01Kung paano sinasalubong ng matatalinong dalaga ang asawang lalaki, at kung paano naaalis ang mga hangal na dalaga

Mga Talata ng Biblia para Sanggunian

“Kung magkagayon ay makakatulad ang kaharian ng langit ng sangpung dalaga, na kinuha ang kanilang mga ilawan, at nagsilabas upang salubungin ang kasintahang lalake. At ang lima sa kanila’y mga mangmang, at ang lima’y matatalino. Sapagka’t nang dalhin ng mga mangmang ang kanilang mga ilawan, ay hindi sila nangagdala ng langis: Datapuwa’t ang matatalino ay nangagdala ng langis sa kanilang sisidlan na kasama ng kanilang mga ilawan. Samantalang nagtatagal nga ang kasintahang lalake, ay nangagantok silang lahat at nangakatulog. Datapuwa’t pagkahating gabi ay may sumigaw, Narito, ang kasintahang lalaki! Magsilabas kayo upang salubungin Siya” (Mateo 25:1–6).

“Dinirinig ng Aking mga tupa ang Aking tinig, at sila’y Aking nakikilala, at sila’y nagsisisunod sa Akin” (Juan 10:27).

“Ang sa Dios ay nakikinig ng mga salita ng Dios: dahil dito’y hindi ninyo dinirinig, sapagka’t kayo’y hindi sa Dios” (Juan 8:47).

02Kung paano kilalanin ang tinig ng Diyos at salubingin ang pagbabalik ng Panginoon

Ang wakas ng mga huling araw ay sumasaatin at ang mga hula ng pagbabalik ng Panginoon ay halos naganap nang lahat. Sa buong sanlibutan, tanging Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos ang hayagang nagpapatotoo sa buong sangkatauhan na nagbalik na ang Panginoong Jesus sa katawang-tao, na Siya ang Makapangyarihang Diyos sa katawang-tao. Ipinapahayag ng Makapangyarihang Diyos ang lahat ng katotohanan upang linisin at iligtas ang sangkatauhan—ang mga katotohanang ito ang siyang sinasabi ng Banal na Espiritu sa mga iglesia sa mga huling araw. Dinirinig ng matatalinong dalaga ang tinig ng Diyos at itinataas sa harapan Niya upang dumalo sa piging ng kasalan ng Kordero. Gayunman, mayroon pa ring mga taong hindi alam kung paano mawawari ang tinig ng Diyos. Paano ba natin talagang kikilalanin ang tinig ng Diyos at makatitiyak na ang Makapangyarihang Diyos ay ang Panginoong Jesus na nagbalik?

Mga Talata ng Biblia para Sanggunian

“Sinabi sa kanya ni Jesus, Ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay: sinuman ay ’di makaparoroon sa Ama, kundi sa pamamagitan Ko” (Juan 14:6).

“Mayroon pa Akong maraming bagay na sa inyo ay sasabihin, nguni’t ngayon ay hindi ninyo mangatitiis. Gayon ma’y kung Siya, ang Espiritu ng katotohanan ay dumating, ay papatnubayan Niya kayo sa buong katotohanan: sapagka’t hindi Siya magsasalita ng mula sa Kanyang Sarili; kundi ang anumang bagay na Kanyang marinig, ang mga ito ang Kanyang sasalitain: at Kanyang ipahahayag sa inyo ang mga bagay na magsisidating” (Juan 16:12–13).

“Sapagka’t ang salita ng Dios ay buhay, at mabisa, at matalas kay sa alin mang tabak na may dalawang talim, at bumabaon hanggang sa paghihiwalay ng kaluluwa at espiritu, ng mga kasukasuan at ng utak, at madaling kumilala ng mga pagiisip at mga haka ng puso” (Mga Hebreo 4:12).

Paano Maging Matalinong Dalaga at Salubungin ang Asawang Lalaki

Opisyal na Website