I-share:

Kristiyanong Dokumentaryong Musikalmalapit na

Sinasabi ng Diyos, "Gaano karaming nilalang ang naroong namumuhay at nagpaparami sa malawak na kalawakan ng sansinukob, paulit-ulit na sumusunod sa batas ng buhay, sumusunod sa isang palagiang alituntunin. ... Ipamamalay Niya sa sangkatauhan ang Kanyang pag-iral, pagtitiwalain sa Kanyang kataasan, ipakikita ang Kanyang gawa, at pababalikin sa Kanyang kaharian."

Panimula

Sa buong kalawakan ng sansinukob, lahat ng bagay sa kalawakan ay gumagalaw nang eksakto sa sarili nilang orbit. Sa ilalim ng kalangitan, mga bundok, mga ilog, at mga lawa, lahat ay may hangganan, at lahat ng nilalang ay nabubuhay at nagpaparami sa loob ng apat na panahon alinsunod sa mga batas ng buhay …. Napakaganda ng pagkadisenyo sa lahat ng ito—may Isang Makapangyarihan bang namamahala at nagsasaayos sa lahat ng ito? Mula nang dumating tayo sa mundong ito na umiiyak, nakapagsimula na tayong gumanap ng iba’t ibang papel sa buhay. Mula pagsilang hanggang pagtanda hanggang sa magkasakit at mamatay, kung minsa’y nagagalak tayo at kung minsa’y nalulungkot …. Saan ba talaga nanggagaling ang tao, at saan tayo talaga patutungo? Sino ang namamahala sa ating mga tadhana? Mula noong unang panahon hanggang sa makabagong panahon, nagsibangon ang mga dakilang bansa, nagdatingan at nangawala ang mga dinastiya, at ang mga bansa at mga tao ay umunlad at naglaho sa pahina ng kasaysayan…. Tulad sa mga batas ng kalikasan, ang mga batas sa pagsulong ng sangkatauhan ay nagtataglay ng walang katapusang mga hiwaga. Gusto mo bang malaman ang mga sagot sa mga ito? Ang dokumentaryong Siya na May Kapangyarihan sa Lahat ay gagabayan ka upang malaman ang pinag-ugatan nito, at para maihayag ang lahat ng hiwagang ito!

Mga Trailer

Patotoo Tungkol sa Kapangyarihan ng Diyos

I-share

Pagsisiyasat sa Sansinukob

I-share

Pagsisiyasat sa mga Hiwaga ng Buhay

I-share

Mga Pagninilay tungkol sa Kalamidad

I-share

Ang Pag-angat at Pagbagsak ng mga Bansa

I-share

Paglalabas ng Kautusan

I-share

Highlight 1

Ang sangkatauhan ba ang tunay na nagpipigil sa kanyang sariling kapalaran?

1
2
3
4

Highlight 2

Kanino Umaasa ang Sangkatauhan at Lahat ng Bagay para Mabuhay?

Highlight 3

Sino ang Nakapagpatakbo sa Pagsulong ng Kasaysayan ng Tao?

Mga Larawan

更多视频

Mga Trailer

Mag-scroll
Mag-scroll
Mag-scroll