Tagalog Christian Music Video | Protektado Ka Dahil Ikaw ay Nakastigo at Nahatulan

Hulyo 20, 2021

Kung mayroon kang anumang mga katanungan, mangyaring kontakin kami.

Kayo'y walang kamalayan ni Pablo,

kailangan laging makastigo;

mahatulan nang magising.

Pagkastigo'y pinakamainam sa buhay n'yo.

At 'pag kailangan ito,

kailangan ang pagkastigo

ng pagdating ng mga katotohanan,

at kayo'y lubos na papasakop.

'Pag 'di nasumpa't nakastigo,

tatanggihan n'yong yumuko,

kayo'y aayaw magpasakop.

Kung walang katotohanan, walang epekto.

Kayo'y iniingatan ngayon

dahil kayo'y nasumpa, nahatula't nakastigo.

Kayo'y iniingatan ngayon

dahil labis na ang hirap n'yo.

Kung 'di, kayo'y napasama na sana.

'Di sadya ng Diyos na pahirapan kayo,

kalikasan niyo'y nakaukit nang matatag.

Upang disposisyon ng tao ay magbago,

kailangang maging ganito.

Kayo'y walang halaga't mababa.

Kung pagkastigo't paghatol ay wala

mahirap kayong lupigin,

kasamaan n'yo'y 'di masugpo.

Dating pagkatao n'yo'y malalim.

Kung nailuklok kayo sa trono,

taas ng langit at lalim ng lupa'y 'di n'yo

malalaman, ni saan kayo pupunta.

Ni hindi n'yo alam kung saan kayo nagmula,

paanong kilala niyo ang Lumikha?

Kung wala ang paghatol ngayon,

mga huling araw n'yo'y

noon pa sana lumitaw, no'n pa sana.

Kayo'y iniingatan ngayon

dahil kayo'y nasumpa, nahatula't nakastigo.

Kayo'y iniingatan ngayon

dahil labis na ang hirap n'yo.

Kung 'di, kayo'y napasama na sana.

'Di sadya ng Diyos na pahirapan kayo,

kalikasan niyo'y nakaukit nang matatag.

Upang disposisyon ng tao ay magbago,

kailangang maging ganito.

Kung wala ang pagkastigo,

tiyak na nanganganib kapalaran n'yo,

sino'ng may alam kung ga'no kayo

magiging mayabang at masama.

'Di kayo makakapigil

at makapagnilay sa sarili n'yo.

Dinala na kayo ng paghatol ngayon,

at buhay n'yo'y napanatili na.

Dapat ay mas tanggapin n'yo

ang pagkastigo't paghatol ngayon.

Ano pa'ng mapipili n'yo

kaysa sumunod at maging ganito,

maging ganito?

Kayo'y iniingatan ngayon

dahil kayo'y nasumpa, nahatula't nakastigo.

Kayo'y iniingatan ngayon

dahil labis na ang hirap n'yo.

Kung 'di, kayo'y napasama na sana.

'Di sadya ng Diyos na pahirapan kayo,

kalikasan niyo'y nakaukit nang matatag.

Upang disposisyon ng tao ay magbago,

kailangang maging ganito,

kailangang maging ganito.

mula sa Sumunod sa Cordero at Kumanta ng mga Bagong Awitin

Paalala: Ang lahat ng video sa channel na ito ay mapapanood nang walang bayad. Partikular na ipinagbabawal sa sinumang indibiduwal o grupo ang pag-a-upload, pagbago, pagbaluktot, o paghalaw ng anumang video sa Youtube channel ng Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos nang walang pahintulot. Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos ay may karapatang gumawa ng kahit anong at lahat ng legal na kalutasan sa anumang paglabag sa mga kondisyong ito. Mangyaring kontakin kami nang maaga para sa mga kahilingang ipalaganap ang mga ito sa publiko.

Maaari ninyong i-download ang app ng Iglesia ng Makapangyarihang Diyos.

Mga Hotline ng Ebanghelyo: +63-910-703-2766 (Smart) +63-927-790-2177 (Globe)

#MakapangyarihangDiyos

Tingnan ang iba pa

Madalas nang mangyari ngayon ang mga sakuna. Paano natin masasalubong ang Panginoon at paano tayo maililigtas ng Diyos bago ang malalaking sakuna? Magkasama tayong magsiyasat upang mahanap ang landas.

I-share

Kanselahin

Kontakin Kami Gamit ang Messenger