Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos App

Pakinggan ang tinig ng Diyos at salubungin ang pagbabalik ng Panginoong Jesus!

Hinihikayat namin ang mga naghahanap ng katotohanan na kontakin kami.

Mga Patotoo sa Cristo ng mga Huling Araw

Mga Solidong Kulay

Mga Tema

Font

Laki ng Font

Espasyo ng Linya

Lapad ng pahina

0 (Mga) Resulta ng Paghahanap

Walang nakitang mga resulta.

16. Ano ang isang anticristo? Paano mahihiwatigan ang isang anticristo?

Nauugnay na mga Salita ng Diyos:

Sa panahong hindi pa naging tao ang Diyos, ang sukatan kung sumalungat ang tao sa Diyos ay batay sa kung ang tao ay sumamba at gumalang sa di-nakikitang Diyos na nasa langit. Ang kahulugan ng pagsalungat sa Diyos sa panahong iyon ay hindi lubusang tunay, dahil ang tao noon ay hindi maaaring makita ang Diyos ni malaman ang Kanyang larawan o paano gumawa at magsalita ang Diyos. Walang mga pagkaintindi ang tao sa Diyos at may kalabuan ang paniniwala sa Diyos, dahil hindi pa Siya nagpakita sa tao. Samakatuwid, paano man naniwala ang tao sa Diyos sa kanilang imahinasyon, hindi pinarusahan ng Diyos ang tao o humingi ng higit pa mula sa tao, sapagka’t hindi talaga makikita ng tao ang Diyos. Kapag nagiging tao ang Diyos at gumagawa kasama ang mga tao, ang lahat ay namamasdan ang Diyos at napapakinggan ang Kanyang mga salita, at nakikita ng lahat ang gawain ng Diyos sa katawang-tao. Sa panahong iyon, ang lahat ng pagkaintindi ng tao ay naglalahong parang bula. At para sa mga nakakakita sa Diyos na nagpapakita sa katawang-tao, ang lahat ng may pagsunod sa kanilang mga puso ay hindi mahuhusgahan, samantalang yaong mga sadyang naninindigan laban sa Kanya ay yaong ituturing na kalaban ng Diyos. Ang mga naturang tao ay mga anticristo at mga kalaban na kusang-loob na naninindigan laban sa Diyos.

—mula sa “Ang Lahat ng Hindi Kilala ang Diyos ay Yaong Sumasalungat sa Diyos” sa Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao

Kung naniwala ka na sa Diyos sa loob ng maraming taon, datapwa’t hindi pa kailanman nakasunod sa Kanya o natanggap ang lahat ng Kanyang mga salita, bagkus ay hiningi sa Diyos na magpasakop sa iyo at kumilos ayon sa iyong mga pagkaunawa, kung gayon ikaw ang pinaka-mapanghimagsik sa mga tao, at ikaw ay isang hindi mananampalataya. Paano na ang isang gaya nito ay nakakayang sumunod sa gawain at mga salita ng Diyos na hindi umaayon sa mga pagkaunawa ng tao? Ang pinaka-mapanghimagsik na tao ay siya na sadyang hinahamon at nilalabanan ang Diyos. Siya ay ang kaaway ng Diyos at ang anticristo. Ang gayong tao ay patuloy na nagtataglay ng palabang saloobin tungo sa bagong gawain ng Diyos, hindi pa kailanman nagpakita ng pinakamaliit na hangaring magpasakop, at hindi pa kailanman galak na nagpakita ng pagpapasakop o nagpakumbaba sa kanyang sarili. Itinataas niya ang kanyang sarili sa harap ng iba at hindi kailanman nagpapakita ng pagpapasakop sa kaninuman. Sa harap ng Diyos, ipinapalagay niya ang sarili niya na pinakasanay sa pangangaral ng salita at ang pinakamahusay sa paggawa sa iba. Hindi niya kailanman itinatapon ang mga “kayamanang” nasa kanya nang pag-aari, kundi itinuturing ang mga iyon bilang mga pamana ng pamilya para sambahin, para ipangaral sa iba ang tungkol dito, at ginagamit ang mga iyon para bigyan ng aral yaong mga hangal na umiidolo sa kanya. Talagang may ilang taong ganito sa loob ng iglesia. Masasabi na sila ay mga “di-nalulupig na mga bayani,” na ang bawat lumilipas na mga salinlahi ay nananahang pansamantala sa tahanan ng Diyos. Ipinapalagay nila ang pangangaral ng salita (doktrina) bilang kanilang pinakamataas na tungkulin. Taun-taon at sa paglipas ng bawat salinlahi, masigasig nilang ipinatutupad ang kanilang “banal at di-malalabag” na tungkulin. Walang sinumang nangangahas na salingin sila at wala kahit isang tao ang nangangahas na lantarang sawayin sila. Sila ay nagiging “mga hari” sa tahanan ng Diyos, nagwawala habang tinatakot nila ang iba sa bawat lumilipas na mga kapanahunan. Itong bungkos ng mga demonyo ay naghahangad na magtulung-tulong at gibain ang Aking gawain; paano Ko mapapahintulutan itong mga buhay na diyablo na umiral sa harap ng Aking mga mata?

—mula sa “Yaong mga Sumusunod sa Diyos Nang may Tapat na Puso ay Tiyak na Makakamit ng Diyos” sa Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao

Alamin na sinasalungat ninyo ang gawain ng Diyos, o ginagamit ang inyong sariling mga pagkaintindi upang sukatin ang gawain ngayon, dahil hindi ninyo alam ang mga prinsipyo ng gawain ng Diyos, at dahil hindi ninyo siniseryoso nang husto ang gawain ng Banal na Espiritu. Ang inyong pagsalungat sa Diyos at paghadlang sa gawain ng Banal na Espiritu ay sanhi ng inyong mga pagkaintindi at likas na kayabangan. Hindi ito dahil sa ang gawain ng Diyos ay mali, kundi dahil kayo ay likas na mga masyadong masuwayin. Matapos masumpungan ang kanilang paniniwala sa Diyos, hindi man lamang masasabi ng ilang tao nang may kasiguruhan kung saan nanggaling ang tao, bagkus malakas ang loob nilang gumawa ng mga pampublikong talumpati na sinusukat ang mga tama at mali sa gawain ng Banal na Espiritu. At pinagsasabihan pa nila ang mga apostol na may bagong gawain ang Banal na Espiritu, nagpapasa ng puna at nagsasalita nang wala sa lugar; ang kanilang pagkatao ay masyadong mababa, at walang kahit kaunting katinuan sa kanila. Hindi ba darating ang araw kung kailan ang mga taong ganoon ay itatakwil ng gawain ng Banal na Espiritu, at susunugin ng mga apoy ng impiyerno? Hindi nila alam ang gawain ng Diyos, nguni’t sa halip ay pinipintasan pa ang Kanyang gawain, at sinusubukan ding turuan ang Diyos kung paano gumawa. Paano ba makikilala ng ganoong di-makatwirang mga tao ang Diyos? Nakikilala ng tao ang Diyos habang hinahanap at nararanasan Siya; hindi sa pamamagitan ng pagpintas sa Kanya ayon sa kapritso na nakikilala niya ang Diyos sa pamamagitan ng kaliwanagan ng Banal na Espiritu. Kung mas tiyak ang pagkakilala ng tao tungkol sa Diyos, mas hindi nila Siya sinasalungat. Sa kaibahan, kapag mas kaunti ang pagkakilala ng tao sa Diyos, mas lalo nila Siyang sasalungatin. Ang iyong mga pagkaintindi, ang iyong lumang kalikasan, at ang iyong pagkatao, asal at moral na pananaw ay ang “puhunan” na ipinanlalaban mo sa Diyos, at habang ikaw ay mas tiwali, hamak at mababa, mas kaaway ka ng Diyos. Silang mga nagtataglay ng nakahahapis na mga pagkaintindi at mayroong mapagmagaling na disposisyon ay mas lalong kaaway ng Diyos na nagkatawang-tao, at ang mga taong ganoon ay ang mga anticristo.

—mula sa “Pag-alam sa Tatlong Yugto ng Gawain ng Diyos ang Landas tungo sa Pagkilala sa Diyos” sa Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao

Ang sinumang hindi nauunawaan ang layunin ng gawain ng Diyos ay yaong naninindigan laban sa Diyos, at lalo na yaong mga alam ang layunin ng gawain ng Diyos ngunit hindi hinahangad na bigyang kasiyahan ang Diyos. Yaong mga nagbabasa ng Biblia sa mga engrandeng iglesia ay nagsasalaysay ng Biblia araw-araw, nguni’t ni isa ay hindi nauunawaan ang layunin ng gawain ng Diyos. Wala ni isa ang kayang makilala ang Diyos; bukod dito, wala ni isa ang nakaaayon sa puso ng Diyos. Lahat sila ay mga walang silbi, masasamang tao, bawat isang tumatayo nang mapagmataas para turuan ang Diyos. Kahit iwinawagayway nila ang ngalan ng Diyos, kusang-loob nila Siyang sinasalungat. Kahit tinatawag nila ang kanilang mga sarili na mananampalataya ng Diyos, sila yaong mga kumakain ng laman at umiinom ng dugo ng tao. Ang lahat ng taong iyon ay mga demonyong lumalamon sa kaluluwa ng tao, mga pinunong diyablong sinasadyang manggambala sa mga sumusubok lumakad sa tamang landas, at mga balakid na humahadlang sa landas ng mga naghahanap sa Diyos. Kahit sila ay may “matipunong laman”, paano malalaman ng kanilang mga tagasunod na sila ay mga anticristo na umaakay sa tao sa pagsalungat sa Diyos? Paano nila malalaman na sila ay mga demonyong nabubuhay na sadyang naghahanap ng mga kaluluwang lalamunin?

—mula sa “Ang Lahat ng Hindi Kilala ang Diyos ay Yaong Sumasalungat sa Diyos” sa Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao

Sanggunian na mga Sipi ng Sermon at Pagbabahagi:

Bagama’t mukhang mga salita ng Diyos ang hayagang ibinabahagi ng mga anticristo, at nagbabahagi nga sila ng kaunting kaalaman at karanasan sa katotohanan, hindi ito nangangahulugan na mayroon silang kaliwanagan at pagpapalinaw ng Banal na Espiritu, dahil hindi sila iniimpluwensyahan ng Banal na Espiritu. Gayunman, nagagawa nilang nakawin ang mga salita ng karanasan at pagkaunawa ng iba at ginagamit ang mga ito para magpanggap at gumanda sila sa paningin ng iba. Maaari nilang kopyahin ang mga pagkaunawa ng iba na medyo naaayon sa katotohanan para linlangin ang mga tao, at kapag naririnig nila ang ang mga salitang ito, iniisip nila, “Tama at maganda ang sinasabi ng taong ito. Mayroon siya talagang kaliwanagan at pagpapalinaw ng Banal na Espiritu.” Sasambahin siya ng mga tao. Ngunit ang totoo’y ninakaw ang lahat ng ito mula sa iba. Sabihin sa akin, gumagamit ba ang buong tiwaling sangkatauhan ng ganitong mga pandaraya? Alam ng buong tiwaling sangkatauhan kung paano magnakaw, kung paano magkunwari, kung paano magpanggap. Napakadali lang namang magnakaw ng mga salita ng iba. Matapos makinig sa pagbabahagi ng ibang tao, lihim nilang isinusulat ang pinakamabibisa at pinakamaiinam na salita, ginagaya ang mga ito nang ilang ulit hanggang sa maisaulo nila ang mga ito, pagkatapos ay ibinabahagi nila ito sa iba. Kung minsa’y nagpupunta sila sa isang lugar para makinig sa iba, pagkatapos ay nagpupunta sa ibang lugar para magsalita. Ginagawa nila ito nang napakabilis kaya sa isang kisapmata, inaari na nilang kanila iyon. Ibinebenta nila iyon sa sandaling makuha nila iyon. Kaya itong gawin ng mga tao—alam iyan ng lahat. Yamang nasa maling landas ang mga anticristo at hindi sila iniimpluwensyahan ng Banal na Espiritu, imposibleng magkaroon sila ng tunay na pagkaunawa sa salita ng Diyos at sa katotohanan. Gayunman, may ilang tao na nakakarinig ng ilang bagay na ipinararating ng mga anticristo at sa tingin nila ay kahanga-hanga sila, pagkatapos ay iniisip nila, “Hindi ba taglay niya ang gawain ng Banal na Espiritu? Kung hindi, paano siya magkaroon ng gayong pagkaunawa tungkol sa mga salita ng Diyos at sa katotohanan?” Maling isipin iyon, dahil ang totoo’y maaaring nakaw ang mga salitang iyon. Kaya niyang gayahin ang mga salita ng iba. Sa mga panahong ito, may ilang pastor sa relihiyon na inaangkin ang mga salita ng Diyos at ibinabahagi sa tahanan ng Diyos para sa kanilang sarili. Matapos basahin ang mga ito, ipinangangaral nila ito sa kanilang kongregasyon tuwing Linggo, at kapag narinig sila ng mga tao, iniisip ng mga ito, “Ah, napakaganda ng sermon niya. Sa pagkakataong ito talagang may katotohanan.” Pagkatapos ay masaya silang nagbibigay na lahat, at sa ganitong paraan, garantisado na ang kanilang kabuhayan. Marami bang ganoong mangangaral sa mga relihiyoso? Kapag ipinakikita mo sa kanila ang tunay na daan, ayaw nila itong tanggapin, ngunit kapag nahawakan na nila ang mga aklat mula sa bahay ng Diyos, lihim nilang ginagamit ang mga ito sa kanilang mga sermon. Ginagamit nila ito para magkapera, linlangin ang mga tao at purihin ang kanilang sarili. Kinukuha nila ang malinaw na mga salita ng Diyos at inaaring sarili nilang mga salita iyon, sarili nilang karanasan at kaalaman. Ito ang kasuklam-suklam na taktika ng mga anticristo para linlangin ang iba.

—mula sa “Paano Mahiwatigan ang Panlilinlang ng Isang Bulaang Cristo at Isang Anticristo” sa Mga Sermon at Pagbabahagi Tungkol sa Pagpasok sa Buhay II

Para makilala ang mga demonyong anticristo, dapat maunawaang maigi ng isang tao ang pitong likas na katangian nila. Napakahalaga nito sa malinaw na pagkilala sa totoong mukha ng mga demonyong anticristo. Nasa ibaba ang isang paliwanag tungkol sa pitong likas na kademonyohan ng mga anticristo:

Una, lahat ng anticristo ay mayabang at palalo; ayaw nilang sumunod kaninuman, sarili lang nila ang kanilang pinupuri, nakapagkit sila sa sarili nilang mga paraan ng paggawa ng mga bagay-bagay. Hinahamak nila ang iba, wala man lang puwang ang Diyos sa puso nila, at wala silang anumang takot sa Diyos. Walang sinuman sa mga simbahan ang makakahikayat sa mga anticristo na sumunod sa iba, at walang sinumang makakakontrol sa kanila. Mga kaaway ang turing nila sa mga pinuno at manggagawa sa lahat ng lebel ng mga simbahan. Halimbawa, sinasabi ng ilan: “Diyos lang ang sinusunod ko at wala nang iba.” O sinasabi nila: “Si ganito’t ganoon lang ang sinusunod ko, pero hindi ko susundin ang iba pa.” At kung anu-ano pa. Makikita rito na taglay ng lahat ng gayong mga tao ang likas na kademonyohan ni Satanas, kaya hindi naman nakakagulat na kaya nilang ipagmalaki ang kanilang sarili, kampante sila at ayaw nilang sumulong, at hindi sila makakapaghintay na patotohanan na sila ay mga panganay na anak ng Diyos, ang Kanyang pinakamamahal na mga anak. Nagiging tunay na demonyong anticristo ang lahat ng gayon kasasamang tao sa sandaling sila ay magkaroon ng kapangyarihan. Ayaw nilang sundin ang sinuman at ipinagmamalaki nila ang kanilang sarili—iyan ang unang likas na kademonyohan ng mga anticristo.

Ikalawa, dahil may likas na kademonyohan ang mga anticristo, ibig sabihin, ayaw nila sa katotohanan at kinamumuhian at nilalabanan pa nila ito at kinakalaban ang Diyos, hindi sineseryoso ng mga anticristo ang pagkain at pag-inom ng mga salita ng Diyos kailanman. Hindi sila tunay na nakakain o nakainom ng mga salita ng Diyos kahit kailan, at ni hindi nila tinatanggap ang mga salita ng Diyos at ang katotohanan. Dahil dito, wala silang kaliwanagan at pagpapalinaw ng Banal na Espiritu mula sa mga salita ng Diyos, at bukod pa riyan hindi totoong alam nila ang katotohanan ng sarili nilang katiwalian sa pamamagitan ng mga salita ng Diyos. Dahil diyan, hindi kailanman nagsasalita ang mga demonyong anticristo tungkol sa pagkilala sa kanilang sarili, ni hindi nila sinusuri o ipinapakilala nang lubusan ang kanilang sarili, na para bang wala silang katiwalian. Hindi pa sila nabahaginan kailanman ng tunay na kaalaman tungkol sa mga salita ng Diyos at sa katotohanan, at hindi rin sila makakapagpatotoo sa gawain ng Diyos at kung ano ang mayroon Siya at kung ano Siya. Ang alam lang nila ay ipagyabang at patunayan ang kanilang sarili. Nangangahas pa silang magpatotoo na sila ay mga panganay na anak, pinakamamahal na mga anak ng Diyos, at na sila ay nagawa nang perpekto. Talagang kasuklam-suklam sila at sukdulan ang kanilang kawalanghiyaan. Ito ang ikalawang likas na kademonyohan ng mga anticristo.

Ikatlo, dahil sa likas na kademonyohan ng mga anticristo, ayaw nila sa katotohanan at kinamumuhian pa ito, nilalabanan nila ang katotohanan at kinakalaban ang Diyos, hindi kailanman makikita ng isang tao na isinasagawa ng mga anticristo ang katotohanan. Hindi kailanman isinasagawa ng mga demonyong anticristo ang katotohanan, at ang mga pangunahing pagpapahayag nito ay ang mga sumusunod: 1. Hindi sila nagpapasakop sa paghatol, pagkastigo, mga pagsubok at pagpipino ng Diyos kailanman; 2. Hindi sila kailanman nagpapasakop sa mga salita ng Diyos at sa katotohanan kailanman; 3. Hindi nila tinatanggap ang katotohanan kailanman; 4. Hindi sila tumatanggap ng pagtatabas at pakikitungo kailanman; 5. Hindi nila sinusunod kailanman ang sinumang nagagawang ipaliwanag at isagawa ang katotohanan—wala silang sinusunod; 6. Lagi silang nagsasalita mula sa isang posisyon na mas mataas kaysa iba o maging mula sa posisyon ng Diyos, lagi silang nangangaral sa mga tao. Bihasa sila sa maling pagpapakahulugan sa mga salita ng Diyos, binabaluktot nila ang katotohanan, binabaligtad ang tama at mali, lumilikha ng mga maling ganting-akusasyon, walang-habas na isinusumpa at hinahatulan nang hindi makatwiran ang iba. Madalas silang manlinlang, humatol, magtuligsa, at magparatang nang mali sa ibang mga tao. Bukod pa riyan, kumukulo ang galit nila sa mga taong hinirang ng Diyos. Sa gayon ay pinatutunayan nito na ang mga anticristo ay mga tao na hindi isinasagawa ang katotohanan kailanman. Ito ang ikatlong likas na kademonyohan ng mga anticristo.

Ikaapat, lahat ng kilos at pag-uugali ng mga anticristo ay pawang para makipaglaban para sa kapangyarihan at pakinabang, at para makamtan ang mithiing kontrolin ang mga taong hinirang ng Diyos at magtatag ng sarili nilang hiwalay na kaharian. Hangad lang ng mga anticristo ang katayuan at kapangyarihan at sukdulang sinasamba ang mga puwersa ng demonyo. Katayuan, kapangyarihan at salapi ang mga diyus-diyusan at mithiing hinahangad ng mga anticristo. Ito ang diwa ng kalikasan ng mga anticristo. Ang tanging pinagsisikapan at pinagtatrabahuhan nang husto ng mga anticristo ay ang katayuan at kapangyarihan. Kung may isang bagay na hindi para sa katayuan at kapangyarihan, hindi nila gagawin iyon. Handa silang gawin ang anuman na makakatulong sa pakikipaglaban nila para sa katayuan at kapangyarihan. Para sa paghahangad ng katayuan, hindi sila mangingiming parusahan, paratangan o saktan ang iba sa anumang paraan. Sa mga mata ng mga anticristo, sa katayuan at kapangyarihang taglay matatamo nila ang lahat, samantalang ang pagkawala ng katayuan at kapangyarihan ay nangangahulugan ng pagkawala ng lahat. Lubos nitong ipinapahayag ang diwa ng likas na kademonyohan ng malaking pulang dragon. Ito ang ikaapat na likas na kademonyohan ng mga anticristo.

Ikalima, bukod sa labis na kagustuhang magkaroon ng kapangyarihan at katayuan, gusto ng mga anticristo na makipagsabwatan at makisama sa lahat ng masasamang tao. Naaakit sila sa sinumang bulok din ang disposisyon na kagaya nila at maaaring magsilbi sa kanila; gusto at pinakikisamahan nila ang sinumang sumasamba sa kanila at nagpapalaki ng ulo nila. Lahat ng nabitag ng mga anticristo ay mga demonyo’t halimaw, mga hayop na walang kaluluwa. Ayaw makisama ng mga demonyong anticristo kailanman sa matatapat na tao na tumatahak sa tamang landas at naghahanap sa katotohanan. Hindi nila gusto kailanman ang mababait na taong may mabuting kalooban, at kaya nilang baluktutin ang katotohanan at baligtarin ang tama at mali para masabi na mabuti ang masasamang tao at masama ang mabubuting tao. Wala silang hindi gagawin para yariin at parusahan, siraan nang husto, walang-habas na tuligsain ang iba, pagtakpan ang sarili nilang mga kasalanan sa pamamagitan ng pag-akusa sa iba, at kumilos nang marahas. Lumilikha ito ng kaguluhan sa mga simbahan sa lahat ng dako. Lalo pa nitong pinatutunayan ang likas na kademonyohan ng mga anticristo. Ang labis na kinamumuhian ng mga demonyong anticristo ay ang mabubuting taong naghahanap sa katotohanan, naninindigan sa mga prinsipyo, at makatarungan. Ang labis nilang kinamumuhian ay ang mga taong nakakahiwatig sa kanila, napopoot sa kasamaan, at nagtataglay ng katotohanan at kabaitan. Kaya nga may kakayahan ang mga anticristo na pahirapan, paratangan at saktan ang mabubuting tao at kalabanin din ang mga pinuno at manggagawa sa lahat ng lebel. Ito ang ikalimang likas na kademonyohan ng mga anticristo.

Ikaanim, lahat ng demonyong anticristo ay sagad sa buto ang galit sa taong kinakasangkapan ng Banal na Espiritu, at pinaplano nilang palitan siya. Galit na galit sila at masyadong balisa. Kapag nakikita nila na nagdaraos ng mga demokratikong halalan ang mga simbahan at nagsisimulang pumasok ang mga taong hinirang ng Diyos sa tamang landas ng pananampalataya, pagalit silang nagpapasimula ng mababangis na ganting-atake, at ginagawa ang lahat para guluhin ang mga halalan sa simbahan. Nagkakalat sila ng lahat ng klase ng kamalian at maling paniniwala para iligaw ang mga taong hinirang ng Diyos at inaatake, hinuhusgahan at tinutuligsa pa ang mga pinuno at manggagawa sa lahat ng lebel sa bahay ng Diyos dahil huwad daw sila. Ginagawa nila ito para mag-away-away ang mga taong hinirang ng Diyos at ang mga pinuno at manggagawa sa lahat ng lebel. Para malinlang at makontrol ang mga taong hinirang ng Diyos, kinakapalan pa nila ang kanilang mukha sa paghihikayat sa iba na iboto sila at magpasakop sa kanila sa halip na ihalal bilang mga pinuno at manggagawa sa anumang lebel ang mga naghahanap sa katotohanan, na tunay na sumusunod sa gawain ng Diyos at nakapasok na sa realidad ng katotohanan. Masyado nitong ipinahahalata ang mga ambisyon ng mga anticristo na sakupin ang mga simbahan at kontrolin ang mga taong hinirang ng Diyos. Masasabi natin mula rito na talagang napopoot ang lahat ng demonyong anticristo sa taong kinakasangkapan ng Banal na Espiritu gayundin sa mga pinuno at manggagawa sa lahat ng lebel sa bahay ng Diyos. Lalo pa nitong inilalantad ang napakasasamang intensyon ng mga demonyong anticristo, na takot na takot sa katotohanang naghahari sa bahay ng Diyos at takot na takot sa mga taong naghahanap sa katotohanang naghahari sa bahay ng Diyos. Ito ay dahil ang araw kung kailan maghahari ang katotohanan at mga tao na naghahanap sa katotohanan sa bahay ng Diyos ay ang araw ng katapusan ng mga anticristo. Maliwanag, ang labis na kinamumuhian ng mga demonyong anticristo ay ang taong kinakasangkapan ng Banal na Espiritu at ang mga pinuno at manggagawa sa lahat ng lebel na naghahanap sa katotohanan. Ito ang ikaanim na likas na kademonyohan ng mga anticristo.

Ikapito, kailanman ay walang demonyong anticristo na tunay na nagsisisi anuman ang maranasan nilang masakit na kabiguan o pagtanggi ng iba, ni hindi sila tunay na magbubulay-bulay para makilala ang kanilang sarili. Samantalang maaaring lumuha ang ilang diyablo, hindi ito mga luha ng pagsisisi kundi mga luha ng nasaktan, ng pagsuway, ng galit. Siguradong hindi ito mga luha ng pagsisisi o pagkakautang. Ito ay dahil lahat ng taong walang konsiyensya o katwiran ay mga diyablo, at lahat ng diyablo ay wala ni katiting na kabaitan. Lahat sila ay kampon ni Satanas at talagang hindi ililigtas ng Diyos. Taglay ng lahat ng demonyong anticristo ang likas na katangian ng diyablong si Satanas at hindi maliligtas, kaya hindi nila makikilala ang kanilang sarili at hindi sila tunay na magsisisi kailanman. Hindi nila tatanggapin ang katotohanan at tunay na susundin ang Diyos kailanman. Ito ang ikapitong likas na kademonyohan ng mga anticristo.

Ang pitong katangian sa itaas ay kumpletong larawan ng diwa at likas na kasamaan ng mga demonyong anticristo. Lahat ng nagtataglay ng pitong katangiang ito ng mga anticristo ay tunay na mga Satanas at diyablo. Lahat sila ay mga alipin ni Satanas na nagmula sa mga diyablo….

—mula sa “Kailangang Lubos na Mapaalis ang mga Anticristo para Tunay na Makalaban at Magtagumpay Laban Kay Satanas” sa Mga Piling Salaysay Tungkol sa mga Isinaayos na Gawain ng Iglesia ng Makapangyarihang Diyos

Sinundan:Bakit napapababa sa relihiyon ang mga iglesia?

Sumunod:Ano ang isang huwad na Cristo? Paano mahihiwatigan ang isang huwad na Cristo?

Baka Gusto Mo Rin