Tagalog Christian Testimony Video | "Ang Nagagawang Pinsala ng Pagpapasikat"

Oktubre 10, 2021

Matapos siyang hirangin bilang lider sa iglesia, madalas magpasikat ang bida sa pagbabahagi kung gaano siya karesponsable sa kanyang tungkulin at gaano siya katagumpay sa gawain. Sadya niyang itinago ang sarili niyang mga kahinaan at katiwalian at lagi siyang nanguna sa kanyang mga katrabaho at katuwang sa trabaho, hanggang sa nauwi ang lahat sa pag-iidolo at pag-asa sa kanya. Nang disiplinahin siya sa pamamagitan ng karamdaman, sa wakas ay saka lamang siya nagnilay-nilay sa kanyang sarili. Sa pamamagitan ng mga paghahayag at paghatol ng mga salita ng Diyos, nakita niya sa wakas kung paano niya dinakila palagi ang kanyang sarili at paano siya nagpasikat, paano niya hinangad na hangaan at idolohin siya ng iba, na, ang totoo, nakikipagtagisan siya sa Diyos sa pagkontrol sa mga tao, at sinusundan niya ang landas ng mga anticristo. Natanto niya ang kasiraang idinudulot niya sa iglesia at sa kanyang mga kapatid, at, puspos ng pagsisisi at pagkamuhi sa sarili, talagang nagsisi siya.

Tingnan ang iba pa

Madalas nang mangyari ngayon ang mga sakuna. Paano natin masasalubong ang Panginoon at paano tayo maililigtas ng Diyos bago ang malalaking sakuna? Magkasama tayong magsiyasat upang mahanap ang landas.

I-share

Kanselahin

Kontakin Kami Gamit ang Messenger