Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos App

Pakinggan ang tinig ng Diyos at salubungin ang pagbabalik ng Panginoong Jesus!

Mga Pagbigkas ng Makapangyarihang Diyos (Ang Paraan para Makilala ang Diyos)

Mga Pinakabagong Pagbabasa
Mga Pagbigkas ng Makapangyarihang Diyos (Ang Paraan para Makilala ang Diyos)

Mga Kategorya

Recital-the-word-appears-in-the-flesh-6
Mga Pagbigkas ni Cristo ng mga Huling Araw (Mga Seleksyon)

Ang Kabanalan ng Diyos (II)

Pagpapatuloy ng Ikatlong bahagi

C. Paano Ginagamit ni Satanas ang Tradisyonal na Kultura upang Itiwali ang Tao

Mayroon bang mga bagay na itinuturing na bahagi ng trasidyunal na kultura? (Oo.) Ano ang kahulugan ng tradisyunal na kulturang ito? (Ito ay ipinasa mula sa mga ninuno.) Ito ay ipinamana ng mga ninuno, ito ay isang aspeto. Ang mga pamilya, mga katutubong grupo, at kahit ang lahi ng tao at nagpamana ng kanilang mga pamamaraan ng pamumuhay mula noong una, o nagpamana sila ng mga kaugalian, mga kasabihan, at mga batas, na naitanim na sa kaisipan ng mga tao. Ano ang ginagawa ng mga tao sa mga bagay na ito? Itinuturing ang mga ito ng mga tao na hindi maaaring mawala sa kanilang buhay. Tinatanggap nila ang mga bagay na ito at itinuturing ang mga ito na mga batas at buhay na dapat sundin, at lagi silang walang kusa na baguhin o pabayaan ang mga bagay na ito dahil ang mga ito ay ipinamana ng kanilang mga ninuno. Mayroong iba pang mga aspeto ng tradisyunal na kultura, kagaya ng ipinamana ni Confucius o Mencius, o ang mga bagay na itinuro sa mga tao ng Taoismo at Confucianismong Tsino na siyang naging bahagi ng bawat tao hanggang sa kaibuturan ng kanilang buto. Hindi ba ito tama? (Oo.) Ano ang saklaw ng tradisyunal na kulturang ito? Kasama na rito ang mga bakasyon na ipinagdiriwang ng mga tao? Halimbawa, mula sa tuktok ay mayroong Pagdiriwang ng Tagsibol, ang Kapistahan ng mga Parol, Araw ng Paglilinis ng Puntod, ang Pista ng Bangkang Dragon, at mayroong pang Pandaigdigang Araw ng Manggagawa, Araw ng mga Bata, Pagdiriwang ng Kalagitnaan ng Taglagas, at Pambansang Araw. Ang ilang mga pamilya ay nagdiriwang pa nga ng ibang mga bakasyon, o nagdiriwang kapag ang mga nakatatanda ay dumating na ng isang tiyak na edad, o kapag ang mga bata ay nakaabot na ng 1 buwan at kapag sila ay 100-araw na gulang na. Ang lahat ng mga ito ay tradisyunal na mga bakasyon. Hindi ba ang mga kaligiran ng mga bakasyong ito ay nagtataglay ng tradisyunal na kultura? Ano ang kaibuturan ng tradisyunal na kultura? Mayroon ba itong kaugnayan tungkol sa pagsamba sa Diyos? Mayroon ba itong kinalaman tungkol sa pagsasabi sa mga tao upang isagawa ang katotohanan? (Hindi.) Mayroon bang anumang mga bakasyon para sa mga tao upang mag-alay ng sakripisyo sa Diyos, pumunta sa altar ng Diyos at tanggapin ang Kanyang salita? Mayroon bang ganitong mga bakasyon? (Wala.) Ano ang ginagawa ng mga tao sa lahat ng mga bakasyong ito? (Sinasamba si Satanas. Kumakain, umiinom, at mga gawaing pampalibangan.) Sa modernong panahon, ang mga ito ay nakikitang mga okasyon para sa pagkain, pag-inom, at kasiyahan. Kung gayon, ano ang pinagmumulan sa likod ng tradisyunal na kultura? Kanino nanggaling ang tradisyunal na kultura? (Kay Satanas.) Ito ay mula kay Satanas. Sa kaligiran ng mga tradisyunal na bakasyong ito, itinatanim ni Satanas ang mga bagay sa tao, ano ang mga bagay na ito? Ang pagsisigurado na natatandaan ng mga tao ang kanilang mga ninuno, ito ba ay isa sa mga ito? Halimbawa, sa Araw ng Paglilinis ng Puntod, naglilinis ang mga tao ng mga nitso at nagbibigay ng mga alay ng sakripisyo sa kanilang mga ninuno. Kaya naman hindi nalilimutan ng mga tao ang kanilang mga ninuno, tama? Dagdag pa rito, sinisugurado ni Satanas na naaalala ng mga tao na maging makabayan, gaya ng ginagawa sa Pista ng Bangkang Dragon. Ano naman ang sa Pagdiriwang ng Kalagitnaan ng Taglagas? (Mga muling pagsasama-sama ng pamilya.) Ano ang kaligiran ng mga pagsasama-sama ng pamilya? Ano ang dahilan para dito? (Upang unahin ang pamilya, at mga emosyon.) Upang makisalamuha at makipag-ugnayan nang emosyonal, tama? Mangyari pa syempre, maging ito ay pagdiriwang ng Bisperas ng Bagong Taong Lunar o ng Kapistahan ng mga Parol, mayroong maraming mga paraan ng paglalarawan ng mga dahilan sa kaligiran nito. Gayunpaman, inilalarawan ng isa ang dahilan sa likod ng mga ito, ang bawat isa ay ang paraan ni Satanas ng pagtatanim ng pilosopiya nito at ng pag-iisip nito sa mga tao, upang lumayo sila sa Diyos at hindi na alam kung mayroon bang Diyos, at upang mag-alay sila ng sakripisyo sa kanilang mga ninuno o kaya naman ay kay Satanas, o dahil ito lamang ay isang dahilan para kumain, uminom, at magsaya para sa kapakanan ng laman. Dahil ang bawat isa sa mga bakasyong ito ay ipinagdiriwang, ang mga kaisipan at ideya ni Satanas ay nakatanim nang malalim sa isip ng mga tao at hindi nila alam ang tungkol dito. Kapag dumating ang mga tao ng kalagitnaang edad o mas matanda pa, ang mga bagay na ito, ang mga kaisipang ito at ang mga pananaw ni Satanas ay nakaugat na nang malalim sa kanilang mga puso. Higit pa rito, ginagawa ng mga tao ang kanilang lahat upang maibahagi ang mga ideyang ito, maging tama man ito o mali, papunta sa susunod na henerasyon nang walang pasubali. Hindi ba tama ito? (Oo.) Kung gayon, paanong ginagawang tiwali ang mga tao ng tradisyunal na kultura at ang mga bakasyong ito? (Nakukulong ang mga tao at napipigilan ng mga batas ng mga tradisyong ito sa puntong wala na silang oras o enerhiya na sumpungan ang Diyos.) Ito ay isang aspeto. Halimbawa, nagdiriwang ang lahat kapag Bagong Taong Lunar, kung hindi, makakaramdam ka ba ng pagkalungkot? Hindi mo ba naramdamang, “Aiya, hindi ako nagdiwang ng Bagong Taon. Ngayong araw ng Bagong Taong Lunar ay hindi kanais-nais, at hindi ito ipinagdiwang; ang buong taong bang ito ay hindi magiging maganda”? Madali ka bang magkakasakit? (Oo.) At medyo takot, tama? Mayroon pa ngang ilang mga tao na hindi gumawa ng mga sakripisyo sa kanilang mga ninuno sa loob ng ilang taon at bigla silang nagkaroon ng pangarap kung saan ang isang namatay nang tao ay humihingi sa kanila ng salapi, ano ang mararamdaman nila sa kanilang kalooban? “Gaano kalungkot na ang namayapang taong ito ay nangangailangan ng salapi para gastusin! Magsusunog ako ng kaunting perang papel para sa kanila, at kapag hindi ko ginawa, hindi iyon magiging tama. Tayong mga nabubuhay na tao ay maaaring mapasok sa ilang kaguluhan kapag hindi ako nagsunog ng kaunting perang papel, sino ang makapagsasabi kung kalian aatake ang trahedya?” Palagi silang magkakaroon ng ganitong maliit na ulap ng takot at pangamba sa kanilang mga puso. Kung gayon, sino ang nagbibigay sa kanila ng pangambang ito? (Si Satanas.) Dinadala ito ni Satanas. Hindi ba ito ang isa sa mga paraan na ginagawang tiwali ni Satanas ang tao? Gumagamit ito ng iba’t ibang mga pamamaraan at dahilan upang kontrolin ka, upang takutin ka, at upang sakalin ka, sa puntong mahuhulog ka sa isang kalituhan at padadaig at magpasailalim dito; ito ay kung paano itiwali ni Satanas ang tao. Kadalasan, kapag ang mga tao ay mahina o kapag hindi sila lubusang may kamalayan sa sitwasyon, maaari silang gumawa ng isang bagay na hindi sinasadya sa isang paraang mangmang, iyon ay, walang malay silang mahuhulog sa ilalim ng pagkahawak ni Satanas at maaari rin silang gumawa ng isang bagay na hindi nila sinasadya at hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Ito ang paraan na giinagwang tiwali ni Satanas ang mga tao. Mayroon pa ngang ilang mga tao na tumatanggi na ngayong makiisa sa mga malalim nang mga tradisyunal na kultura at hindi nila basta maisuko ang mga ito. Ito ay lalo na kapag sila ay nanghihina at walang kibo na nais nilang ipagdiwang ang mga uri ng mga bakasyong ito at nais nilang makadaupang-palad si Satanas at pasayahing muli si Satanas, kung saan maaari rin nilang aliwin nang palihim ang kanilang mga sarili. Hindi ba ito ang nangyayari? (Oo.) Ano ang kaligiran ng mga tradisyunal na kulturang ito? Hinihila ba ng itim na kamay ni Satanas ang mga tali sa likod ng mga pangyayari? Ang masamang kalikasan ba ni Satanas ay nagmamanipula at kumokontrol ng mga bagay? Kinokontrol ba ni Satanas ang lahat ng mga bagay na ito? (Oo.) Kapag naninirahan ang mga tao sa isang tradisyunal na kultura at nagdiriwang ng mga tradisyunal na mga bakasyon, maari ba nating sabihin na ito ay isang kapaligirang kung saan sila ay nililinlang at ginagawang tiwali ni Satanas? Hindi ba sila masaya na ginagawa silang tiwali ni Satanas? Hindi ba ito ang paraan nito? (Oo.) Ito ay isang bagay na kinikilala nating lahat, tama? At isang bagay na alam nating lahat.

D. Paano Gumagamit si Satanas ng Pamahiin upang Itiwali ang Tao

Pamilyar kayo sa terminong “pamahiin,” tama? Sa pamahiin, ano ang madalas na nakakasalamuha ng tao? (Mga huwad na diyos.) Mayroong ilang magkakasanib na pagkakapareho ang tradisyunal na kultura rito, ngunit hindi natin pag-uusapan ang tungkol doon ngayon, sa halip, aking tatalakayin ang pinakamadalas na karanasan: pagpopropesiya, panghuhula ng kapalaran, pagsunog ng insenso, at pagsamba kay Buddha. Ang ilang mga tao ay nagsasagawa ng kanilang pagpopropesiya, ang iba ay sumasamba kay Buddha at nagsisindi ng insenso, habang ang iba ay nagpapabasa ng kanilang mga kapalaran o nagpapahula ng kanilang mga kapalaran sa pamamagitan ng pagpayag sa isang tao na basahin ang mga katangian ng kanilang mukha. Ilan sa inyo ang nagpabasa na ng inyong mga kapalaran o nagpabasa ng mukha? Ito ay isang bagay na ang karamihan ng mga tao ay interesado, tama? (Oo.) Bakit ganoon? Anong uri ng benepisyo ang nakukuha ng mga tao mula sa pagpapahula ng kapalaran at pagpopropesiya? Anong uri ng kasiyahan ang kanilang nakukuha mula rito? (Pagkamausisa.) Ito ba ay pagkamausisa lamang? Hindi maaaring ito lamang. Ano ang layon ng pagpopropesiya? Bakit kailangan itong gawin? Hindi ba ito ay upang makita ang hinaharap? Ang ilang mga tao ay ipinapabasa ang kanilang mukha upang hulaan ang hinaharap, ang iba ay ginagawa ito upang makita kung magkakaroon sila ng magandang kapalaran o hindi. Ang ilang mga tao ay ginagawa ito upang makita kung ano ang kanilang magiging pag-aasawa, at ang iba pa nga ay ginagawa ito upang makita kung anong suwerte ang dadalhin ng kasunod na taon. Ang ilang mga tao ay ipinapabasa ang kanilang mga mukha upang makita kung ano ang magiging mga pag-aasam ng kanilang mga anak na lalaki at mga anak na babae at upang makita ang lahat ng aspeto ng mga bagay na ito, at ang ilang mga negosyante ay nakikita kung gaano karaming pera ang kanilang magagawa kaya naman magkakaroon sila ng gabay kung ano ang kanilang dapat gawin. Ang ilang mga tao ay gusto lamang malaman kung ano ang kanilang magiging kapalaran at kung ano ang dadalhin nito. Ito ay upang mapasiya lamang ang pagkamausisa? (Hindi.) Kapag ipinabasa ng mga tao ang kanilang mukha o gumawa ng ganitong uri ng mga bagay, ito ay para sa kanilang pansariling kapakanan para sa kinabukasan at naniniwala sila na lahat ng ito ay malalapit na magkaugnay sa kanilang sariling kapalaran. Alinman ba sa mga bagay na ito ay may katuturan? (Hindi.) Bakit hindi ito kapaki-pakinabang? Hindi ba iyon isang magandang bagay na malaman ang kaunti tungkol sa hinaharap? Tutulungan ka nitong malaman kapag may kaguluhan, kaya maaari mong iwasan ito kung nalaman mo ito nang maaga, tama? Ang pagpapahula ng iyong kapalaran ay maaari kang pahintulutang magabayan sa palibot nito, upang ang susunod na taon ay maging maganda at maaari kang yumaman sa pagpapatakbo ng negosyo. Hindi ba iyon kapaki-pakinabang? (Hindi.) Maging ang pagiging kapaki-pakinabang nito ay walang kaugnayan sa atin, hindi natin pagsasamahan ang tungkol dito ngayon; ang ating pagtalakay ay hindi kasama sa nilalamang ito at paksang ito. Paano gumagamit si Satanas ng pamahiin upang itiwali ang tao? Ang alam ng mga tao tungkol sa mga bagay kagaya ng pagpopropesiya, pagbabasa ng mukha, at panghuhula ng kapalaran ay upang malaman nila kung ano ang kanilang magiging kapalaran sa hinaharap at ano ang hitsura ng daan pa roon, ngunit sa pagtatapos, kaninong mga kamay ang kumokontrol na sa mga bagay na ito? (Ang mga kamay ng Diyos.) Ang mga ito ay nasa kamay nang Diyos. Kung kay Satanas, sa paggamit ng mga pamamaraang ito, ano ang gusto nitong ipabatid sa mga tao? Nais ni Satanas na gamitin ang pagbabasa ng mukha at panghuhula ng kapalaran upang sabihin sa mga tao na alam nito ang kanilang kapalaran sa hinaharap, at gustong sabihin ni Satanas na alam nito ang mga ganitong bagay at ang siyang may kontrol sa mga ito. Gustong samantalahin ni Satanas ang oportunidad na ito at gamitin ang mga pamamaraang ito upang kontrolin ang mga tao, kagaya ng mga tao na naglalagay ng bulag na paniniwala rito at pagsunod sa bawat salita nito. Halimbawa, kung nagpabasa ka ng iyong mukha, kung ipinikit ng manghuhula ang kanyang mga mata at sasabihin sa iyo ang lahat na nangyari sa iyo sa mga nakalipas na dekada nang may perpektong kalinawan, ano ang iyong mararamdaman sa iyong kalooban? Bigla mong mararamdaman na, “Hinahangaan ko talaga ang manghuhulang ito, napaka-eksakto niya! Hindi ko kailanman ipinagsabi ang aking nakaraan sa kahit sino noon, paano niya nalaman ang tungkol dito?” Hindi ito magiging masyadong mahirap para kay Satanas na malaman ang iyong nakaraan, tama? Inihatid ka ng Diyos ngayon, at ginawan ring tiwali ni Satanas ang mga tao una hanggang huli at sinundan ka nito. Si Satanas ay isang masamang espiritu; ang paglipas ng mga dekada para sa iyo ay wala lang kay Satanas at hindi mahirap para rito na malaman ang mga bagay na ito. Kapag nalaman mo na ang sinabi ni Satanas ay tumpak, hindi mo ba ibibigay ang puso mo rito? Ang iyong kinabukasan at kapalaran, hindi ka ba umaasa sa pagkontrol nito? Sa isang iglap, ang iyong puso ay makakaramdam ng kaunting respeto at paggalang para rito, at para sa ibang mga tao, ang kanilang mga kaluluwa ay maaaring manakaw na nito. At iyong tatanungin kaagad ang manghuhula: “Ano ang dapat kong gawing kasunod? Ano ang dapat kong iwasang gawin sa susunod na taon? Anong mga bagay ang hindi ko dapat gawin?” At saka pa lang niya sasabihing: “Hindi ka dapat pumunta riyan, hindi mo dapat gawin ito, huwag magsuot ng mga damit ng isang partikular na kulay, hindi ka dapat magpunta roon sa mga lugar na iyon nang madalas, at dapat mong gawin nang madalas ang ilang mga bagay….” Hindi mo ba tatanggapin sa iyong puso ang lahat ng kanyang sinasabi? (Oo.) Makakabisa mo ito nang mas mabilis kaysa sa salita ng Diyos. Bakit mo ito makakabisa nang mabilis? (Ito ay makakatulong sa akin.) Dahil gusto mo na dumepende kay Satanas para sa suwerte, hindi ba ito kapag pinaghahawakan niya ang iyong puso? Kailan mo ginagawa ang sinasabi nito at ang mga salita nito ay nagkakatotoo kagaya ng nahulaan, hindi mo ba gugustuhing bumalik dito upang malaman kung anong suwerte ang dadalhin ng susunod na taon? (Oo.) Gagawin mo ang kahit anong sabihin ni Satanas na gawin mo at iiwasan mo ang mga sinasabi nito upang umiwas, hindi mo ba sinusunod ang lahat ng sabihin nito? Mabilis kang madadala sa ilalim ng pakpak nito, maliligaw, at mapapasailalim sa pag-kontrol nito. Nangyayari ito dahil pinaniniwalaan mo na ang mga sinasabi nito ay ang katotohanan at dahil pinaniniwalaan mong alam niya ang tungkol sa iyong buhay noong nakalipas, ang iyong buhay sa kasalukuyan, at kung ano ang dadalhin ng hinaharap; ito ang pamamaraang ginagamit ni Satanas upang kumontrol ng mga tao. Ngunit sa realidad, sino ang tunay na nasa kontrol? Ito ay ang Diyos Mismo, hindi si Satanas. Ginagamit lamang ni Satanas ang mga pandarayang ito sa ganitong kaso upang linlangin ang mga ignorante, linlangin ang mga tao na nakikita lamang ang pisikal na mundo sa paniniwala at magdepende dito. At saka sila mahuhulog sa gapos ni Satanas at susundin ang bawat salita nito. Ngunit pinapayagan ba ni Satanas kapag gusto ng mga tao na maniwala at sumunod sa Diyos? Hindi pumapayag si Satanas. Sa ganitong sitwasyon, ang mga tao ba ay talagang nahuhulog sa ilalim ng paggapos ni Satanas? (Oo.) Maaari ba nating sabihin na ang kaugalian ni Satanas sa ganitong usapan ay talagang walang hiya? (Oo.) Bakit natin masasabi iyon? (Gumagamit ng panloloko si Satanas.) Hmm, dahil ang mga panloloko ni Satanas ay huwad at talagang nakapanlilinlang. Walang hiya si Satanas at dinadala ang mga tao sa pag-iisip na ito ang kumokontrol ng kanilang lahat at nililinlang ang mga taong isipin na kinokontrol nito ang kanilang kapalaran. Ang panghuhusgang ito ang nag-uudyok sa mga mangmang upang sundin ito nang lubusan at nililinlang sila sa isang pangungusap lamang o dalawa at sa kanilang pagkalito, yumuyuko ang mga tao sa harap nito. Hindi ba tama ito? (Oo.) Kung gayon, anong uri ng mga pamamaraan ang ginagamit ni Satanas, ano ang sinasabi nito upang mahimok ka na maniwala rito? Halimbawa, maaaring hindi mo nasabi kay Satanas kung ilan ang miyembro ng iyong pamilya, ngunit maari nitong sabihin na may tatlong miyembro ang iyong pamilya, kasama ang isang anak na babae na 7 taong gulang, pati na rin ang mga edad ng iyong mga magulang. Kung mayroon kang mga suspetsa at mga pagdududa sa simula, hindi mo ba mararamdaman na ito ay medyo kapan-ipaniwala matapos marinig iyon? (Oo.) At kaya sasabihin ni Satanas, “Ang trabaho mo ang naging mahirap para sa iyo ngayong araw, ang iyong mga superyor ay hindi nagbibigay sa iyo ng pagkilala na dapat sa iyo at laging nagtatrabaho laban sa iyo.” Matapos marinig iyon, iisipin mo, “Tamang tama iyan! Ang mga bagay-bagay ay hindi tumatakbo nang maayos sa trabaho.” Kaya maniniwala ka nang bahagya pa kay Satanas. Kaya naman magsasabi ito ng mga bagay upang linlangin ka, papaniwalain ka lalo rito, paunti-unti, matatagpuan mo ang iyong sarili na walang kakayahang tanggihan o maging mapaghinala pa tungkol dito. Gumagamit lamang si Satanas ng ibang walang kuwentang mga pandaraya, higit pang maliliit na mababaw na mga pandaraya, upang mahumaling ka. Habang ikaw ay nahuhumaling, hindi mo makukuha ang iyong kalakasan, mawawala ka sa iyong mga ginagawa, at magsisimula kang sumunod sa sinasabi ni Satanas. Ito ang “oh napakahusay” na pamamaraang ginagamit ni Satanas upang itiwali ang tao kung saan hindi sinasadyang mahulog ka sa patibong nito at naaakit nito. Tingnan mo, nagsasabi sa iyo si Satanas ng ilang bagay na iniisip ng mga tao na mabubuting bagay, at saka sasabihin sa iyo nito kung ano ang gagawin at ano ang dapat iwasan at iyon ay kung paano ka hindi sinasadyang nagsisimula sa landas na iyon. Sa oras na tahakin mo ang landas na iyon, mauuwi ito sa wala kung hindi gulo para sa iyo; parati kang mag-iisip tungkol sa sinabi ni Satanas at ano ang sinabi nitong gawin mo, at hindi mo namamalayang nasasapian ka na nito. Bakit ganoon? Ito ay dahil nagkukulang ang sangkatauhan sa katotohanan at kaya naman hindi nila kayang lumaban sa panunukso at pang-aakit ni Satanas. Nahaharap sa kasamaan ni Satanas at kanyang panlilinlang, pagtataksil, at malisya, napaka-mangmang ng sangkatauhan, napakamura ng isip at mahina, tama? Hindi ba ito ay isa sa mga paraan na pinasasama ni Satanas ang tao? (Oo.) Ang tao ay hindi sinasadyang malinlang at maisahan, paunti-unti, sa pamamagitan ng iba’t ibang mga pamamaraan ni Satanas, dahil nagkululang sila sa kakayahang makita ang pagkakaiba sa pagitan ng positibo at ng negatibo. Nagkukulang sila sa ganitong tayog, at ang kakayahang mapagtagumpayan si Satanas.

0(Mga) Resulta ng Paghahanap