Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos App

Pakinggan ang tinig ng Diyos at salubungin ang pagbabalik ng Panginoong Jesus!

Hinihikayat namin ang mga naghahanap ng katotohanan na kontakin kami.

Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao

Ikatlong Bahagi

Ang Mga Salita ni Cristo nang Siya’y Naglakad sa mga Iglesia

(Hunyo 1992 hanggang Agosto 2014)

Panimula

Ang Mga Salita ni Cristo nang Siya’y Naglakad sa mga Iglesia I

(Hunyo 1992 hanggang Oktubre 1992)

1Ang Landas ... (1)
2Ang Landas … (2)
3Ang Landas ... (3)
4Ang Landas ... (4)
5Ang Landas ... (5)
6Ang Landas ... (6)
7Ang Landas … (7)
8Ang Landas ... (8)
9Anong Pananaw ang Dapat Panghawakan ng mga Mananampalataya
10Tungkol sa mga Hakbang ng Gawain ng Diyos
11Ang Tiwaling Tao ay Walang Kakayahang Kumatawan sa Diyos
12Dapat Ipagbawal ang Relihiyosong Paraan ng Paglilingkod
13Sa Inyong Pananampalataya sa Diyos Dapat Kayong Sumunod sa Diyos
14Ang Pagtatatag ng Isang Wastong Kaugnayan sa Diyos ay Napakahalaga
15Inaakay ng Isang Normal na Espirituwal na Buhay ang mga Tao sa Tamang Landas
16Ang mga Pangako sa mga Nagawang Perpekto
17Ang Masama ay Tiyak na Parurusahan
18Paano Makapapasok sa Isang Normal na Kalagayan
19Paano Maglingkod Nang Kaayon sa Kalooban ng Diyos
20Paano Malalaman ang Realidad
21May Kinalaman sa Isang Normal na Buhay Espirituwal
22Pagtalakay sa Buhay Iglesia at sa Totoong Buhay
23Tungkol Sa Pagtupad Ng Lahat Ng Kanilang Tungkulin
24Tungkol sa Pagkasangkapan ng Diyos sa Tao
25Isagawa ang Katotohanan Sa Sandaling Inyong Maunawaan Ito
26Ang Isang Taong Nagkakamit ng Kaligtasan ay Yaong Nakahandang Isagawa ang Katotohanan
27Ano ang Nararapat na Isangkap sa Isang Katanggap-tanggap na Pastol
28Tungkol sa Karanasan
29Ang Mga Utos ng Bagong Kapanahunan
30Nakarating na ang Milenyong Kaharian
31Kumusta ang Kaugnayan Mo sa Diyos?
32Magtuon nang Higit na Pansin sa Realidad
33Pagpapanatili sa mga Utos at Pagsasagawa sa Katotohanan
34Dapat Mong Malaman na ang Praktikal na Diyos ang Diyos Mismo
35Tanging ang Pagsasagawa ng Katotohanan ang Pagkakaroon ng Realidad
36Pagkilala sa Gawain ng Diyos Ngayon
37Napakapayak ba ng Gawain ng Diyos na Tulad ng Inaakala ng Tao?
38Dapat Kang Mamuhay Para sa Katotohanan Yamang Naniniwala Ka sa Diyos
39Dumadagundong ang Pitong Kulog—Nagpopropesiya na ang Ebanghelyo ng Kaharian ay Lalaganap sa Buong Sansinukob
40Ang Mahalagang Kaibahan sa Pagitan ng Nagkatawang-taong Diyos at ng mga Taong Ginamit ng Diyos
41Tumakas Mula sa Impluwensiya ng Kadiliman at Makakamit Ka ng Diyos
42Sa Pananampalataya, Kailangang Magtuon ang Isang Tao sa Realidad—Ang Pagsali sa mga Relihiyosong Ritwal ay Hindi Pananampalataya
43Tanging ang mga Nakaaalam ng Gawain ng Diyos Ngayon ang Makapaglilingkod sa Diyos
44Ang Tunay na Pag-ibig sa Diyos ay Kusa
45Tungkol sa Pagsasagawa ng Panalangin
46Alamin ang Pinakabagong Gawain ng Diyos at Sumunod sa mga Yapak ng Diyos
47Yaong mga Nabago Na ang Disposisyon ay Yaong mga Nakapasok Na sa Realidad ng mga Salita ng Diyos
48Tungkol sa Pagpapatahimik sa Iyong Puso sa Harap ng Diyos
49Isaisip ang Kalooban ng Diyos Upang Makamit ang Pagkaperpekto
50Ginagawang Perpekto ng Diyos Yaong Mga Naghahangad sa Kanyang Puso
51Yaong mga Sumusunod sa Diyos Nang may Tapat na Puso ay Tiyak na Makakamit ng Diyos
52Ang Kapanahunan ng Kaharian ay ang Kapanahunan ng Salita
53Ang Lahat ay Nakakamit sa Pamamagitan ng Salita ng Diyos
54Ang mga Tao na Maaaring Walang Pasubali na Masunurin Tungo sa Praktikalidad ng Diyos ay Yaong mga Tunay na Umiibig sa Diyos
55Yaong mga Gagawing Perpekto ay Kailangang Sumailalim sa Pagpipino
56Sa Pamamagitan Lamang ng Pagdanas ng Pagpipino Maaaring Magtaglay ang Tao ng Tunay na Pagmamahal
57Ang Pagmamahal Lamang sa Diyos ang Tunay na Pananampalataya sa Diyos
58Isang Maikling Pagtalakay Tungkol sa “Nakarating na ang Milenyong Kaharian”
59Ang mga Nakakakilala Lamang sa Diyos ang Maaaring Magpatotoo sa Diyos
60Paano Nakilala ni Pedro si Jesus
61Sa Pamamagitan Lamang ng Pagdanas ng Pagpipino Maaaring Ibigin Nang Tunay ng Tao ang Diyos
62Ang mga Nagmamahal sa Diyos ay Mamumuhay sa Kanyang Liwanag Magpakailanman
63Tanging Yaong mga Nagtutuon ng Pansin sa Pagsasagawa Ang Maaaring Gawing Perpekto
64Ang Gawain ng Banal na Espiritu at ang Gawain ni Satanas
65Isang Babala sa Mga Hindi Nagsasagawa ng Katotohanan
66Kailangan Mong Mapanatili ang Iyong Katapatan sa Diyos
67Ikaw Ba’y Nabuhay na?
68Ang Hindi Pagbabago ng Disposisyon ay Pakikipag-alitan sa Diyos
69Ang Lahat ng Hindi Kilala ang Diyos ay Yaong Sumasalungat sa Diyos
Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao