Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos App

Pakinggan ang tinig ng Diyos at salubungin ang pagbabalik ng Panginoong Jesus!

Hinihikayat namin ang mga naghahanap ng katotohanan na kontakin kami.

Mga Saksi kay Cristo ng mga Huling Araw

Mga Solidong Kulay

Mga Tema

Font

Laki ng Font

Espasyo ng Linya

Lapad ng pahina

0 (Mga) Resulta ng Paghahanap

Walang nakitang mga resulta.

27. Ano ang gawain ng masasamang espiritu? Paano nakikita ang gawain ng masasamang espiritu?

Nauugnay na mga Salita ng Diyos:

Anong gawain ang nagmumula kay Satanas? Sa gawain na nagmumula kay Satanas, ang mga pananaw sa mga tao ay malabo at mahirap unawain, at sila ay walang normal na pagkatao, ang mga pagganyak sa likod ng kanilang mga pagkilos ay mali, at bagamat nais nilang ibigin ang Diyos, palaging mayroong mga bintang sa gitna nila, at ang mga bintang at mga saloobing ito ay palaging nanghihimasok sa loob nila, pinipigilan ang paglago ng kanilang buhay, at pinahihinto sila mula sa pagkakaroon ng normal na mga kalagayan sa harap ng Diyos. Na ang ibig sabihin, sa sandaling mayroong gawain ni Satanas sa gitna ng mga tao, ang kanilang mga puso ay hindi maaaring maging panatag sa harap ng Diyos, hindi nila alam kung ano ang gagawin nila sa kanilang mga sarili, ang tanawin ng isang pagtitipon ay nagtutulak sa kanila na magnais na lumayo, at hindi nila nagagawang ipikit ang kanilang mga mata kapag nananalangin ang iba. Sinisira ng gawain ng masasamang espiritu ang ugnayan sa pagitan ng tao at ng Diyos, at binabalisa ang dating mga pananaw ng mga tao at ang landas na pinasukan ng kanilang buhay, sa kanilang mga puso hindi sila kailanman maaaring maging malapit sa Diyos, palaging nangyayari ang mga bagay na nagdudulot ng pagkagambala sa kanila at iginagapos sila, at ang kanilang mga puso ay hindi nakasusumpong ng kapayapaan, walang iniiwang lakas sa kanilang pag-ibig sa Diyos, at pinalulubog pababa ang kanilang mga espiritu. Ang gayon ay ang mga pagpapakita ng gawain ni Satanas. Ang gawain ni Satanas ay ipinapakita sa mga sumusunod: hindi nagagawang makapanindigan at maging saksi, nagiging sanhi upang ikaw ay maging isang tao na makasalanan sa harap ng Diyos at yaong walang katapatan tungo sa Diyos. Sa panghihimasok mula kay Satanas, nawawala mo ang pag-ibig at katapatan tungo sa Diyos sa loob mo, ikaw ay tinanggalan ng isang normal na kaugnayan sa Diyos, hindi mo hinahangad ang katotohanan, o ang pagsulong ng sarili mo, ikaw ay umuurong, at nagiging walang kibo, pinalalayaw mo ang sarili mo, nagbibigay ka ng kalayaan sa paglaganap ng kasalanan, at hindi namumuhi sa kasalanan; tangi sa roon, ginagawa kang napakasama ng panghihimasok ni Satanas, nagiging sanhi ito upang ang pag-antig ng Diyos ay maglaho sa loob mo, at itinutulak kang magreklamo tungkol sa Diyos at kalabanin Siya, nag-aakay sa iyo upang kuwestiyunin ang Diyos, at mayroon pang panganib na iiwanan mo ang Diyos. Ang lahat ng ito ay gawain ni Satanas.

mula sa “Ang Gawain ng Banal na Espiritu at Ang Gawain ni Satanas” sa Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao

Kung sinasabi mo na ang Banal na Espiritu ay palaging gumagawa sa loob mo, na ikaw ay nililiwanagan ng Diyos at inaantig ng Banal na Espiritu sa bawat sandali, at magkakamit ng bagong kaalaman sa lahat ng pagkakataon, kung gayon ito ay hindi normal. Ito ay lubos na higit sa karaniwan! Nang wala ni kakatiting na pag-aalinlangan, ang gayong mga tao ay mga masasamang espiritu! Kahit kapag ang Espiritu ng Diyos ay dumarating sa laman, may mga pagkakataon na kailangan Niyang magpahinga, at kailangang kumain-upang huwag sabihing wala ka. Yaong mga inalihan ng mga masasamang espiritu ay parang walang kahinaan ng laman. Nagagawa nilang pabayaan at isuko ang lahat ng bagay, sila ay walang kinikilingan, may kakayahang matiis ang pagdurusa, hindi sila nakadadama ni kakatiting na pagod, na parang napangibabawan nila ang laman.Hindi ba ito lubos na hindi karaniwan? Ang gawain ng masamang espiritu ay hindi karaniwan, at ang mga bagay na ito ay hindi maaaring makamit ng tao. Yaong mga hindi nakakakita sa pagkakaiba ay naiinggit kapag nakikita nila ang gayong mga tao, at sinasabi na ang kanilang paniniwala sa Diyos ay napakalakas at napakabuti at na sila ay hindi kailanman mahina. Sa katunayan, ito ang pagpapamalas ng gawa ng masamang espiritu.

mula sa “Pagsasagawa (4)” sa Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao

Mayroong ilang masasamang espiritu sa kasalukuyan na gumagawa sa pamamagitan ng mga bagay na higit-sa-karaniwan upang linlangin ang tao; yaon ay walang iba kundi panggagaya lamang sa kanilang bahagi, upang linlangin ang tao sa pamamagitan ng gawain na hindi ginagawa sa kasalukuyan ng Banal na Espiritu. Maraming masasamang espiritu ang gumagaya sa paggawa ng mga himala at paglunas ng karamdaman; ang mga ito ay walang iba kundi ang gawain ng masasamang espiritu, sapagka't ang Banal na Espiritu ay hindi na gumagawa ng gayong gawain sa kasalukuyan. Lahat niyaong pagkatapos ay siyang gumagaya sa gawain ng Banal na Espiritu-sila ay masasamang espiritu. Lahat ng gawaing ipinatupad sa Israel sa panahong iyon ay yaong di-pangkaraniwan. Gayunman, ang Banal na Espiritu ay hindi gumagawa sa gayong paraan, at anumang gayong gawain na sumusunod ay ang kagagawan at panggugulo ni Satanas at ng masasamang espiritu. Ngunit hindi mo masasabi na lahat ng di-pangkaraniwan ay kagagawan ng masasamang espiritu.Ito ay nakabatay sa kapanahunan ng gawain ng Diyos.

mula sa “Ang Hiwaga ng Pagkakatawang-tao (1)” sa Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao

Kung, sa kasalukuyan, mayroong isang tao na darating na kayang magpakita ng mga tanda at kababalaghan, at kayang palayasin ang mga demonyo, at magpagaling, at magpakita ng maraming milagro, at kung ang taong ito ay nagsasabing sila ang pagdating ni Jesus, kung gayon ay ito ang huwad na masasamang espiritu, at ang kanilang paggaya kay Jesus. Tandaan ito! Hindi inuulit ng Diyos ang parehong gawain. Nakumpleto na ang yugto ng gawain ni Jesus, at ang Diyos ay hindi na kailanman magsasagawa ng yugtong iyon ng gawain.

mula sa “Pagkilala sa Gawa ng Diyos sa Kasalukuyan” sa Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao

… Ang masasamang espiritu ay mga oportunista. Makapagsasalita ang mga ito mula sa loob mo o sa iyong tainga, o maibubulid ng mga ito ang iyong mga saloobin at isipan sa kaguluhan, itinutulak ng mga ito ang pagpapakilos ng Banal na Espiritu upang huwag mong madama ito, pagkatapos noon ay magsisimula silang manghimasok sa iyo, lilituhin ng mga ito ang iyong pag-iisip at sisirain ang iyong utak, at iiwanan kang hindi mapakali at nasisiraan ng ulo. Ang gayon ay ang gawain ng masasamang espiritu.

mula sa “Ang Kahulugan ng Pagdanas ng Diyos sa Kapighatian ng Mundo” sa Mga Talaan ng mga Pananalita ni Cristo

Ang Pagbabahagi ng Tao:

Sa pagsunod sa bawat yugto ng gawain ng Diyos, mayroong lahat ng mga uri ng masasamang espiritu na ginagaya at pinepeke ang gawain ng Banal na Espiritu. Nililinlang ni Satanas ang mga tao sa pamamagitan ng paggawa sa mga tao na “makapagsalita sa maraming wika”, “makakita ng mga pangitain,” “magtaglay ng mga pagbubunyag,” atbp., upang mailihis ang mga hinirang ng Diyos mula sa tunay na daan. Ang pagsasalita sa maraming mga wika, pagkakita sa mga pangitain at pagkarinig ng mga tinig ay ibinibilang na gawain ng masasamang espiritu. Ito ay hindi mapagdududahan. Ano ang “pagsasalita sa iba’t-ibang mga wika”? Ito ay pagsasalita sa isang uri ng “wika” na walang sinuman ang nakauunawa habang nananalangin. Ito ay tinatawag na pagsasalita sa iba’t-ibang mga wika. Kung ang isang tao ay nagsasalita sa isang paraan na hindi itinuturing bilang isang wika, gayunman ang dila ay gumugulong sa isang paraan na ang mga salita ay hindi malinaw, kung gayon ito ay resulta ng gawain ng masasamang espiritu. “Ang pagkakita sa mga pangitain” ay nangangahulugan na nagagawa ng isang tao, na bukas ang kanyang mga mata, na makakita ng isang bagay na hindi nakikita ng normal na mga tao, o ilang kakaibang mga kababalaghan. Ang ganito ay isang uri ng kababalaghan ng gawain ng masasamang espiritu. Ano ang ”pagkarinig ng mga tinig”? Ito ang madalas na nakaririnig ang ilang mga tao ng mga espiritung nakikipag-usap sa kanila sa loob o isang tinig na nakikipag-usap sa kanila sa labas. Ito ay isa ding kababalaghan na gawain ng masasamang espiritu. Gaano man karami ang mga pagpapahiwatig ng gawain ng masasamang espiritu ang ipinakikita ng mga tao, pinatutunayan ng lahat ng ito na mayroong masasamang espiritu na gumagawa sa kanila. … Nang Ako ay naniwala sa Panginoong Jesus sa Kapanahunan ng Biyaya, nakasalamuha Ko ang ilang mga tao na madalas na nagsasalita sa iba’t-ibang mga wika. Ang kanilang kinalaunang mga kinahinatnan ay kalunus-lunos lahat. Ang ilan ay inalihan ng mga demonyo, ang ilan ay nagkaroon ng karamdaman sa pag-iisip at ang karamihan sa kanila ay nangabuwal sa bandang huli. Lahat niyaong inalihan ng demonyo ay walang mabuting kalalabasan. Ito ay tiyak. Kung gayon maaaring matukoy na ang pagsasalita sa iba’t-ibang mga wika, pagkakita sa mga pangitain at pagkarinig sa mga tinig sa kabuuan ay gawain ng masasamang espiritu. Ang masasamang espiritu ang siyang gumagaya at pumepeke sa gawain ng Banal na Espiritu. Ito ay dapat na makita nang malinaw.

mula sa “Iba Dapat ang Pagtrato ng Isang Tao sa mga Naimpluwensyahan ng Masasamang Espiritu at Pinasukan ng mga Demonyo” sa Mga Piling Salaysay tungkol sa mga Isinaayos na Gawain ng Iglesia ng Makapangyarihang Diyos

Kaya paano mo makikilala kung mayroon o walang masasamang espiritu na gumagawa sa mga tao? Malalaman natin kung mayroong mga masasamang espiritu na gumagawa alinsunod sa mga katotohanan ng mga salita ng Diyos at sa mga panuntunan ng gawain ng Banal na Espiritu.

Una, anumang nagiging dahilan upang labanan ng mga tao ang Diyos, sinisiraan ang Diyos, nilalapastangan, ikinakaila ang Diyos. pinagdududahan ang Diyos, nilalayuan ang Diyos, pinagtataksilan ang Diyos at ginagawang negatibo ang mga tao, mahina at nahuhulog sa kadiliman ay tiyak na gawain ng masasamang espiritu.

Ikalawa, anumang bagay na nakadadama ang mga tao ng di-pangkaraniwan, kagaya ng nagagawang makakita ng isang bagay, nakaririnig ng mga tinig o nagkakaroon ng hindi karaniwang mga damdamin, kung hindi ito paminsan-minsan subalit nangyayari sa maraming mga pagkakataon makatitiyak ka na ito ay gawa ng masasamang espiritu.

Ikatlo, kung anuman ang nasa loob ng mga tao na humihimok sa kanila na gawin ang ganito at ang ganoon, na walang positibong mga resulta at walang halaga at hindi ibinibilang na paggawa ng normal na tungkulin ng isa, kung hindi isang paminsan-minsang kaganapan ngunit nagpapatuloy sa loob ng mahabang panahon, maaring matukoy bilang gawa ng masasamang espiritu.

Ikaapat, kung ano man ang gumagawa sa mga tiwaling tao na palaging isipin na sila ay Diyos, sinisintang anak ng Diyos, isinugo ng Diyos o pinagkatiwalaan ng Diyos upang gumawa ng ilang gawain ay tiyak ding gawa ng masasamang espiritu.

Ang apat na mga kalagayan sa itaas ay sumasalungat sa mga salita ng Diyos. Ang mga ito ay hindi naaayon sa katotohanan kahit kaunti, ngunit kumakalaban at sumasalungat sa Diyos sa lahat ng larangan. Kung alinmang gawain ng espiritu ang makapagdadala sa mga tao sa apat na mga uri ng mga pagkilos at mga kahihinatnan kagaya ng nasa itaas, maaari itong matukoy bilang gawa ng masasamang espiritu.

mula sa “Apat na Prinsipyo ng Paghiwatig Kung Paano Nililito ng Masasamang Espiritu ang mga Tao” sa Mga Piling Salaysay tungkol sa mga Isinaayos na Gawain ng Iglesia ng Makapangyarihang Diyos

Ang pinakamaliwanag na tanda ng isang masamang espiritu na gumagawa ay ang pagiging lubos na pambihira. Yaong mga kung kanino gumagawa ang masasamang espiritu ay talaga namang garapal at dominante kapag sila ay nagsasalita at sinasabi sa mga tao kung ano ang gagawin. Nilalabag pa ng ilan ang moralidad at etika ng normal na pagkatao. Nanggagayuma at nanghihimasok sa mga tao ang kanilang mga salita at mga pagkilos, ang kalikasan ng gayong mga salita at mga pagkilos ay pangit at buktot, at ginagawa nilang tiwali ang mga tao, at sinasaktan ang mga tao, at walang pakinabang sa kanila. Sa sandaling ang isang masamang espiritu ay nagpapakita sa isang tao, nakadarama sila ng takot at nababahala, at naroroon ang isang matinding pagmamadali sa kanilang mga pagkilos, na parang sila ay sasabog sa pagkainip. Nagagawa ng paglitaw nito na talagang abnormal ang madarama ng mga tao, at walang taglay ni katiting na pakinabang sa iba. Ang pangunahing kapahayagan ng gawain ng masasamang espiritu: Ang una ay ang inuutusan ang mga tao na gawin ang ganito at ang ganoon, sinasabi sa kanila na gumawa ng mga bagay, o inuutusan sila na magsalita ng huwad na hula. Ang ikalawa ay nagsasalita sa tinatawag na “iba’t-ibang wika” na walang sinuman ang nakauunawa; maging ang mismong mga nagsasalita ay hindi maunawaan kung ano ang kanilang sinasabi, at ang ilan ay nagagawang “isalin” ito. Ang ikatlo ay kapag ang mga tao ay palaging nakatatanggap ng pagbubunyag, na nangyayari nang madalas. Sa isang saglit ay uutusan silang gumawa ng isang bagay, at sa isa pa ay sasabihan silang gumawa ng ibang bagay, at sila ay nabubuhay sa madalas na pagkataranta. Ang ikaapat: ang mga tao kung kanino gumagawa ang isang masamang espiritu ay sabik na gawin ang ganito at ang ganoon, at hindi makapaghintay—hindi alintana kung ito ba ay pinahihintulutan sa kanilang kapaligiran. Sila ay lumalabas pa sa kalaliman ng gabi; ang kanilang asal ay talagang abnormal. Ang ikalima: ang mga tao kung kanino gumagawa ang isang masamang espiritu ay totoong mapagmataas at arogante, ang lahat ng kanilang sinasabi ay mapagmaliit at mapagmataas, wala silang kakayahan sa pagsasalita ng anumang mga katotohanan, iniwan nito ang mga tao na nalilito, at itinutulak ang mga tao sa kaguluhan kagaya ng isang demonyo. Ang ikaanim: ang mga tao kung saan gumagawa ang isang masamang espiritu ay walang taglay ni katiting na pakaunawa ukol sa mga pagsasaayos mula sa itaas, lalong mas hindi nila nauunawaan ang mga pamantayan ng gawain; kinukutya nila ang Diyos, tinatangka nilang iligaw ang mga tao, at ang kanilang gawain ay bumabalisa sa normal na kaayusan ng iglesia. Ang ikapito: ang mga tao kung kanino gumagawa ang isang masamang espiritu ay madalas na nagpapanggap bilang partikular na tanyag na mga tao nang walang kadahilanan, o kung hindi ay ipinadala ng isang tao, upang makinig ang mga tao sa kanilang mga salita, at wala ni isa man ang kayang alamin kung paano sila nakarating dito. Ang ikawalo: ang mga tao kung kanino gumagawa ang isang masamang espiritu ay madalas na di-makatuwiran, at hindi nauunawaan ang katotohanan; kalimitan, kulang sila sa mga kakayahan para sa pagkaunawa, at mga walang pagliliwanag ng Banal na Espiritu. Natuklasan ng mga tao na ang kanilang nauunawaan ay totoong kakatuwa, at ganap na mali. Ang ikasiyam: ang mga tao kung kanino gumagawa ang isang masamang espiritu ay lubhang mapagparangya at hindi makatwiran, hindi nila kailanman dinadakila ang Diyos o sumasaksi sa Diyos, walang kakayahan ukol sa pagsasalita ng anumang mga katotohanan, at ang kanilang tanging ginagawa at sinasabi ay umaatake sa mga tao, iginagapos sila, at nililimitahan sila, hanggang sa ang kanilang mga puso ay nababayo, at sila ay nabubugbog sa pagiging negatibo at hindi magawang pukawin ang kanilang mga sarili, kapag sila ay lihim na masaya—na siyang pangunahing layunin ng gawain ng masasamang espiritu. Ang ikasampu: ang mga tao na inalihan ng masasamang espiritu—ang kanilang mga buhay ay ganap na suwail, mabalasik ang kanilang tingin, at ang kanilang mga salita ay lalo nang malamig, na para bang sila ay isang demonyo na pumasok sa mundong ito. Walang disiplina sa kanilang pang-araw-araw na mga buhay, sila ay labis na mabuway, sila ay mahirap wariin kagaya ng isang mailap, mabangis na hayop, at itinuturing sila ng mga tao na labis na hindi kanais-nais. Ang gayon ay ang mga kapahayagan ng mga tao na iginapos ng mga demonyo. Mga tao na inalihan ng masasamang espiritu ay madalas na napopoot at lumalayo sa mga tao kung kanino gumagawa ang Banal na Espiritu at nagagawang salitain ang katotohanan. Na kadalasan nangyayari na ang mas mahusay na mga tao ay, lalong nagnanais na sugurin at kondenahin nila, habang ang lalong mas naguguluhan at nalilitong mga tao ay, lalong ginagawa ang kanilang makakayang akitin at bolahin, at talagang nakahanda na makibahagi sa kanila. Pinipilipit ng gawain ng masasamang espiritu ang itim upang maging puti, at ginagawa ang positibo na negatibo at ang negatibo na positibo. Ang gayon ay ang mga gawa ng masasamang espiritu. Gayunpaman, hangga’t ginagamit natin ang katotohanan upang sukatin ang gawain ng masasamang espiritu, at ginagamit ang katotohanan upang makilala ito, madali itong maunawaan.

mula sa Ang Paliwanag mula sa Itaas

Ang sinumang espiritu na ang gawain ay hayag na di-pangkaraniwan ay isang masamang espiritu, at ang gawain at mga pagbigkas ng sinumang espiritu na nagpapatupad ng di-pangkaraniwang gawain sa mga tao ay ang gawain ng isang masamang espiritu; ang lahat ng pamamaraan kung saan gumagawa ang mga masasamang espiritu ay abnormal at di-pangkaraniwan, at pangunahin ng ipinahahayag sa anim na sumusunod na mga pamamaraan:

1. Tuwirang kontrol sa pagsasalita ng mga tao, na malinaw na nagpapakita na ang masamang espiritu ay nagsasalita, hindi ang mga tao mismo ang nagsasalita nang normal;

2. Ang pakiramdam na tinuturuan ng masamang espiritu ang mga tao at inuutusan silang gawin ang ganito at ang ganoon;

3. Ang mga tao na, kapag sila ay nasa isang silid, maaaring sabihin kung ang isang tao ay akmang papasok;

4. Ang mga tao na madalas nakaririnig ng mga tinig na nakikipag-usap sa kanila na hindi naririnig ng iba;

5. Ang mga tao na nakakikita at nakaririnig ng mga bagay na hindi nagagawa ng iba;

6. Mga tao na palaging balisa, at nakikipag-usap sa kanilang mga sarili, at mga walang kakayahan sa normal na pakikipag-usap o pakikisalamuha sa mga tao.

Hindi maiiwasang taglayin ng lahat niyaong kung kanino gumagawa ang isang masamang espiritu ang anim na mga kapahayagan na ito. Sila ay di-makatuwiran, kinakabahan, hindi kayang normal na makisalamuha sa mga tao, para bang sila ay hindi kaagad napaiilalim sa katuwiran, at mayroong isang bagay na hiwalay at hindi sa mundong ito tungkol sa kanila. Ang gayong mga tao ay inaalihan ng isang masamang espiritu o mayroong isang masamang espiritu na gumagawa sa kanila, at ang lahat ng gawain ng mga masasamang espiritu ay ipinahahayag at di-pangkaraniwan. Ito ang pinakamadaling nakikitang gawain ng masasamang espiritu. Kapag inaalihan ng isang masamang espiritu ang isang tao, nilalaro nito sila upang sila ay lubos na maguluhan. Sila ay nagiging di-makatuwiran, kagaya ng isang bangkay na buhay, na nagpapatunay na sa sangkap, ang masasamang espiritu ay napakasasamang espiritu na ginagawang tiwali at nilalamon ang mga tao. Ang mga pagbigkas ng masasamang espiritu ay madaling makilala: Ganap na inilalarawan ang masasamang sangkap nito ang mga pagbigkas nito, hindi sumusulong ang mga ito, marumi at nangangamoy, inilalabas nito ang baho ng kamatayan. Sa mga tao na mayroong mahusay na kakayahan, ang mga salita ng masasamang espiritu ay madaramang walang laman at hindi kawili-wili, hindi nakapagpapatibay, kagaya ng walang anuman kundi mga kasinungalingan at walang lamang pananalita, ang mga ito ay nakalilito at pasikut-sikot, kagaya ng sangkatutak na walang katuturang bagay. Ito ang ilan sa pinakamadaling makilalang kawalang-halaga ng masasamang espiritu. Upang gayumahin ang mga tao, ang ilan sa mas “mataas na uri” ng masasamang espiritu ay nagpapanggap na Diyos o si Kristo kapag nagsasalita ang mga ito, samantalang ang iba ay nagpapanggap na mga anghel o tanyag na mga personalidad. Kapag nagsasalita ang mga ito, ang masasamang espiritung ito ay bihasa sa paggaya sa partikular na mga salita o mga sawikain ng Diyos, o sa tono ng Diyos, at ang mga tao na hindi nakauunawa sa katotohanan ay kaagad napapaniwala ng gayong “mataas na uri” na masasamang espiritu. Dapat maging malinaw sa mga hinirang ng Diyos na, sa sangkap, ang masasamang espiritu ay napakasama at walang kahihiyan, at kahit na ang mga ito ay masasamang espiritu na “mataas ang uri”, ang mga ito ay pinagkaitan ng katotohanan. Ang masasamang espiritu, kung tutuusin, ay masasamang espiritu, ang sangkap ng masasamang espiritu ay napakasama, at kauri ni Satanas.

mula sa “Paano Mahiwatigan ang Makademonyong Pananalita at mga Kamalian ng Masasamang Espiritu, mga Bulaang Cristo at mga Anticristo” sa Mga Piling Salaysay tungkol sa mga Isinaayos na Gawain ng Iglesia ng Makapangyarihang Diyos

Sinundan:Paano matatamo ng isang tao ang gawain ng Banal na Espiritu?

Sumunod:Ano ang mga kaibhan sa pagitan ng gawain ng Banal na Espiritu at ng gawain ng masasamang espiritu?