga tagasunod ng Diyos. Mas marami ang gawain ng Diyos, mas lubusang nakikilala ng tao ang Diyos, at ang disposisyon ng tao ay nagbabago ayon sa Kanyang gawa. Gayon pa man, dahil sa ang gawain ng Diyos ay palaging nagbabago ang mga hindi nakakakilala sa gawa ng Banal na Espiritu at ang yaong mga balintunang tao na hindi nakakaalam sa katotohanan ay nagiging kalaban ng Diyos. Hindi kailanman nakiayon ang gawain ng Diyos sa mga pagkaintindi ng tao, dahil ang Kanyang gawain ay laging bago at hindi kailanman luma. Hindi Niya kailanman inuulit ang gawaing luma sa halip ay sumusulong sa gawaing kailanman ay hindi pa nagawa. Dahil ang Diyos ay hindi nag-uulit ng Kanyang gawain at ang tao ay karaniwang nanghuhusga sa gawain ng Diyos ngayon batay sa Kanyang gawain sa nakaraan, lubhang mahirap para sa Diyos na ipagpatuloy ang bawat yugto ng gawain sa bagong kapanahunan. Nagpapakita ang tao ng napakaraming balakid! Ang pag-iisip ng tao ay masyadong makitid! Walang tao ang may alam sa gawain ng Diyos, gayon pa man lahat sila ay nagpapakahulugan sa ganoong gawain. Malayo sa Diyos, nawawalan ang tao ng buhay, katotohanan, at mga biyaya ng Diyos, gayon man ni hindi rin tanggap ng tao ang buhay o katotohanan, mas lalo na ang mas malaking biyaya na ipinagkaloob ng Diyos sa sangkatauhan. Ninanais ng lahat ng tao na makamit ang Diyos ngunit hindi kayang payagan ang anumang pagbabago sa gawain ng Diyos. Yaong mga hindi tumanggap sa bagong gawain ng Diyos ay naniniwala na ang gawain ng Diyos ay hindi nagbabago, at na ang gawain ng Diyos ay magpakailanmang nananatiling nakapirmi. Sa kanilang paniniwala, ang tangi lamang kailangan upang makamit ang walang-hanggang kaligtasan mula sa Diyos ay sa pagsunod sa kautusan, at habang sila ay nagsisisi at nangungumpisal ng kanilang kasalanan, ang puso ng Diyos ay masisiyahan magpakailanman. Sila ay nasa opinyon na ang Diyos ay maaari lamang na Diyos sa ilalim ng kautusan at ang Diyos na ipinako sa krus para sa tao; kanila ring opinyon na ang Diyos ay hindi dapat at hindi maaaring humigit sa Biblia. Tiyak na ang mga opinyong ito ang mahigpit na nagtatanikala sa kanila sa kautusan ng nakaraan at pinanatili silang nakakadena sa mahigpit na mga tuntunin. Mas marami ang naniniwala na anuman ang bagong gawain ng Diyos, ito ay kailangang mapatunayan ng mga hula, at sa bawat yugto ng gayong gawain, ang lahat ng sumusunod sa Kanya nang may katapatan ng puso ay dapat mapakitaan ng mga pahayag, kung hindi ang gawaing iyon ay hindi sa Diyos. Hindi na madaling gawain para sa tao na makilala ang Diyos. Bilang karagdagan sa kakatwang puso ng tao at ng kanyang mapanghimagsik na kalikasan ng malaking pagpapahalaga sa sarili at kayabangan, sa gayon mas higit na mahirap para sa tao na tanggapin ang bagong gawain ng Diyos. Hindi pinag-aaralan ng tao ang bagong gawain ng Diyos nang maingat ni tinatanggap ito nang may pagpapakumbaba; sa halip, ang tao ay pumapanig sa asal na pag-aalipusta, naghihintay sa mga pagbubunyag at paggabay ng Diyos. Hindi ba ito ang asal ng tao na naghihimagsik at tumututol sa Diyos? Paano makakamit ng ganoong mga tao ang pagsang-ayon ng Diyos?

Sa panahon na iyon, sinabi ni Jesus na ang gawain ni Jehova ay naantala sa Kapanahunan ng Biyaya, katulad ng sinasabi Ko ngayon na ang gawain ni Jesus ngayon ay naantala. Kung mayroon lamang Kapanahunan ng Kautusan at walang Kapanahunan ng Biyaya, hindi sana ipinako sa krus si Jesus at hindi nagawang tubusin ang lahat ng sangkatauhan; kung mayroon lamang Kapanahunan ng Kautusan, maaari bang umunlad ang sangkatauhan hanggang ngayon? Ang kasaysayan ay nagpapatuloy; hindi ba ang kasaysayan ay natural na batas ng gawain ng Diyos? Hindi ba ito isang paglalarawan ng Kanyang pamamahala ng tao sa loob ng buong sansinukob? Ang kasaysayan ay umuunlad pasulong, pati na ang gawain ng Diyos, at ang kalooban ng Diyos ay patuloy na nagbabago. Hindi magiging praktikal para sa Diyos na magpanatili ng isang yugto ng gawain sa anim na libong taon, sapagkat alam ng lahat ng tao na Siya ay laging bago at hindi kailanman luma. Hindi Niya maaaring ipagpatuloy na katigan ang gawaing kahalintulad ng pagpapako sa krus, ng isa, dalawa, tatlong beses … na mapako sa krus. Ito ang pagkaunawa ng isang kakatwang tao. Hindi itinataguyod ng Diyos ang parehong gawain, at ang Kanyang gawain ay pabago-bago at laging bago, tulad sa kung paano Ako araw-araw na nakikipag-usap sa inyo sa mga bagong salita at gumagawa ng mga bagong gawain. Ito ang gawain na Aking ginagawa, ang susi nito ay nakatuon sa mga salitang “bago” at “kamangha-mangha.” “Ang Diyos ay hindi nagbabago, at ang Diyos ay palaging magiging Diyos”; ang kasabihang ito ay talagang totoo. Ang kakanyahan ng Diyos ay hindi nagbabago, ang Diyos ay laging Diyos, at Siya ay hindi kailanman magiging si Satanas, ngunit hindi ito nagpapatunay na ang Kanyang gawain ay palagian at walang-pagbabago tulad ng Kanyang kakanyahan. Ipinahahayag mo na ang Diyos ay ganito, ngunit paano mo samakatwid maipapaliwanag na ang Diyos ay laging bago at hindi kailanman luma? Ang gawain ng Diyos ay patuloy na lumalaganap at palagiang nagbabago, at ang kalooban ng Diyos ay patuloy na naipapakita at ipinapaalam sa mga tao. Habang nararanasan ng tao ang gawain ng Diyos, ang kanyang disposisyon ay patuloy na nagbabago, at ang kanyang kaalaman ay patuloy na nagbabago. Mula saan, sa gayon, nagmumula ang pagbabagong ito? Hindi ba ito mula sa palagiang pagbabago ng gawain ng Diyos? Kung ang disposiyon ng tao ay maaaring magbago, bakit hindi maaaring hayaan ng tao ang Aking gawain at ang Aking mga salita na tuloy-tuloy ring magbago? Dapat ba Akong masakop ng mga paghihigpit ng tao? Hindi ba ikaw ay gumagamit lamang ngayon ng tusong pangangatwiran?

Kasunod ng Kanyang muling pagkabuhay, si Jesus ay nagpakita sa mga disipulo at nagsabi, “At narito, ipadadala ko sa inyo ang pangako ng aking Ama, datapuwa’t magsipanatili kayo sa bayan, hanggang sa kayo’y masangkapan ng kapangyarihang galing sa itaas.” Alam mo ba kung paano ipinaliliwanag ang mga salitang ito? Nasangkapan ka ba ngayon ng Kanyang kapangyarihan? Nauunawaan mo na ba ngayon kung ano ang tinatawag na kapangyarihan? Ipinahayag ni Jesus na ang Espiritu ng katotohanan ay maipagkakaloob sa tao sa mga huling araw. Ito ngayon ang mga huling araw; ikaw ba ay pagmamay-ari ng Espiritu ng katotohanan? Nasaan ang Espiritu ng katotohanan? Ang pinakadakilang libro ng propesiya ni Isaiah sa Lumang Tipan ay hindi kailanman nagbanggit sa batang nagngangalang Jesus na isisilang sa kapanahunan ng Bagong Tipan, na mayroon lamang isang lalaking sanggol na maipapanganak na may pangalang Emmanuel. Bakit hindi niya tinukoy ang pangalang Jesus? Wala saanman sa Lumang Tipan na makikita ang pangalang ito, ngunit bakit ka pa rin naniniwala kay Jesus? Tiyak na hindi mo nakita si Jesus sa sarili mong mga mata bago ka naniwala sa Kanya? O nagsimula ka bang maniwala nang makatanggap ng isang paghayag? Tunay bang ipapakita ng Diyos sa iyo ang ganoong biyaya? At ipinagkakaloob sa iyo ang ganyang labis na pagpapala? Ano ang iyong batayan upang paniwalaan si Jesus? Bakit samakatwid hindi ka naniniwala na nagkatawang-tao ang Diyos sa araw na ito? Bakit mo sinasabi na ang kawalan ng pahayag sa iyo mula sa Diyos ay nagpapatunay na hindi Siya naging katawang-tao? Dapat bang sabihin ng Diyos sa tao bago simulan ang Kanyang gawain? Dapat ba muna Niya matanggap ang pagsang-ayon ng tao? Ipinahayag lamang ni Isaiah na ang lalaking sanggol ay isisilang sa sabsaban ngunit hindi kailanman hinulaan na si Maria ang magluluwal kay Jesus. Bakit ka sa gayon naniniwala kay Jesus na ipinanganak ni Maria? Tiyak na ang iyong paniniwala ay hindi isang pag-aalinlangan at pagkalito! Sinasabi ng iba na ang pangalan ng Diyos ay hindi nagbabago, kaya’t bakit ang pangalan ni Jehova ay naging Jesus? Nahulaan na ang pagdating ng Mesias, kaya bakit dumating ang isang tao na may pangalang Jesus? Bakit nagbago ang pangalan ng Diyos? Hindi ba ang gayong gawain ay naipatupad na noong unang panahon? Hindi ba maaaring gumawa ang Diyos ngayon ng bagong gawain? Ang gawain ng kahapon ay maaaring mabago, at ang gawain ni Jesus ay maaaring sumunod mula doon kay Jehova. Hindi ba maaari na ang gawain ni Jesus ay masundan ng iba pang gawain? Kung ang pangalan ni Jehova ay maaaring palitan ng Jesus, sa gayon hindi ba maaaring ang pangalan ni Jesus ay palitan din? Ito ay hindi karaniwan, at iniisip nga ng tao[a] dahil lamang sa kanilang kawalang muwang. Ang Diyos ay palaging magiging Diyos. Hindi alintana ang mga pagbabago sa Kanyang gawain at Kanyang pangalan, ang Kanyang disposisyon at karunungan ay mananatiling di-nagbabago magpakailanman. Kung ikaw ay naniniwala na ang Diyos ay maaari lamang tawagin sa pangalan ni Jesus, sa gayon kakaunti lamang ang iyong nalalaman. Lakas-loob mo bang igigiit na ang Jesus ay magpakailanmang pangalan ng Diyos, na ang Diyos ay magpakailanman at laging magpapatuloy sa pangalang Jesus, at ito ay hindi kailanman magbabago? Lakas-loob mo bang igigiit nang may katiyakan na ang pangalan ni Jesus yaong tumapos sa Kapanahunan ng Kautusan at tatapos din sa huling kapanahunan? Sino ang makapagsasabi na ang biyaya ni Jesus ay maaaring wakasan ang kapanahunan? Kung ngayon hindi mo kayang malaman ang mga katotohanang ito nang malinaw, hindi lamang na hindi mo maipapangaral ang ebanghelyo, ngunit pati ikaw mismo ay hindi maaaring manatiling nakatayo. Kapag dumating ang araw na malutas mo ang lahat ng pagpapahirap ng mga relihiyosong tao at pabulaanan ang lahat ng kanilang mga kamalian, iyon ang magiging patunay na ikaw ay lubos na nakatitiyak sa yugto ng gawaing ito at wala kahit kaunting pagdududa. Kung hindi mo kayang pabulaanan ang kanilang kamalian, sa gayon ikaw ay paparatangan nila at sisiraan ng puri. Hindi ba ito kahiya-hiya?

Ang Hudyo noong panahon ay lahat nagbabasa mula sa Lumang Tipan at alam ang hula ni Isaiah na may isang lalaking sanggol na ipapanganak sa sabsaban. Bakit sa gayon, sa kaalamang ito, inusig pa rin nila si Jesus? Hindi ba ito dahil sa kanilang kalikasang mapanghimagsik at kamangmangan sa gawa ng Banal na Espiritu? Sa panahong iyon, ang mga Pariseo ay naniniwala na ang gawa ni Jesus ay hindi katulad ng kanilang alam tungkol sa hulang lalaking sanggol; itinatanggi ng tao ngayon ang Diyos dahil sa ang gawa ng nagkatawang-taong Diyos ay hindi tumutugma sa Biblia. Hindi ba ang buod ng kanilang paghihimagsik laban sa Diyos ay iisa at pareho? Maaari mo bang matanggap ang gayon nang walang katanungan sa lahat ng gawain ng Banal na Espiritu? Kung ito ang gawain ng Banal na Espiritu, sa gayon ito ay ang tamang daloy. Iyon ay dapat mong tanggapin nang walang kahit na kaunting pag-agam-agam, kaysa sa pagpulot at pagpili ng kung ano ang tatanggapin. Kung makamit mo ang kaunting kaalaman mula sa Diyos at magsanay ng kaunting pag-iingat laban sa Kanya, hindi ba ito ang tunay na pagkilos na hindi kailangan? Ang kinakailangang mong gawin ay pagtanggap ng, hindi kailangan ng anumang patunay mula sa Biblia, anumang gawain hangga’t ito ay mula sa Banal na Espiritu, dahil ikaw ay naniniwala sa Diyos upang sundan ang Diyos, hindi upang siyasatin Siya. Hindi ka dapat maghanap ng karagdagang patunay para sa Akin upang ipakita na Ako ang iyong Diyos. Sa halip, kinakailangan mong aninawin kung Ako ay kapaki-pakinabang sa iyo; iyan ang susi. Kahit na malaman ninyong maraming hindi mapabulaanan na patunay sa Biblia, hindi ito maaaring magdala sa inyo nang buo sa Aking harapan. Ikaw ay isa na namumuhay sa loob ng hangganan ng Biblia, at hindi sa harapan Ko; ang Biblia ay hindi makakatulong sa iyo na makilala Ako, ni mapalalim nito ang pagmamahal mo sa Akin. Kahit na hinulaan ng Biblia na mayroong isang lalaking sanggol na ipapanganak, walang sinuman ang maaaring umarok sa kung kaninong hula ang matutupad, sapagkat hindi alam ng tao ang gawain ng Diyos, at ito ang dahilan kung bakit ang mga Pariseo ay nanindigan laban kay Jesus. May iilang nakaaalam na ang Aking gawain ay sa kapakinabangan ng tao, gayon man sila ay patuloy na naniniwala na si Jesus at Ako ay ganap na magkahiwalay na nilalang na parehong hindi magkaayon. Nang panahong iyon, binigkas lamang ni Jesus sa Kanyang disipulo ang isang hanay ng sermon sa Kapanahunan ng Biyaya, tulad ng kung paano isagawa, kung paano magtipun-tipon, kung paano humingi sa panalangin, kung paano makitungo sa iba, at iba pa. Ang gawain na Kanyang isinagawa ay para sa Kapanahunan ng Biyaya, at Kanyang pinalawig lamang kung paano dapat magsagawa ang mga disipulo at iyong mga sumusunod sa Kanya. Ginawa lamang Niya ang gawain ng Kapanahunan ng Biyaya at wala na sa mga huling mga araw. Nang itinalaga ni Jehova ang batas ng Lumang Tipan sa Kapanahunan ng Kautusan, bakit hindi Niya ginawa samakatwid ang gawain ng Kapanahunan ng Kautusan? Bakit hindi Niya muna nilinaw ang gawain ng Kapanahunan ng Kautusan? Hindi ba ito magiging kapaki-pakinabang sa pagtanggap ng tao? Hinulaan lamang Niya ang lalaking sanggol na ipapanganak at magkakaroon ng kapangyarihan, ngunit hindi Niya isinagawa nang pauna ang gawain ng Kapanahunan ng Biyaya. Ang gawain ng Diyos sa bawat kapanahunan ay mayroong malinaw na hangganan; ginagawa Niya lamang ang gawain ng kasalukuyang kapanahunan at hindi Niya kailanman isinasagawa ang kasunod na yugto ng gawain nang pauna. Sa ganitong paraan lamang ang Kanyang kumakatawang gawain ng bawat kapanahunan ay maaaring mailantad. Binigkas lamang ni Jesus ang mga patalandaan ng huling mga araw, kung paano maging mapagpasensya at kung paano maligtas, kung paano magsisi at mangumpisal, pati na rin kung paano kayanin ang krus at tiisin ang pasakit; hindi Siya kailanman nagsalita kung ano ang papasukin ng mga tao sa huling mga araw o kung paano hanapin ang makapagbibigay kasiyahan sa kalooban ng Diyos. Tulad ng nasabi, hindi ba ito kilos ng kamalian na maghanap sa loob ng Biblia sa gawain ng Diyos sa mga huling araw? Ano ang iyong maaaninaw kung basta hawak lamang ang Biblia sa iyong mga kamay? Maging isang tagapagpaliwanag ng Biblia o isang tagapangaral, sino ang maaaring makahula ng mga gawain sa ngayon?

“Ang may pakinig, ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia.” Narinig na ba ninyo ngayon ang salita ng Banal na Espiritu? Ang mga salita ng Diyos ay napasainyo. Narinig ninyo ba sila? Ginagawa ng Diyos ang gawain ng salita sa mga huling araw, at ang mga nasabing salita ay sa Banal na Espiritu, dahil ang Diyos ang Banal na Espiritu at maaari ding magkatawang-tao; samakatwid, ang mga salita ng Banal na Espiritu, na binigkas sa nakalipas, ay mga salita ng nagkatawang-taong Diyos ngayon. Napakaraming taong kakatwa na naniniwala na ang mga salita ng Banal na Espiritu ay dapat bumaba mula sa kalangitan patungo sa mga tainga ng tao. Sinuman ang nag-iisip ng ganito ay hindi kilala ang gawain ng Diyos. Sa katotohanan, ang mga pagbigkas na binanggit ng Banal na Espiritu ay ang mga binigkas ng Diyos na nagkatawang-tao. Hindi maaaring direktang magsalita ang Banal na Espiritu sa tao, at si Jehova ay hindi direktang nagsalita sa mga tao, kahit na sa Kapanahunan ng Kautusan. Hindi ba mukhang malamang na hindi Niya gagawin ito sa kapanahunan ngayon? Para ang Diyos ay magwika ng mga pagbigkas upang ipatupad ang gawain, Siya ay dapat magkatawang-tao, kung hindi ang Kanyang gawain ay hindi makapagkakamit ng Kanyang hangarin. Yaong mga nagkakaila na ang Diyos ay nagkatawang-tao ay ang mga hindi kilala ang Espiritu o ang mga panuntunan kung paano gumagawa ang Diyos. Yaong mga naniniwala na ngayon ang kapanahunan ng Banal na Espiritu ngunit hindi tinatanggap ang Kanyang bagong gawain ay ang mga namumuhay sa hindi malinaw na pananampalataya. Ang mga nasabing pamamaraan ng tao ay hindi kailanman makakatanggap ng gawain ng Banal na Espiritu. Ang mga nagnanais lamang para sa Banal na Espiritu na direktang magsalita at isagawa ang Kanyang gawain, ngunit hindi tinatanggap ang mga salita o gawain ng nagkatawang-taong Diyos, ay hindi kailanman makakatapak sa bagong kapanahunan o makakatanggap nang ganap na kaligtasan mula sa Diyos!

Talababa:

a. Ang orihinal na teksto ay nagsasabi “na siyang.”

Madalas nang mangyari ngayon ang mga sakuna. Paano natin masasalubong ang Panginoon at paano tayo maililigtas ng Diyos bago ang malalaking sakuna? Magkasama tayong magsiyasat upang mahanap ang landas.
Makipag-ugnayan sa Amin
Kontakin Kami Gamit ang Messenger