Christian Dance | "Natupad na ang Kaharian ni Cristo" | Praise Song

Hunyo 17, 2024

I

Si Cristo ng mga huling araw ay bumibigkas ng Kanyang mga salita,

at naghahayag ng mga misteryo ng makalangit na kaharian.

Naririnig natin ang tinig ng Diyos at naitaas tayo sa harap ng Kanyang trono.

Tinatamasa natin ang pagdidilig at pagtutustos ng mga salita ng Diyos,

dumadalo tayo sa piging ng kasal ni Cristo.

Bawat isa sa mga tao ng Diyos ay ngumingiti sa galak.

Bawat isa sa mga tao ng Diyos ay ngumingiti sa galak.

Dito mayroong saganang mana, naririto ang bukal ng tubig na buhay.

Dinidiligan ng Diyos ng mga salita ng buhay,

hinding-hindi tayo magsasawa sa mga ito.

Ang pagpapakita at gawain ng Diyos

ay tumupad na sa dalawang-libong-taong pangarap ng sangkatauhan.

Natupad na sa lupa ang kaharian ni Cristo,

na tunay na walang kapantay na kagalakan.

II

Ang Makapangyarihang Diyos ay nagpapahayag ng katotohanan

at inaakay Niya tayo tungo sa Kapanahunan ng Kaharian.

Ang iglesia ng Diyos ay ang kaharian ni Cristo;

namumuno ang Diyos bilang Hari sa lupa.

Ang lahat ng nagmamahal sa katotohanan ay naririnig ang tinig ng Diyos

at nakikita ang Kanyang mukha.

Ang bawat isa sa mga tao ng Diyos ay tuwang-tuwa.

Ang bawat isa sa mga tao ng Diyos ay tuwang-tuwa.

Itinalaga ng Diyos na ang mga banal sa lahat ng kapanahunan

ay muling mabubuhay sa mga huling araw at maninindigan.

Ang maipanganak sa mga huling araw at makatagpo ang Diyos

ay ang pinakamalaking pagpapala.

Tinatamasa ang buhay ng makalangit na kaharian,

lahat ng tao ng Diyos ay nagpupuri at umaawit.

Ang kaharian ni Cristo, ang tabernakulo ng Diyos, ay nasa lupa;

ang Kanyang mga pangako ay natutupad.

III

Ang mga salita ng Diyos ay ang tunay na liwanag,

lahat ng puwersa ng kadiliman ay itinataboy.

Hinahatulan ng Diyos ang buong sangkatauhan gamit ng Kanyang mga salita,

lahat ng bansa at mga tao ay nagpapasailalim sa Kanya.

Ang mga tao ng Diyos ay nililinis,

nagagalak na nagtipon-tipon para purihin ang banal na ngalan ng Diyos.

Ang buong sansinukob ay nagagalak.

Ang buong sansinukob ay nagagalak.

Iwinawaksi ng mga tao ng Diyos ang impluwensiya ni Satanas,

at namumuhay sila sa harap ng Diyos.

Ang pagiging kasama ng Diyos ay nagpapaligaya at nagpapasaya sa atin.

Winawasak ng malalaking sakuna ang kaharian ni Satanas,

ang matuwid na kaharian ay nagpapamalas sa lupa.

Purihin ang Makapangyarihang Diyos

na nakapagkamit ng Kanyang kaharian at naparito sa lupa,

naisakatuparan ang kalooban ng Diyos.

Purihin ang kaharian ng Diyos na natupad na sa lupa,

natupad na sa lupa.

mula sa Sundan ang Kordero at Kumanta ng mga Bagong Awitin

Tingnan ang iba pa

Ngayon nagsimula na ang malalaking sakuna. Paano natin masasalubong ang pagbabalik ng Panginoon at magkaroon ng pagkakataong matamo ang proteksyon ng Diyos? Makipag-ugnayan sa amin ngayon upang mahanap ang paraan.

I-share

Kanselahin

Kontakin Kami Gamit ang Messenger