Ano ang espirituwal na mundo

Ano ang Espirituwal na Daigdig?

Ano ang espirituwal na daigdig? Hayaan ninyong bigyan Ko kayo ng maigsi at payak na paliwanag. Ang espirituwal na daigdig ay isang mahalagang lugar, isa na naiiba mula sa materyal na mundo. At bakit Ko sinasabi na ito ay…

2018-04-21 06:04:39

Ang Pag-inog ng Buhay at Kamatayan ng Mga Taong Hindi Sumasampalataya

Ang Pag-inog ng Buhay at Kamatayan ng Mga Taong Hindi Sumasampalataya

Simulan natin sa pag-inog ng buhay at kamatayan ng mga taong hindi sumasampalataya. Pagkatapos mamatay ng tao, sila ay kinukuha ng isang tagapamahala mula sa espirituwal na daigdig. At ano ang kinukuha sa kanila? Hindi a…

2018-04-21 07:04:39

Ang Pag-inog ng Buhay at Kamatayan ng Iba’t Ibang Tao na Mayroong Panampalataya

Ang Pag-inog ng Buhay at Kamatayan ng Iba’t Ibang Tao na Mayroong Panampalataya

Tinalakay pa lang natin ang pag-inog ng buhay at kamatayan ng unang kategorya, ang mga taong hindi sumasampalataya. Ngayon, talakayin naman natin ang tungkol sa ikalawang kategorya, ang iba’t ibang taong may pananampalat…

2018-04-21 08:04:39

Ang Pag-inog ng Buhay at Kamatayan ng mga Taong Sumusunod sa Diyos

Ang Pag-inog ng Buhay at Kamatayan ng mga Taong Sumusunod sa Diyos

Kasunod, pag-uusapan natin ang ukol sa pag-inog ng buhay at kamatayan ng mga taong sumusunod sa Diyos. Ito ay may kaugnayan sa inyo, kaya makinig nang mabuti. Una, mag-isip ng tungkol sa anong mga kategorya maaaring pagb…

2018-04-21 09:04:39

Kaalaman sa Karunungan at Walang Hanggang Kapangyarihan ng Diyos Mula sa Katunayan ng Kanyang Dominyon at Pamamahala sa Espiritwal na Mundo

Kaalaman sa Karunungan at Walang Hanggang Kapangyarihan ng Diyos Mula sa Katunayan ng Kanyang Dominyon at Pamamahala sa Espiritwal na Mundo

Pagdating sa espirituwal na daigdig, kung ang iba-ibang mga nilalang na narito ay nakagawa ng isang bagay na mali, kung hindi nila ginagawa ang kanilang trabaho nang tama, ang Diyos ay mayroon ding katumbas na mga panlan…

2018-04-21 10:04:39