Bakit isinumpa ng Panginoong Jesus ang mga Fariseo? Ano ang diwa ng mga Fariseo?

1. Bakit isinumpa ng Panginoong Jesus ang mga Fariseo? Ano ang diwa ng mga Fariseo? Mga Talata ng Biblia para Sanggunian: “Bakit naman kayo’y nagsisilabag sa utos ng Dios dahil sa inyong sali’t-saling sabi? Sapagka…

2019-09-29 18:56:05

Bakit sinasabi na tinatahak ng lahat ng relihiyosong pastor at elder ang landas ng mga Fariseo? Ano ang diwa nila?

2. Bakit sinasabi na tinatahak ng lahat ng relihiyosong pastor at elder ang landas ng mga Fariseo? Ano ang diwa nila? Mga Talata ng Biblia para Sanggunian: “At nagpasimulang pinagsalitaan niya sila sa mga talinghag…

2019-09-29 19:22:47

Bakit dumaranas ng mabangis na pagsuway at pagtuligsa ng relihiyosong mundo ang bawat bagong yugto ng gawain ng Diyos? Ano ang pinag-uugatan nito?

3. Bakit dumaranas ng mabangis na pagsuway at pagtuligsa ng relihiyosong mundo ang bawat bagong yugto ng gawain ng Diyos? Ano ang pinag-uugatan nito? Mga Talata ng Biblia para Sanggunian: “At nagpasimulang pinagsal…

2019-09-29 18:51:31

Sa relihiyosong mundo, hawak ba ng katotohanan at ng Diyos ang kapangyarihan, o ng mga anticristo at ni Satanas?

6. Sa relihiyosong mundo, hawak ba ng katotohanan at ng Diyos ang kapangyarihan, o ng mga anticristo at ni Satanas? Mga Talata ng Biblia para Sanggunian: “Datapuwa’t sa aba ninyo, mga eskriba at mga Fariseo, mga ma…

2019-10-03 17:00:22

Sa Inyong Pananampalataya sa Diyos Dapat Kayong Sumunod sa Diyos

Sabi ng Makapangyarihang Diyos: Ang susi sa pagtalima sa Diyos ay ang pagpapahalaga sa bagong liwanag, at makayang tanggapin ito at maisagawa. Ito lamang ang tunay na pagtalima. … Ang hindi pagiging kuntento sa pamumuhay…

2018-03-29 23:51:28

Bakit isinumpa ng Panginoong Jesus ang mga Fariseo? Ano ang diwa ng mga Fariseo?

1. Bakit isinumpa ng Panginoong Jesus ang mga Fariseo? Ano ang diwa ng mga Fariseo? Mga Talata ng Biblia para Sanggunian: “Bakit naman kayo’y nagsisilabag sa utos ng Dios dahil sa inyong sali’t-saling sabi? Sapagka…

2019-09-29 18:56:05

Bakit sinasabi na tinatahak ng lahat ng relihiyosong pastor at elder ang landas ng mga Fariseo? Ano ang diwa nila?

2. Bakit sinasabi na tinatahak ng lahat ng relihiyosong pastor at elder ang landas ng mga Fariseo? Ano ang diwa nila? Mga Talata ng Biblia para Sanggunian: “At nagpasimulang pinagsalitaan niya sila sa mga talinghag…

2019-09-29 19:22:47

Bakit dumaranas ng mabangis na pagsuway at pagtuligsa ng relihiyosong mundo ang bawat bagong yugto ng gawain ng Diyos? Ano ang pinag-uugatan nito?

3. Bakit dumaranas ng mabangis na pagsuway at pagtuligsa ng relihiyosong mundo ang bawat bagong yugto ng gawain ng Diyos? Ano ang pinag-uugatan nito? Mga Talata ng Biblia para Sanggunian: “At nagpasimulang pinagsal…

2019-09-29 18:51:31

Sa relihiyosong mundo, hawak ba ng katotohanan at ng Diyos ang kapangyarihan, o ng mga anticristo at ni Satanas?

6. Sa relihiyosong mundo, hawak ba ng katotohanan at ng Diyos ang kapangyarihan, o ng mga anticristo at ni Satanas? Mga Talata ng Biblia para Sanggunian: “Datapuwa’t sa aba ninyo, mga eskriba at mga Fariseo, mga ma…

2019-10-03 17:00:22

Sa Inyong Pananampalataya sa Diyos Dapat Kayong Sumunod sa Diyos

Sabi ng Makapangyarihang Diyos: Ang susi sa pagtalima sa Diyos ay ang pagpapahalaga sa bagong liwanag, at makayang tanggapin ito at maisagawa. Ito lamang ang tunay na pagtalima. … Ang hindi pagiging kuntento sa pamumuhay…

2018-03-29 23:51:28