Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos App

Pakinggan ang tinig ng Diyos at salubungin ang pagbabalik ng Panginoong Jesus!

Mga Pagbigkas ng Makapangyarihang Diyos (Ang Paraan para Makilala ang Diyos)

Mga Pinakabagong Pagbabasa
Mga Pagbigkas ng Makapangyarihang Diyos (Ang Paraan para Makilala ang Diyos)

Mga Kategorya

Recital-the-word-appears-in-the-flesh-6
Mga Pagbigkas ni Cristo ng mga Huling Araw (Mga Seleksyon)

Ang Kabanalan ng Diyos (III)

Unang bahagi

Ano’ng pakiramdam ninyo matapos ninyong dasalin ang inyong mga panalangin? (Tuwang-tuwa at naantig.) Simulan natin ang ating pagsasamahan. Anong paksa ng ating pagsasamahan noong nakaraan? (Ang kabanalan ng Diyos.) At aling aspeto ng Diyos Mismo ang nauukol sa kabanalan ng Diyos? Ito ba ay ukol sa kakanyahan ng Diyos? (Oo.) Kaya ano ang eksaktong paksa na nauukol sa kakanyahan ng Diyos? Ito ba’y ang kabanalan ng Diyos? (Oo.) Ang kabanalan ng Diyos: ito ang natatanging kakanyahan ng Diyos. Ano ang pangunahing tema na ating pinagsamahan noong nakaraan? (Pagkilala sa kasamaan ni Satanas.) At ano ang pagsasamahan natin noong nakaraan tungkol sa kasamaan ni Satanas? Naaalaala ba ninyo? (Kung paano pinasama ni Satanas ang sangkatauhan. Ginagamit nito ang kaalaman, siyensiya, tradisyunal na kultura, pamahiin, at panlipunang uso upang pasamain tayo.) Tama, ito ang pangunahing paksa na tinalakay natin nang nakaraan. Ginagamit ni Satanas ang kaalaman, siyensiya, pamahiin, tradisyunal na kultura, at panlipunang uso upang pasamain ang tao; ang mga ito ang mga paraan na kung saan ginagawang masama ni Satanas ang tao. Ilan lahat ang mga paraang ito? (Lima.) Alin-aling limang mga paraan? (Siyensiya, kaalaman, trasdisyunal na kultura, pamahiin, at panlipunang uso.) Alin sa palagay ninyo ang mas pinaka-ginagamit ni Satanas upang pasamain ang tao, ang bagay na mas malalim na ginagawa silang masama? (Tradisyunal na kultura.) May ilang mga kapatid na nag-iisip na ito ay tradisyunal na kultura. May iba pa? (Kaalaman.) Tila kayo ay may mataas na antas ng kaalaman. Mayroon pang iba? (Kaalaman.) Pareho kayo ng pananaw. Ang mga kapatid na nagsabing tradisyunal na kultura, maaari n’yo bang sabihin sa amin kung bakit ganito ang naisip ninyo? Mayroon ba kayong pagkaunawa nito? Hindi n’yo ba nais na ipaliwanag ang inyong pagkaunawa? (Ang mga pilosopiya ni Satanas at ang mga doktrina nina Confucius at Mencius ay malalim na nakatanim sa aming mga isip, kaya pakiramdam naming labis na ginagawa kaming masama ng mga ito.) Kayo na nag-iisip na ito ay ang kaalaman, maaari n’yo bang ipaliwanag kung bakit? Sabihin ang inyong mga dahilan. (Hindi tayo kailanman pahihintulutan ng kaalaman na sambahin ang Diyos. Itinatanggi nito ang pag-iral ng Diyos, at itinatanggi ang pamamahala ng Diyos. Iyon ay, ang kaalaman ay nagsasabi sa atin na mag-aral mula sa batang edad, at tanging sa pag-aaral at pagtamo ng kaalaman lamang natin matitiyak ang ating kinabukasan at tadhana. Sa ganitong paraan, ginagawa tayong masama nito.) Kaya ginagamit ni Satanas ang kaalaman upang kontrolin ang iyong kinabukasan at tadhana, samakatuwid ikaw ay pinangungunahan nito sa paghila nito sa iyong ilong; Ito ang iyong iniisip kung paano labis na ginagawang masama ni Satanas ang tao. Kaya karamihan sa inyo ay iniisip na ginagamit ni Satanas ang kaalaman upang pasamain ang tao nang mas malaliman. Mayroon pa bang iba? Ano ang tungkol sa siyensiya o panlipunang uso, halimbawa? Mayroon bang sinumang sumasang-ayon sa mga ito? (Oo.) Ngayon, ibabahagi kong muli ang tungkol sa limang mga paraan na kung saan ginagawang masama ni Satanas ang tao at, kapag ako ay natapos na, tatanungin ko kayo ng ilang mga katanungan upang makita nang eksakto sa aling aspeto labis na ginagawang masama ni Satanas ang tao. Naiintindihan ninyo ang paksang ito, hindi ba?

Ang kasamaan ni Satanas sa tao ay pangunahing nagpapakita sa limang mga aspeto; ang limang aspetong ito ay ang limang mga paraan na kung saan ginagawang masama ni Satanas ang tao. Ang una sa limang mga paraang ito na ating nabanggit ay ang kaalaman, kaya unahin natin ang kaalaman bilang paksa ng ating pagsasamahan. Ginagamit ni Satanas ang kaalaman bilang pain. Makinig nang maigi: Ito ay isang uri lamang ng pain. Ang mga tao ay nauudyok na “mag-aral nang mabuti at pagbutihin araw-araw,” upang sandatahan ang kanilang mga sarili ng kaalaman, gaya ng isang sandata, sa gayon gamitin ang kaalaman upang mabuksan ang tarangkahan sa siyensiya; sa ibang salita, kung mas maraming kaalaman ang iyong matamo, mas lalo mong mauunawaan. Sinasabi ni Satanas ang lahat ng ito sa mga tao. Sinasabi ni Satanas sa mga tao na pagyamanin din ang matatayog na mga ideyal, habang sila ay natututo ng kaalaman, sinasabi sa kanila na magkaroon ng mga ambisyon at mga ideyal. Lingid sa kaalaman ng mga tao, si Satanas ay nagpapahatid ng maraming mensaheng tulad nito, na nagiging dahilan upang ang mga tao ay walang malay na maramdaman na ang mga bagay na ito ay tama, o kapaki-pakinabang. Walang kaalam-alam, ang mga tao ay naglalakad sa ganitong uri ng daan, walang kaalaman-alam na inaakay pasulong ng kanilang sariling mga ideyal at mga ambisyon. Hakbang kada hakbang, ang mga tao ay walang kaalam-alam na natututo mula sa kaalaman na ibinigay ni Satanas ang mga pag-iisip ng mga dakila o bantog na mga tao, at tinatanggap ang mga ideyang ito. Natututunan din nila ang isang bagay matapos ang isa mula sa mga gawa ng ilan na itinuturing ng mga tao bilang mga bayani. Maaaring alam ninyo ang ilan sa kung ano ang itinataguyod ni Satanas para sa tao sa mga gawa ng mga bayaning ito, o ano’ng nais nitong ikintal sa tao. Ano ang ikinikintal ni Satanas sa tao? Ang tao ay dapat maging makabayan, may pambansang katapatan, at maging magiting. Ano ang natutunan ng tao mula sa ilang makasaysayang mga kuwento o mula sa ilang mga talambuhay nang magigiting na mga tao? Na magkaroon ng pakiramdam na personal na katapatan, o gumawa ng anumang bagay para sa isang kasama o para sa isang kaibigan. Sa loob ng kaalamang ito ni Satanas, walang kaalam-alam na natututunan ng tao ang maraming bagay, at natututunan ang maraming di-positibong mga bagay. Sa gitna ng walang kamalayan, ang mga binhi na inihanda para sa kanila ni Satanas ay naitatanim sa kanilang wala pa sa gulang na mga isip. Ang mga binhing ito ang nagpaparamdam sa kanila na dapat silang maging mga dakilang tao, na dapat maging bantog, na dapat maging mga bayani, na maging makabayan, maging mga tao na nagmamahal sa kanilang mga pamilya, o maging mga tao na gagawin ang anuman para sa isang kaibigan at magkaroon ng pakiramdam na personal na katapatan. Nasulsulan ni Satanas, sila’y walang kaalam-alam na tinatahak nila ang daan na inihanda nito para sa kanila. Habang tinatahak nila ang daang ito, napipilitan silang tanggapin ang mga patakaran sa pamumuhay ni Satanas. Walang kaalam-alam at sila mismo’y ganap na walang malay, bumubuo sila ng sarili nilang mga patakaran sa pamumuhay, samantalang ang mga ito ay walang iba kundi ang mga patakaran ni Satanas na sapilitang hinubog sa kanila. Sa panahon ng proseso ng pag-aaral, idinudulot ni Satanas na itaguyod nila ang kanilang sariling mga layunin, na pagpasiyahan ang kanilang sariling mga layunin sa buhay, mga patakaran ng pamumuhay, at direksiyon sa buhay, habang ang lahat na hinuhubog sa kanila ay ang mga bagay ni Satanas, ginagamit ang mga kuwento, ginagamit ang mga talambuhay, ginagamit ang lahat ng mga paraang posible upang makuha ang mga tao na, unti-unti, kunin ang pain. Sa ganitong paraan, ang mga tao ay bumubuo ng sarili nilang mga libangan at mga gawain sa panahon ng kurso ng kanilang pag-aaral: Ang ilan ay nagugustuhan ang panitikan, ang ilan sa ekonomika, ang ilan sa astronomya o heograpya. Saka mayroong ilan na nagugustuhan ang pulitika, may ilan na gusto ang pisika, ilan ay kimika, at pati ang ilan ay gusto ang teolohiya. Ang lahat ng mga ito ay bahagi ng kaalaman at kayo ay nakipag-ugnayan sa mga ito. Sa inyong mga puso, bawat isa sa inyo ay nakakaalam kung paano ang pakikitungo sa mga bagay na ito, bawat isa ay nagkaroon na ng ugnayan sa kanila. Tungkol sa mga uri ng kaalaman na ito, sinuman ay maaaring tiyak na mangusap nang walang katapusan tungkol sa isa sa mga ito. At kaya malinaw kung gaano labis na nakapasok ang kaalamang ito sa isip ng tao, ipinapakita nito ang posisyon na inookupahan ng kaalamang ito sa isip ng tao at kung gaano kalalim ang epekto nito sa tao. Kapag ang isang tao ay nagustuhan ang isang tapyas ng kaalaman, kapag sa kanilang puso ang isang tao ay malalim na nagmahal sa isa, sila samakatuwid ay walang kaalam-alam na bumubuo ng mga ideyal: Ang ilang mga tao ay nagnanais maging mga may-akda, ang ilan ay nagnanais maging mga manunulat, ang ilang ay nagnanais na gawing karera ang pulitika, at ilan ang nagnanais na makasali sa ekonomika at maging mga negosyante. Saka mayroong isang grupo ng mga tao na nagnanais maging mga bayani, na maging dakila o bantog. Hindi alintana kung anong uri ng tao nais maging ng sinuman, ang kanilang layunin ay kunin ang paraang ito nang pag-aaral ng kaalaman at gamitin ito para sa sarili nilang mga layunin, upang matupad ang kanilang sariling mga hangarin, kanilang sariling mga ideyal. Gaano man kagandang pakinggan ito—nais nilang makamit ang kanilang mga pangarap, hindi mamuhay nitong buhay na walang saysay, o nais nilang makasali sa isang karera—sila ay nanghihikayat ng mga matatayog na mga ideyal na ito at mga ambisyon ngunit, sa totoo, para sa ano ang lahat ng ito? Naisip na ba ninyo ito dati? Bakit gustong gawin ito ni Satanas? Ano ang layunin ni Satanas, sa paghuhubog ng mga bagay na ito sa tao? Ang inyong mga puso ay dapat maging malinaw sa tanong na ito.

Ngayon ay pag-usapan natin ang tungkol sa kung paano ginagamit ni Satanas ang kaalaman upang pasamain ang tao. Mula sa kung ano ang napag-usapan na natin hanggang ngayon, nasimulan n’yo na bang makilala ang masamang mga motibo ni Satanas? (Bahagya.) Bakit ginagamit ni Satanas ang kaalaman upang pasamain ang tao? Ano ang nais nitong gawin sa tao sa paggamit ng kaalaman? Akayin ang tao upang sundan ang anong uri ng daan? (Upang tutulan ang Diyos.) Ito ay tiyak na upang tutulan ang Diyos. Ito ang epekto na maaaring makita mo sa mga tao na nag-aaral ng kaalaman, at ang kalalabasan na iyong makikita matapos ang pag-aaral ng kaalaman—ang pagtutol sa Diyos. Kaya ano ang masasamang motibo ni Satanas? Hindi ka nalilinawan, hindi ba? Sa panahon ng proseso nang pag-aaral ng tao sa kaalaman, gagamitin ni Satanas ang anumang paraan upang malugod ang mga tao sa kanilang sariling mga pagkamakasakim at matupad ang kanilang sariling mga ideyal. Malinaw ba sa iyo kung anong eksaktong daan nais kang akayin ni Satanas? Sa mahinahong pananalita, iniisip ng mga tao na walang mali sa pag-aaral ng kaalaman, na ito ay isang natural na pinagdaraanan. Iniisip nila na sa pagpapayaman ng matayog na mga ideyal o ang magkaroon ng mga ambisyon ay tinatawag lamang na pagkakaroon ng mga hangarin, at ito ang tamang daan na kailangan sundin ng tao. Kung maaaring mapagtanto ng mga tao ang kanilang sariling mga ideyal, o subukan ang isang karera sa buhay—hindi kaya mas maluwalhati ang mabuhay sa ganoong paraan? Ang hindi lamang igalang ang sariling mga ninuno sa ganoong paraan subalit ang mag-iwan din ng isang tatak sa kasaysayan—hindi ba ito isang mabuting bagay? Ito ay isang mabuti at naaangkop na bagay sa mga mata ng makamundong mga tao. Si Satanas ba, gayunman, kasama ang masasamang motibo nito, ay dinadala ang mga tao sa ganitong uri ng daan at pagkatapos ay nagpapasiya na tapos na? Tiyak na hindi. Sa katunayan, gaano man katayog ang mga ideyal ng tao, gaano man makatotohanan ang mga pagnanais ng tao o gaano kaangkop maaari sila maging, ang lahat na ninanais ng tao na matamo, ang lahat ng hinahanap ng tao ay hindi maiiwasang nakadugtong sa dalawang salita. Ang dalawang salitang ito ay lubhang napakahalaga sa buhay ng bawat tao, at ang mga ito ay ang mga bagay na binabalak na hubugin ni Satanas sa tao. Aling dalawang salita ang mga ito? Una ay “katanyagan” at ang isa ay “pakinabang”: Sila ay katanyagan at pakinabang. Si Satanas ay gumagamit ng isang napaka-madayang uri ng paraan, isang paraan na sabay na sabay sa mga paniniwala ng tao; hindi ito anumang uri nang radikal na paraan. Sa gitna na kawalang-malay, natatanggap ng mga tao ang uri ng pamumuhay ni Satanas, ang mga patakaran nito ng pamumuhay, pagtatatag ng mga layunin sa buhay at kanilang direksyon sa buhay, at sa ganoon walang-malay din silang nagkakaroon ng mga ideyal sa buhay. Gaano man tila mataas pakinggan ang mga ideyal na ito sa buhay, sila ay pagkukunwari lamang na hindi maiiwasan na nakadugtong sa katanyagan at pakinabang. Sinumang dakila o bantog na tao, lahat ng mga tao sa katunayan, anumang bagay na sinusundan nila sa buhay ay tanging nauugnay sa dalawang mga salitang ito: “katanyagan” at “pakinabang.” Hindi nga ba? (Oo.) Iniisip ng mga tao na kapag nagkaroon sila ng katanyagan at pakinabang, samakatuwid maaari nilang gawing puhunan ang mga ito upang tamasahin ang mataas na estado at malaking kayamanan, at masiyahan sa buhay. Kapag mayroon silang katanyagan at pakinabang, samakatuwid maaari nilang gawing puhunan ang mga ito sa kanilang paghahanap ng kasiyahan at walang-prinsipyong pagtatamasa sa laman. Ang mga tao ay maluwag sa loob, kahit na walang kaalam-alam, na dinadala ang kanilang mga katawan, mga isip, at lahat ng mayroon sila, ang kanilang kinabukasan at kanilang mga tadhana at ibinibigay ang lahat ng mga ito kay Satanas upang makamit ang katanyagan at pakinabang na kanilang ninanais. Ginagawa ito ng mga tao na kailanman walang isang sandali ng pag-aatubili, kailanma’y mangmang sa pangangailangan na mabawi itong lahat. Ang mga tao kaya ay mayroon pang anumang kontrol sa kanilang mga sarili kapag napunta sila sa panig ni Satanas sa ganitong paraan at maging matapat dito? Tiyak na hindi. Sila ay ganap at lubos na kontrolado ni Satanas. Sila rin ay ganap at lubos na walang kakayanan na mapalaya ang kanilang mga sarili mula sa mahirap na kalagayan na kinasasangkutan nila. Kapag ang isang tao ay naparumi ng katanyagan at pakinabang, hindi na nila hinahanap ang liwanag, na matuwid o yaong mga bagay na maganda at mabuti. Ito ay dahil sa ang nakatutuksong kapangyarihan na mayroon ang katanyagan at pakinabang sa mga tao ay napakalaki, at sila ay nagiging mga bagay para sa mga tao upang tugisin sa buong buhay nila at kahit pati na sa lahat ng kawalang-hanggan nang walang katapusan. Hindi ba ito totoo? May ilang tao ang magsasabi na ang pag-aaral ng kaalaman ay wala ng higit sa pagbabasa ng mga libro o pag-aaral ng iilang mga bagay na hindi pa nila alam, sinasabing ginagawa nila ito upang sa gayon ay hindi maging huli sa mga panahon o hindi mapag-iwanan ng mundo. Sasabihin nila na ang kaalaman ay napag-aaralan lamang upang maaari silang makapaglagay ng pagkain sa hapag, para sa kanilang sariling kinabukasan o para sa pangunahing mga pangangailangan. Ngayon maaari mo bang sabihin sa Akin kung mayroong kahit sino na makakatiis nang mahirap na pag-aaral para lamang sa pangunahing mga pangangailangan, para lamang lutasin ang isyu ng pagkain? (Wala, walang ganon.) Walang mga taong ganito! Kaya ano ito na kanyang tinitiis ang mga paghihirap na ito at para saan ang pinagdurusahan niya sa lahat ng mga taong ito? Ito ay para sa katanyagan at pakinabang: Ang katanyagan at pakinabang ay naghihintay sa kanya, tumatawag sa kanya, at naniniwala lamang siya sa kanyang sariling sipag, mga paghihirap at pagpupunyagi maaaring masundan ang daang iyon at sa gayon makamit ang katanyagan at pakinabang. Dapat siyang magdusa ng mga paghihirap na ito para sa kanyang sariling hinaharap na landas, para sa kanyang hinaharap na kasiyahan at mas mainam na buhay. Maaari ba ninyong sabihin sa Akin kung ano talaga sa lupa ang kung tawagin ay kaalaman? Hindi ba ito ang mga patakaran ng pamumuhay at isang daan sa buhay na hinubog sa mga tao ni Satanas, itinuro sa kanila ni Satanas sa kurso ng kanilang pag-aaral ng kaalaman? Hindi ba ito ang matayog ng mga ideyal sa buhay na hinubog sa tao ni Satanas? Halimbawa, ang mga ideya ng dakilang mga tao, ang katapatan ng mga bantog o matatapang na espiritu ng mga bayani, o ang kagalantihan at kabaitan ng mga magkakalaban at mga eskrimador sa mga nobela ng sining ng pagtatanggol; ang mga ideyang ito ay nakakaimpluwensya sa isang henerasyon matapos ang isa, at ang mga tao sa bawat henerasyon ay dinadala na matanggap ang mga ideyang ito, na mabuhay para sa mga ideyang ito at tugisin sila nang walang katapusan. Ito ang daan, ang paagusan, na kung saan ginagamit ni Satanas ang kaalaman upang pasamain ang tao. Kaya matapos na maihatid ni Satanas ang mga tao sa daan ng katanyagan at pakinabang, posible pa kaya sa kanila ang maniwala sa Diyos, na sambahin Siya? (Hindi, hindi na.) Ang kaalaman at ang mga patakaran sa pamumuhay na hinubog sa tao sa pamamagitan ni Satanas ay may laman ba ng anumang pag-iisip na sambahin ang Diyos? Hinahawakan ba nila ang anumang pag-iisip na nabibilang sa katotohanan? (Hindi, hindi nila.) Naglalaman ba sila ng anumang realidad tungkol sa pagkatakot sa Diyos at paglayo sa kasamaan? (Hindi, hindi nila.) Tila kayo ay nagsasalita nang may kaunting walang katiyakan, ngunit hindi mahalaga. Hanapin ang katotohanan sa lahat ng mga bagay at makukuha ninyo ang tamang mga kasagutan; tanging sa mga tamang sagot maaari kayong makalakad sa tamang daan.

Tayo ay dagliang magbalik-tanaw: Ano ang ginagamit ni Satanas upang panatilihing nakakulong at kontrolado ang tao? (Katanyagan at pakinabang.) Kaya ginagamit ni Satanas ang katanyagan at pakinabang upang kontrolin ang mga iniisip ng tao hanggang ang lahat ng maaari nilang isipin ay katanyagan at pakinabang na lamang. Nagsusumikap sila para sa katanyagan at pakinabang, nagdurusa ng mga paghihirap para sa katanyagan at pakinabang, tinitiis ang kahihiyan para sa katanyagan at pakinabang, isinasakrispisyo ang lahat-lahat na mayroon sila para sa katanyagan at pakinabang, at sila’y gagawa ng anumang paghatol o disisyon upang kapwa panatilihin at makamit ang katanyagan at pakinabang. Sa ganitong paraan iginagapos ni Satanas ang tao ng di-nakikitang mga kadena. Ang kadenang ito ay nakapasan sa mga katawan ng tao, at wala silang lakas ni tapang na itapon ito. Kaya ang mga tao ay kailanman naglalakad pasulong nang may malaking paghihirap, walang kaalam-alam na dinadala ang kadenang ito. Para sa kapakanan ng katanyagan at pakinabang na ito, ang sangkatauhan ay nahiwalay sa Diyos at ipinagkanulo Siya. Sa pagdaan ng bawat henerasyon, ang sangkatauhan ay naging higit na mas masama, higit na mas madilim at kaya sa ganitong paraan ang isang henerasyon matapos ang isa ay winawasak sa katanyagan at pakinabang ni Satanas. Sa pagtingin ngayon sa mga aksyon ni Satanas, ano ang eksaktong masamang mga motibo nito? Malinaw na ito ngayon, hindi ba? Hindi ba kasuklam-suklam si Satanas? (Oo!) Marahil ngayon hindi n’yo pa rin nakikita ang masamang mga motibo ni Satanas sapagkat iniisip ninyo na walang buhay kung walang katanyagan at pakinabang. Iniisip ninyo na, kapag iniwan ng mga tao ang katanyagan at pakinabang, samakatuwid hindi na nila makikita ang daan sa unahan, hindi na maaaring makita ang kanilang mga layunin, ang kanilang hinaharap ay magiging madilim, malamlam at mapanglaw. Subalit, dahan-dahan, isang araw ay malalaman ninyong lahat na ang katanyagan at pakinabang ay parang halimaw na kadena na ginagamit ni Satanas upang igapos ang tao. Hanggang sa araw na malaman mo ito, lubusan mong tutulan ang pagkontrol ni Satanas at lubusang lalabanan ang kadena na dala-dala ni Satanas upang igapos ka. Kapag dumating ang oras para naisin mong itapon lahat ng mga bagay na hinubog sa iyo, ikaw sa gayon ay malinis na makikipagsira kay Satanas at tunay ding kamumuhian ang lahat nang dinala sa iyo ni Satanas. Sa gayon lamang magkakaroon ka ng isang tunay na pag-ibig at pananabik sa Diyos; sa gayon lamang maaari kang makalakad sa tamang daan ng buhay sa pagtugis sa katotohanan.

0(Mga) Resulta ng Paghahanap