神話語詩歌見證神系列

Pagpapatotoo sa Diyos

Mga Himno ng mga Salita ng Diyos
167 himno 9 video
Ipalabas Lahat