Ang Diyos ay nagkatawang-tao na sa China sa mga huling araw; ano ang batayan nito sa mga propesiya sa Biblia at sa mga salita ng Diyos?

1. Ang Diyos ay nagkatawang-tao na sa China sa mga huling araw; ano ang batayan nito sa mga propesiya sa Biblia at sa mga salita ng Diyos? Mga Talata ng Biblia para Sanggunian: “Sapagka’t mula sa sinisikatan ng ara…

2019-10-04 19:59:09

Ano ang mga layunin at ang kabuluhan ng pagkakatawang-tao ng Diyos sa China para gumawa sa mga huling araw?

2. Ano ang mga layunin at ang kabuluhan ng pagkakatawang-tao ng Diyos sa China para gumawa sa mga huling araw? Nauugnay na mga Salita ng Diyos: Ang gawain ni Jehova ay ang paglikha sa mundo, ito ang simula; ang y…

2019-09-29 19:15:20

Sa mga huling araw, isinasagawa ng Diyos ang gawain ng paghatol simula sa bahay ng Diyos, na gumagawa ng isang grupo ng mga mananagumpay sa China.

Mga Talata ng Biblia para Sanggunian: "Sapaqka’t dumating na ang panahon ng pasimula ng paghuhukom sa bahay ng Dios" (1 Pedro 4:17). "Sapagka’t gaya ng kidlat na kumikidlat sa silanganan, at nakikita hanggang sa kalunu…

2019-01-06 06:56:54

Ano ang tunay na mananagumpay?

Ano ba talaga ang isang mananagumpay? Anong mga katotohanan ang dapat na mayroon siya? Walang nakakaunawa dito. Mula sa ating pananaw, kung magsisikap tayo para sa Panginoon, at magiging tapat sa pangalan Niya, magiging …

2019-01-06 07:00:33

Magdanas ng Pagpapahirap at Pagdurusa para Maging Tunay na Mananagumpay

Ngayon, dahil tayo ay naniniwala sa Diyos, hinahanap ang katotohanan at lumalakad sa tamang landas ng buhay, hinaharap natin ang buong galit na pang-aapi at pagpapahirap ng CCP. Ito ay isang makahulugang bagay! Ito ay da…

2019-01-06 07:07:05

Ang Gawain ng Paghatol ng Diyos ng mga Huling Araw ay Gumagawa ng Isang Grupo ng mga Mananagumpay

Ang gawain ng paghatol, ang pwedeng makapagpabago sa isa na maging mananagumpay. Nagkatawang-tao ang Makapangyarihang Diyos at lihim na dumating sa Chinakung saan Niya ginagawa ang paghatol simula sa tahanan ng Diyos. In…

2019-01-06 07:14:08

Ang Tunay na Kabuluhan ng Paggawa ng Diyos ng mga Mananagumpay

Ginagawang perpekto ng Diyos ang mga tao para lamang isagawa ang Kanyang kalooban, para paglingkuran ninyo ang Diyos. Yaong mga ginamit ng Diyos sa Kapanahunan ng Biyaya at Kapanahunan ng Kautusan ay hindi ginawang perpe…

2019-01-06 07:20:25

Ano ang Patotoo ng mga Mananagumpay?

Ano higit sa lahat ang mahahayag kapag nagbahagi kayo ng matagumpay na patotoo para sa Diyos sa sandali ng pagbagsak ng malaking pulang dragon? Ang mahahayag higit sa lahat ay ito: tunay ang pagsunod ninyo sa Diyos, mata…

2019-01-06 08:17:12

Mga Pangako at Pagpapala ng Diyos sa mga Mananagumpay

Kung ang isang taong nananalig sa Diyos ay nagkamit ng kadalisayan, nagbago sa kanyang disposisyon sa buhay, nakilala ang Diyos at naging kaisa ng Diyos sa isipan, ibig sabihin ay nagtamo na siya ng buhay at ng katotohan…

2019-01-06 08:25:09

Ano ang mga pangako ng Diyos sa mga naligtas at nagawang perpekto?

Nauugnay na mga Salita ng Diyos: Lumalakad Ako ngayon sa kalagitnaan ng Aking bayan, naninirahan Ako sa kalagitnaan ng aking bayan. Ngayon, yaong may tunay na pag-ibig sa Akin, ang taong gaya nito ay mapalad; mapalad ya…

2019-01-06 08:47:39

Ang Diyos ay nagkatawang-tao na sa China sa mga huling araw; ano ang batayan nito sa mga propesiya sa Biblia at sa mga salita ng Diyos?

1. Ang Diyos ay nagkatawang-tao na sa China sa mga huling araw; ano ang batayan nito sa mga propesiya sa Biblia at sa mga salita ng Diyos? Mga Talata ng Biblia para Sanggunian: “Sapagka’t mula sa sinisikatan ng ara…

2019-10-04 19:59:09

Ano ang mga layunin at ang kabuluhan ng pagkakatawang-tao ng Diyos sa China para gumawa sa mga huling araw?

2. Ano ang mga layunin at ang kabuluhan ng pagkakatawang-tao ng Diyos sa China para gumawa sa mga huling araw? Nauugnay na mga Salita ng Diyos: Ang gawain ni Jehova ay ang paglikha sa mundo, ito ang simula; ang y…

2019-09-29 19:15:20

Sa mga huling araw, isinasagawa ng Diyos ang gawain ng paghatol simula sa bahay ng Diyos, na gumagawa ng isang grupo ng mga mananagumpay sa China.

Mga Talata ng Biblia para Sanggunian: "Sapaqka’t dumating na ang panahon ng pasimula ng paghuhukom sa bahay ng Dios" (1 Pedro 4:17). "Sapagka’t gaya ng kidlat na kumikidlat sa silanganan, at nakikita hanggang sa kalunu…

2019-01-06 06:56:54

Ano ang tunay na mananagumpay?

Ano ba talaga ang isang mananagumpay? Anong mga katotohanan ang dapat na mayroon siya? Walang nakakaunawa dito. Mula sa ating pananaw, kung magsisikap tayo para sa Panginoon, at magiging tapat sa pangalan Niya, magiging …

2019-01-06 07:00:33

Magdanas ng Pagpapahirap at Pagdurusa para Maging Tunay na Mananagumpay

Ngayon, dahil tayo ay naniniwala sa Diyos, hinahanap ang katotohanan at lumalakad sa tamang landas ng buhay, hinaharap natin ang buong galit na pang-aapi at pagpapahirap ng CCP. Ito ay isang makahulugang bagay! Ito ay da…

2019-01-06 07:07:05

Ang Gawain ng Paghatol ng Diyos ng mga Huling Araw ay Gumagawa ng Isang Grupo ng mga Mananagumpay

Ang gawain ng paghatol, ang pwedeng makapagpabago sa isa na maging mananagumpay. Nagkatawang-tao ang Makapangyarihang Diyos at lihim na dumating sa Chinakung saan Niya ginagawa ang paghatol simula sa tahanan ng Diyos. In…

2019-01-06 07:14:08

Ang Tunay na Kabuluhan ng Paggawa ng Diyos ng mga Mananagumpay

Ginagawang perpekto ng Diyos ang mga tao para lamang isagawa ang Kanyang kalooban, para paglingkuran ninyo ang Diyos. Yaong mga ginamit ng Diyos sa Kapanahunan ng Biyaya at Kapanahunan ng Kautusan ay hindi ginawang perpe…

2019-01-06 07:20:25

Ano ang Patotoo ng mga Mananagumpay?

Ano higit sa lahat ang mahahayag kapag nagbahagi kayo ng matagumpay na patotoo para sa Diyos sa sandali ng pagbagsak ng malaking pulang dragon? Ang mahahayag higit sa lahat ay ito: tunay ang pagsunod ninyo sa Diyos, mata…

2019-01-06 08:17:12

Mga Pangako at Pagpapala ng Diyos sa mga Mananagumpay

Kung ang isang taong nananalig sa Diyos ay nagkamit ng kadalisayan, nagbago sa kanyang disposisyon sa buhay, nakilala ang Diyos at naging kaisa ng Diyos sa isipan, ibig sabihin ay nagtamo na siya ng buhay at ng katotohan…

2019-01-06 08:25:09

Ano ang mga pangako ng Diyos sa mga naligtas at nagawang perpekto?

Nauugnay na mga Salita ng Diyos: Lumalakad Ako ngayon sa kalagitnaan ng Aking bayan, naninirahan Ako sa kalagitnaan ng aking bayan. Ngayon, yaong may tunay na pag-ibig sa Akin, ang taong gaya nito ay mapalad; mapalad ya…

2019-01-06 08:47:39