Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos App

Pakinggan ang tinig ng Diyos at salubungin ang pagbabalik ng Panginoong Jesus!

Mga Pagbigkas ng Makapangyarihang Diyos (Ang Paraan para Makilala ang Diyos)

Mga Pinakabagong Pagbabasa
Mga Pagbigkas ng Makapangyarihang Diyos (Ang Paraan para Makilala ang Diyos)

Mga Kategorya

Recital-the-word-appears-in-the-flesh-6
Mga Pagbigkas ni Cristo ng mga Huling Araw (Mga Seleksyon)

Awtoridad ng Diyos (I)

Ikalimang bahagi

Mahalaga ang mga salitang nasa ibaba para makilala ang awtoridad ng Diyos, at ibinigay ang kanilang kahulugan sa talakayan sa pagsasamahan sa ibaba. Ipagpatuloy natin ang pagbabasa ng Kasulatan.

4. Ang Utos ng Diyos kay Satanas

(Job 2:6) At si Jehova ay nagsabi kay Satanas, Narito, siya’y nasa iyong kamay; ingatan mo lamang ang kaniyang buhay.

Hindi Kailanman Nangahas si Satanas na Suwayin ang Awtoridad ng Maylalang, at Dahil Dito, Maayos na Nabuhay ang Lahat ng mga Bagay

Talata ito mula sa Aklat ni Job, at ang “siya” sa mga salitang ito ay tumutukoy kay Job. Bagama’t maikli, ipinaliliwanag ng pangungusap na ito ang maraming mga usapin. Inilalarawan nito ang partikular na usapan sa pagitan ng Diyos at ni Satanas sa espirituwal na mundo, at sinasabi sa atin na si Satanas ang paksa ng mga salita ng Diyos. Itinala rin nito ang partikular na sinabi ng Diyos. Kautusan at isang atas kay Satanas ang mga salita ng Diyos. Ang mga partikular na detalye ng utos na ito ay kaugnay sa 'di paggalaw sa buhay ni Job at kung saan nilimitahan ng Diyos ang pagtrato ni Satanas kay Job—kinailangan ni Satanas na di galawin ang buhay ni Job. Ang unang bagay na matututunan natin mula sa pangungusap na ito ay binigkas ng Diyos kay Satanas ang mga salitang ito. Ayon sa orihinal na teksto ng Aklat ni Job, sinasabi nito sa atin ang nasa likod ng mga naturang salita: Ninais ni Satanas na akusahan si Job, at kaya kailangan nitong kumuha ng kasunduan sa Diyos bago niya ito tuksuhin. Nang payagan ang kahilingan ni Satanas para tuksuhin si Job, iniharap ng Diyos ang mga sumusunod na kondisyon kay Satanas: “Narito, siya’y nasa iyong kamay; ingatan mo lamang ang kaniyang buhay.” Ano ang kalikasan ng mga salitang ito? Malinaw na kautusan ang mga ito, isang atas. Sa pagkaintindi ng kalikasan ng mga salitang ito, kailangan maunawaan mo, siyempre, na ang Diyos ang Siyang naglathala sa utos na ito, at ang tumanggap sa utos na ito, at sumunod dito, ay si Satanas. Di na kailangang sabihin, sa ayos na ito, maliwanag sa sinumang nagbabasa ng mga salitang ito ang ugnayan sa pagitan ng Diyos at ni Satanas. Siyempre, ito rin ang ugnayan sa pagitan ng Diyos at ni Satanas sa espirituwal na mundo, at ang kaibahan sa pagitan ng pagkakakilanlan at kalagayan ng Diyos at ni Satanas, na nakalagay sa mga tala ng mga usapan sa pagitan ng Diyos at ni Satanas sa mga Kasulatan, at hanggang ngayon, ay ang partikular na halimbawa at tala sa teksto kung saan maaaring matutunan ng tao ang malinaw na kaibahan sa pagitan ng pagkakakilanlan at kalagayan ng Diyos at ni Satanas. Sa puntong ito, dapat kong sabihin na isang mahalagang dokumento ang tala ng mga salitang ito sa kaalaman ng sangkatauhan sa pagkakakilanlan at kalagayan ng Diyos, at nagbibigay ito ng mahalagang impormasyon para sa kaalaman ng sangkatauhan sa Diyos. Sa pamamagitan ng usapang ito sa pagitan ng Maylalang at ni Satanas sa espirituwal na mundo, maaaring maintindihan ng tao ang isa pang partikular na aspeto sa awtoridad ng Maylalang. Isa na namang patotoo ang mga salitang ito sa natatanging awtoridad ng Maylalang.

Sa panlabas, ang mga ito ay usapan sa pagitan ng Jehovah na Diyos at ni Satanas. Ang diwa nila ay ang saloobin na kung saan nagsasalita ang Jehovah na Diyos, at ang posisyon kung saan Siya nagsasalita, ay mas mataas kaysa kay Satanas. Ibig sabihin na inuutusan ng Jehovah na Diyos si Satanas nang may tono ng isang utos, at sinasabi kay Satanas kung ano ang dapat at di dapat na gawin, na nasa mga kamay na Niya si Job, at malaya na nitong tratuhin si Job sa anumang naisin nito—ngunit hindi maaaring kunin ang buhay ni Job. Ang pumapangalawang teksto ay, bagama’t ipinaubaya na si Job sa mga kamay ni Satanas, hindi ipinaubaya ang kanyang buhay kay Satanas; walang sinuman ang maaaring kumuha ng buhay ni Job mula sa mga kamay ng Diyos maliban kung pinahintulutan ng Diyos. Malinaw na sinabi ang saloobin ng Diyos sa kautusang ito kay Satanas, at nagpakita at nagpahayag din ang kautusang ito ng posisyon kung saan nakipag-usap ang Jehova na Diyos kay Satanas. Dito, hindi lamang hawak ng Jehovah na Diyos ang kalagayan ng Diyos na lumikha ng liwanag, at hangin, at ng lahat ng mga bagay at mga buhay na nilalang, ng Diyos na humahawak ng kapangyarihang maghari sa lahat ng mga bagay at mga buhay na nilalang, ngunit ang Diyos din na nag-uutos sa sangkatauhan, at nag-uutos sa Impiyerno, ang Diyos na kumokontrol sa buhay at kamatayan ng lahat ng mga buhay na nilalang. Sa espirituwal na mundo, sino bukod sa Diyos ang maglalakas loob na maglathala ng naturang utos kay Satanas? At bakit personal na naglathala ng Kanyang utos ang Diyos kay Satanas? Dahil ang buhay ng tao, kasama na ang kay Job, ay kontrolado ng Diyos. Hindi pinahintulutan ng Diyos si Satanas para saktan o kunin ang buhay ni Job, ibig sabihin na bago pa pahintulutan ng Diyos si Satanas na tuksuhin si Job, naalala pa rin ng Diyos na espesyal na magbaba ng naturang utos, at muling inutusan si Satanas na huwag kunin ang buhay ni Job. Hindi kailanman nangahas si Satanas na suwayin ang awtoridad ng Diyos, at, higit pa rito, ay laging mahigpit na nakikinig at sumunod sa mga utos at partikular na mga kautusan ng Diyos, hindi kailanman nangahas na labagin ang mga ito, at siyempre, hindi nangahas na malayang baguhin ang anuman sa mga utos ng Diyos. Ito ang mga naturang hangganan na itinakda ng Diyos kay Satanas, at hindi kailanman nangahas si Satanas na salungatin ang mga hangganang ito. Hindi ba ito ang kapangyarihan ng awtoridad ng Diyos? Hindi ba ito patotoo sa awtoridad ng Diyos? Kung paano kumilos ng wasto tungo sa Diyos, at paano tingnan ang Diyos, may mas malinaw na pang-unawa si Satanas kaysa sa sangkatauhan, at kaya, sa espirituwal na mundo, napakalinaw na nakikita ni Satanas ang kalagayan at awtoridad ng Diyos, at may malalim na pagpapahalaga sa kapangyarihan ng awtoridad ng Diyos at ang mga prinsipyo sa likod ng paggamit ng Kanyang awtoridad. Hindi nito pinangangahasan, ni minsan, na hindi pansinin ang mga ito, ni nangahas na labagin ang mga ito sa anumang paraan, o gawin ang anumang bagay na sumusuway sa awtoridad ng Diyos, at hindi ito nangahas na hamunin ang poot ng Diyos sa anumang paraan. Bagama’t likas na masama at mapagmataas ito, hindi kailanman nangahas si Satanas na sumalungat sa mga hangganan at limitasyon na itinalaga rito ng Diyos. Sa milyun-milyong taon, ito’y mahigpit na sumusunod sa mga hangganang ito, sumusunod sa bawat kautusan at utos na ibinigay ng Diyos, at hindi kailanman nangahas na lagpasan ang marka. Kahit masama ang hangarin nito, mas “matalino” si Satanas kaysa sa tiwali na sangkatauhan; alam nito ang pagkakakilanlan ng Maylalang, at alam nito ang sariling hangganan. Mula sa mga “masunuring” kilos ni Satanas, maaaring makita na ang awtoridad at kapangyarihan ng Diyos ay mga kautusan ng kalangitan kung saan hindi maaaring suwayin ni Satanas, at dahil mismo sa pagiging natatangi at awtoridad ng Diyos na ang lahat ng mga bagay ay nagbabago at dumadami sa isang maayos na paraan, na maaaring mabuhay ang sangkatauhan at dumami sa loob ng landas na itinatag ng Diyos, na walang tao o bagay ang may kakayahang guluhin ang kaayusang ito, at walang tao o bagay ang may kakayahang baguhin ang batas na ito—dahil ang lahat ng mga ito ay galing sa mga kamay ng Maylalang, at mula sa utos at awtoridad ng Maylalang.

Tanging ang Diyos, na May Pagkakakilanlan ng Maylalang, ang Nagtataglay ng Natatanging Awtoridad

Ang espesyal na pagkakakilanlan ni Satanas ay nagdulot sa maraming tao para magpakita ng matinding interes sa mga pagpapakita nito sa iba’t-ibang anyo. May marami ngang mga hangal na tao ang naniniwala na, tulad ng Diyos, nagtataglay rin si Satanas ng awtoridad, dahil may kakayahan si Satanas na magpakita ng mga himala, at may kakayahang gumawa ng mga bagay na imposible sa sangkatauhan. At kaya, kalakip ng pagsamba sa Diyos, naglalaan din ang sangkatauhan ng lugar sa kanyang puso na para kay Satanas, at sinasamba pa si Satanas bilang Diyos. Parehong kaawa-awa at kasuklam-suklam ang mga taong ito. Kaawa-awa sila dahil sa kanilang kamangmangan, at kasuklam-suklam dahil sa kanilang maling pananampalataya at likas na masamang kaisipan. Sa puntong ito, pakiramdam ko na kailangang ipaalam sa inyo kung ano ang awtoridad, ano ang isinasagisag nito, at kung ano ang kinakatawan nito. Sa pangkalahatang pananalita, ang Diyos Mismo ay awtoridad, isinasagisag ng Kanyang awtoridad ang pangingibabaw at diwa ng Diyos, at ang awtoridad ng Diyos Mismo ay kumakatawan sa kalagayan at pagkakakilanlan ng Diyos. Sa anong sitwasyon, na nangangahas na sabihin ni Satanas na siya mismo ay Diyos? Nangahas ba si Satanas na sabihin na nilikha nito ang lahat ng mga bagay, at humahawak ng kapangyarihang maghari sa lahat ng mga bagay? Siyempre hindi! Dahil wala itong kakayahan na lumikha ng lahat ng mga bagay; hanggang ngayon, hindi kailanman ito gumawa ng anumang bagay na nilikha ng Diyos, at hindi kailanman lumikha ng anumang bagay na may buhay. Dahil wala itong awtoridad ng Diyos, hindi kailanman maaaring magtaglay ng kalagayan at pagkakakilanlan ng Diyos, at tinutukoy ito sa pamamagitan ng kanyang diwa. Mayroon ba itong kaparehong kapangyarihan tulad ng sa Diyos? Siyempre hindi! Ano ang tawag natin sa mga gawa ni Satanas, at ang mga himalang ipinakikita ni Satanas? Kapangyarihan ba ito? Maaari ba itong tawaging awtoridad? Siyempre hindi! Pinamamahalaan ni Satanas ang agos ng kasamaan, at sinisira, pinipinsala, at hinahadlangan ang bawat aspeto ng gawa ng Diyos. Sa nakaraang ilang libong taon, bukod sa pagtiwali at pang-aabuso sa sangkatauhan, at pang-aakit at panlilinlang sa tao sa kasamaan, at sa pagtanggi sa Diyos, kaya naglalakad ang tao patungo sa lambak ng anino ng kamatayan, nakagawa ba ng anumang bagay si Satanas para maging karapat-dapat kahit sa pinakamaliit na pag-alala, papuri, o pagmamahal ng tao? Kung nagtataglay ng awtoridad at kapangyarihan si Satanas, natiwali na kaya nito ang sangkatauhan? Kung nagtataglay ng awtoridad at kapangyarihan si Satanas, napahamak na kaya nito ang sangkatauhan? Kung nagtataglay ng kapangyarihan at awtoridad si Satanas, tinalikuran na kaya ng sangkatauhan ang Diyos at humarap na sa kamatayan? Dahil walang awtoridad at kapangyarihan si Satanas, ano ang maaari nating pagtibayin tungkol sa diwa ng lahat ng ginagawa nito? May mga taong itinuturing ang lahat ng ginagawa ni Satanas bilang isang panlilinlang, ngunit naniniwala ako na hindi masyadong naaangkop ang naturang kahulugan. Ang masasama bang gawain ng katiwalian nito sa sangkatauhan ay panlilinlang lamang? Ang masamang kapangyarihan kung saan inabuso ni Satanas si Job at ang masidhing kagustuhan niya para abusuhin at lamunin siya, ay hindi maaaring makamit ng panlilinlang lamang. Kung titignang muli, sa isang iglap, ang mga kawan at mga bakahan ni Job, na nakakalat nang malayo at malawak sa buong kaburulan at kabundukan, ay nawala; sa isang iglap, nawala ang malaking kayamanan ni Job. Kaya ba iyong makamit ng panlilinlang lamang? Ang kalikasan ng lahat ng ginagawa ni Satanas ay tumutugon at akma sa mga negatibong termino para maminsala, para humadlang, para manira, para manakit, kasamaan, paghahangad ng masama, at kadiliman, at kaya ang pangyayari ng lahat ng iyon ay hindi matuwid at mahigpit na kadikit ng kasamaan ng mga gawa ni Satanas, at hindi maaaring ihiwalay sa masamang diwa ni Satanas. Kahit gaano pa “kalakas” si Satanas, kahit gaano pa ito kapangahas at kaambisyoso, kahit gaano pa katindi ang abilidad nito para magdulot ng pinsala, kahit gaano pa kalawak ang mga paraan kung saan tinitiwali at inaakit nito ang tao, kahit gaano pa kagaling ang mga pandaraya at mga pakana niya kung saan tinatakot nito ang tao, kahit gaano pa pabago-bago ang anyo kung saan ito ay umiiral, hindi ito kailanman nakalikha ng isang buhay na nilalang, hindi kailanman nakapagtakda ng mga batas at patakaran para sa pag-iral ng lahat ng mga bagay, at hindi kailanman nakapaghari o kumontrol ng anumang bagay, kahit pa may buhay o walang buhay. Sa buong lawak ng kalawakan, wala ni isang tao o bagay ang nagmula rito, o umiral ng dahil dito; wala ni isang tao o bagay ang pinagharian nito, o kinontrol nito. Sa kabilang banda, hindi lamang nito kailangang sumailalim sa dominyon ng Diyos, ngunit, higit pa rito, kailangang sundin niya ang lahat ng mga utos at kautusan ng Diyos. Kung walang pahintulot ang Diyos, mahirap para kay Satanas na hawakan kahit ang patak ng tubig o butil ng buhangin sa lupa; Kung walang pahintulot ang Diyos, ni hindi malaya kahit na ilipat man lang ni Satanas ang mga langgam sa lupa—lalo na ang sangkatauhan, na nilikha ng Diyos. Sa mga mata ng Diyos, mas mababa pa si Satanas sa mga liryo ng kabundukan, sa mga ibon na lumilipad sa himpapawid, sa isda sa karagatan, at sa mga uod sa lupa. Ang papel nito sa lahat ng mga bagay ay para pagsilbihan ang lahat ng mga bagay, at magtrabaho para sa sangkatauhan, at pagsilbihan ang gawain ng Diyos at Kanyang plano sa pamamahala. Kahit gaano pa kasama ang hangarin ng kalikasan nito, at gaano kasama ang diwa nito, ang tanging bagay na maaaring gawin nito ay ang tapat na sumunod sa tungkulin nito: pagbibigay ng serbisyo sa Diyos, at pagbibigay kasalungat sa Diyos. Iyon ang silbi at gawain ni Satanas. Hindi konektado ang diwa nito sa buhay, hindi konektado sa kapangyarihan, hindi konektado sa awtoridad; laruan lamang ito sa mga kamay ng Diyos, isang makina na nagsisilbi sa Diyos!

Kahit pa naintindihan na ang tunay na mukha ni Satanas, maraming tao ang hindi pa rin nakaiintindi kung ano ang awtoridad nito, kaya hayaan mong sabihin Ko! Maaaring ipaliwanag ang mismong awtoridad bilang kapangyarihan ng Diyos. Una, maaaring sabihin nang may katiyakan na positibong pareho ang awtoridad at kapangyarihan. Walang koneksiyon ang mga ito sa anumang bagay na negatibo, at hindi kaugnay ang mga ito sa anumang nilikha o di-nilikhang mga nilalang. Kayang lumikha ng kapangyarihan ng Diyos ng anumang anyo na may buhay at kasiglahan, at nalalaman ito sa pamamagitan ng buhay ng Diyos. Ang Diyos ay buhay, kaya Siya ang pinagmumulan ng lahat ng mga nabubuhay na nilalang. At saka, magagawang mapasunod ng awtoridad ng Diyos ang lahat ng mga nabubuhay na nilalang sa bawat salita ng Diyos, iyon ay, mabuhay ayon sa mga salita mula sa bibig ng Diyos, at mamuhay at magparami sa pamamagitan ng utos ng Diyos, samakatuwid naghahari at inuutusan ng Diyos ang lahat ng mga nabubuhay na nilalang, at hindi kailanman magkakaroon ng paglihis, magpakailanman. Walang tao o bagay ang mayroong mga ganitong bagay; tanging ang Maylalang lamang ang nagtataglay at mayroong naturang kapangyarihan, at kaya ito tinawag na awtoridad. Ito ang pagiging natatangi ng Maylalang. Dahil dito, kahit ang mismong salitang “awtoridad” o ang diwa ng awtoridad na ito, ang bawat isa ay maaari lang iugnay sa Maylalang, dahil sumasagisag ito sa natatanging pagkakakilanlan at diwa ng Maylalang, at kumakatawan ito sa pagkakakilanlan at kalagayan ng Maylalang; bukod sa Maylalang, walang tao o bagay ang maaaring iugnay sa salitang “awtoridad.” Ito ang paliwanag sa natatanging awtoridad ng Maylalang.

Kahit na tinitingnan ni Satanas si Job nang may inggit sa mga mata, kapag wala ang pahintulot ng Diyos hindi ito nangahas na hawakan ni isang buhok sa katawan ni Job. Kahit pa likas itong masama at malupit, matapos ibaba ng Diyos ang utos dito, walang magawa si Satanas kundi sumunod sa kautusan ng Diyos. At kaya, kahit na kasing ulol ni Satanas ang isang lobo sa gitna ng mga tupa nang lapitan niya si Job, hindi nito kinalimutan ang mga hangganan na itinakda ng Diyos, hindi nangahas na labagin ang mga utos ng Diyos, at sa lahat ng ginawa nito, hindi nangahas na lumihis si Satanas mula sa mga prinsipyo at mga hangganan ng mga salita ng Diyos—hindi ba ito isang katotohanan? Mula dito makikita na hindi nangahas si Satanas na sumalungat sa anumang mga salita ng Jehovah na Diyos. Para kay Satanas, utos ang bawat salita mula sa bibig ng Diyos, at isang kautusan ng kalangitan, at pagpapahayag ng awtoridad ng Diyos—dahil sa likod ng bawat salita ng Diyos ay pahiwatig ng kaparusahan ng Diyos para sa mga lumalabag sa mga utos ng Diyos, at sa mga sumusuway at kumokontra sa mga kautusan ng kalangitan. Malinaw na alam ni Satanas na kapag nilabag nito ang mga utos ng Diyos, kailangan nitong tanggapin ang mga bunga ng pagsuway sa awtoridad ng Diyos, at pagkontra sa mga kautusan ng kalangitan. At ano ba ang mga kahihinatnang ito? 'Di na kailangang sabihin, ang mga ito, siyempre, ay kaparusahan ng Diyos. Ang mga gawain ni Satanas tungo kay Job ay isang maliit na daigdig lamang ng katiwalian nito sa tao, at nang isinasagawa ni Satanas ang mga pagkilos na ito, ang mga itinakdang hangganan ng Diyos at ang Kanyang ibinabang mga utos kay Satanas ay isang maliit na daigdig lamang ng mga prinsipyo sa likod ng lahat ng ginagawa nito. Dagdag pa rito, ang tungkulin at papel ni Satanas sa bagay na ito ay isang maliit na daigdig lamang ng tungkulin at papel nito sa gawain sa pamamahala ng Diyos, at ang lubos na pagsunod ni Satanas sa Diyos sa panunukso nito kay Job ay isang maliit na daigdig lamang kung paanong hindi nangahas si Satanas na kumontra ng kahit kaunti lamang sa Diyos sa gawain sa pamamahala ng Diyos. Anong babala ang ibinibigay ng mga maliliit na mundong ito sa inyo? Sa lahat ng mga bagay, kasama na si Satanas, walang tao o bagay ang maaaring sumuway sa mga batas ng kalangitan at mga utos na itinakda ng Maylalang, at walang tao o bagay ang nangahas na labagin itong mga batas at utos ng kalangitan, dahil walang tao o bagay ang maaaring makapagpabago o makatatakas mula sa kaparusahan na ipapataw ng Maylalang sa mga sumusuway sa mga ito. Tanging ang Maylalang lamang ang may kakayahang magtatag ng mga batas at mga utos ng kalangitan, tanging ang Maylalang lamang ang may kapangyarihan na ipatupad ang mga ito, at tanging ang kapangyarihan lamang ng Maylalang ang hindi maaaring suwayin ng sinumang tao o bagay. Ito ang natatanging awtoridad ng Maylalang, nangingibabaw ang awtoridad na ito sa lahat ng mga bagay, at kaya, imposibleng sabihin na ang “Diyos ang pinakadakila at pangalawa si Satanas.” Maliban sa Maylalang na nagtataglay ng natatanging awtoridad, wala ng iba pang Diyos!

May bagong kaalaman na ba kayo sa awtoridad ng Diyos? Una, may kaibahan ba sa pagitan ng awtoridad ng Diyos na kababanggit lamang, at ang kapangyarihan ng tao? At ano ang kaibahan? Sinasabi ng ilang tao na walang pagkakahalintulad sa dalawa. Tama iyon! Bagama’t sinasabi ng mga tao na walang pagkakahalintulad sa dalawa, sa mga kaisipan at mga pagkaintindi ng tao, madalas na napagkakamalang awtoridad ang kapangyarihan ng tao, na kadalasang inihahalintulad na magkapareho ang dalawa. Ano ang nangyayari rito? Hindi ba sinasadyang magkamali ang mga tao na mapagpalit ang isa sa iba? Hindi magkaugnay ang dalawa, at walang pagkakahalintulad sa pagitan nila, ngunit hindi pa rin ito maiwasan ng mga tao. Paano ba ito aayusin? Kung talagang gusto mong maghanap ng kalutasan, ang tanging paraan lamang ay ang pag-intindi at pagkilala sa natatanging awtoridad ng Diyos. Pagkatapos maintindihan at malaman ang kapangyarihan ng Maylalang, hindi mo na babanggitin ang kapangyarihan ng tao at ang awtoridad ng Diyos sa parehong sukatan.

Ano ba ang tinutukoy ng kapangyarihan ng tao? Sa madaling salita, isa itong abilidad o kakayahan kung saan hinahayaan nito ang tiwaling disposisyon, mga pagnanais at mga ambisyon ng tao na mapalaki at matupad sa pinakamalawak na paraan. Maituturing ba ito bilang awtoridad? Kahit gaano pa kalaki o kapakipakinabang ang mga ambisyon at pagnanais ng tao, hindi maaaring sabihin na nagtataglay ang taong iyon ng awtoridad; kadalasan, ang kalabisan at katagumpayang ito ay pagpapakita lang ng kalokohan ni Satanas sa mga tao, at kadalasan isa itong katatawanan kung saan kumikilos si Satanas bilang kanyang sariling ninuno para matupad ang kanyang ambisyon na maging Diyos.

Paano ba ngayon ang eksaktong pagtingin mo sa awtoridad ng Diyos? Ngayon na ang mga salitang ito ay napag-uusapan sa mga pagsasamahan, kailangan mong magkaroon ng bagong kaalaman sa awtoridad ng Diyos. At kaya itatanong ko ito sa inyo: Ano ang isinasagisag ng awtoridad ng Diyos? Isinasagisag ba nito ang pagkakakilanlan ng Diyos Mismo? Isinasagisag ba nito ang kapangyarihan ng Diyos Mismo? Isinasagisag ba nito ang natatanging kalagayan ng Diyos Mismo? Sa lahat ng mga bagay, saan mo nakita ang awtoridad ng Diyos? Paano mo ito nakita? Sa usapin ng apat na panahon na nararanasan ng tao, maaari bang baguhin ng sinuman ang batas ng pagpapalitan sa pagitan ng tagsibol, tag-init, taglagas at taglamig? Sa tagsibol, umuusbong at namumulaklak ang mga puno; sa tag-init sila’y nababalot ng mga dahon; sa tag-lagas sila’y namumunga, at sa taglamig nalalagas ang mga dahon. Kaya bang baguhin ng sinuman ang batas na ito? Ipinahihiwatig ba nito ang isang aspeto ng awtoridad ng Diyos? Sinabi ng Diyos “Magkaroon ng liwanag,” at nagkaroon ng liwanag. Umiiral pa rin ba ang liwanag na ito? Ano ang dahilan nito para umiral? Umiiral ito dahil sa mga salita ng Diyos, siyempre, at dahil sa awtoridad ng Diyos. Umiiral pa rin ba ang hangin na nilikha ng Diyos? Galing ba sa Diyos ang hangin na hinihinga ng tao? Kaya bang kunin ng sinuman ang mga bagay na nanggaling sa Diyos? Kaya bang baguhin ng sinuman ang kanilang diwa at tungkulin? Kaya bang guluhin ng sinuman ang gabi at araw na inilaan ng Diyos, at ang batas ng gabi at araw na inutos ng Diyos? Kaya bang gawin ni Satanas ang naturang bagay? Kahit na hindi ka matulog sa gabi, at ituring ang gabi na araw, ito’y gabi pa rin; maaari mong baguhin ang iyong araw-araw na karaniwang gawain, ngunit wala kang kakayahan na baguhin ang batas ng pagpapalitan ng gabi at araw—at hindi maaaring baguhin ng sinumang tao ang katotohanang ito, hindi ba? Kaya ba ng sinuman na pag-araruhin ang leon tulad ng baka? Kaya ba ng sinuman na gawing buriko ang elepante? Kaya ba ng sinuman na paliparin nang matayog sa himpapawid ang manok tulad ng agila? Kaya ba ng sinuman na pakainin ng damo ang lobo tulad ng tupa? Kaya ba ng sinuman na patirahin ang isda sa tuyong lupa? At bakit hindi? Dahil ipinag-utos ng Diyos na sila’y manirahan sa tubig, at kaya nanirahan sila sa tubig. Hindi sila maaaring mabuhay sa lupa, at mamamatay; hindi nila kayang suwayin ang mga hangganan ng kautusan ng Diyos. Ang lahat ng mga bagay ay may batas at hangganan sa kanilang pag-iral, at may sariling likas na pag-uugali ang bawat isa sa kanila. Itinalaga ito ng Maylalang, at di-mababago at di-malalampasan ang mga ito ng sinumang tao. Halimbawa, laging maninirahan ang leon sa gubat, malayo sa mga pamayanan ng tao, at hindi kailanman magiging maamo at matapat tulad ng baka na kasamang namumuhay, at nagtatrabaho para sa tao. Bagama’t parehong hayop ang mga elepante at buriko, at parehong may apat na mga paa, at mga nilalang na humihinga ng hangin, magkaibang klase ng hayop ang mga ito, dahil hinati-hati sila ng Diyos sa magkakaibang uri, may kanya-kanya silang likas na pag-uugali, at kaya hindi sila kailanman mapagpapalit. Bagama’t may dalawang binti ang manok, at mga pakpak tulad ng isang agila, hindi ito kailanman makalilipad sa himpapawid; maaaring makalipad lang ito sa puno—at pinagpapasyahan ito ng likas na ugali nito. 'Di na kailangang sabihin, ang lahat ng ito ay dahil sa mga kautusan ng awtoridad ng Diyos.

Sa pag-unlad ngayon ng sangkatauhan, masasabing yumayabong ang siyensiya ng sangkatauhan at mailalarawan ang mga nakamtan ng maka-siyensyang pananaliksik ng tao bilang kahanga-hanga. Ang abilidad ng tao, ay maaaring sabihing mas lumaki, ngunit may isang pambihirang tagumpay ang siyensiya na hindi kayang gawin ng sangkatauhan: Nakagawa ang sangkatauhan ng mga eroplano, mga panghimpapawid na sasakyan, at ng bombang atomika, nakarating na sa kalawakan ang sangkatauhan, nakalakad na sa buwan, nakaimbento ng Internet, at nabuhay na may hi-tech na estilo ng pamumuhay, ngunit walang kakayahan ang sangkatauhan na lumikha ng buhay, ng humihingang bagay. Ang mga likas na pag-uugali ng bawat buhay na nilalang at ang mga batas kung saan nabubuhay ang mga ito, at ang pag-ikot ng buhay at kamatayan ng bawat uri ng buhay na bagay—ang lahat ng mga ito ay imposible at 'di mako-kontrol ng siyensiya ng sangkatauhan. Sa puntong ito, masasabi na kahit gaano kataas ang natamo ng siyensiya ng tao, hindi ito maihahambing sa mga kaisipan ng Maylalang, at walang kakayahang makita ang mapaghimalang paglikha ng Maylalang, at ang kapangyarihan ng Kanyang awtoridad. Napakarami ang mga karagatan sa mundo, ngunit hindi sila kailanman lumabag sa kanilang mga saklaw at 'di basta-basta na lamang pumunta sa lupa, at ito’y dahil itinakda ng Diyos ang hangganan ng bawat isa sa kanila; nanatili sila kung saan man sila inutusan, at hindi sila malayang makagagalaw nang walang pahintulot ang Diyos. Kapag walang pahintulot ang Diyos, hindi sila maaaring manghimasok sa bawat isa; at makagagalaw lamang kapag sinabi ng Diyos, at kung saan sila pupunta at mananatili ay pinagpapasyahan ng awtoridad ng Diyos.

Para gawin itong simple, “ang awtoridad ng Diyos” ay nangangahulugang bahala na ang Diyos. May karapatan ang Diyos kung paano gawin ang isang bagay, at ginagawa ito sa kung papaanong paraan Niya naisin. Nakasalalay sa Diyos ang batas ng lahat ng mga bagay, at hindi nakabatay sa tao; ni hindi kayang baguhin ng tao. Hindi ito maaaring ilipat sa pamamagitan ng kalooban ng tao, ngunit sa halip ay binabago ng kaisipan ng Diyos, at ng karunungan ng Diyos, at ng mga utos ng Diyos, at ito ang katotohanan na hindi maaaring itanggi ng sinumang tao. Ang mga kalangitan at lupa at lahat ng mga bagay, ang kalawakan, ang mabituing kalangitan, ang apat na mga panahon ng taon, na kung saan ay nakikita at di-nakikita ng tao—ang lahat ay umiiral, gumagana, at nagbabago, nang walang kamali-mali, sa ilalim ng awtoridad ng Diyos, ayon sa mga utos ng Diyos, ayon sa mga kautusan ng Diyos, at ayon sa mga batas ng simula ng paglikha. Walang tao o bagay ang maaaring magbago ng kanilang mga batas, o baguhin ang likas na landas kung saan sila ay tumatakbo; nilikha sila dahil sa awtoridad ng Diyos, at mawawala dahil sa awtoridad ng Diyos. Ito ang mismong awtoridad ng Diyos. Ngayong marami nang nasabi, nararamdaman mo ba na sagisag ng pagkakakilanlan at kalagayan ang awtoridad ng Diyos? Maaari bang taglayin ng anumang nilikha o di-nilikhang nilalang ang awtoridad ng Diyos? Maaari ba itong gayahin, tularan, o palitan ng anumang tao, bagay, o paksa?

Natatangi ang Pagkakakilanlan ng Maylalang, at Hindi Mo Dapat Paniwalaan ang Pananaw ng Politeismo

Bagama’t mas matindi kaysa sa tao ang mga kasanayan at kakayanan ni Satanas, bagama’t maraming mga bagay itong kayang gawin na hindi kaya ng tao, kahit pa kinaiinggitan o hinahangad man ninyo ang ginagawa ni Satanas, kahit pa kamuhian o kasusuklaman mo ito, kahit pa may kakayahan ka man o wala na makita iyon, kahit gaano pa kalaki ang kayang gawin ni Satanas, o gaano karaming tao ang kaya nitong malinlang para purihin at sambahin ito, at kahit paano mo pa ito ipakahulugan, hindi ninyo maaaring sabihin na ito’y awtoridad at kapangyarihan ng Diyos. Kailangan mong malaman na ang Diyos ay Diyos, na may nag-iisang Diyos lamang, at higit pa rito, kailangan mong malaman na tanging Diyos lamang ang may awtoridad, at may kapangyarihan para kontrolin at pamahalaan ang lahat ng mga bagay. Dahil may kakayahan lamang si Satanas na manlinlang ng tao, at kayang gayahin ang Diyos, kayang tularan ang mga tanda at mga himala na ginawa ng Diyos, at nakagawa ng mga parehong bagay gaya ng Diyos, nagkamali ka sa paniniwala na hindi natatangi ang Diyos, na may maraming Diyos, na mas matindi lamang o mas maliit lamang ang kakayahan na mayroon sila, at mayroong pagkakaiba sa lawak ng kapangyarihan na kanilang hawak. Inuuri mo ang kanilang kadakilaan sa kaayusan ng kanilang pagdating, at ayon sa kanilang edad, at nagkakamali ka sa paniniwala na may iba pang mga diyos bukod sa Diyos, at iniisip na hindi natatangi ang kapangyarihan at awtoridad ng Diyos. Kung mayroon kang mga naturang pananaw, kung hindi mo kinikilala ang pagiging natatangi ng Diyos, hindi naniniwala na tanging Diyos ang nagtataglay ng awtoridad, at kung naniniwala ka lamang sa maraming diyos, kung gayon sasabihin ko na ikaw ang dumi ng mga nilalang, ikaw ang tunay na kumakatawan kay Satanas, at sigurado na ikaw ay masamang tao! Naiintindihan mo ba kung ano ang sinusubukan kong ituro sa pamamagitan ng pagbigkas ng mga salitang ito? Kahit ano pa ang oras, lugar, o iyong pinagmulan, hindi mo dapat maipagpalit ang Diyos sa anumang iba pang tao, bagay, o paksa. Kahit sa pakiramdam mo man ay hindi maaaring malaman at hindi malapitan ang awtoridad at diwa ng Diyos Mismo, kahit gaano pa sumasang-ayon sa iyong pagkaintindi at imahinasyon ang mga gawa at salita ni Satanas, kahit gaano pa nagbibigay kasiyahan ang mga ito sa iyo, huwag kang maging hangal, huwag mong pagpalitin ang mga kaisipang ito, huwag mong itanggi ang pag-iral ng Diyos, huwag mong itanggi ang pagkakakilanlan at kalagayan ng Diyos, huwag mong itulak ang Diyos sa labas ng pinto at dalhin si Satanas para palitan ang “Diyos” sa loob ng iyong puso at maging Diyos mo. Wala akong alinlangan na kaya ninyong isipin ang mga kalalabasan sa paggawa nito!

Bagama’t Tiwali na ang Sangkatauhan, Nabubuhay pa rin Siya sa Ilalim ng Kapangyarihan ng Awtoridad ng Maylalang

Libu-libong taon nang tinitiwali ni Satanas ang sangkatauhan. Gumawa ito ng hindi mabilang na kasamaan, sunud-sunod na henerasyon ang nilinlang nito, at gumawa ng mga kasuklam-suklam na kasalanan sa mundo. Inabuso nito ang tao, nilinlang ang tao, inakit ang tao para salungatin ang Diyos, at gumawa ng masasamang pagkilos na nagpalito at paulit-ulit na nagpahina sa plano sa pamamahala ng Diyos. Ngunit, sa ilalim ng awtoridad ng Diyos, patuloy na sumunod sa mga patakaran at batas na itinakda ng Diyos ang lahat ng mga bagay at buhay na nilalang. Kumpara sa awtoridad ng Diyos, napakapangit ang likas na kasamaan at kayabangan ni Satanas, sobrang nakakadiri at kamuhi-muhi, at napakaliit at napakahina. Kahit na naglalakad si Satanas sa kalagitnaan ng lahat ng mga bagay na nilikha ng Diyos, hindi niya kayang gumawa ng pinakamaliit na pagbabago sa mga tao, bagay, at paksa na inutusan ng Diyos. Nakalipas na ang ilang libong taon, tinatamasa pa rin ng sangkatauhan ang liwanag at hangin na ipinagkaloob ng Diyos, ihinihinga pa rin ang hininga na inihinga ng Diyos Mismo, tinatamasa pa rin ang mga bulaklak, ibon, isda at mga insektong nilikha ng Diyos, at tinatamasa ang lahat ng mga bagay na ibinigay ng Diyos; patuloy pa rin ang pagpapalitan ng bawat araw at gabi; ganoon pa rin ang paghahalinhinan ng apat na panahon; umaalis sa taglamig na ito ang lumilipad na gansa sa kalangitan, at babalik rin sa susunod na tagsibol; hindi kailanman umalis sa mga ilog at lawa ang mga isda sa tubig—na kanilang tahanan; malakas na kumakanta ang mga kuliglig sa lupa sa panahon ng mga araw sa tag-init; ang mga kuliglig sa mga damo na dahan-dahang humuhuni nang sabay-sabay sa hangin sa panahon ng taglagas; nagsasama-sama ang mga gansa, habang nananatiling mag-isa ang mga agila; pinapanatili ang puri ng mga leon sa pamamagitan ng panghuhuli; hindi lumalayo ang usa sa damo at mga bulaklak…. Umaalis at bumabalik ang lahat ng uri ng buhay na nilalang sa gitna ng lahat ng mga bagay, at aalis ulit pagkatapos, milyun-milyong pagbabago ang nangyayari sa isang kisapmata—ngunit hindi nagbabago ang kanilang mga likas na pag-uugali at ang mga batas para manatiling buhay. Nabubuhay sila sa ilalim ng biyaya at pagpapakain ng Diyos, at walang sinuman ang maaaring magbago ng kanilang mga likas na pag-uugali, at walang sinuman ang maaaring sumira sa kanilang mga patakaran para manatiling buhay. Bagama’t ang sangkatauhan, na namumuhay sa gitna ng lahat ng mga bagay, ay ginawang tiwali na at nalinlang ni Satanas, hindi maaaring iwasan ng tao ang tubig na ginawa ng Diyos, at ang hangin na ginawa ng Diyos, at ang lahat ng mga bagay na ginawa ng Diyos, at namumuhay pa rin at dumadami ang tao sa kalawakang ito na ginawa ng Diyos. Hindi nagbago ang likas na pag-uugali ng sangkatauhan. Nakadepende pa rin ang tao sa kanyang mga mata para makakita, sa kanyang mga tainga para makarinig, sa kanyang utak para makapag-isip, sa kanyang puso para makaunawa, sa kanyang mga binti at paa para maglakad, sa kanyang mga kamay para magtrabaho, at iba pa; hindi nagbago ang lahat ng mga likas na pag-uugali na ipinagkaloob ng Diyos sa tao para kanyang matanggap ang mga biyaya ng Diyos, hindi nagbago ang mga kakayahan na sa pamamagitan nito ay nakikipagtulungan ang tao sa Diyos, hindi nagbago ang kakayahan ng sangkatauhan para gumanap ng tungkulin bilang isang nilikhang katauhan, hindi nagbago ang mga pangangailangang espirituwal ng sangkatauhan, hindi nagbabago ang pagnanais ng tao para makita ang kanyang mga pinagmulan, hindi nagbago ang paghahangad ng sangkatauhan na iligtas ng Maylalang. Iyan ang mga naturang kasalukuyang pangyayari sa sangkatauhan, na namumuhay sa ilalim ng awtoridad ng Diyos, at nagtitiis sa madugong pagkasira na ginawa ni Satanas. Kahit na nagdala ng paghihirap sa sangkatauhan si Satanas, at hindi na gaya kina Adan at Eba mula sa simula ng paglikha, sa halip ay ang katauhan na puno ng mga bagay na kalaban ng Diyos, tulad ng kaalaman, imahinasyon, paniniwala, at iba pa, at puno ng mga tiwaling disposisyon ni Satanas, sa mga mata ng Diyos, parehong sangkatauhan pa rin ang sangkatauhan na Kanyang nilikha. Pinaghaharian at inaayos pa rin ng Diyos ang sangkatauhan, at namumuhay pa rin sa loob ng landas na itinakda ng Diyos, at kaya sa mga mata ng Diyos, ang sangkatauhan, na ginawang tiwali ni Satanas, ay nababalot lamang ng dumi, na may kumakalam na sikmura, na may kaunting kabagalan ang reaksiyon, na may alaalang hindi na kasingganda ng dati, at medyo may katandaan na—ngunit lubos na walang sira ang lahat ng mga gamit at likas na pag-uugali ng tao. Ito ang sangkatauhan na inilaan Niyang iligtas. Kailangan lamang pakinggan ng sangkatauhan ang tawag ng Maylalang, at pakinggan ang tinig ng Maylalang, at tatayo siya at magmamadaling hanapin ang pinagmulan ng tinig na ito. Kailangan lang makita ng sangkatauhan ang anyo ng Maylalang at siya’y mawawalan ng pakialam sa lahat ng iba pa, at tatalikuran ang lahat ng bagay, para ilaan ang kanyang sarili sa Diyos, at ibubuwis pa ang buhay para sa Kanya. Kapag naintindihan ng puso ng sangkatauhan ang taos-pusong mga salita ng Maylalang, itatakwil ng sangkatauhan si Satanas at babalik sa tabi ng Maylalang; kapag tuluyang hinugasan ng sangkatauhan ang dumi mula sa kanyang katawan, at muling matanggap ang mga biyaya at pagpapakain ng Maylalang, saka manunumbalik ang alaala ng sangkatauhan, at sa panahong ito ang sangkatauhan ay tunay nang makabalik sa dominyon ng Maylalang.

Oktubre 21, 2014

0(Mga) Resulta ng Paghahanap