Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos App

Pakinggan ang tinig ng Diyos at salubungin ang pagbabalik ng Panginoong Jesus!

Hinihikayat namin ang mga naghahanap ng katotohanan na kontakin kami.

Mga Patotoo sa Cristo ng mga Huling Araw

Mga Solidong Kulay

Mga Tema

Font

Laki ng Font

Espasyo ng Linya

Lapad ng pahina

0 (Mga) Resulta ng Paghahanap

Walang nakitang mga resulta.

16. Ano ang isang anticristo?

Nauugnay na mga Salita ng Diyos:

Sa panahong hindi pa naging tao ang Diyos, ang batayan ng kung ang tao ay sumalungat sa Diyos ay batay sa kung ang tao ay sumamba at gumalang sa di-nakikitang Diyos na nasa langit. Ang kahulugan ng “pagsalungat sa Diyos” sa panahong iyon ay hindi lubusang tunay, dahil ang tao noon ay hindi maaaring makita ang Diyos ni malaman ang kanyang anyo o paano gumawa at magsalita ang Diyos. Walang mga pagkaintindi ang tao sa Diyos at may kalabuan ang paniniwala sa Diyos, dahil hindi pa Siya nagpakita sa tao. Samakatuwid, paano man naniwala ang tao sa Diyos sa kanilang imahinasyon, hindi pinarusahan ng Diyos ang tao o humingi ng higit pa mula sa tao, sapagka’t hindi talaga nakikita ng tao ang Diyos. Kapag nagiging tao ang Diyos at gumagawa kasama ang mga tao, ang lahat ay namamasdan ang Diyos at napapakinggan ang Kanyang mga salita, at nakikita ng lahat ang gawain ng Diyos sa laman. Sa panahong iyon, ang lahat ng mga pagkaintindi ng tao ay naglalahong parang bula. At para sa mga nakakita sa Diyos na nagpakita sa laman, ang lahat ng may pagsunod sa kanilang mga puso ay hindi mahuhusgahan, samantalang yaong mga sadyang naninindigan laban sa Kanya ay yaong itinuturing na kalaban ng Diyos. Ang mga naturang tao ay mga anticristo at mga kalaban na kusang-loob na naninindigan laban sa Diyos.

mula sa “Ang Lahat ng Hindi Kilala ang Diyos ay Yaong Sumasalungat sa Diyos” sa Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao

Sinuman na hindi kumikilala sa Diyos ay isang kaaway; iyon ay, ang sinuman sa loob o labas ng daloy na ito na hindi kumikilala sa Diyos na nagkatawang-tao ay isang antikristo! … Yaong mga tao na naniniwala lang kay Jesus at hindi naniniwala sa Diyos na nagkatawang-tao sa mga huling araw at yaong mga nagsasabi na naniniwala sa Diyos na nagkatawang-tao ngunit gumagawa ng masama ay lahat mga anticristo, lalo na ang mga tao na hindi naniniwala sa Diyos. Ang mga taong ito ay wawasaking lahat.

mula sa “Ang Diyos at ang Tao ay Magkasamang Papasok sa Kapahingahan” sa Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao

Ang pinaka-suwail na tao ay isa na sadyang sinasalungat at tinatanggihan ang Diyos. Siya ay kaaway ng Diyos at isang anti-kristo. Ang gayong tao ay laging nagpapanatili ng poot laban sa bagong gawa ng Diyos, nagpapakita ng walang layuning sumailalim, at kailanman ay hindi naging masayang sumunod o nagpakababa ang sarili. Itinataas niya ang kanyang sarili sa harap ng iba at kailanman ay hindi sumailalim sa iba. Sa harap ng Diyos, itinuturing niya ang kanyang sarili na pinaka-marunong sa pangangaral ng “salita” at pinaka-bihasa sa paggawa sa iba. Kailanman ay hindi siya nagtapon ng kayamanan na nasa kaniyang pag-aari, ngunit itinuring ang mga ito bilang mga pamana ng pamilya na dapat sambahin, na ipangaral sa iba, at ginagamit upang turuan ang mga hangal na sumasamba sa kanya. Mayroon talagang iilang ganoong mga tao sa iglesia. Maaaring sabihin na sila ay “matigas na mga bayani,” sali’t salinlahing nakikipamayan sa bahay ng Diyos. Iniisip nila na ang pangangaral sa “salita” (doktrina) ang kanilang pinakamataas na tungkulin. Isang taon pagkatapos ng isa pa at isang henerasyon pagkatapos ng isa pa, isinasagawa nila ang kanilang mga banal at sagradong tungkulin. Walang naglalakas-loob na hawakan sila at walang naglalakas-loob na lantarang sisihin sila. Sila ay naging “hari” sa bahay ng Diyos, na kumikilos ng napakalupit sa mga kapanahunan. Ang pangkat na ito ng mga demonyo ay naglalayong magtulungan at winawasak ang Aking gawain; paano Ko mapahihintulutan ang mga buhay na demonyong ito na umiiral sa harap Ko?

mula sa “Yaong Mga Sumusunod sa Diyos na Mayroong Isang Tunay na Puso ay Tiyak na Makakamit ng Diyos” sa Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao

Silang mga hindi maingat kapag kanilang nakakatagpo ang bagong gawain ng Banal na Espiritu, mabibilis ang mga bibig na magsalita, ay mabibilis humusga, na malayang hinahayaan ang kanilang likas na pakiramdam na tanggihan ang pagkamatuwid ng gawain ng Banal na Espiritu, at iniinsulto rin at nilalapastangan ito—ang mga ganoong napakawalang-galang na tao ba ay hindi mangmang sa gawain ng Banal na Espiritu? Hindi ba sila, bukod dito, ang mga mayayabang, likas na mapagmataas at hindi nagpapasakop? …

…………

… Matapos masumpungan ang kanilang paniniwala sa Diyos, hindi man lamang masabi ng ibang tao nang may kasiguruhan kung saan nanggaling ang tao, bagkus malakas ang loob nilang gumawa ng mga pampublikong talumpati na sinusukat ang mga tama at mali sa gawain ng Banal na Espiritu. At pinagsasabihan pa nila ang mga apostol na may bagong gawain ng Banal na Espiritu, nagpapasa ng puna at nagsasalita nang wala sa lugar; ang kanilang pagkatao ay masyadong mababa, at walang kahit kaunting katinuan sa kanila. Hindi ba darating ang araw kung kailan ang mga taong ganoon ay itinakwil ng gawain ng Banal na Espiritu, at sinunog ng mga apoy ng impiyerno? Hindi nila alam ang gawain ng Diyos, nguni’t sa halip ay pinipintasan pa ang Kanyang gawain, at sinusubukan ding turuan ang Diyos kung paano gagawa. Paano ba makikilala ng ganoong di-makatwirang mga tao ang Diyos? … mas hindi nila Siya sinasalungat. Sa kaibahan, kapag mas kaunti ang pagkakilala ng tao sa Diyos, mas lalo nila Siyang sasalungatin. Ang iyong pagkaintindi, ang iyong lumang kalikasan, at ang iyong katauhan, asal at moral na pananaw ay ang “puhunan” na ipinanlalaban mo sa Diyos, at habang ikaw ay mas tiwali, hamak at mababa, mas kaaway ka ng Diyos. Silang mga nagtataglay ng nakahahapis na mga pagkaintindi at mayroong sariling-pagkamatuwid na disposisyon ay mas lalong kaaway ng Diyos na nagkatawang-tao, at ang mga taong ganoon ay ang mga anticristo.

mula sa “Ang Pag-alam sa Tatlong mga Yugto ng Gawain ng Diyos ay ang Daan Patungo sa Pagkilala sa Diyos” sa Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao

Yaong mga nagbabasa ng Biblia sa mga engrandeng iglesia, nagsasalaysay ng Biblia araw-araw, ngunit ni isa ay hindi nauunawaan ang mga layunin ng gawa ng Diyos. Wala ni isa ang kayang makilala ang Diyos; bukod dito, wala ni isa ang nakaayon sa puso ng Diyos. Lahat sila ay mga walang silbi, masasamang tao, bawat isang tumatayo nang mapagmataas para turuan ang Diyos. Kahit iwagayway nila ang ngalan ng Diyos, kusang-loob nila Siyang sinasalungat. Kahit tinatawag nila ang kanilang mga sarili na mananampalataya ng Diyos, sila yaong mga kumakain ng laman at umiinom ng dugo ng tao. Ang lahat ng mga taong iyon ay demonyong lumalamon sa kaluluwa ng tao, mga diyablong sinasadyang manggambala sa mga sumusubok lumakad sa tamang landas, at katitisuran sa landas ng mga naghahanap sa Diyos. Kahit sila ay may “matipunong laman”, paano malalaman ng kanilang mga tagasunod na sila ay anticristo na umaakay sa tao sa pagsalungat sa Diyos? Paano nila malalaman na sila ay demonyong nabubuhay na sadyang naghahanap ng kaluluwang lalamunin?

mula sa “Ang Lahat ng Hindi Kilala ang Diyos ay Yaong Sumasalungat sa Diyos” sa Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao

Ang Pagbabahagi ng Tao:

Ano ang pinakatumpak na pagkakaintindi sa mga anticristo? Ang mga anticristo ay hindi kinikilala ang nagkatawang-taong Diyos, hindi nila kinikilala na mayroong ganoong bagay tulad ng pagkakatawang-tao ng Diyos, kinikilala lang nila na minsan lang nagkatawang-tao si Jesus. Iyon ay isang bagay na wala silang magagawa kundi kilalanin, dahil kung hindi nila iyon kinilala, mas lalo silang iiwan ng mga mananampalataya. Kaya, iyong mga hindi kinikilala na naging tao ang Diyos para isagawa ang Kanyang gawain sa gitna ng tao ay mga anticristo lahat. Kung itong mga anticristo ay nabuhay noong panahon na nagsasagawa ang Panginoong Jesus ng Kanyang gawain sa lupa, sa tingin mo ba Siya’y matatanggap nila? Siyempre hindi! Kung iyong mga tao ngayon sa mga relihiyosong komunidad ay nabubuhay noong panahon na isinasagawa ng Panginoong Jesus ang Kanyang gawain, 90% sa kanila ay hindi maniniwala sa Kanya. Tandaan mo ito. Ito’y walang kaduda-duda. Kaya, anong uri ng mga tao ang maliligtas kinalaunan? Ito ay iyong mga naniniwala sa nagkatawang-taong Diyos, iyong mga tumatanggap ng gawain at mga salita ng nagkatawang-taong Anak ng tao. Ito ang mga tao na may pinakatotoong pananalig sa Diyos, at ang sinumang kasama nila na tunay na naghahanap ng katotohanan ay maliligtas at mapeperpekto. Hindi mahalaga kung gaano kababa ang kanilang katayuan. Itataas ng Diyos mula sa dumi ang mga nangangailangan, dahil matuwid ang Diyos! Ang mga anticristo sa relihiyosong komunidad ay hindi kinikilala ang Diyos na nagkatawang-tao. Ang tingin nila sa anumang bagay na pumapatotoo sa nagkatawang-taong Diyos ay isang masamang kulto o heresiya. Ang sinumang mag-isip sa ganitong paraan ay isang anticristo. Dahil hindi kinikilala ng mga anticristo ang Diyos na nagkatawang-tao, tulad sila ng mga Judiong punong saserdote at mga elder na hindi kinikilala si Jesus. Samakatuwid, itong mga relihiyosong lider ay mga anticristo lahat, mga hindi sila mananampalataya lahat. Sa mga mata ng Diyos, sila’y mga tao na hindi naniniwala sa Kanya. Tama bang gawin itong argumento? Ito’y 100% tama!

mula sa “Paano Tumayong Saksi at Magpatotoo sa Kabila ng mga Kalamidad at Pagsubok” sa Mga Sermon at Paliwanag tungkol sa Pagpasok sa Buhay (V)

Ang karamihan sa mga pastor at elder sa mga relihiyosong grupo ay mga tao na tinatanggihan si Cristo at kinapopootan ang katotohanan. Pinaglilingkuran nila ang Diyos subalit Siya’y sinusuway. Naniniwala lang sila sa Diyos sa langit, ngunit ikinakaila ang nagkatawang-taong Cristo. Ang katunayan na sila’y maaaring maging mga kaaway ni Cristo at kinapopootan, kinokondena, inaalimura, sinisira, inaalipusta, tinutugis, at pinapatay Siya ay pinapatunayan na sila’y nakagawa na ng karumal-dumal na kasalanan ng pagpapako muli sa Kanya sa krus. Hindi ito natitinag na katibayan ng pagtutol sa Diyos sa mga relihiyosong grupo. Walang sinuman ang maaaring makipagdebate dito. Sinabi sa maraming bahagi ng Biblia na sa mga huling araw maraming mga bulaang Cristo at mga anticristo ang tiyak na magpapakita. Sinabi ni apostol Pablo: “at gaya ng inyong narinig na darating ang anticristo, kahit ngayon ay lumitaw ang marami nang anticristo; kaya nga nalalaman natin na ito na ang huling oras.” (1 Juan 2:18). “Sapagka't maraming magdaraya na nangagsilitaw sa sanglibutan, sa makatuwid ay ang mga hindi nangagpapahayag na si Jesucristo ay napariritong nasa laman. Ito ang magdaraya at ang anticristo. (2 Juan 1:7). Para maging malinaw, ang lahat ng mga tumatanggi at kumokondena sa nagkatawang-taong Cristo ay mga anticristo. Iyong mga tumatanggap lang sa Diyos sa langit ngunit hindi sa nagkatawang-taong Cristo ay mga anticristo, mga taong sinusuway at sinasalungat ang Diyos. Noong Kapanahunan ng Biyaya, nang unang nagkatawang-tao ang Diyos, ang lahat ng mga kumondena sa Panginoong Jesus at itinanggi na Siya ang Diyos na nagkatawang-tao ay mga anticristo, kaya ang mga pangulong saserdote, eskriba, at mga Fariseo ng Judaismo ay nabibilang lahat dito sa pangkat ng mga anticristo. Sa mga huling araw, kapag ang pangalawang pagdating ng Panginoong Jesus—Makapangyarihang Diyos—ay naibunyag na, ang lahat ng mga pastor at lider sa mga relihiyosong grupo ay itinatanggi at kinokondena ang Makapangyarihang Diyos, na nagkatawang-tao, samakatuwid, sila lahat ay mga tunay na anticristo.

mula sa “Bakit Palaging Kinakalaban ng Iba’t Ibang Relihiyon ang Diyos Habang Pinaglilingkuran Siya” sa Koleksyon ng mga Sermon—Suplay para sa Buhay

Ang relihiyosong mundo ay binubuo ng mga taong naniniwala lahat sa Diyos, sino sa kanila ang maaaring pinakamadaling maging mga anticristo? Ang mga pinakaedukadong tao ang pinakamadaling maging mga anticristo. Kung gayon, paano magiging mga anticristo ang mga pinakaedukadong tao? Sa pamamagitan ng pag-aaral sa Biblia. Habang mas edukado ang isang tao, mas lalo niyang pinag-aaralan ang Biblia; habang mas nag-aaral siya ng Biblia, mas lalo niyang naiintindihan ang biblikal na kaalaman, at sa sandali na maintindihan niya ang biblikal na kaalaman, siya’y nagiging sobrang arogante. Siya ay para bang Diyos, para bang alam niya ang lahat ng bagay tungkol sa Diyos, naintindihan ang lahat ng bagay tungkol sa Diyos, naintindihan ang lahat ng mga salita ng Diyos at gawain ng Diyos, para bang kaya niyang kumatawan sa Diyos, kaya niyang gamitin ang kanyang posisyon, anuman ang kanyang sabihin ay dapat kumilos; hindi ba ito isang anticristo? Kaya sa relihiyosong mundo, habang mas kayang ipaliwanag ng mga tao ang Biblia, mas lalo silang mga anticristo; habang ipinapaliwanag nila ang Biblia, mas lalo silang manlilinlang; paano ba ang konklusyon na ito? Madali ba itong tanggapin? Bakit nangangahas ang mga tao na ipaliwanag ang Biblia? Ito’y dahil sa kanilang pagkaarogante. Siya na arogante at mayabang ay inaakala na naiintindihan niya ang lahat ng bagay, kaya nangangahas siya na magpaliwanag; nangangahas pa siyang ipaliwanag ang mga salita ng Diyos, at walang mga salita ng Diyos na hindi niya pinangangahasang ipaliwanag, kaya siya ay isang anticristo. Sino sa tingin mo ang anticristo? Kung sino man ang nangangahas na ipaliwanag ang Biblia ay isang anticristo. Habang mas ipinapaliwanag ng isang tao ang Biblia, mas lalong nagiging malaking anticristo siya; habang mas kaunti ang ipinapaliwanag niya sa Biblia, mas lalong lumiliit ang pagiging anticristo niya. Kung hindi niya ipinapaliwanag ang Biblia, hindi siya anticristo, siya ay isang masamang tao lang. Kung sino man ang nagsusulat ng mga libro sa pagpapaliwanag sa Biblia, habang mas nagpapatong-patong ang kanyang mga libro, mas lalong siyang nagiging anticristo; siya ang pinuno ng mga anticristo. Dahil sa pagkaarogante, nangangahas ang mga tao na gawin ang anumang bagay, at ni walang kaunting paggalang sa kanilang puso para sa Diyos. Kapag sila’y arogante, nangangahas pa silang ipaliwanag ang salita ng Diyos, para bang naintindihan nila ang lahat ng bagay; ang ganitong uri ba ng tao ay may kaunting paggalang para sa Diyos sa kanilang puso?

mula sa “Yaon Lamang mga May Takot sa Diyos at Nagwawaksi sa Kasamaan ang mga Taong Maliligtas (2)” sa Mga Sermon at Paliwanag tungkol sa Pagpasok sa Buhay (IX)

Bagama’t tila hayagang ipinababatid ng mga anticristo ang mga salita ng Diyos, ipinababatid ang kaalaman at karanasan sa katotohanan, hindi ito nangangahulugan na mayroon silang pagliliwanag at pagpapalinaw ng Banal na Espiritu, dahil ang Banal na Espiritu ay hindi gumagawa sa kanila. Ngunit kaya nilang magnakaw ng mga salita mula sa iba, mga salita na nagpapakita ng karanasan at pagkaunawa, at ginagamit ang mga salitang ito para mapalamutian ang kanilang mga sarili. Maaari silang gumamit ng mga salita na kahawig ng pagkaunawa sa katotohanan at inaagaw ang mga salitang ito bilang kanila para manlinlang ng mga tao. Kapag naririnig ng mga tao ang mga salitang ito, iniisip nila, “Kung gayon, ang sinasabi ng taong ito ay tama at maganda. Mayroon talaga siyang pagliliwanag at pagpapalinaw ng Banal na Espiritu.” Iibigin siya ng mga tao. Sa katunayan, ang mga ito ay ninakaw lahat sa iba. Sabihin mo sa akin, ang tiwaling sangkatauhan ba ay may mga ganitong pandaraya? Nalalaman ng tiwaling sangkatauhan kung paano magnakaw, kung paano magpanggap, kung paano magkunwari. Ang pagnanakaw ng mga salita ng iba ay napakadali lamang. Matapos makinig sa pagbabahagi ng ibang tao, lihim nilang isinusulat ang pinakamakapangyarihan at pinakamagandang mga salita, at binibigkas-bigkas nila nang paulit-ulit hanggang maisaulo ang mga ito, at pagkatapos ay nagpupunta sila sa iba para magbahagi. Minsan sila’y nakikinig sa isang dako at nagsasalita sa ibang dako. Napakabilis ng lahat, bigla na lang inaari nilang sa kanila ang mga ito. Nakakaya ng mga tao ang ganito. Nalalaman ng lahat ang gayon. Yamang ang mga anticristo ay nasa maling landas, hindi nila taglay ang gawain ng Banal na Espiritu. Napakaimposible para sa kanila na magkaroon ng tunay na pagkaunawa ukol sa katotohanan. Ngunit kapag ang nagpapabatid ang isang anticristo ng ilang mga salita na kahanga-hanga, iniisip ng bawat isa, “Wow, hindi ba ito ang gawain ng Banal na Espiritu? Kung hindi, paano siya nagkaroon ng gayong pagkaunawa sa mga salita ng Diyos at sa katotohanan?” Sa katunayan, ikaw ay mali dahil ang gayong mga salita ay maaaring manakaw. Kaya niyang gayahin ang mga salita ng iba. Sa panahong ito, maraming mga relihiyosong pastor ang kumukuha ng mga salita ng Diyos at ang pagbabahagi ng tahanan ng Diyos. Matapos basahin ang mga ito, ipinangangaral nila bilang kanilang sariling sermon sa mga mananampalataya kada Linggo. Kapag naririnig ng mga tao ang mga ito, iniisip nila, “O, napakaganda ng pagkakasabi ng sermong ito. Naririto talaga ang katotohanan.” Pagkatapos ay masaya silang lahat na nagbibigay. Nakikita mo, garantisado na ang kanilang ikinabubuhay. Marami bang mga ganoong mangangaral sa relihiyosong mundo? Kapag ipinakikita mo sa kanila ang tunay na daan, hindi nila ito tinatanggap. Ngunit palihim nilang sinasamantala ang mga espirituwal na librong kanilang kinuha mula sa tahanan ng Diyos at ginagamit ang mga ito sa pangangaral. Para sa anong layunin? Ginagamit nila ang mga ito para kumita ng salapi, linlangin ang mga tao at purihin ang kanilang mga sarili. Kinukuha nila kung ano ang sa umpisa pa lamang ay mga salita ng Diyos at inaari ang mga iyon na kanilang sariling karanasan at kaalaman. Ito ang buktot na paraan ng mga anticristo para linlangin ang iba.

mula sa “Paano Mahiwatigan ang Panlilinlang ng Isang Bulaang Cristo at Isang Anticristo” sa Mga Sermon at Paliwanag tungkol sa Pagpasok sa Buhay (II)

Makikita n’yo iyong mga tao na mula sa bawat sekta at denominasyon na walang kaalaman sa Diyos ngunit gusto nilang ituring sila ng iba na para bang sila’y Diyos, gusto nila na sundin sila ng bawat isa, para pakinggan sila, at sambahin sila. Doon lang sila magiging maligaya at masaya. Anong mayroon sa kanila? Pumapatotoo ba ang mga taong ito sa Diyos? Pumapatotoo at dinadakila nila ang kanilang mga sarili. Nagtataas sila ng bandera na nagsasabi na sila’y pumapatotoo sa Diyos, ngunit dinadakila nila ang kanilang mga sarili at ipinapasikat ang kanilang mga sarili. Ipinapasikat nila na naiintindihan nila ang Biblia at kilala nila ang Diyos, at pinupuri nila ang kanilang mga sarili bilang mga lingkod ng Diyos, habang ang mga tao ay naglalagay sa mga mahahalagang posisyon ng Diyos. Gusto nila na sundin sila ng bawat isa, hanggang sa kalaunan ang Diyos ay maging isang pigura na lamang, para ang bawat isa ay kailangang makinig sa kanila. Paano ito hindi pagiging isang anticristo? Kaya, ang bawat bagay na ginagawa ng mga lider sa relihiyosong komunidad ay parang kaduda-dudang negosyo na isinasagawa ng mga anticristo, at ang landas na kanilang nilalakaran ay kapareho rin ng landas ng mga anticristo….

mula sa “Ang Kaugnayan sa Pagitan ng Pagganap sa Tungkulin ng Isang Tao at ng Maligtas” sa Mga Sermon at Paliwanag tungkol sa Pagpasok sa Buhay (V)

Sinundan:Bakit nagiging relihiyon ang mga iglesia?

Sumunod:Ano ang isang bulaang Cristo?

Baka Gusto Mo Rin