Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos App

Pakinggan ang tinig ng Diyos at salubungin ang pagbabalik ng Panginoong Jesus!

Hinihikayat namin ang mga naghahanap ng katotohanan na kontakin kami.

Mga Saksi kay Cristo ng mga Huling Araw

Mga Solidong Kulay

Mga Tema

Font

Laki ng Font

Espasyo ng Linya

Lapad ng pahina

0 (Mga) Resulta ng Paghahanap

Walang nakitang mga resulta.

26. Paano matatamo ng isang tao ang gawain ng Banal na Espiritu?

Nauugnay na mga Salita ng Diyos:

Ang gawain ng Banal na Espiritu ay nagbabago sa araw-araw, pataas nang pataas sa bawat hakbang; ang pagbubunyag ng bukas ay nagiging mas mataas kaysa sa ngayon, bawat hakbang ay umaakyat nang mas mataas. Ganoon ang gawain kung saan ginagawang perpekto ng Diyos ang tao. Kung hindi kaya ng taong makipagsabayan, kung gayon ay maaari siyang pabayaan sa anumang oras. Kung ang tao ay walang masunuring puso, kung gayon ay hindi siya makasusunod hanggang sa katapusan. Ang lumang kapanahunan ay lumipas na; ngayon ay isang bagong kapanahunan. At sa isang bagong kapanahunan, ang bagong gawain ay dapat gawin. Lalo na sa huling kapanahunan kung saan ang tao ay gagawing perpekto, gagampanan ng Diyos ang bagong gawain nang mas mabilis. Samakatuwid, kung walang pagsunod sa kanyang puso, mahihirapan ang tao na sumunod sa mga yapak ng Diyos. Ang Diyos ay nananahan hindi sa pamamagitan ng mga tuntunin, ni hindi rin Niya itinuturing ang anumang yugto ng Kanyang gawain bilang hindi nagbabago. Sa halip, ang gawain na ginawa ng Diyos ay laging mas bago at laging mas mataas. Ang Kanyang gawain ay nagiging higit pang praktikal sa bawat hakbang, higit pang ayon sa aktuwal na mga pangangailangan ng tao. Pagkatapos lamang maranasan ng tao ang ganitong uri ng gawain na maaari niyang makamit ang pangwakas na pagbabagong-anyo ng kanyang disposisyon. … Ang lahat yaong may isang suwail na kalikasan at may isang pusong mapanlaban ay pababayaan ng mabilis at makapangyarihang gawaing ito; tanging ang mga may masunuring puso lamang at gustong magpakumbaba ang susulong sa dulo ng daan. Sa ganoong gawain, ang lahat sa inyo ay dapat matutong pasailalim at isantabi ang iyong mga paniwala. Ang bawat hakbang ay dapat isagawa nang may pag-iingat. Kung kayo ay hindi maingat, tiyak na ikaw ay magiging isang taong itatakwil ng Banal na Espiritu at isang sumisira sa gawain ng Diyos. … Ang gawain na ginawa ng Diyos ay naiiba sa lahat ng mga yugto ng panahon. Kung magpapakita ka ng mahusay na pagsunod sa isang bahagi, ngunit sa susunod na bahagi ay magpakita ng mas mababa o halos wala, kung gayon ay dapat kang talikdan ng Diyos. Kung patuloy kang sasabay sa Diyos habang Siya'y umaakyat sa hakbang na ito, kung gayon ay kailangan mong ipagpatuloy ang pagsabay kapag Siya ay aakyat sa susunod. Tanging gayong mga tao ang masunurin sa Banal na Espiritu. Dahil naniniwala ka sa Diyos, dapat kang manatiling tapat sa iyong pagsunod. Hindi maaaring basta ka lamang susunod kapag gusto mo at susuway kapag ayaw mo. Ang ganitong paraan ng pagsunod ay hindi inaayunan ng Diyos.

mula sa “Yaong Mga Sumusunod sa Diyos na Mayroong Isang Tunay na Puso ay Tiyak na Makakamit ng Diyos” sa Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao

Ang pagtahak sa tamang landas ng pagpeperpekto ng Diyos sa tao ay pagpasok sa tamang landas ng totoong gawain ng Banal na Espiritu; ito rin ang pagtahak sa landas na nilalakaran ng Banal na Espiritu. Sa ngayon, ang landas na nilalakaran ng Banal na Espiritu ay ang mismong mga salita ng Diyos. Kaya, para malakaran ito ng isang tao, kailangan niyang sumunod, at kumain at uminom ng mga salita mismo ng Diyos na nagkatawang-tao. Ginagawa Niya ang gawain ng mga salita, at ang lahat ay ipinapahayag mula sa Kanyang mga salita, at ang lahat ay itinatatag mula sa Kanyang mga salita, sa Kanyang mismong mga salita. Maging ito man ay ganap na walang mga pag-aalinlangan tungkol sa Diyos na nagkatawang-tao o ang pagkakilala sa Kanya, kailangang maglaan ang isang tao ng ibayong pagsisikap sa Kanyang mga salita. Kung hindi, hindi siya makagagawa ng kahit anuman, at walang matitira sa kanyang anuman. Tanging sa pamamagitan ng pagkilala sa Diyos at pagpalugod sa Kanya sa saligan ng pagkain at pag-inom ng Kanyang mga salita na unti-unting maitatatag ng isang tao ang isang maayos na ugnayan sa Kanya. Ang pagkain at pag-inom sa Kanyang mga salita at ang pagsasagawa sa mga ito ay ang pinakamahusay na pakikipagtulungan sa Diyos, at ito ang pagsasagawa ng pinakamahusay na pagsasaksi bilang isa sa mga tao Niya. Kapag nauunawaan ng isang tao at nagagawa niyang sundin ang diwa ng mga salita mismo ng Diyos, siya ay nabubuhay sa landas na pinangungunahan ng Banal na Espiritu at nakapasok siya sa tamang landas ng pagpeperpekto ng Diyos sa tao.

mula sa “Yaong Nagbago Ang Kanilang Disposisyon ay Yaong Mga Pumasok sa Realidad ng Katotohanan” sa Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao

Ang pinakamababang antas na kinakailangan ng Diyos sa mga tao ay ang magawa nilang buksan ang kanilang mga puso sa Kanya. Kung ibibigay ng tao ang kanyang tunay na puso sa Diyos at sasabihin kung ano talaga ang nasa loob ng kanyang puso sa Diyos, kung gayon ang Diyos ay nakahandang gumawa sa tao; hindi gusto ng Diyos ang pilipit na puso ng tao, kundi ang kanyang dalisay at tapat na puso. Kung hindi tunay na sasabihin ng tao ang kanyang puso sa Diyos, kung gayon hindi aantigin ng Diyos ang puso ng tao, o gagawa sa loob niya.

mula sa “Tungkol sa Pagsasagawa ng Panalangin” sa Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao

Ang mga tao ay naniniwala sa Diyos, iniibig ang Diyos, at napalulugod ang Diyos sa pamamagitan ng pag-antig sa Espiritu ng Diyos gamit ang kanilang mga puso, sa gayon ay nakakamtan ang Kanyang kaluguran; kapag nakikibahagi sa mga salita ng Diyos sa kanilang puso, sila sa gayon ay kinikilusan ng Espiritu ng Diyos. Kung nais mong matamo ang isang angkop na espirituwal na buhay at makapagtatag ng isang angkop na kaugnayan sa Diyos, dapat mo munang ibigay ang iyong puso sa Kanya, at ipanatag ang iyong puso sa harap Niya. Kapag naibuhos mo ang iyong puso sa Diyos saka mo lamang mapauunlad nang unti-unti ang isang espirituwal na buhay. … Kung ang iyong puso ay maibubuhos sa Diyos at mananatiling payapa sa harap ng Diyos, kung gayon magkakaroon ka ng pagkakataon at ng mga kwalipikasyon upang kasangkapanin ng Banal na Espiritu, upang tanggapin ang pagliliwanag at pagpapalinaw ng Banal na Espiritu, at lalo pang, makakamtam mo ang pagkakataon para sa Banal na Espiritu na makabawi para sa iyong mga pagkukulang. Kapag ibinigay mo ang iyong puso sa Diyos, mas lalo kang makapapasok nang maigi sa positibong aspeto at mapupunta sa pinakamataas na uri ng pananaw; sa negatibong aspeto, magkakaroon ka ng mas maraming pagkaunawa ukol sa iyong sariling mga pagkakamali at mga pagkukulang, magiging mas masigasig ka na hangaring mapalugod ang kalooban ng Diyos, at hindi ka magiging walang kibo, at aktibong makapapasok. Nangangahulugan ito na ikaw ay magiging isang tamang tao.

mula sa “Ang Pagtatatag ng Isang Wastong Kaugnayan sa Diyos ay Napakahalaga” sa Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao

Ang Banal na Espiritu ay gumagawa batay sa prinsipyong ito: Sa pamamagitan ng pakikipagtulungan ng mga tao, sa pamamagitan nila na aktibong nagdarasal, naghahanap at mas napapalapit sa Diyos, ang mga bunga ay maaaring makamtam, at sila'y maaaring mabigyang-liwanag at mailawan ng Banal na Espiritu. Hindi kumikilos nang isahan ang Banal na Espiritu, o ni ang tao ay kumikilos nang isahan. Kapwa nila lubhang kailangan ang isa't-isa, at mas nagtutulungan ang mga tao, mas matutunton nila ang pagkamit sa mga pamantayan ng mga hinihingi ng Diyos, mas malaki ang gawa ng Banal na Espiritu. Tanging ang totoong pakikipagtulungan ng mga tao, dagdag pa sa gawa ng Banal na Espiritu, ang maaaring magbigay-bunga nang tunay na mga karanasan at ng substantibong kaalaman sa mga salita ng Diyos. Unti-unti, sa pamamagitan nang pagdanas sa ganitong paraan, ang isang perpektong tao sa kahuli-hulihan ay naibubunga. Ang Diyos ay di-gumagawa ng mga higit sa karaniwang mga bagay; sa mga pag-iisip ng mga tao, ang Diyos ay ang Makapangyarihan sa lahat, at ang lahat ay ginagawa ng Diyos-na ang bunga ay walang-kibong paghihintay ng tao, hindi nagbabasa ng mga salita ng Diyos o nagdarasal, at naghihintay na lamang sa hipo ng Banal na Espiritu. Yaong may tamang pagkaunawa, gayunpaman, ay naniniwala dito: Ang mga kilos ng Diyos ay maaari lamang makasulong hanggang sa aking pakikipagtulungan, ang epekto ng gawa ng Diyos ay nakasalalay sa akin kung paano ako makikipagtulungan. Kapag nagsasalita ang Diyos, dapat gawin ko ang lahat ng aking maaaring gawin upang hanapin at magsumikap tungo sa mga salita ng Diyos; ito ang dapat kong makamit.

mula sa “Paano Malaman ang Realidad” sa Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao

Sapagkat lumalapit kang may pasanin sa harap ng Diyos at palagi mong nadadama na masyado kang maraming kakulangan, na maraming mga katotohanan ang kailangan mong malaman, maraming realidad ang kailangan mong maranasan, at na dapat mong ibigay ang bawat pagmamalasakit sa kalooban ng Diyos-ang mga bagay na ito ay palaging nasa iyong isip, at para bang dinadaganan ka ng mga ito nang husto na hindi ka makahinga, at kung kaya nakadadama ka ng sobrang kalungkutan (ngunit hindi sa isang negatibong kalagayan). Ang mga tao lamang kagaya nito ang karapat-dapat na tumanggap sa pagliliwanag ng mga salita ng Diyos at kikilusan ng Espiritu ng Diyos. Ito ay dahil sa kanilang pasanin, dahil sila ay napakalungkot, at, maaaring sabihin, dahil sa halaga na kanilang ibinayad at ang pagdurusa na kanilang tiniis sa harap ng Diyos kaya nila natatanggap ang pagpapaliwanag at pagpapalinaw, sapagkat hindi binibigyan ng Diyos ang sinuman ng natatanging pagtrato. Palagi Siyang patas sa Kanyang pagtrato sa mga tao, ngunit hindi rin siya kapritsoso sa Kanyang paglalaan sa mga tao, at hindi nagbibigay sa kanila nang lubusan. Ito ay isang aspeto ng Kanyang matuwid na disposisyon. … Ang mga saligan para sa pagkasangkapan ng Diyos sa mga tao ay ang mga sumusunod: Ang kanilang mga puso ay ibinabaling sa Diyos, sila ay nabibigatan sa pamamagitan ng mga salita ng Diyos, taglay nila ang isang puso na nasasabik, at taglay nila ang paninindigan upang hangarin ang katotohanan. Ang ganitong uri ng mga tao lamang ang makapagkakamit sa gawain ng Banal na Espiritu at madalas na nakakamit ang pagliliwanag at pagpapalinaw.

mula sa “Ang Pagtatatag ng Isang Wastong Kaugnayan sa Diyos ay Napakahalaga” sa Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao

Ikaw ay walang kasanayan at bukas, nakahandang makilala ang sarili mo, at nakahandang isagawa ang katotohanan. Nakikita ng Diyos na ikaw ay nakahandang makilala ang sarili mo at nakahandang isagawa ang katotohanan, kaya kapag ikaw ay mahina at negatibo, liliwanagan ka Niya ng doble, tutulungan kang makilala ang sarili mo nang higit pa, magiging mas handang magsisi para sa sarili mo, at lalong maisasagawa ang mga bagay na dapat mong isagawa. Tanging sa ganitong paraan magiging payapa ay maginhawa ang iyong puso. Ang isang tao na karaniwan nang nagtutuon ng pansin sa pagkilala sa Diyos, na nagtutuon ng pansin sa pagkilala sa sarili niya, na nagtutuon ng pansin sa kanyang sariling pagsasagawa ay madalas na makakatanggap ng gawain ng Diyos, upang madalas na tanggapin ang paggabay at pagliliwanag mula sa Diyos.

mula sa “Tanging Yaong Mga Nagtutuon ng Pansin sa Pagsasagawa Ang Maaaring Gawing Perpekto” sa Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao

Sa iyong araw-araw na pamumuhay, dapat mong maunawaan yaong mga salitang sinasabi mo at yaong mga bagay na iyong ginagawa na nagiging dahilan upang maging abnormal ang iyong kaugnayan sa Diyos, kung gayon ituwid ang iyong sarili at pumasok sa wastong paraan. Siyasatin ang iyong mga salita, ang iyong mga pagkilos, ang bawat hakbang mo, at ang iyong mga saloobin at mga ideya sa lahat ng mga pagkakataon. Unawain ang iyong tunay na kalagayan at pumasok sa landas ng gawain ng Banal na Espiritu. Sa ganitong paraan ka lamang magkakaroon ng isang normal na kaugnayan sa Diyos. Sa pamamagitan ng pagtimbang kung ang iyong kaugnayan sa Diyos ay normal, magagawa mong maituwid ang iyong mga layunin, mauunawaan ang katuturan ng tao, at mauunawaan ang sarili mo; sa pamamagitan nito, magagawa mong makapasok sa totoong mga karanasan, tunay na itanggi ang sarili mo, at matamo ang kusang pagpapasakop. Sa gayong mga pamamaraan kagaya kapag nararanasan mo kung ang iyong kaugnayan sa Diyos ay normal, magagawa mong makahanap ng mga pagkakataon na gawing perpekto ng Diyos, magagawa mong maunawaan ang maraming mga sitwasyon kung saan sa ilalim nito ay gumagawa ang Banal na Espiritu, at magagawa mong malinaw na makita ang maraming mga panlilinlang at mga pakikipagsabwatan ni Satanas. Sa pamamagitan lamang ng ganitong paraan ka maaaring gawing perpekto ng Diyos. Ilagay mo sa tama ang iyong kaugnayan sa Diyos upang isailalim ang sarili mo sa lahat ng mga kinakailangan ng Diyos. Ito ay upang lalo kang makapasok nang mas malalim sa totoong mga karanasan, at makamit ang mas marami pang gawain ng Banal na Espiritu. …

… Sa bawat pagbigkas ng Diyos, pagkatapos mo itong mabasa at nagtamo ka ng pagkaunawa, dapat mo itong isagawa. Hindi alintana kung paano ka man dating nagsasagawa-marahil noong nakaraan ang iyong laman ay mahina, ikaw ay mapaghimagsik, at ikaw ay lumaban-ito ay hindi isang malaking bagay, at hindi nito mahahadlangan ang iyong buhay mula sa paglago sa kasalukuyan. Hangga't nagagawa mong magkaroon ng isang normal na kaugnayan sa Diyos sa kasalukuyan, kung gayon mayroong pag-asa. Kung sa bawat pagkakataon na binabasa mo ang mga salita ng Diyos, nagkakaroon ka ng mga pagbabago at hinahayaan ang mga taong makita na ang iyong buhay ay nagbago para sa ikabubuti, ipinakikita nito na mayroon kang isang normal na kaugnayan sa Diyos at na ito ay inilagay sa tama. Hindi tinatrato ng Diyos ang mga tao batay sa kanilang mga pagsalangsang. Hangga't nagagawa mong huwag muling maghimagsik at huwag muling lumaban pagkatapos mong makaunawa at naunawaan, kung gayon ang Diyos ay magkakaroon pa rin ng habag sa iyo. Kung taglay mo ang pagkaunawang ito at ang kahandaan na hangarin ang maging perpekto ng Diyos, kug gayon ang iyong kalagayan sa presensiya ng Diyos ay magiging normal. Maging anuman ang iyong gagawin, isaalang-alang ang: Ano ang iisipin ng Diyos kapag ginawa ko ito? Paano ito makaaapekto sa mga kapatid? Siyasatin ang iyong mga layunin sa panalangin, pagsasamahan, pananalita, gawain, at pakikisalamuha sa mga tao, at siyasatin kung ang iyong kaugnayan sa Diyos ay normal o hindi. Kung hindi mo nagagawang makilala ang iyong mga layunin at mga saloobin, kung gayon ay wala kang pagtatangi, na nagpapatunay na kakaunti lamang ang iyong nalalaman sa katotohanan. Magkaroon ng isang malinaw na pagkaunawa sa lahat ng ginagawa ng Diyos, tingnan ang mga bagay alinsunod sa salita ng Diyos at tingnan ang mga bagay sa pamamagitan ng pagtayo sa panig ng Diyos. Sa ganitong paraan ang iyong mga pananaw ay magiging tama. Kung gayon, ang magtatag ng isang normal na kaugnayan sa Diyos ay isang pinakapangunahin para sa bawat isang naniniwala sa Diyos; dapat itong tratuhin ng bawat isa bilang siyang pinakamahalagang gampanin at bilang kanilang pinakamalaking pangyayari sa buhay. Ang lahat ng iyong ginagawa ay dapat timbangin laban sa kung ikaw ay mayroong normal na kaugnayan sa Diyos o wala. Kung ang iyong kaugnayan sa Diyos ay normal at ang iyong mga layunin ay tama, gawin ito kung gayon. Upang mapanatili ang isang normal na kaugnayan sa Diyos, hindi ka maaaring matakot na maiwawala ang personal na mga pakinabang, hindi mo maaaring tulutan si Satanas na manaig, hindi mo maaaring tulutan si Satanas na mahawakan ka, at hindi mo maaaring tulutan si Satanas na gawin kang katatawanan. Ang gayong layunin ay isang pagpapakita na ang iyong kaugnayan sa Diyos ay normal. Hindi ito para sa laman, kundi bagkus para sa kapayapaan ng espiritu, ito ay para sa pagkakamit sa gawain ng Banal na Espiritu at para sa pagpapalugod sa kalooban ng Diyos. Kung ikaw ay papasok sa isang tamang kalagayan, dapat mong maitatag ang isang normal na kaugnayan sa Diyos, dapat mong ilagay sa tama ang iyong pananaw ukol sa paniniwala sa Diyos. Ito ay upang tulutan ang Diyos na ikaw ay makamit, upang tulutan ang Diyos na ibunyag ang mga bunga ng Kanyang mga salita sa iyo, at upang lalo ka pang liwanagan at paliwanagin. Sa ganitong paraan ikaw ay makapapasok sa tamang paraan.

mula sa “Kumusta Ang Iyong Kaugnayan sa Diyos” sa Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao

Ang Pagbabahagi ng Tao:

Gumagawa ang Banal na Espiritu ayon sa mga salita ni Cristo, at gumagawa din ayon sa pagtanggap at pagpapasakop ng mga tao kay Cristo. Kapag tinanggap lang ng mga tao si Cristo at magpasakop kay Cristo ay maaari nilang matanggap ang paggawa ng Banal na Espiritu. Kung tututol ang mga tao kay Cristo o magrebelde laban kay Cristo, hindi nila makukuha ang paggawa ng Banal na Espiritu. Kung ang paniniwala ng isang tao sa Diyos ay maaaring makapagdala sa kanila ng kaligtasan o hindi ay pinagpapasyahan kung kaya nila talagang matanggap at magpasakop kay Cristo. Ang gawain ng Banal na Espiritu ay lubos na nakabatay sa pagtanggap ng isang tao ng at pagpapasakop kay Cristo. Sa Kapanahunan ng Biyaya, ang gawain ng Banal na Espiritu ay isinagawa ayon sa pagtanggap ng mga tao kay Jesus, pagpapasakop kay Jesus, at pagsamba kay Jesus. Sa Kapanahunan ng Kaharian, ang gawain ng Banal na Espiritu ay isinagawa ayon sa pagtanggap ng mga tao sa Makapangyarihang Diyos, pagpapasakop sa Makapangyarihang Diyos, at pagsamba sa Makapangyarihang Diyos. Gumagawa rin ang Banal na Espiritu ayon sa mga salita ng Makapangyarihang Diyos, para madala ang mga mananampalataya sa mga salita ng Diyos at maabot nila ang kaligtasan at pagkaperpekto. Ito ang batayan at prinsipyo ng gawain ng Banal na Espiritu. Maraming mga relihiyosong lider ang namatay bilang kaparusahan sa pagtutol o pagkondena kay Cristo. Maraming relihiyosong tao ang nawalan ng gawain ng Banal na Espiritu, nahuhulog sa kadiliman sa pamamagitan ng kanilang pagtanggi na tanggapin ang huling Cristo. Sa tahanan ng Diyos, maraming tao ang nalanta sa buhay at sumuko dahil sa kanilang umiiral na mga paniwala kay Cristo, at gayun pa man marami pang iba ang inalis mula sa gawain ng Banal na Espiritu sa pamamagitan ng paniniwala lamang sa Espiritu ng Diyos at hindi kay Cristo. Ang mga bagay na ito ay dulot ng mga tao na hindi tumatanggap o nagpapasakop kay Cristo. Kung ang mananampalataya ba ay may gawain o wala ng Banal na Espiritu ay lubos na pinagpapasyahan sa kanilang mga pag-uugali tungo kay Cristo. Kung naniniwala lang ang isang tao sa Diyos na nasa langit, at hindi nagpapasakop kay Cristo, hindi nila kailanman matatanggap ang gawain ng Banal na Espiritu. Marami pa ring tao ngayon sa iba’t-ibang iglesia na naniniwala lang sa Espiritu ng Diyos, ngunit hindi naniniwala kay Cristo, at sa ganoong paraan nawala ang gawain ng Banal na Espiritu. Marami ang naniniwala lang sa mga salita ni Cristo, ngunit hindi nagpapasakop kay Cristo, at samakatuwid ay kinamuhian ng Diyos. Samakatuwid, ang pagtanggap kay Cristo at pagpapasakop kay Cristo ay ang susi sa pagtanggap ng gawin ng Diyos. Kapag tinanggap lang ng isang tao si Cristo at nagpasakop kay Cristo ay maaabot nila ang kaligtasan at mapeperpekto. Malinaw na ang mga gawain ng Banal na Espiritu sa bawat kapanahunan ay mayroong mga kanya-kanyang batayan at prinsipyo. Sino ang nakakaalam kung gaano pa karaming tao ang hindi pa rin nakikita ang kahalagahan ng pagpapasakop kay Cristo. Ang Banal na Espiritu ay lubusang gumagawa ayon sa mga salita ni Cristo. Kung hindi matatanggap ng mga tao ang mga salita ni Cristo, at patuloy na hahawakan ang mga paniwala tungkol sa kanila at tutulan sila, talagang hindi nila matatanggap ang gawain ng Banal na Espiritu. Maraming tao ang nagdadasal lang sa ngalan ng Makapangyarihang Diyos, ngunit hindi nagpapasakop sa gawain ni Cristo, at hindi lubusang tinatanggap ang mga salita ni Cristo. Mga anticristo ang mga taong tulad nito, at talagang hindi maaaring matanggap ang gawain ng Banal na Espiritu.

mula sa “Mga Resultang Makakamtan sa Pamamagitan ng Pagkakaroon ng Tunay na Pag-unawa sa Katotohanan” sa Koleksyon ng mga Sermon—Suplay para sa Buhay

Paano matatamo ng mga tao ang gawain ng Banal na Espiritu ay isa ring mahalagang bagay. Hindi mo dapat ipalagay na maaari mong matamo ang gawain ng Banal na Espiritu sa pagbabasa sa mga salita ng Diyos nang walang-ingat. Kinakailangang taglay ng tao ang puso na naghahanap sa katotohanan. Kinakailangang tama ang puso ng tao, dapat taimtim at gutom nilang hinahanap ang katotohanan, binabasa ang mga salita ng Diyos, nagdarasal sa Diyos. Saka lamang nila maaaring matamo ang gawain ng Banal na Espiritu. Ang tao ay hindi maaaring saglit na masigla o nasasabik, o pansamantalang masigasig para basahin ang mga salita ng Diyos at matatamo ang gawain ng Banal na Espiritu. Sila dapat ang tamang tao, tao na naghahanap sa katotohanan, at ang kanilang mga layunin ay kinakailangang tama. Ayon sa mga salita ng Diyos, ang ganitong uri ng tao ay gutom at uhaw para sa pagkamatuwid, at tanging ang ganitong uri ng tao ang makakatanggap ng pagliliwanag at paglilinaw ng Banal na Espiritu. Ang mga tao na gumagawa ng masama ay hindi matatanggap ang gawain ng Banal na Espiritu. Ang mga tao na namumuhay na may mga ideya tungkol sa Diyos, na namumuhay na may rebeldeng disposisyon, na namumuhay sa negatibong paraan, ay hindi madaling makakatanggap ng gawain ng Banal na Espiritu kung hindi nila hahanapin ang katotohanan. Ano ang ibig sabihin na namumuhay na may rebeldeng disposisyon sa Diyos? Ibig sabihin nito ay sa kaibuturan ng kanilang puso, sila ay nasa estado ng pakikipaglaban sa Diyos. Hindi tama ang kanilang puso, ito ay lumalaban sa Diyos, hindi ito sang-ayon sa Diyos, ito ay nagrereklamo tungkol sa Diyos, o hindi nagmamahal sa katotohanan. Sa ilang mga abnornal na katayuang ito, hindi madali para sa isang tao na matanggap ang gawain ng Banal na Espiritu, at ito ay medyo mahalagang punto. Ibig sabihin, kung palagi kang namumuhay sa rebeldeng estado laban sa Diyos o namumuhay na tumututol sa Diyos, hindi mo madaling matatanggap ang gawain ng Banal na Espiritu. Sinasaliksik ng Banal na Espiritu ang kaibuturan ng puso ng tao. Sinasabi natin dati, “Sinasaliksik ng Diyos ang kaibuturan ng puso ng tao,” ano ang ibig sabihin nito? Ibig sabihin na sinasaliksik ng Espiritu ang kaibuturan ng puso ng tao, tama ba ito? Kaya sinasaliksik ng Banal na Espiritu ang kailaliman ng puso ng sinumang tao sa lahat ng mga sitwasyon, tinitingnan kung ano ang kanilang saloobin at tinitingnan kung sila ay naghahanap sa katotohanan. Nakikita ito ng Diyos na napakalinaw. Kaya, ang iyong saloobin ay kinakailangang tama para hanapin ang katotohanan. Sinasaliksik ng iyong isipan ang katotohanan, nananabik nito sa katotohanan at nananabik ito sa pagliliwanag at paglilinaw ng Banal na Espiritu. Nakahanda ito na isagawa ang katotohanan at nananabik ito na lutasin ng katotohanan ang mga problema. Sa ngayon, liliwanagan ka ng Banal na Espiritu.

mula sa “Paano Dapat Hanapin ng Isang Tao ang Katotohanan” sa Mga Sermon at Paliwanag tungkol sa Pagpasok sa Buhay (I)

Ngayon, nakikita natin na ginagawa ng Banal na Espiritu ang Kanyang gawain pangunahin para gabayan ang mga tao na pumasok sa salita ng Diyos at maunawaan ang katotohanan. Anong mga aspeto ang kasama sa pagpasok sa salita ng Diyos? Ang pagpasok sa salita ng Diyos ay hindi nangangahulugan na binabasa ng isang tao ang isang partikular na pangungusap, pinagbubulay-bulay ito nang kaunti at pagkatapos ay may kaunti nang pagkaunawa. Hindi ito katumbas ng pagpasok sa salita ng Diyos. Ibang-iba ito. Ang pinakamahalaga ay ang pumasok sa salita ng Diyos sa pamamagitan ng karanasan. Sakop ng ‘karanasan’ na ito ang malawak na saklaw ng mga karanasan. Hindi lamang ito isang aspeto ng karanasan. Maraming aspeto sa karanasang ito. Ang pagganap sa tungkulin ng isang tao ay pagdanas din ng salita ng Diyos. Ang pagsasabuhay ng katotohanan ay pagdanas ng salita ng Diyos. Partikular na ang pagdanas ng iba’t ibang klase ng pagsubok at pagpipino ay lalo nang isang pagdanas ng salita ng Diyos. Anuman ang konteksto o sitwasyon, basta’t nararanasan mo ang salita ng Diyos, matatamo mo ang gawain ng Banal na Espiritu. Halimbawa, kapag naharap tayo sa mga pagsubok, nagdarasal tayo sa Diyos para alamin ang mga layunin ng Diyos. Dahil dito, nililiwanagan tayo ng Banal na Espiritu upang maunawaan natin ang mga layunin ng Diyos. Ito ay dahil may kaugnayan ito sa pagtanggap sa salita ng Diyos. … Bukod pa rito, sa proseso ng pagganap sa ating mga tungkulin, at sa nararanasan natin sa buhay araw-araw, anuman ang sitwasyon, basta’t hinahangad natin ang katotohanan, hinahangad natin ang mga layunin ng Diyos at nagdarasal tayo sa Diyos, matatamo natin ang gawain ng Banal na Espiritu. Ito ay dahil nariyan ang Banal na Espiritu upang gabayan tayo sa pagpasok sa salita ng Diyos at sa katotohanan. May ilang tao na marami ang karanasan pagdating sa aspetong ito. Anuman ang kanilang sitwasyon, nagdarasal sila sa Diyos. Anumang klaseng mga tao ang makilala nila, nagdarasal sila sa Diyos at hinihiling nila sa Diyos na liwanagan at bigyan sila ng karunungan at talino. Hinihiling nila sa Diyos na gabayan sila. Basta’t nararanasan ng mga tao ang gawain ng Diyos sa ganitong paraan, marami silang mauunawaan tungkol sa salita ng Diyos. Malalaman nila kung paano sila kikilos sa tiyak at natatanging sitwasyon. Malalaman nila kung paano ito gagamitin sa kabutihan. Ito ang paraan para makapasok sa salita ng Diyos.

mula sa “Ang Malaman ang Gawain ng Banal na Espiritu ay Napakahalaga” sa Mga Sermon at Paliwanag tungkol sa Pagpasok sa Buhay (II)

Sinundan:Ano ang gawain ng buhay na walang hanggan? Paano nakikilala ang gawain ng Banal na Espiritu?

Sumunod:Ano ang gawain ng masasamang espiritu? Paano nakikita ang gawain ng masasamang espiritu?