Ang Utos ng Diyos kay Adan

Ang Utos ng Diyos kay Adan

(Gen 2:15–17) At kinuha ni Jehova ang lalake at inilagay sa halamanan ng Eden, upang kaniyang alagaan at ingatan. At iniutos ni Jehova sa lalake, na sinabi, Sa lahat ng punong kahoy sa halamanan ay makakakain ka na may k…

2018-04-18 12:04:39

Nilikha ng Diyos si Eba

Nilikha ng Diyos si Eba

Nilikha ng Diyos ang tao, hiningahan siya ng buhay, at binigyan rin siya ng kaunti sa Kanyang katalinuan, sa Kanyang mga kakayahan, at kung anong mayroon at kung ano Siya. Pagkatapos ibigay ng Diyos sa tao ang lahat ng m…

2018-04-18 13:04:39

At iginawa ni Jehova si Adam at ang kaniyang asawa ng mga kasuutang balat at sila’y dinamitan

Gumawa ang Diyos ng mga Kasuotang Balat para kina Adan at Eva

(Gen 3:20–21) At tinawag na Eva ng lalake ang kaniyang asawa, sapagka’t siya ang naging ina ng lahat ng mga nabubuhay. At iginawa ni Jehova si Adam at ang kaniyang asawa ng mga kasuutang balat at sila’y dinamitan. Tingn…

2018-04-18 14:04:39