Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos App

Pakinggan ang tinig ng Diyos at salubungin ang pagbabalik ng Panginoong Jesus!

Mga Pagbigkas ng Makapangyarihang Diyos (Ang Paraan para Makilala ang Diyos)

Mga Pinakabagong Pagbabasa
Mga Pagbigkas ng Makapangyarihang Diyos (Ang Paraan para Makilala ang Diyos)

Mga Kategorya

Recital-the-word-appears-in-the-flesh-6
Mga Pagbigkas ni Cristo ng mga Huling Araw (Mga Seleksyon)

Ang Kabanalan Ng Diyos (I)

Ikalawang bahagi

Tingnan natin ngayon kung ano pa ang ibang mga salita at pagpapahayag ni Satanas na hinahayaan ang tao na makita ang nakakatakot na mukha nito. Ipagpapatuloy natin ang pagbabasa ng ilan pa sa Biblia.

3. Ang Pag-uusap ni Satanas at ng Diyos na si Jehova

(Job 1:6-11) Isang araw ang mga anak ng Dios ay pumunta at humarap kay Jehova, at si Satanas ay naparoon din na kasama nila. At sinabi ni Jehova kay Satanas, Saan ka nanggaling? Kaya sumagot si Satanas kay Jehova, at sinabi, nagpaparoo’t parito ako sa lupa, at pabalik-balik doon. At sinabi ni Jehova kay Satanas, napansin mo ba ang aking lingkod na si Job? sapagka’t walang gaya niya sa lupa, na sakdal at matuwid na lalake, na natatakot sa Dios at humihiwalay sa kasamaan. Sumagot si Satanas kay Jehova, at sinabi, Natatakot ba ng walang dahilan si Job sa Dios? Hindi mo ba siya prinoprotektahan, at ang kaniyang sambahayan, at ang lahat ng kanyang ari-arian, sa bawa’t dako? pinagpala mo ang gawa ng kaniyang mga kamay, at ang kaniyang pag-aari ay dumami sa lupain. Nguni’t pagbuhatan mo siya ng iyong kamay ngayon, at galawin mo ang lahat ng pag-aari niya, at itatakuwil ka niya ng harapan.

(Job 2:1-5) Sa araw ng muling pagparoon ng mga anak ng Dios upang magsiharap kay Jehova, ay pumunta din si Satanas, upang humarap kay Jehova. At sinabi ni Jehova kay Satanas, Saan ka nanggaling? At si Satanas ay sumagot kay Jehova, at sinabi, Sa pagpaparoo’t parito sa lupa, at sa pagpabalik-balik doon. At sinabi ni Jehova kay Satanas, Napansin mo ba ang aking lingkod na si Job? sapagka’t walang gaya niya sa lupa, na sakdal at matuwid na lalake, na natatakot sa Dios, at humihiwalay sa kasamaan: at siya’y nanatili sa pagiging tapat, bagaman inudyukan mo ako laban sa kaniya, upang sirain siya ng walang kadahilanan. At si Satanas ay sumagot kay Jehova, at sinabi, Balat sa balat, oo, lahat na tinatangkilik ng tao ay ibibigay dahil sa kaniyang buhay. Nguni’t pagbuhatan mo ngayon ng iyong kamay, at galawin mo ang kaniyang buto at ang kaniyang laman, at itatakuwil ka niya ng harapan.

Ang dalawang siping ito ay ang pag-uusap ng Diyos at ni Satanas, at itinatala kung ano ang sinabi ng Diyos at kung ano ang sinabi ni Satanas. Marami bang sinabi ang Diyos? (Hindi.) Hindi Siya nagsalita ng marami, at nangusap nang napakasimple. Maaari ba nating makita ang kabanalan ng Diyos sa simpleng mga salita ng Diyos? May ilan na magsasabi “Hindi madali ito.” Sa gayon maaari ba nating makita ang pagkakilabot ni Satanas sa mga tugon nito? (Oo.) Kaya una muna nating tingnan kung anong uri ng tanong ang tinanong ng Diyos na si Jehova kay Satanas. (“Saan ka nanggaling?”) Ito ba’y tapat na tanong? (Oo.) Mayroon bang natatagong kahulugan? (Wala.) Ito ay isang tanong lamang, dalisay, walang ibang layunin. Kung tatanungin ko kayo: “Saan ka nanggaling?” Paano mo samakatwid sasagutin? Ito ba’y isang mahirap na tanong upang sagutin? Sasabihin mo bang: “Sa pagpaparoo’t parito sa lupa, at pabalik-balik doon”? (Hindi.) Hindi ka sasagot ng ganito, sa gayon ano ang mararamdaman mo kapag nakita ninyo si Satanas na sumasagot sa ganitong paraan? (Nararamdaman namin na si Satanas ay walang katotohanan at mapanlinlang.) Ganito ba ang pakiramdam ninyo? Masasabi mo ba kung ano ang nararamdaman ko? Sa bawat oras na nakikita ko ang mga salitang ito naiinis ako. Naiinis ba kayo? (Oo.) Bakit naiinis? Sapagkat nagsasalita ito ng walang anumang sinasabi! Sinagot ba nito ang tanong ng Diyos? (Hindi.) Bakit? Ang mga salitang ito ay hindi isang kasagutan, ang mga iyon ay walang kinalabasan, tama? Ang mga iyon ay hindi kasagutan patungkol sa katanungan ng Diyos. “Sa pagpaparoo’t parito sa lupa, at sa pagmamanhik manaog doon.” Sabihin mo sa Akin, nauunawaan mo ba ang mga salitang ito? Nauunawaan mo? Sa gayon saan sa mundo nanggaling si Satanas? Nakatanggap ka ba ng kasagutan kung saan ito nanggaling? (Hindi.) Ito ang “kaningningan” ng pagkatuso ni Satanas, ang hindi hayaan ang sinuman na matuklasan kung ano talaga ang sinasabi nito. Pagkadinig sa mga salitang ito hindi mo pa rin maaaring mabatid kung ano ang sinabi nito, datapwat natapos na itong sumagot. Marahil naniniwala ito na nakasagot ito nang perpekto. Paano samakatwid ang iyong mararamdaman? Naiinis? (Oo.) Naiinis, tama? Ngayon magsisimula kang makaramdam ng inis sa mga salitang ito. Si Satanas ay hindi nagsasalita nang deretsahan, kaya napapakamot ka ng ulo at di-mo mahiwatigan ang pinagmumulan ng mga salita nito. Nagngungusap ito nang sadya, nang may pagkatuso, at pinangingibabawan ng sariling kakanyahan nito, ng sariling kalikasan nito. Hindi isinaalang-alang ni Satanas ang mga salitang ito sa loob ng mahabang panahon; inihayag nito ang mga iyon nang natural. Sa sandaling tinanong mo ito kung saan ito nanggaling, gumagamit ito ng mga salitang ito upang sagutin ka. “Saan sa lupa nanggaling ito?” Nararamdaman mo ang sobrang pagkalito, kailanma’y hindi mo malalaman kung saan iyon nagmula. Mayroon ba sa inyo na nangungusap ng ganito? (Oo.) Anong uri ng paraan ang ganito magsalita? (Ito ay hindi maliwanag at hindi nagbibigay ng isang tiyak na sagot.) Anong uri ng mga salita ang dapat nating gamitin upang ilarawan ang ganitong paraan ng pananalita? Ito ay mapanlihis at mapanlinlang, hindi ba? May ilang mga tao na ganito ang pananalita. Tanungin mo ang sinuman: “Nakita kita kahapon. Saan ka papunta?” Hindi nila sasagutin nang deretsahan kung saan sila pumunta kahapon. Sinasabi nila "Maraming nangyari kahapon. Nakakapagod!" Sinagot ba nila ang tanong mo? Hindi iyon ang sagot na nais mo, hindi ba? Ito ang “kaningningan” ng lalang ng tao. Hindi mo kailanman matutuklasan kung ano ang kanilang pakahulugan o maiintindihan ang pinagmulan o intensyon sa likod ng kanilang mga salita. Hindi mo alam ang kanilang puso sapagkat sa puso nila may sarili silang kuwento—ito ay lihim na mapanira. Madalas ba kayong magsalita sa ganitong paraan? (Oo.) Ano samakatwid ang inyong layunin? Hindi kaya kung minsan ay upang protektahan ang inyong sariling mga kapakanan, minsan upang panatilihin ang inyong katayuan, inyong sariling imahe, panatilihin ang mga lihim ng inyong pribadong buhay, sagipin ang inyong sariling reputasyon? Anuman ang layunin, hindi ito maihihiwalay mula sa inyong mga kinahihiligan, nakadugtong sa inyong mga kapakanan, hindi ba? Ito ba ang kalikasan ng tao? (Oo.) Kaya hindi ba ang bawat isa na may ganitong uri ng kalikasan ay katulad ni Satanas? Maaari nating masabi ito, hindi ba? Sa pangkalahatang pananalita, ang paghahayag na ito ay kamuhi-muhi at kasuklam-suklam. Naiinis din kayo ngayon, hindi ba? (Oo.) Ito ang kumakatawan sa katusuhan at kasamaan ni Satanas.

Sa pagtingin muli sa unang sipi, tumugon muli si Satanas kay Jehova, sinasabing: “Takot ba si Job sa Diyos nang walang dahilan?” Nagsisimula itong atakihin ang pagtasa ni Jehova kay Job, at ang pag-atakeng ito ay nakukulayan ng pagkapoot. “Hindi mo ba siya prinoprotektahan, at ang kaniyang sambahayan, at ang lahat ng ari-arian niya, sa bawa’t dako?” Ito ang pagkakilala at pagtasa ni Satanas sa gawain ni Jehova kay Job. Tinatasa ito ni Satanas tulad nito, sinasabing: “iyong pinagpala ang gawa ng kaniyang mga kamay, at ang kaniyang pag-aari ay dumami sa lupain. Nguni’t pagbuhatan mo siya ng iyong kamay ngayon, at galawin mo ang lahat niyang tinatangkilik, at itatakuwil ka niya ng mukhaan,” Si Satanas ay palaging nagsasalita nang hindi maliwanag, subalit dito nagsasalita ito nang may katiyakan. Ang mga sinambit na salitang ito na may katiyakan ay isang pag-atake, isang kalapastangan sa Diyos at isang pakikipagtunggali sa Diyos na si Jehova, sa Diyos Mismo. Paano ang pakiramdam ninyo kapag nadidinig ninyo ito? Nakakaramdam ba kayo ng pag-ayaw? (Oo.) Nakikita ninyo ba ang mga intensiyon niyon? Una sa lahat, itinatatwa nito ang pagtasa ni Jehova kay Job—isang tao na may takot sa Diyos at umiiwas sa kasamaan. Samakatwid itinatatwa nito ang lahat-lahat na sinasabi at ginagawa ni Job dahil sa takot kay Jehova. Ito ba ay nagsasakdal? Si Satanas ay nagpaparatang, nagtatatwa at pinagdududahan ang lahat ng ginagawa at sinasabi ni Jehova. Hindi ito naniniwala, sinasabing, “Kung Ikaw ay nagsasabi na ang mga bagay ay tulad ng ganito, bakit hindi ko nakikita ito? Binigyan Mo siya ng napakaraming mga biyaya, paanong hindi siya maaaring matakot sa Iyo?” Hindi ba ito ay pagtatwa sa lahat ng ginagawa ng Diyos? Ang pagpaparatang, pagtatatwa, paglapastangan—ang mga salita nito ay hindi ba mapusok? Ang mga ito ba ay tunay na pagpapahayag ng kung ano ang iniisip ni Satanas sa kanyang puso? (Oo.) Ang mga salitang ito ay tiyakang hindi katulad ng mga salitang kababasa lang nating ngayon: “Sa pagpaparoo’t parito sa lupa, at pabalik-balik doon.” Sila ay ganap na kakaiba sa mga iyon. Sa pamamagitan ng mga salitang ito, ganap na inilalantad ni Satanas ang ugali ukol sa Diyos at ang pagkamuhi sa takot ni Job sa Diyos na taglay nito sa puso. Kapag ito ang nangyayari, ang pagkamahangarin ng masama at masamang kalikasan nito ay ganap na mailalantad. Kinamumuhian nito yaong mga may takot sa Diyos, kinamumuhian yaong mga umiiwas sa masama, at mas higit pa na kinamumuhian si Jehova dahil sa paggawad ng mga biyaya sa tao. Nais nitong gamitin ang pagkakataon upang sirain si Job na iniangat ng Diyos ng sarili Niyang kamay, upang sirain siya, nagsasabing: “Sinasabi Mo na may takot sa Iyo si Job at umiiwas sa masama. Kabaliktaran ang nakikita ko.” Ginagamit nito ang iba’t-ibang paraan upang udyukin at tuksuhin si Jehova, at gumagamit ng iba’t ibang paraan nang sa gayon ibigay ng Diyos na si Jehova si Job kay Satanas upang walang pakundangan na manipulahin, saktan at hawakan. Nais nitong samantalahin ang pagkakataon na puksain ang taong ito na matuwid at perpekto sa mga mata ng Diyos. Ang pagkakaroon ba ng ganitong uri ng puso ay isang panandaliang bugso? Hindi, hindi ganoon. Matagal na itong isinasagawa. Ang Diyos ay gumagawa, ang Diyos ay nagmamalasakit sa isang tao, tumitingin sa isang tao, at si Satanas ay sumusunod-sunod sa Kanyang bawat hakbang. Sinuman na pinapaboran ng Diyos, nagbabantay din si Satanas, tumutugaygay sa likod. Kung nais ng Diyos ang taong ito, gagawin lahat ni Satanas ang nasa kapangyarihan nito upang hadlangan ang Diyos, gagamitin ang iba’t ibang masasamang kaparaanan upang tuksuhin, guluhin at pinsalain ang gawain ng Diyos upang kamtin ang natatagong layunin nito. Ano ang layunin nito? Ayaw nito na magkaroon ang Diyos ng sinuman; nais nito ang lahat ng yaon na nais ng Diyos, ang angkinin sila, kontrolin sila, pangasiwaan sila upang sambahin nila ito, sa gayon ay makakagawa sila ng mga masasamang gawa kasabay nito. Hindi ba ito ang masamang layunin ni Satanas? Karaniwan, madalas ninyong sabihin na si Satanas ay napakabuktot, napakasama, subalit nakita ninyo ba ito? Nakikita niyo lamang kung gaano kasama ang tao at hindi ninyo pa nakikita sa realidad kung gaano talaga kasama si Satanas. Subalit nakita ninyo ba ito sa usaping ito tungkol kay Job? (Oo.) Ang usaping ito ay ginawang napakaliwanag ang nakakatakot na mukha ni Satanas at ang diwa nito. Si Satanas ay nakikipag-digmaan sa Diyos, sumusunod-sunod sa likuran Niya. Ang layunin nito ay buwagin ang lahat ng gawa na nais gawin ng Diyos, angkinin at kontrolin yaong mga nais ng Diyos, ganap na patayin yaong mga nais ng Diyos. Kung hindi sila mapapatay, samakatwid sila ay maaangkin ni Satanas upang magamit nito—ito ang layunin nito. At ano ang gagawin ng Diyos? Ang Diyos ay nagsasabi lamang ng isang simpleng pangungusap sa siping ito; walang talaan ng anumang higit na ginawa ng Diyos, ngunit nakikita natin na may marami pang mga talaan nang kung ano ang ginagawa at sinasabi ni Satanas. Sa sipi ng Biblia sa ibaba, tinanong ni Jehova si Satanas, “Saan ka nagmula?” Ano ang sagot ni Satanas? (“Sa pagpaparoo’t parito sa lupa, at pabalik-balik doon.”) Ito pa rin ang pangungusap na iyon. Sabihin mo sa Akin, paano iyon naging kasabihan ni Satanas, obra maestra ni Satanas? Hindi ba nakamumuhi si Satanas? Ang pagsabi ng ganitong nakakainis na pangungusap ng isang beses ay sapat na. Bakit laging binabalikan ni Satanas ang pangungusap na ito? Ito ay nagpapatunay ng isang bagay: Ang kalikasan ni Satanas ay hindi nagbabago. Ang nakakatakot na mukha nito ay isang bagay na hindi maitatago nang matagalan. Tinatanong ito ng Diyos at sumasagot ito sa ganoong paraan, hayaan mo na kung paano nito tratuhin ang mga tao! Hindi ito natatakot sa Diyos, wala itong takot sa Diyos, at hindi ito sumusunod sa Diyos. Kaya nangangahas ito na maging walang-prinsipyong pangahas sa harap ng Diyos, ang gamitin ang mga ganitong parehong mga salita upang pagtakpan ang tanong ng Diyos, ang gamitin itong parehong sagot upang tumugon sa tanong ng Diyos, ang magtangka na gamitin ang sagot na ito upang lituhin ang Diyos—ito ang pangit na mukha ni Satanas. Hindi ito naniniwala sa dakilang kapangyarihan ng Diyos, hindi naniniwala sa awtoridad ng Diyos, at tiyak na hindi nahahandang sumunod sa ilalim ng dominyon ng Diyos. Ito ay palaging salungat sa Diyos, palaging inaatake lahat nang ginagawa ng Diyos, sinusubukang gibain ang lahat ng ginagawa ng Diyos—ito ang masamang layunin nito.

Sa anim-na-libong-taon na plano sa pamamahala ng Diyos, lalo na sa Aklat ni Job, ang dalawang siping ito na sinasabi ni Satanas at ang mga bagay na ginagawa ni Satanas ay kumakatawan sa paglaban nito sa Diyos. Maaari ba nating sabihin ito? (Oo.) Ito si Satanas na ipinapakita ang tunay na kulay nito. Nakita mo na ba ang mga gawa ni Satanas sa buhay na isinasabuhay natin ngayon? Kapag nakikita mo ang mga iyon, marahil hindi mo maiisip ang mga iyon na mga bagay na winika ni Satanas, sa halip ay iniisip mo na ang mga iyon ay mga bagay na winika ng tao, tama? Ano ang kinakatawan, kapag ang mga ganoong bagay ay winika ng tao? Si Satanas ang kinakatawan. Kahit na nakikilala mo ito, hindi mo pa rin maaaring maiisip na iyon ay talagang winika ni Satanas. Subalit dito at ngayon maliwanag na nakita mo kung ano ang sinabi mismo ni Satanas. Ikaw ngayon ay mayroong isang malinaw, singlinaw-ng-kristal na pagkaunawa sa nakakatakot na mukha at kasamaan ni Satanas. Kaya ang dalawang sipi bang ito na winika ni Satanas ay mahalaga para sa mga tao ngayon upang malaman ang kalikasan ni Satanas? Ang dalawang sipi bang ito ay mahalagang kolektahin upang ang sangkatauhan ngayon ay makilala ang nakakatakot na mukha ni Satanas, upang makilala ang orihinal, tunay na mukha ni Satanas? Bagaman ang pagsabi nito ay tila hindi napaka-angkop, ang pagpapahayag nito sa ganitong paraan ay maaari pa ring maisaalang-alang na tama. Maaari ko lamang ilagay sa ganitong paraan at kung inyong maaaring maunawaan ito, samakatwid ito ay sapat na. Muli’t-muli inaatake ni Satanas ang mga bagay na ginagawa ni Jehova, bumabato ng mga paratang tungkol sa takot ni Job sa Diyos na si Jehova. Tinatangka nito na udyukin si Jehova sa iba’t ibang mga paraan upang makuha si Jehova na payagan itong tuksuhin si Job. Ang mga salita nito ay samakatwid lubhang nakakagalit. Kaya sabihin mo sa Akin, sa sandaling masabi ni Satanas ang mga salitang ito, maaari bang malinaw na makita ng Diyos kung ano ang nais na gawin ni Satanas? (Oo.) Nauunawaan ba ng Diyos kung ano ang nais nitong gawin? (Oo.) Sa puso ng Diyos, ang taong ito na si Job na tinutunghayan ng Diyos—ang lingkod na ito ng Diyos, na ipinapalagay ng Diyos na isang matuwid na tao, isang perpektong tao—maaari kayang mapaglabanan ang ganitong uri ng tukso? (Oo.) Bakit sinabi ng Diyos na “Oo” nang may ganoong katiyakan? Ang Diyos ba ay palaging sinusuri ang mga puso ng tao? (Oo.) Sa gayon si Satanas ba ay nakakasuri ng mga puso ng tao? (Hindi.) Si Satanas ay hindi. Kahit na maaaring makita ni Satanas na ang tao ay may pusong may-takot-sa-Diyos, ang masamang kalikasan nito ay di-maaari kailanman maniwala na ang kabanalan ay kabanalan, o na ang nakaririmarim ay nakaririmarim. Ang masamang si Satanas ay di-maaaring kailanman pahalagahan ang anuman na banal, matuwid o maliwanag. Si Satanas ay hindi maaaring mapigilan na hindi makapanakit na kumilos sa pamamagitan ng kalikasan nito, kasamaan nito, at sa pamamagitan ng mga paraang ito na ginagamit nito. Kahit na ang sarili ay maparusahan o mapuksa ng Diyos, hindi ito nag-aatubili na mahigpit na tutulan ang Diyos—ito ay kasamaan, ito ang kalikasan ni Satanas. Kung kaya sa sipi na ito, sinasabi ni Satanas: “Balat sa balat, oo, lahat na tinatangkilik ng tao ay ibibigay dahil sa kaniyang buhay. Nguni’t pagbuhatan mo ngayon ng iyong kamay, at galawin mo ang kaniyang buto at ang kaniyang laman, at itatakuwil ka niya ng harapan.” Ano ang iniisip nito? Ang takot ng tao sa Diyos ay dahilan sa nakamit ng tao ang napakaraming mga pakinabang mula sa Diyos. Ang tao ay nagkakamit ng mga pakinabang mula sa Diyos, kung kaya sinasabi nila na ang Diyos ay mabuti. Subalit hindi ito dahil sa ang Diyos ay mabuti, ito ay dahil lamang sa ang tao ay nagkakamit ng napakaraming mga pakinabang na maaari niyang katakutan ang Diyos sa ganitong paraan: Sa sandaling alisan mo siya ng mga pakinabang na ito, samakatwid Ikaw ay kanyang lilisanin. Sa masamang kalikasan nito, si Satanas ay hindi naniniwala na ang puso ng tao ay maaaring tunay na matakot sa Diyos. Bakit? Dahilan sa masamang kalikasan nito hindi nito alam kung ano ang kabanalan lalo na ang malaman kung ano ang natatakot na paggalang. Hindi nito alam kung ano ang kahulugan ng pagsunod sa Diyos, kung ano ang matakot sa Diyos. Dahilan sa hindi ito natatakot sa Diyos Mismo, iniisip nito, “Kahit tao ay hindi maaaring matakot sa Diyos. Ito ay imposible.” Hindi ba ganoon nga? (Oo.) Sabihin mo sa Akin, hindi ba masama si Satanas? (Oo!) Si Satanas ay masama. Sa gayon maliban sa ating iglesia, maging ang iba’t-ibang mga sekta at mga denominasyon, o relihiyoso at mga pangkat panlipunan, hindi sila naniniwala na umiiral ang Diyos, hindi naniniwala na ang Diyos ay maaaring gumawa at hindi naniniwala na may Diyos, sa gayon iniisip nila, “Ang iyong pinaniiwalaan ay hindi rin Diyos.” Bilang halimbawa, kunin ang isang hindi maselan na tao. Tinitingnan at nakikita niya ang lahat ng iba pa na hindi maselan, tulad niya. Ang isang tao na nagsisinungaling sa lahat ng oras ay tinitingnan at nakikita na walang sinuman ang tapat, nakikita silang lahat na nagsasabi ng kasinungalingan. Ang isang masamang tao ay nakikita ang bawat isa bilang masama at nais na labanan ang bawat isang nakikita niya. Yaong mga taong may kaunting katapatan ay nakikita ang bawat isa bilang matapat, kaya palaging naloloko, palaging nadadaya, at wala silang maaaring gawin tungkol dito. Hindi ba ito totoo? Sinasabi ko ang ilang mga halimbawang ito upang gawin kang mas tiyak: Ang masamang kalikasan ni Satanas ay hindi isang pansamantalang pamimilit o bagay na dulot ng kapaligiran nito, ni hindi rin ito isang pansamantalang paghahayag na dulot ng anumang kadahilanan o karanasan. Walang pasubali! Wala itong magawa kundi manatiling ganito lamang! Wala itong kabutihan na magagawa. Kahit kapag sinasabi nito ang isang bagay na kaaya-ayang pakinggan, inaakit ka lamang nito. Mas kaaya-aya, mas magaling makitungo, mas banayad ang mga salita nito, nagiging mas malisyoso ang masamang mga intensyon nito sa likod ng mga salitang ito. Anong uri ng mukha, anong uring kalikasan ang nakita mo na mayroon si Satanas sa dalawang mga sipi na ito? (Lihim na mapanira, malisyoso at masama.) Ang pangunahing katangian ay kasamaan, lalo na masama at malisyoso; malisyoso at masama.

0(Mga) Resulta ng Paghahanap