Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos App

Pakinggan ang tinig ng Diyos at salubungin ang pagbabalik ng Panginoong Jesus!

Mga Pagbigkas ng Makapangyarihang Diyos (Ang Paraan para Makilala ang Diyos)

Mga Pinakabagong Pagbabasa
Mga Pagbigkas ng Makapangyarihang Diyos (Ang Paraan para Makilala ang Diyos)

Mga Kategorya

Recital-the-word-appears-in-the-flesh-6
Mga Pagbigkas ni Cristo ng mga Huling Araw (Mga Seleksyon)

Ang Kabanalan ng Diyos (II)

Ikatlong bahagi

Kaugnay ng kabanalan ng Diyos, kahit na ito ay maaaring maging pamilyar na paksa, sa pagtatalakay, maaaring maging medyo malabo ito para sa ilang tao, at ang nilalaman ay maaaring maging medyo malalim. Sa nakalipas, madalang na nakipag-ugnayan ang mga tao sa paksa ng kabanalan ng Diyos, kaya naman hindi nila ito naiintindihan. Ngunit huwag mag-alala, tutulungan ko kayong intindihin kung ano ang kabanalan ng Diyos. Nakikita ko na ito ay medyo mahirap para sa inyo para maunawaan, sabihin muna natin ito: Kung gusto mong makilala ang isang tao, tumingin lamang sa kung ano ang kanyang ginagawa at ang mga resulta ng kanyang mga kilos, at makikita mo ang kalooban ng taong iyon. Kaya naman ating pagsamahan ang tungkol sa kabanalan ng Diyos mula muna sa pananaw na ito. Sinabi natin na ang kalooban ni Satanas ay masama at malisyoso, at kaya naman ang mga pagkilos ni Satanas tungo sa tao ay walang humpay silang ginagawang tiwali. Masama si Satanas, kaya naman ang mga tao na ginawang tiwali nito ay tiyak na masama rin, tama? Masasabi ba ng sinuman na, “Masama si Satanas, marahil ang sinuman na itiwali nito ay banal”? Isa ngang biro, hindi ba? Ito nga ba ay posible? (Hindi.) Kaya huwag mong isipin ito nang ganoon, pag-usapan natin ang tungkol dito mula sa aspetong ito: Masama si Satanas, ito ang kalooban nito at ito ay totoo, ito ay hindi basta pag-uusap na walang kuwenta. Hindi natin sinusubukang siraang puri si Satanas; tayo ay nagsasama lamang tungkol sa katotohanan at realidad pati na rin ang tungkol sa mga katotohanang pumapalibot dito. Maaaring masaktan niyo ang ilan o ang isang partikular na pangkat ng tao, ngunit walang malisyosong pakay rito; marahil maririnig ninyo ito ngayon at magiging hindi masyadong kumportable, ngunit sa ibang pagkakataon sa nalalapit na hinaharap, kapag kaya ninyong makilala ito, hahamakin ninyo ang inyong mga sarili, at mararamdaman ninyo na ang ating pinag-usapan ngayon ay labis na makakatulong sa inyo at napakahalaga.

Ang kalooban ni Satanas ay masama, kaya ang mga resulta ng mga pagkilos ni Satanas ay hindi maiiwasang maging masama, o maski na hindi, ay may kaugnayan sa kasamaan nito, maaari ba nating sabihin iyon? (Oo.) Kaya paano lumilibot si Satanas para itiwali ang tao? Una, dapat tayong tumingin partikular sa kasamaang dala ni Satanas sa mundo at sa sangkatauhan na nakikita, nararamdaman ng tao; naisip na ba ninyo dati ang tungkol dito? Maaaring hindi ninyo ito nabigyan ng labis na pag-iisip, kaya hayaan ninyo Akong talakayin ang maraming pangunahing mga punto nang sa gayon ay makita ninyo kung paano ginagawang tiwali ni Satanas ang tao. Mayroong isang teorya na tinatawag na ebolusyon; alam naman ng lahat ang tungkol dito, tama? Ang ebolusyong ito at materyalismo, hindi ba ang mga ito ay mga asignatura ng kaalaman na pinag-aaralan ng tao? (Oo.) Kung gayon, ginagamit muna ni Satanas ang kaalaman upang itiwali ang tao, at saka nito ginagamit ang agham upang akitin ang interes ng tao sa kaalaman, siyensiya, at mga misteryosong mga bagay, o sa mga bagay na ninanasa ng tao na alamin; ibig sabihin, gumagamit si Satanas ng siyentipikong kaalaman upang itiwali ang tao. Ang mga susunod na bagay na ginagamit ni Satanas upang itiwali ang tao ay ang tradisyunal na kultura at pamahiin, at sunod dito, gumagamit ito ng mga kausuhan sa lipunan. Lahat ng mga ito ay mga bagay na nararanasan ng mga tao sa kanilang pang-araw-araw na pamumuhay at lahat ng mga ito ay may kaugnayan sa mga bagay na malapit sa mga tao, ano ang kanilang nakikita, ano ang kanilang naririnig, ano ang kanilang nahahawakan at ano ang kanilang nararanasan. Maaaring sabihin ng isa na pinalilibutan ng mga ito ang lahat, ang mga ito ay hindi matatakasan at hindi maiiwasan. Walang paraan ang sangkatauhan para iwasan na maimpluwensiyahan, mahawahan, ma-kontrol, at masakal ng mga bagay na ito; sila ay walang kapangyarihan upang itulak sila palayo.

Una, pag-uusapan natin ang tungkol sa kaalaman. Hindi ba isasaalang-alang ng lahat ang kaalaman bilang isang positibong bagay? O kahit na, iniisip ng mga tao na ang konotasyon ng salitang “kaalaman” ay positibo kaysa negatibo. Kaya naman bakit natin binabanggit dito na gumagamit muna si Satanas ng kaalaman upang itiwali ang tao? Hindi ba ang teorya ng ebolusyon ay isang aspeto ng kaalaman? Hindi ba ang mga siyentipikong teorya ni Newton ay mga bahagi ng kaalaman? Ang paghila ng grabidad ng daigdig ay bahagi ng kaaalaman, tama? (Oo.) Kaya bakit ang kaalaman ay nakalista sa mga nilalaman ng mga ginagamit ni Satanas upang itiwali ang sangkatauhan? Ano ang inyong paninindigan dito? Mayroon bang kahit katiting na katotohanan ang kaalaman? (Wala.) Kung gayon, ano ang kahalagahan ng kaalaman? (Ito ay lumalabag sa katotohanan.) Sa anong basehan natututunan ng tao ang kaalamang kanyang napag-aaralan? Ito ba ay may kinikilingan base sa teorya ng ebolusyon? Hindi ba ang kaalaman na ginalugad ng tao, ang pagbubuo nito, ay batay sa ateismo? (Oo.) Kaya naman, mayroon bang kaugnayan sa Diyos ang alinman sa kaalamang ito? May kaugnayan ba ito sa pagsamba sa Diyos? Ito ba ay kunektado sa katotohanan? (Hindi.) Paano ginagamit ni Satanas ang kaalaman upang itiwali ang tao? Sinabi ko lamang na wala sa kaalamang ito ang kunektado sa pagsamba sa Diyos o sa katotohanan. Ang ilan ay nag-iisip tungkol dito sa ganitong paraan: “Hindi man ito nagtataglay ng anumang may kinalaman sa katotohanan, ngunit hindi nito ginagawang tiwali ang mga tao.” Ano ang inyong paninindigan dito? Tinuruan ka ba ng kaalaman na ang kasiyahan ng tao ay nakadepende sa kung ano ang kanilang nilikha gamit ang kanilang mga sariling kamay? Kailanma’y tinuruan ka ba ng kaalalaman na ang kapalaran ng tao ay nasa kanyang sariling mga kamay? (Oo.) Anong uri ng usapin ito? (Ito ay walang kuwenta.) Magaling! Ito ay walang kuwenta! Kumplikado ang kaalaman upang talakayin. Maaari mo lamang isipin na ang isang asignatura ng kaalaman ay walang higit pa sa kaalaman. Iyon ay isang asignatura ng kaalaman na natututunan batay sa ateismo at kakulangan sa pang-unawa na nilikha ng Diyos ang lahat ng mga bagay. Kapag pinag-aralan ng mga tao ang ganitong uri ng kaalaman, hindi nila nakikita ang Diyos na nagkakaroon ng dominyon sa lahat ng mga bagay, hindi nila nakikita ang Diyos na siyang namumuno sa pamamahala ng lahat ng mga bagay. Sa halip, ang lahat ng kanilang ginagawa ay walang humpay na pananaliksik, pagsisiyasat, at paghahanap ng mga siyentipikong kasagutan sa asignaturang iyon ng kaalaman. Gayunman, kung hindi naniniwala ang mga tao sa Diyos at sa halip ay nagpapatuloy lamang ng pananaliksik, hindi sila kailanman makakahanap ng mga totoong kasagutan, tama? Binibigyan ka lamang ng kaalaman ng kabuhayan, trabaho, at kita upang hindi ka magutom, ngunit hindi ka nito tutulungang makilala ang Diyos, hindi ka kailanman tutulungan nitong maniwala sa Kanya, sumunod sa Kanya, at ang kaalaman ay hindi ka kailanman ilalayo sa kasamaan. Lalo mong pag-aralan ang kaalaman, lalo mong nanaising tumaliwas laban sa Diyos, upang saliksikin ang Diyos, upang tuksuhin ang Diyos, at kalabanin ang Diyos. Kaya ngayon, ano ang ating nakikita na ang kaalaman ay ang pagtuturo sa mga tao? Ang lahat ng ito ay pilosopiya ni Satanas. Ang mga pilosopiya ba ni Satanas at mga batas ng pamumuhay na makikita sa mga tiwaling tao ay mayroong anumang kaugnayan sa katotohanan? (Wala.) Wala silang kinalaman sa katotohanan at, sa katunayan, ito ay mga kabaliktaran ng katotohanan. Madalas sinasabi ng mga tao na, “Ang buhay ay paggalaw”; anong uri ng usapin ito? (Walang kuwenta.) Sinasabi rin ng mga tao, “Ang tao ay bakal, ang kanin ay bakal, ang tao ay nakakaramdam ng pagkagutom kapag lumalaktaw siya ng pagkain”; ano ito? (Walang kuwenta, mga salita ni Satanas.) Ito pa nga ay isang malubhang kasinungalingan at nakakainis itong marinig. Kaya naman ang kaalaman ay isang bagay na marahil ay alam ng lahat. Sa tinaguriang kaalaman ng tao, bumuo si Satanas ng kaunting pilosopiya ng buhay at ang pag-iisip nito. At habang ginagawa ito ni Satanas, pinahihintulutan ni Satanas ang tao na hiramin ang kanyang pag-iisip, pilosopiya, at pananaw upang maaaring itanggi ng tao ang pag-iral ng Diyos, itanggi ang dominyon ng Diyos sa lahat ng bagay at ang dominyon sa kapalaran ng tao. Kaya habang pinag-aaralan ng tao ang pagsulong, nararamdaman niyang ang pag-iral ng Diyos ay nagiging malabo habang nagkakaroon siya ng mas maraming kaalaman, at maaaring makaramdam ang tao na hindi umiiral ang Diyos dahil sa mga pananaw, mga konsepto, at mga pag-iisip na idinagdag ni Satanas sa isip ng tao. Habang inilalagay ni Satanas ang mga kaisipang ito sa isip ng tao, hindi ba napapasama ang mga tao sa pamamagitan nito? (Oo.) Ano ang pinagbabatayan ngayon ng tao ng kanyang buhay ngayon? Dumedepende ba talaga siya sa kaalamang ito? Hindi; binabatay ng tao ang kanyang buhay sa mga kaisipan, pananaw, at pilosopiya ni Satanas na nakakubli sa kaalamang ito. Ito ay kung saan ang kaibuturan ng katiwalian ni Satanas ay nagmumula, ito ay ang layon ni Satanas at ang pamamaraan nito upang itiwali ang tao.

A. Paano Ginagamit ni Satanas ang Kaalaman upang Itiwali ang Tao

Pag-uusapan muna natin ang pinakamababaw na aspeto ng paksang ito. Kapag kayo ay mayroong mga aralin sa Tsino sa paaralan, ang wika at mga nakasulat ba ay maaring itiwali ang mga tao? Hindi nila ito kaya. Kaya ba ng mga salitang itiwali ang mga tao? (Hindi.) Hindi ginagawang tiwali ng mga salita ang mga tao; ang mga ito ay isang kagamitan na pumapahintulot sa tao na magsalita at isang kagamitan kung saan ang mga tao ay nakikipag-usap sa Diyos. Higit pa rito, ang wika at mga salita ay kung paano nakikipag-usap ang Diyos sa mga tao ngayon, ang mga ito ay kagamitan, ang mga ito ay isang pangangailangan. Ang isa kapag dinagdagan ng isa ay dalawa, ito ay kaalaman, tama? Ang dalawa, kapag minultiplika sa dalawa ay apat, ito ay kaalaman, tama? Ngunit maaari ka ba nitong itiwali? Ito ay praktikal na kaalaman kaya hindi nito kayang itiwali ang mga tao. Kung gayon, anong kaalaman ang gumagawang tiwali sa mga tao? Ito ay ang kaalaman na taglay ng mga pananaw at kaisipang kahalo ng kay Satanas, sinisikap ni Satanas na lagyan ang mga pananaw at kaisipang ito sa sangkatauhan sa pamamagitan ng kaalaman. Halimbawa, sa isang sanaysay, mayroon bang alinmang mali sa mga nakasulat na mga salita? (Wala.) Kung gayon, nasaan kaya ang magiging problema? Ang mga pananaw at layon ng may-akda noong kanyang isinulat ang sanaysay pati na rin ang nilalaman ng kanyang mga kaisipan—ang mga ito ay espirituwal na mga bagay—at kayang itiwali ang mga tao. Halimbawa, kung nanonood ka ng isang palabas sa telebisyon, anong mga uri ng bagay rito ang kayang makapagpabago ng iyong pananaw? Ito ba ay kung ano ang sinabi ng mga nagtanghal, ang mismong mga salita, ay maaari bang itiwali ang mga tao? (Hindi.) Anong uri ng mga bagay ang kayang itiwali ang mga tao? Ito ay ang kaibuturang mga kaisipan at nilalaman ng palabas, na siyang kakatawan sa mga pananaw ng direktor, at ang impormasyong taglay ng mga pananaw na ito ay kayang baguhin ang mga puso at isip ng mga tao. Tama ba ito? (Oo.) Alam ba ninyo kung ano ang Aking tinutukoy sa Aking pagtalakay ng paggamit ni Satanas ng kaalaman upang itiwali ang mga tao? (Oo, alam namin.) Hindi ka magkakamali, tama? Kaya kapag magbabasa kang muli ng isang nobela o isang sanaysay, kaya mo bang suriin kung ginagawang tiwali ang sangkatauhan o nag-aambag sa sangkatauhan ang mga kaisipang inihayag sa sanaysay? (Kaya nating gawin ito nang bahagya.) Ito ay isang bagay na kailangang mapag-aralan at maranasan sa isang mabagal na bilis, hindi ito isang bagay na madaling maunawaan kaagad. Halimbawa, kapag nagsasaliksik o nag-aaral ng isang asignatura ng kaalaman, ang ilang positbong mga aspeto ng kaalamang iyon ay maari kang tulungang maintindihan ang ilang praktikal na kaalaman tungkol sa asignaturang iyon, at ano ang dapat iwasan ng mga tao. Halimbawa, tingnan ang “kuryente,” ito ay isang asignatura ng kaalaman, tama? Magiging mangmang ka kung hindi mo alam na kayang kuryentehin ng kuryente ang tao, tama? Ngunit sa puntong maunawaan mo ang asignaturang ito ng kaalaman, hindi ka na magiging walang-pakialam sa paghawak ng anumang bagay na elektrikal at malalaman mo na kung paano gamitin ang kuryente. Ang mga ito ay parehong mga positibong mga bagay. Nalinawan ka na ba tungkol sa ating tinatalakay ukol sa kung paanong itiwali ng kaalaman ang mga tao? (Oo, kami ay nalinawan.) Kung naiintindihan mo ito, hindi na natin ipagpapatuloy pa ang pag-uusap tungkol dito dahil mayroong maraming uri ng kaalaman na pinag-aaralan sa mundo at dapat ninyong lubusin ang inyong oras upang paghambingin ang mga ito sa inyong mga sarili.

B. Paano Ginagamit ni Satanas ang Siyensiya upang Itiwali ang Tao

Ano ang siyensiya? Hindi ba ang siyensiya ay pinanghahawakang mataas at presitihiyoso at itinuturing na napakalalim sa isip ng lahat? (Oo, ito nga.) Kapag nababanggit ang siyensiya, hindi ba’t nararamdaman ng mga tao na, “Ito ay isang bagay na hindi madaling maunawaan ng mga pangkaraniwang tao, ito ay isang paksang tanging mga siyentipikong mananaliksik o mga eksperto lamang ang nakakahawak. Wala itong anumang kaugnayan sa ating mga pangkaraniwang mamamayan”? Ngunit mayroon nga ba itong kaugnayan? (Oo.) Paano ginagamit ni Satanas ang siyensiya upang itiwali ang mga tao? Hindi natin pag-uusapan ang ibang mga bagay maliban sa mga bagay na madalas maranasan ng mga tao sa kanilang sariling mga buhay. Narinig mo na ang tungkol sa mga gene, tama? (Oo.) Pamilyar na kayong lahat sa terminong ito, tama? Ang mga gene ba ay natuklasan sa pamamagitan ng siyensiya? Ano ang mismong kahalagahan ng mga gene sa mga tao? Hindi ba nito pinaparamdam na ang katawan ay isang misteryosong bagay? Kapag ang mga tayo ay ipinakilala sa paksang ito, hindi ba magkakaroon ng mga tao—lalo na ang mga mausisa—na siyang magnanais na makaalam pa ng higit pa o magnanais ng mas marami pang detalye? Ang mga mausisang tao ay magtutuon ng kanilang lakas sa paksang ito at kapag hindi sila okupado, maghahanap sila ng mga impormasyon mula sa mga aklat at mula sa internet upang matuto ng mas marami pang detalye ukol dito. Ano ang siyensiya? Sa madaling sabi, ang siyensiya ay ang mga kaisipan at mga teorya ng mga bagay kung saan mausisa ang tao, mga bagay na lingid sa kaalaman, at hindi sinabi sa kanila ng Diyos; ang siyensiya ay ang mga kaisipan at mga teorya ng mga misteryo na nais galugarin ng tao. Ano ang palagay mo sa sakop ng siyensiya? Maaari mong sabihin na sinasaraduhan nito ang lahat ng mga bagay, ngunit paano ginagawa ng tao ang gawa ng siyensiya? Ito ba ay sa pamamagitan ng pananaliksik? Ito ay nangangailangan ng pananaliksik ng mga detalye at mga kautusan ng mga bagay na ito at saka sasamahan ng mga teoryang walang katiyakan tungkol sa iniisip ng lahat, “Ang mga siyentipiko ay talagang nakakamangha! Masyadong marami silang alam at nagtataglay ng maraming kaalaman upang maunawaan ang mga bagay na ito!” Mayroon silang labis na paghanga para sa mga taong iyon, tama? Ang mga taong nagsasaliksik tungkol sa siyensiya, anong uri ng mga pananaw ang kanilang pinanghahawakan? Hindi ba nila gustong saliksikin ang tungkol sa sansinukob, upang saliksikin ang mga misteryosong bagay sa kanilang lugar ng interes? Ano ang pangwakas na kahihinatnan nito? Ang ilang mga siyensiya ay mayroong mga taong nagbibigay ng kanilang mga konklusyon sa pamamagitan ng mga haka-haka, ang iba ay mayroong mga taong dumedepende sa karanasan ng tao para sa kanilang mga konklusyon at may iba pang larangan ng siyensiya ang maghihikayat sa mga tao na dumako sa kanilang mga konklusyon batay sa karanasan o obserbasyong pangkasaysayan o pang-kaligiran. Tama ba ito? (Oo.) Kung gayon, ano ang ginagawa ng siyensiya para sa mga tao? Ang ginagawa ng siyensiya ay pinahihintulutan lamang nito ang mga tao na makita ang mga bagay sa pisikal na mundo at pinapasaya ang pagkamausisa ng tao; hindi nito pinahihintulutan ang tao na makita ang mga kautusan kung saan mayroong dominyon ang Diyos sa lahat ng mga bagay. Tila naghahanap ang mga tao ng mga kasagutan mula sa siyensiya, ngunit ang mga kasagutang iyon ay nakalilito at magdadala lamang ng panandaliang kasiyahan, isang kasiyahan na nagsisilbi lamang na magkulong ng puso ng tao sa pisikal na mundo. Nararamdaman ng tao na nakuha na nila ang mga kasagutan mula sa siyensiya kaya naman anumang isyu ang umusbong, may paninindigan silang naniniwala sa kanilang mga siyentipikong mga pananaw upang patotohanan o tanggapin ito. Ang puso ng tao ay inangkin na ng siyensiya at naakit nito sa puntong hindi na iniintindi ng tao na makilala ang Diyos, sambahin ang Diyos, at paniwalaan na ang lahat ng bagay ay nanggagaling sa Diyos at dapat na sa Kanya maghanap ang tao ng mga kasagutan. Hindi ba ito totoo? Makikita mo na kung mas lalong naniniwala ang isang tao sa siyensiya, mas lalo silang nagiging kakatuwa, habang naniniwala na ang lahat ay may siyentipikong solusyon, na kayang sagutin lahat ng pananaliksik. Hindi nila sinusumpungan ang Diyos at hindi sila naniniwala na Siya ay umiiral; kahit ang ilang mga tao na sumusunod sa Diyos sa loob ng maraming mga taon ay hahayo at magsasaliksik tungkol sa bakterya sa isang iglap o maghahanap ng kaunting impormasyon para sa mga kasagutan. Ang taong ganoon ay hindi tumitingin sa mga isyu mula sa perspektibo ng katotohanan at kadalasan ay gusto nilang dumepende sa siyentipikong mga pananaw at kaalaman o siyentipikong mga kasagutan para lutasin ang mga problema; ngunit hindi sila dumedepende sa Diyos at hindi nila sinusumpungan ang Diyos. Taglay ba ng mga taong ganito ang Diyos sa kanilang mga puso? (Hindi.) Mayroon pa ngang ilang mga tao na gustong magsaliksik sa Diyos sa parehong paraan na sila ay nag-aaral ng siyensiya. Halimbawa, mayroong maraming relihiyosong mga eksperto na nanggaling na kung saan huminto ang arko matapos ang malaking pagbaha. Nakita na nila ang arko, ngunit sa pagpapakita ng arko hindi nila nakikita ang pag-iral ng Diyos. Naniniwala lamang sila sa mga kuwento at sa kasaysayan at ito ang resulta ng kanilang siyentipikong pananaliksik at pag-aaral ng pisikal na mundo. Kapag ikaw ay nagsaliksik ng mga material na bagay, maging ito man ay mikrobiyolohiya, astronomiya, or heograpiya, hindi mo kailanman mahahanap ang isang resulta na nagsasabing umiiral ang Diyos o na mayroong Siyang dominyon sa lahat ng bagay. Hindi ba tama ito? (Oo.) Kung gayon, ano ang ginagawa ng siyensiya para sa tao? Hindi ba nito inilalayo ang tao mula sa Diyos? Hindi ba nito pinahihintulutan ang mga tao na pag-aralan ang Diyos? Hindi ba nito pinagdududa ang mga tao tungkol sa pag-iral ng Diyos? (Oo.) Kung gayon, paano gustong gamitin ni Satanas ang siyensiya upang itiwali ang tao? Hindi ba gusto ni Satanas na gumamit ng siyentipikong mga konklusyon upang linlangin at gawing manhid ang mga tao? Gumagamit si Satanas ng hindi tiyak na mga kasagutan upang manatili sa puso ng mga tao upang hindi na sila maghanap pa o maniwala sa pag-iral ng Diyos, at kung gayon ay maghihinala sila lagi sa Diyos, itatanggi ang Diyos, at mapapalayo mula sa Kanya. Ito ang dahilan kaya natin sinasabi na isa ito sa mga paraan na ginagawang tiwali ni Satanas ang mga tao.

0(Mga) Resulta ng Paghahanap