"Nagsimula Na ang Paghatol ng Malaking Puting Trono" Tagalog Testimony Video

"Nagsimula Na ang Paghatol ng Malaking Puting Trono" Tagalog Testimony Video

0 |Pebrero 10, 2021

Ang pangunahing tauhan, si Jiang Mengxi, ay isang tapat na Kristiyano. Nanonood siya ng maraming video sa online tungkol sa paghatol sa mga huling araw at naniniwala na kapag nagbalik ang Panginoon, uupo Siya sa isang malaking puting trono para hatulan ang lahat ng bansa at mga tao, at para tiyakin ang katapusan ng mga tao. Isang araw, sinabi sa kanya ng kanyang asawa na nagbalik na ang Panginoon sa mundo sa katawang-tao para gawin ang gawain ng paghatol. Labis siyang nilito nito, ngunit sa pamamagitan ng pagbabasa ng mga salita ng Makapangyarihang Diyos, naunawaan niyang ginagawa ng Diyos ang gawain Niya ng paghatol sa mga huling araw sa pamamagitan ng pagpapahayag ng katotohanan para bunutin ang makasalanang kalikasan ng tao at para linisin at iligtas ang tao una at higit sa lahat. Natutunan niya na sa huli ay ihihiwalay ng Diyos ang bawat isa ayon sa kanyang uri, at ang paghatol ng malaking puting trono ay nagsimula na. Matapos niya pa itong siyasatin, tinanggap ni Mengxi ang gawain ng Diyos sa mga huling araw at sinalubong ang pagbabalik ng Panginoon.

Ipakita ang iba pa
Madalas nang mangyari ngayon ang mga sakuna. Paano natin masasalubong ang Panginoon at paano tayo maililigtas ng Diyos bago ang malalaking sakuna? Magkasama tayong magsiyasat upang mahanap ang landas.
Makipag-ugnayan sa Amin
Kontakin Kami Gamit ang Messenger

I-share

Kanselahin