Mga Himno ng Salita ng Diyos

Mga Himno ng Salita ng Diyos

Mga Kategorya ng Himno

Mga Himno ng Karanasan sa Buhay
Ang Himno ng Karanasan sa Buhay
Pinakabagong mga Himno
Pinakabagong mga Himno

Iba pang mga Album

Mga Karanasan sa Buhay
Mga Karanasan sa Buhay
Mga Patotoo tungkol sa Ebanghelyo
Mga Patotoo tungkol sa Ebanghelyo
Pagpapatotoo sa Diyos
Pagpapatotoo sa Diyos
Pagkilala sa Diyos
Pagkilala sa Diyos
Pagpuri sa Diyos
Pagpuri sa Diyos

Mga Mood

Nakakarelaks
Nakakarelaks
Dakila at Taimtim
Dakila at Taimtim
Madamdamin
Madamdamin
Liriko
Liriko
Masaya
Masaya
Masigasig
Masigasig

Mga Himno ng Salita ng Diyos

'Pag Binuksan Mo'ng Puso Mo sa Diyos Hanap ng Diyos ang Mga Uhaw sa Kanyang Pagpapakita Alaga ng Diyos ang bawat tao sa lahat ng paraan Alam Mo ba ang Iyong Misyon Alam Mo ba ang Katunayan ng Soberanya ng Diyos sa Pantaong Tadhana? Alam Mo Ba ang Pinagmumulan ng Buhay na Walang Hanggan? Alamin ang mas Malalim na Kahulugan ng Pagkastigo at Paghatol Ang Ating Diyos ay Makapangyayari Bilang Hari Ang Awtoridad at Kapangyarihan na Ipinapakita ng Diyos Nang Nagkatawang-tao Ang Awtoridad ng Diyos ay Simbolo ng Kanyang Pagkakakilanlan Ang Babala ng Diyos sa Tao Ang Banal na Katawang Espirituwal ng Makapangyarihang Diyos ay Nagpakita Ang Dapat Hanapin ng mga Naniniwala sa Diyos Ang Disposisyon ng Diyos Ay Mataas at Dakila Ang Diwa ng Diyos ay Puno ng Dangal Ang Diwa ni Cristo ay ang Diyos Ang Diwa ni Cristo ay Nalalaman sa Gawa't Pagpapahayag Niya Ang Diyos ay Matuwid Sa Lahat Ang Diyos ay Naghihintay na Makakuha ng Pangkat ng mga Sumasaksi sa Kanya Ang Diyos ay Nagpakita sa Silangan ng Mundo Nang May Kaluwalhatian Ang Diyos ay Tahimik na Nagbibigay sa Lahat Ang Diyos Lamang ang Nagmamahal sa Tao Nang Higit Ang Diyos Nagkatawang-tao ng mga Huling Araw ay Pangunahing Ginagawa ang Gawain ng mga Salita Ang Diyos sa Laman Ang Gumagawa ng Panlulupig sa Buong Sangkatauhan Ang Epektong Makakamit ng Paghatol ng Diyos Ang Gawain ng Diyos ay Patuloy sa Pagsulong Ang Gawain ng Diyos na Salungat sa Mga Pagkaintindi ng Mga Tao ay Mas Nagpeperpekto sa Kanila Ang Gawain ng Katawang-tao at ng Espiritu ay may parehong Diwa Ang Gawain ng Paghatol sa mga Huling Araw ay Upang Wakasan ang Kapanahunan Ang Inaasahan ng Diyos sa Sangkatauhan ay Hindi Kailanman Nagbago Ang Kabuluhan ng Dalawang Pagkakatawang-tao ng Diyos Ang Kabuluhan ng Pagpapakita ng Diyos Ang Kahalagahan ng Pamamahala ng Diyos sa Sangkatauhan Ang Kahalagahan ng Pangalan ng Diyos Ang Kahihinatnan ng Pag-iwas sa Paghatol Ang Kahulugan ng Dasal Ang Kailangang Landas sa Pagkatakot sa Diyos at Paglayo sa Kasamaan Ang Kalooban ng Diyos ay Hindi Kailanman Magbabago Ang Kalungkutan ng Tiwaling Sangkatauhan Ang Lahat ng Nilikha ng Diyos ay Dapat Mapasailalim sa Kanyang Kapamahalaan Ang Lahat ng Sansinukob Ay Bago sa Kaluwalhatian ng Diyos Ang Landas para Malaman ang Awtoridad ng Diyos Ang Landas sa Paghahanap ng Katotohanan Ang Layunin ng Gawaing Pamamahala ng Diyos ay Upang Iligtas ang Sangkatauhan Ang Layunin ng Gawaing Pamamahala ng Diyos Ang Layunin sa Likod ng Mga Kaayusan ng Diyos para sa Tao Ang mga Bunga ng Pagpapatahimik sa Iyong Puso sa Harap ng Diyos Ang mga Nalinis lang ang Makakapasok sa Kapahingahan Ang mga Naninindigan sa Kapighatian ang mga Mananagumpay Ang Mga Paniwala at Imahinasyon Ay Hindi Kailanman Makakatulong na Makilala Mo ang Diyos Ang mga Resulta ng Gawain ng Diyos sa mga Huling Araw ay Nakamit sa Pamamagitan ng Salita Ang Mga Salita ng Diyos ay ang Paraan na Dapat Panatilihin ng Tao Ang mga Taong Nakamit ng Diyos ay Magtatamasa ng mga Pagpapalang Walang-Hanggan Ang mga Taong Natamo ng Diyos ay Nagtataglay ng Realidad Ang Nagkatawang-Taong Diyos Ay Di-karaniwang Tao Ang Nagkatawang-taong Diyos ay Napakahalaga sa Sangkatauhan Ang Nagkatawang-taong Diyos Inaakay ang Tao sa Isang Bagong Kapanahunan Ang Nilikha'y Dapat Sakop ng Mga Pagsasaayos ng Diyos Ang Orihinal na Sangkatauhan ay mga Buhay na Katauhang may Espiritu Ang Pag-ibig at Kakanyahan ng Diyos ay Palaging Walang Pag-iimbot Ang Pag-ibig ng Diyos ay 'Di Taglay ng Anumang Nilalang Ang Pag-iral ng Sangkatauha’y Nakasalalay sa Diyos Ang Pagdadalisay ng Diyos sa Tao ang Pinaka-Makahulugan Ang Paghatol at Pagkastigo ng Diyos ay Upang Iligtas ang Tao Ang Paghatol ng Diyos ay Pag-ibig Ang Paghatol ng Salita ng Diyos Ay Upang Iligtas ang Tao Ang Paghihinagpis ng Makapangyarihan Ang Pagiging Totoo at Kaibig-ibig ng Diyos Ang Pagpapakumbaba ng D’yos ay Kaibig-ibig Ang Pagsasagawa ng Katotohanan ay Nangangailangan ng Tunay na Kabayaran Ang Pagtanggap sa Paghahari ng Diyos ang Panimula ng Kaligtasan ng Tao Ang Pamumuhay Upang Isagawa ang Kalooban ng Diyos ang Pinaka-makahulugang Buhay Ang Pangangalaga ng Diyos ay Laging Kasama ng Sangkatauhan Ang Pangwakas na Bunga na Layong Makamit ng Gawain ng Diyos Ang Panloob na Kahulugan ng Gawain ng Paglupig Ang Pinahahalagahan ng Diyos ay ang Puso ng Tao Ang Pinakadakilang Pagpapala na Ipinagkakaloob ng Diyos sa Tao Ang Prinsipyo ng Gawain ng Banal na Espiritu Ang Resulta ng Pagkakakilala sa Diyos Ang Saloobin ng Diyos sa Tao Ang Saloobin ni Job Tungo sa mga Pagpapala ng Diyos Ang Sangkatauhang Namumuhay sa Ilalim ng Awtoridad ng Diyos Ang Simbolo ng Disposisyon ng Diyos Ang Tagumpay o Kabiguan ay Nakasalalay sa Paghahabol ng Tao Ang Tanging Nais ng Diyos Ang Tanging Nais ng Diyos ay Makinig at Sumunod ang Tao Ang Totoong Kahulugan ng Salita ng Diyos ay Hindi Kailanman Nauunawaan Ang Tunay na Buhay ng Tao Ang Tunay na Pinakadiwa ng Awtoridad ng Maylikha Ang Tungkulin ng Isang Tao’y Ginawa Para sa Kanyang Bokasyon Ang Ugat Kung Bakit Nilabanan ng mga Fariseo si Jesus Ang Wangis ng Isang Tunay ng Tao Awa ng Diyos sa Sangkatauhan Awit Ng Kaharian (I) Nakababa na ang Kaharian sa Mundo Awit Ng Mga Mananagumpay Bukas na Pangangasiwa ng Diyos sa Sansinukob Bumababa Ang Diyos Nang May Paghatol Bumagsak Na Ang Dakilang Babilonia D'yos Nagkatawang-tao upang Iligtas ang Sangkatauhan Dadakilain Ang Ngalan ng Diyos sa mga Bansang Gentil Dalanging Tunay Dalawang Libong Taon ng Pananabik Dalisay na Pag-ibig na Walang Dungis Dapat Hangarin Mong Magkaroon ng Kusang-loob na Pag-ibig sa Diyos Dapat Ilagay Mo ang Paniwala sa Diyos Higit sa Lahat Dapat Kayong Maging Isang Tao Na Tumatanggap ng Katotohanan Dapat Sundin ng Nilikha ng Diyos ang Kanyang Awtoridad Dinala na ng Diyos ang Kanyang Kaluwalhatian sa Silangan Diyos Lamang ang May Landas ng Buhay Dumako sa Sion na may pagpupuri Gaano Kahalaga Ang Pagmamahal ng Diyos sa Tao Ganap na Inilalagay ng Diyos ang Kanyang Pag-asa sa Tao Gumagawang Tahimik ang Diyos sa Katawang-tao Upang Iligtas ang Sangkatauhan Gusto ng Diyos ang mga Sumusunod sa Katotohanan Hanap ng Diyos ang Mga Uhaw sa Kanyang Pagpapakita Hangaring Mahalin ang Diyos Kahit Gaano Kalaki ang Iyong Pagdurusa Hayaang Magkaroon ang Diyos ng Kapamahalaan sa Ating Buong Pagkatao Hinahanap Ng Diyos ang Iyong Puso at Iyong Espiritu Hinahangad ng Diyos na Mas Marami pang Tao ang Magkamit ng Kanyang Kaligtasan Hindi Magbabago ang Intensiyon ng Diyos sa Pagligtas ng Tao Iba't-ibang Lugar ng Kapahingahan para sa Diyos at sa Tao Ibabalik ng Diyos ang Dating Estado ng Paglikha Ibibigay Mo Ba sa Diyos ang Pag-ibig sa Iyong Puso? Ibigay ang Isipan at Katawan sa Katuparan ng Utos ng Diyos Ibigay ang Iyong Puso sa Diyos Upang Makamit ang Kanyang Pagsang-ayon Ipapanumbalik ng Diyos ang Kahulugan ng Kanyang Paglikha ng Tao Isang Ilog ng Tubig ng Buhay Isang Panalangin upang Sumunod sa Gawain ng Diyos Ito ang Sangkatauhang ibig Iligtas ng Diyos Kaharian ng Diyos ay Lumitaw na sa Lupa Kahit Ano ang Kanyang Ginagawa, Ang Kahuli-hulihang Layon ng Diyos ay Kaligtasan Kakanyahan ng Diyos Tunay na Umiiral Kalooban ng D'yos Nabuksan na sa Lahat Karamihan sa Gawa Ng Diyos ay Nakakamit sa Pamamagitan Ng Salita Kilalang-kilala ni Pedro ang Diyos Kung Kilala lang Ninuman ang Diyos Matatakot Siya sa Diyos at Lalayuan ang Kasamaan Kung Malaki Man O Maliit, Lahat Ng Bagay Ay May Halaga Kapag Sumusunod Sa Daan ng Diyos Lahat ng Bagay ay Nasa Kamay ng Diyos Lahat ng mga Tao ng Diyos ay Naglalabas ng Kanilang mga Damdamin Luwalhati ng Diyos Namamalagi sa Lahat ng Nilikha Magbigay-pansin sa Kapalaran ng Sangkatauhan Magkakaroon Lamang ng Magandang Kapalaran ang Tao Kung Sila'y Sasamba sa Tunay na Diyos Magsasaya't Magpupuri sa Diyos ang Buong Daigdig Mapalad ang mga Nagmamahal sa Diyos Mas Gumugulang ang mga Tao ng Diyos, mas Bumabagsak ang Malaking Pulang Dragon Matakot sa Diyos Upang Matamo ang Pag-iingat Niya Matutong Tingnan ang Mga Bagay Ayon sa Salita ng Diyos Mga Prinsipyo ng Pagkilos para sa mga Mananampalataya Mga Prinsipyo sa Paghahanap ng Tunay na Daan Mga Salita ng Diyos Ang Katotohanang Kailanma'y Di-nagbabago Mga Simbolo ng Tagumpay ng Diyos Nadama N'yo na ba ang Mga Inaasam ng Diyos para sa Inyo? Nagkatawang-tao ang Diyos Upang Talunin si Satanas at Iligtas ang Buong Sangkatauhan Naibibigay ng Diyos ang Lahat ng Pag-ibig Niya sa Sangkatauhan Naihayag ng Diyos ang Kanyang Buong Disposisyon sa Tao Nais ng Diyos ang Tunay na Puso ng Tao Nais ng Diyos na Iligtas ang Tao Hangga't Maaari Nakahanda Ka Bang Maging Isang Patotoo para sa Diyos Nalulungkot ang Diyos sa Kinabukasan ng Sangkatauhan Paano Dapat Lumakad ang Tao sa Landas ng Diyos Paano Hahanapin mga Bakás ng Diyos Paano Maglakad sa Landas ni Pedro Paano Magtatag ng Normal na Pakikipag-ugnayan sa Diyos Paano Mo Dapat Salubungin ang Pagbabalik ni Cristo ng mga Huling Araw? Paano Pinamamahalaan ng Diyos ang Lahat ng mga Bagay Paano Pumasok sa Realidad ng mga Salita ng Diyos Pag-aalay ng Pinakamahalagang Sakripisyo sa Diyos Pag-ibig ng Diyos ang Pinakatunay Pinagpapala ng Diyos Yaong Tapat Pinahahalagahan ng Diyos Yaong Nakikinig at Sumusunod sa Kanya Purihin ang Diyos na Nagbalik nang Matagumpay Sa Kapanahunan ng Kaharian, Ginaganap ng Salita ang Lahat ng Bagay Sa mga Huling Araw Pangunahing Tinutupad ng Diyos ang Lahat sa Pamamagitan ng Salita Sa Pagkakatawang-tao lamang ng Diyos magiging katiwala Niya ang tao Sa Pagkatakot Lang sa Diyos na Malalayuan ang Kasamaan Sa Pagsasabuhay lang ng Realidad Makasasaksi Ka Sa Pamamagitan Lamang ng Pag-alam sa Aktwal na mga Gawa ng Diyos Maaari Mong Makilala ang Diyos Sa pamamagitan lamang ng Paggawa sa katawang tao Makukuha ng Diyos ang Sangkatauhan Si Kristo ng Huling Mga Araw ay Naghahatid ng Landas ng Walang-Hanggang Buhay Si Satanas ay Walang Maaaring Mabago sa Ilalim ng Awtoridad ng Diyos Silang Sumusunod sa Diyos na Nagkatawang-tao‘y Magagawang Perpekto Sino ang Nakilala ang Diyos sa Katawang-tao Siya Ang Ating Diyos Tanging Ang Lumikha ang May Awa sa Sangkatauhang Ito Tanging Kung ang Diyos ay Naging Katawang-tao sa mga Huling Araw Maaring Iligtas Niya ang Sangkatauhan Tanging Landas ng Sangkatauhan Upang Makapasok sa Kapahingahan Tanging mga Kapalagayang-loob ng Diyos ang Karapat-dapat sa Paglilingkod sa Kanya Tanging mga Taong may Gawain ng Banal na Espiritu ang Magagawang Perpekto Tinuturing ng Diyos ang Tao Bilang Kanyang Pinakamamahal Tularan ang Panginoong Jesus Tunay na Kahulugan ng Pananampalataya sa Diyos Tunay ng Binayaran ng Diyos ang Halaga para sa Kaligtasan ng Tao Tunay ngang Dumating ang Diyos sa Gitna ng Mga Tao Tungkulin ng Tao ang Sumaksi para sa Diyos Umaasa ang Diyos na ang Sangkatauha'y Patuloy na Mabuhay Umaasa ang Diyos na Makamit ang Totoong Pananampalataya't Pag-ibig ng Tao Para sa Kanya Umaasa ang Diyos na Makilala at Maintindihan Siya ng Tao Umaasa ang Diyos para sa Tunay na Pananampalataya ng Tao Walang Gustong Umunawa sa Diyos Walang Kapangyarihan ang Makakapigil sa Nais ng Diyos na Makamit Walang Makahahadlang sa Gawain Ng Diyos Walang Makakagawa ng Gawain ng Diyos sa Lugar Niya Walang Nakababatid sa Pagdating ng Diyos Yamang Inililigtas ng Diyos ang Tao, Siya'y Lubos Niyang Ililigtas Yaong Ililigtas ng Diyos ay Kauna-unahan sa kanyang Puso Yaong Mga Nagmamahal sa Salita ng Diyos ay Pinagpapala Yaong Tumatanggap ng Bagong Gawa ay Pinagpala Yaong Tumatanggap ng Bagong Gawa ay Pinagpala

0(Mga) Resulta ng Paghahanap