Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos App

Pakinggan ang tinig ng Diyos at salubungin ang pagbabalik ng Panginoong Jesus!

Hinihikayat namin ang mga naghahanap ng katotohanan na kontakin kami.

Mga Patotoo ng Karanasan sa Paghatol ni Cristo

Mga Solidong Kulay

Mga Tema

Font

Laki ng Font

Espasyo ng Linya

Lapad ng pahina

0 (Mga) Resulta ng Paghahanap

Walang nakitang mga resulta.

Ang Karanasan sa Pagsasagawa ng Katotohanan

Hengxin Lungsod ng Zhuzhou, Lalawigan ng Hunan

Di pa nagtatagal ang nakalipas, narinig ko ang “Pagsasamahan at Pangangaral Tungkol sa Pagpasok sa Buhay”, na umakay sa aking maunawaan na yaon lamang mga nagsasagawa ng katotohanan ang maaaring magkamit ng katotohanan at sa dulo ay siyang magmay-ari ng katotohanan at pagkatao kaya nagtatamo ng pag-ayon ng Diyos. Mula noon, sinadya ko nang pagsikapang talikdan ang aking laman at isagawa ang katotohanan sa araw-araw kong buhay. Ilang panahon pagkatapos noon, masaya kong natuklasan na maaari kong isagawa ang ilang katotohanan. Halimbawa, sa nakaraan natatakot akong ipakita sa iba ang madilim na bahagi ng sarili ko. Ngayon, sinasadya kong maging bukas sa aking mga kapatid, hinihimay ang aking bulok na disposisyon. Noon, nang ako ay pinungos at pinakitunguhan, gagawa ako ng mga dahilan at iiwas sa pananagutan. Ngayon, gumawa ako ng kusang pagsisikap upang itatwa ang sarili ko sa halip na subuking bigyang-katwiran ang aking masamang asal. Sa nakaraan, kapag ako’y nakararanas ng pakikipag-alitan sa aking mga kapwa manggagawa, ako’y nagiging makitid ang isip, maliitin, at matampuhin. Ngayon, kapag nakatagpo ako ng ganitong mga kalagayan, tatalikdan ko ang aking laman at gagamit ng pagpaparaya at pagpapaumanhin sa iba… Sa tuwing naiisip ko ang aking pag-usad sa pagsasagawa ng katotohanan, nararamdaman ko ang matinding saya. Naisip ko na ang kakayahan kong magsagawa ng ilang katotohanan ay nangangahulugang ako ay isang tunay na tagapagsagawa ng katotohanan. Sa ganitong paraan, di ko nalalamang ako ay naging mapagmataas at mapagmapuri sa sarili.

Ang Karanasan sa Pagsasagawa ng Katotohanan

Isang araw, nagbubuklat “Mga Talaan ng mga Pananalita ni Cristo” ako ng at nasumpungan ko ang mga sumusunod na salita ng Diyos: “May ilang mga tao ang nagsasabi: Nararamdaman ko na nakakayanan kong isagawa ang ilang katotohanan ngayon, hindi sa hindi ko kayang isagawa ang anumang katotohanan. Sa ilang mga kapalirigan, maaari akong makagawa ng mga bagay alinsunod sa katotohanan, na nangangahulugang ako ay nabibilang bilang isang tao na nagsasagawa ng katotohanan, at ako ay nabibilang bilang isang tao na nagtataglay ng katotohanan. Sa totoo lang, kasalungat ng mga estado sa nakaraan, o kasalungat ng nang ikaw ay unang naniwala sa Diyos, mayroong kaunting pagbabago. Sa nakaraan, wala kang naunawaang anuman, at hindi mo alam kung ano ang katotohanan o kung ano ang tiwaling disposisyon. Ngayon alam mo ang ilang mga bagay at ikaw ay nagkakaroon ng ilang mabubuting mga pagsasagawa, subali’t ito ay maliit na bahagi lamang ng pagbabago; ito ay hindi tunay na isang pagbabago ng iyong disposisyon, sapagka’t hindi mo isinasakatuparan ang nauuna at malalim na mga katotohanan na kinapapalooban ng iyong kalikasan. Kung mayroong ilang pagbabago, ito ay salungat sa iyong nakaraan, at ang pagbabagong ito ay isang maliit na pagbabago lamang ng iyong pagkatao. Gayunpaman, kapag inihambing sa pinakamataas na estado ng katotohanan, ikaw ay malayo sa pamantayan. Ibig sabihin nito ay hindi mo natutumbok ang pamantayan kapag isinasagawa ang katotohanan.” Matapos kong basahin ang mga salitang ito, hindi ko napigilang matulala. Ang lahat ng nagawa ko ay iilang mabuting mga gawi? Napakalayo ko pa sa tunay na pag-uugali ng katotohanan? Kung gayon, naisip ko, ano ang ibig sabihin ng tunay na pagsasagawa ng katotohanan? Sinimulan kong maghanap ng tunay na sagot sa tanong na ito. Sa bandang huli, sa isang pagsasamahan ng mga lalaki, nakita ko ang sumusunod na mga salita: “Yaong mga nagkukusang isagawa ang katotohanan ay makakakaya ng halaga at makakayang tanggapin ang mga paghihirap na kaakibat. Maliwanag, ang kanlang puso ay puno ng kaligayahan at kasiyahan. Yaong mga nagsasagawa ng katotohanan ay hindi kailanman dadaan lamang sa mga galaw dahil hindi nila ginagawa ito bilang palabas lamang. Ang budhi at katwiran nila bilang karaniwang mga tao ay pumipilit sa kanilang gawin ang kanilang bahagi bilang mga nilalang ng Diyos. Para sa kanila, ang pagsasagawa ng katotohanan ay siyang buod ng pagiging tao; ito ay ang katangiang dapat taglayin ninumang may karaniwang pagkatao.” (mula sa Ang Paliwanag mula sa Itaas). Pagkatapos basahin ito, sa wakas ay naunawaan ko: Ang mga tunay na nagsasagawa ng katotohanan ay maaaring magsagawa ng katotohanan dahil nauunawaan nila ang layon nito. Alam nila na ang pagsasagawa ng katotohanan ay siyang ibig sabihin ng pagiging tao, isang katangian na dapat taglayin ng mga tao. Sa gayon hindi nila ito ginagawa bilang palabas; nakikita nila ito bilang kanilang tungkulin. Payag silang magtiis ng mga paghihirap at magbayad ng halaga; wala na silang pansariling mga layon at nais. Nguni’t paano ko isinagawa an katotohanan? Kapag inilalahad ko ang aking bulok sa disposisyon, maaaring ako’y naging tahasan at ibinunyag ang mga ito sa aking mga kapatid, nguni’t sa puso ko ay iniisip ko: “Kita mo paano ko isinasagawa ang katotohanan? Nagagawa kong ilahad ang aking bulok na mga disposisyon. Ginagawa niyan akong higit na mabuti kesa sa inyo, ha?” Nang ako’y pungusin at pakitunguhan, maaaring hindi ako nagsabi ng mga dahilan nang malakas, nguni’t sa loob ko ay sinasabi ko: “Kita mo? Hindi na ako gumagawa ng mga dahilan. Bumuti na ako nang malaki. Malamang na karapat-dapat na akong maging isang taong handang tumanggap ng katotohanan ngayon, ha?” Kapag nakakaalitan ko ang aking mga kasamang manggagawa, maaaring sadya kong pinipigilan ang sarili at umiwas sa anumang mga pagbulalas, ngunit sa puso ko iniisip ko: “Kita mo? Hindi na ako tulad noon, maliitin at makitid ang isip. Nagbago na ako, ha?” … Kapag naisip ko paano ko isinasagawa ang katotohanan, sa wakas ay natanto ko na hindi ko tunay na isinasagawa ang katotohanan. Puno ako ng sarili kong mga hangarin at mga kagustuhan. Ginagawa ko ito bilang palabas. Gusto kong hangaan ako ng ibang tao at purihin ako. Paano ko masasabing isinasagawa ko ang katotohanan dahil nauunawaan ko ang kahalagahan nito? Paano ko ginagawa ito upang bigyang-kasiyahan ang aking Diyos? Ginagawa ko ito para sa sarili kong kasiyahan at magpasikat sa iba. Nililinlang at dinadaya ko ang Diyos. Sa katunayan, pinagtataksilan ko ang katotohanan. Ang tinatawag na aking “pagsasagawa ng katotohanan” ay pagsunod lamang sa mga alituntunin. Ito ay isang paggamit ng hinahon, isang pagtigil ng ilang masamang mga gawi. Ito ay isang pagbabagong paimbabaw lamang. Ako ay naging at kasalukuyang malayo pa ring makatugon sa mga batayang kailangan sa isang nagsasagawa ng katotohanan. Gayunman, hindi lamang na walang-kahihiyang inisip ko na ako ay isang nagsasagawa ng katotohanan, ako rin ay naging mapagmapuri sa sarili bilang isang bunga. Ang ugali ko ay totoong lumampas na sa takda!

O Diyos, salamat sa Iyong paliwanag at paggabay. Salamat sa Iyo sa pagpapakita sa akin na ako ay hindi tunay na tagapagsagawa ng katotohanan at ang pagsasakatuparan ko ng katotohanan ay hindi sumasapat sa Iyong mga batayan. Mula sa araw na ito at sa hinaharap, nahahanda akong suriin ang aking sariling mga layunin at tangnan ang sarili ko sa mga panuntunanng kailangan upang isagawa ang katotohanan. Aalisin ko sa sarili ang mga karumihan at maging tunay na tagapagsagawa ng katotohanan.

Sinundan:Hindi Madaling Maging Isang Matapat na Tao

Sumunod:Ang Tunay na Dahilan ng Hindi Epektibong Gawain

Baka Gusto Mo Rin

 • Maikling Pagbabahagi Tungkol sa Pinagmumulan ng Kadiliman at Kasamaan ng Mundo

  Pagkatapos makita ang kadiliman at kasamaan ng malaking pulang dragon at kung paano nito itinitiwali at tinatapakan ang mga tao, lalo ko pang nararamdaman ang kabanalan at kagandahan ni Cristo. Tanging si Cristo ang liwanag sa mundong ito ng kadaliman, tanging si Cristo ang makapagliligtas sa sangkatauhan at tutulong sa kanilang kumawala mula sa madilim at masamang lugar na ito

 • Handa Kong Tanggapin ang Pangangasiwa ng Lahat

  Ano ang kaibahan sa pagitan ng aking sariling mga kaisipan at mga aksyon ng malaking pulang dragon? Dahil gusto kong panatalihin ang aking sariling kalagayan at tiyakin na magagawa ko ang aking sariling paraan at hindi malimitahan sa aking gawain, hindi ko ninais na hayaan ang iba pang mga lider o manggagawa na subaybayan o siyasatin ang aking gawain.

 • Ang Pinakamainam na Regalong Ibinigay sa Akin ng Diyos

  Nagpapasalamat ako sa kaliwanagan ng Diyos na nagpahintulot sa akin na magkaroon ng kaalaman at pag-unawa sa gawain ng Diyos sa akin, at malaman na mas ayaw kong tanggapin ang isang bagay, mas kailangan ko ito, at lalong dapat kong tanggapin ito. Sa ganitong paraan lamang makakamtan ko kung ano ang ibinibigay ng Diyos sa akin.

 • Ang Ganitong Uri ng Paglilingkod ay Tunay na Napakasama

  Ang mga salita ng Diyos ang muling nagdala sa akin ng kabatiran kung paano na ang paglilingkod ko sa Diyos ay isa talagang pagsasaksi sa aking sarili at pagtataas sa aking sarili at tinulungan akong makita ang malubhang kahihinatnan ng pag-uugaling ito. Tinulungan ako ng mga salita ng Diyos na makita na yaong kalikasan ko, na tulad ng sa arkanghel, ay magdudulot upang ako ay maging isang malupit na bandido, at magsasanhi ng isang malaking kapahamakan.