国度礼歌 国度降临在人间

Mga Video

"Awit ng Kaharian: Bumababa ang Kaharian sa Mundo" Pinahabang Preview
“Awit ng Kaharian: Bumababa ang Kaharian sa Mundo” Preview: Simula ng Tap Dance

 • 国度礼歌 国度降临在人间

  Panimula

  Narinig na ang nakakaantig na awit ng kaharian, na ipinababatid ang pagdating ng Diyos sa piling ng mga tao sa buong sansinukob! Dumating na ang kaharian ng Diyos! Nagbubunyi ang lahat ng tao, nagagalak ang lahat ng bagay! Lahat ng bagay sa buong kalangitan ay puspos ng kasayahan. Anong kabigha-bighaning mga tagpo ng kagalakan ang mga ito?

  Sa mga tao, na nabubuhay sa pasakit at nagtiis na ng libu-libong taon ng katiwalian ni Satanas, sino ang hindi umaasam—hindi nananabik—sa pagdating ng Diyos? Ilang mananampalataya at alagad ng Diyos sa paglipas ng mga panahon ang nagtiis, sa ilalim ng impluwensya ni Satanas, ng pagdurusa at paghihirap, pag-uusig at pagkawalay? Sino ang hindi umaasa na dumating na sana ang kaharian ng Diyos sa lalong madaling panahon? Nang matikman ang mga kagalakan at kalungkutan ng sangkatauhan, sino sa sangkatauhan ang hindi naghahangad na manaig ang katotohanan at kabutihan sa mga tao?

  Pagdating ng kaharian ng Diyos, ang araw na labis na inasam ng lahat ng bansa at tao ay dumating na rin sa wakas! Sa panahong ito, ano ang magiging mga tagpo ng lahat ng bagay sa langit at lupa? Gaano kaganda ang magiging buhay sa kaharian? Sa “Awit ng Kaharian: Bumababa ang Kaharian sa Mundo,” magkakatotoo ang mga panalangin ng mga milenyo!

  Pagsasaliw: Ipinagbubunyi ng mga tao ang Diyos, pinupuri ng mga tao ang Diyos; lahat ng bibig ay tinatawag ang nag-iisang totoong Diyos. Ang kaharian ay bumababa sa mundo ng mgatao.

  1. Ipinagbubunyi ng mga tao ang Diyos, pinupuri ng mga tao ang Diyos; lahat ng bibig ay tinatawag ang nag-iisang totoong Diyos, lahat ng tao ay tumitingala upang masdan ang mga gawa ng Diyos. Ang kaharian ay bumababa sa mundo ng mga tao, ang persona ng Diyos ay mayaman at sagana. Sino ang hindi magagalak dito? Sino ang hindi sasayaw sa galak? O, Sion! Itaas ang iyong matagumpay na bandila upang ipagbunyi ang Diyos! Awitin ang iyong awit ng tagumpay at ipalaganap ang banal na pangalan ng Diyos!

  2. Lahat ng nilikha hanggang sa dulo ng daigdig! Magmadaling linisin ang inyong sarili upang magawa kayong mga alay sa Diyos! Mga konstelasyon sa langit sa kaitaasan! Magmadaling bumalik sa inyong ugar upang ipakita ang malaking kapangyarihan ng Diyos sa kalawakan! Nakikinig ang Diyos sa tinig ng mga tao sa lupa, na ibinubuhos ang kanilang walang-hanggang pagmamahal at pagpipitagan sa Kanya sa awit! Sa araw na ito, kung kailan lahat ng nilikha ay muling nabubuhay, bumababa ang Diyos sa mundo ng mga tao. Sa sandaling ito, sa sandaling ito mismo, lahat ng bulaklak ay mag-uunahang mamukadkad, lahat ng ibon ay sabay-sabay na aawit, lahat ng bagay ay manginginig sa galak! Sa tunog ng pagpupugay ng kaharian, bumabagsak ang kaharian ni Satanas, nawasak sa dagundong ng awit ng kaharian, hindi na babangong muli kailanman!

  3. Sino sa lupa ang nangangahas na bumangon at lumaban? Habang bumababa ang Diyos sa lupa, Hatid Niya’y pagkasunog, hatig Niya’y poot, hatid Niya’y lahat ng klaseng kapahamakan. Ang mga kaharian sa lupa ay kaharian na ngayon ng Diyos! Sa kalangitan, gumugulong at umaalon ang mga ulap; sa ilalim ng langit, ang mga lawa at mga ilog ay rumaragasa at kumakatha ng isang nakaaantig na himig. Naglalabasan ang nagpapahingang mga hayop sa mula sa kanilang lungga, at lahat ng tao ay ginigising ng Diyos mula sa kanilang pagtulog. Dumating na rin sa wakas ang araw na pinakahihintay ng napakaraming tao! Inaalay nila ang pinakamagagandang awit sa Diyos!

  —mula sa Sumunod sa Cordero at Kumanta ng mga Bagong Awit

  Ibahagi ang Larawan

  Ibahagi ang Poster

  MGA AWARD & NOMINATION

  OPISYAL NA MGA NAPILI

  Best Documentary Feature: Silver Award, Los Angeles Independent Film Festival Awards, United States

  Best Documentary Feature: Silver Award, Los Angeles Independent Film Festival Awards, United States

  Inirerekomenda

  Marami pang Magagandang Nilalaman

  I-klik ang Subscribe para makuha ang pinakabagong mga video at balita kapag ini-release ang mga ito.

  Mag-subscribe sa aming site para maipadala ang mga pinakabagong update nang direkta sa iyong inbox, kabilang ang magagandang nilalaman tulad ng mga video ng ebanghelyo, himno, at nakasulat na patotoo.

  Iba pang mga Opsiyon

  Kontakin Kami Gamit ang Messenger

  Copyright © 2019 ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos. Lahat ng karapatan ay nakalaan.