Ang tunay na Diyos ba ang lumikha ng kalangitan at lupa at lahat ng bagay na naroon?

Ang Diyos ang Siyang namamahala sa lahat ng mga bagay, at ang nangangasiwa sa lahat ng mga bagay. Nilikha Niya ang lahat ng mayroon, pinangangasiwaan Niya ang lahat ng mayroon, at pinamamahalaan din Niya ang lahat ng may…

2019-04-07 14:34:03

Bakit sinasabi na “ang Diyos sa Tatlong Banal na Katauhan” ang pinaka-walang katotohanang pahayag?

Noon lamang pagkatapos ng katotohanan na si Jesus ay maging tao saka naisip ito ng tao: Hindi lamang ang Ama sa langit, pati ang Anak din, at maging ang Espiritu. Ito ang karaniwang paniwala ng tao, na mayroong isang gan…

2019-04-07 14:35:24

Ang pagpapakilala sa isang tunay na Diyos bilang “ang Diyos sa Tatlong Katauhan” ay pagkalaban at paglapastangan sa Diyos.

Para sabihin Ko sa inyo, sa katotohanan, ang Trinidad ay hindi umiiral saanmang dako sa mundong ito. Ang Diyos ay walang Ama at walang Anak, lalong wala itong konsepto ng kasangkapan na magkalakip na ginagamit ng Ama at …

2019-04-07 14:37:06

Ang tunay na Diyos ba ang lumikha ng kalangitan at lupa at lahat ng bagay na naroon?

Ang Diyos ang Siyang namamahala sa lahat ng mga bagay, at ang nangangasiwa sa lahat ng mga bagay. Nilikha Niya ang lahat ng mayroon, pinangangasiwaan Niya ang lahat ng mayroon, at pinamamahalaan din Niya ang lahat ng may…

2019-04-07 14:34:03

Bakit sinasabi na “ang Diyos sa Tatlong Banal na Katauhan” ang pinaka-walang katotohanang pahayag?

Noon lamang pagkatapos ng katotohanan na si Jesus ay maging tao saka naisip ito ng tao: Hindi lamang ang Ama sa langit, pati ang Anak din, at maging ang Espiritu. Ito ang karaniwang paniwala ng tao, na mayroong isang gan…

2019-04-07 14:35:24

Ang pagpapakilala sa isang tunay na Diyos bilang “ang Diyos sa Tatlong Katauhan” ay pagkalaban at paglapastangan sa Diyos.

Para sabihin Ko sa inyo, sa katotohanan, ang Trinidad ay hindi umiiral saanmang dako sa mundong ito. Ang Diyos ay walang Ama at walang Anak, lalong wala itong konsepto ng kasangkapan na magkalakip na ginagamit ng Ama at …

2019-04-07 14:37:06