Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos App

Pakinggan ang tinig ng Diyos at salubungin ang pagbabalik ng Panginoong Jesus!

Hinihikayat namin ang mga naghahanap ng katotohanan na kontakin kami.

Paliwanag Mula sa Isang Kuwento ni Haring Solomon—Daan Upang Makilala ang Tunay na Kristo Mula sa mga Huwad

145

Xu Fan

Sa bakanteng oras ko, binabasa ko sa internet ang isang kuwento tungkol kay Solomon. Isang hari mula sa isang kalapit na bansa ang nagbigay, bilang isang handog, ng dalawang hindi pangkaraniwang buslo ng bulaklak kay Solomon. Ang mga bulaklak ng isa sa mga buslo ng mga bulaklak ay totoo at ang mga bulaklak sa kabilang buslo ay peke. Gayunman, ang mga bulaklak ng dalawang buslo ay parehong-pareho ang itsura. Halos walang paraan para malaman ang mga totoong bulaklak mula sa mga pekeng bulaklak kung titignan lamang ang kanilang itsura. Ang opisyal ng estado na nagmula sa kalapit na bansa na nagdala ng mga buslo ng bulaklak ay narinig ang patungkol sa karunungan ni Solomon. Kaya hiniling niya kay Solomon na kilalanin ang mga totoo at pekeng bulaklak. Pinadala ni Solomon ang ilang mga tao para dalhin ang dalawang buslo ng bulaklak sa kanyang hardin. Walang nakaunawa kung ano ang mga binabalak ni Solomon. Hiniling ni Solomon sa lahat na magtipon sa hardin at doon ay naunawaan nila kung bakit dinala niya ang dalawang buslo sa hardin. Ang mga totoong bulaklak ay nakaakit ng maraming bubuyog samantalang wala kahit isa sa mga pekeng bulaklak.

Bagaman ito ay isang napakasimpleng kuwento, naglalaman ito ng maraming espiritwal na kahulugan. Ang mga bulaklak na mayroong buhay ay naglabas ng bango at naglabas ng nektar. Iyon ang dahilan kung bakit sila nakaakit ng mga bubuyog. Ang mga bulaklak sa kabilang buslo aywalang-buhay. Bagamat magkamukha sila sa panlabas na anyo, hindi sila naglabas ng halimuyak ni wala silang pulot para ipang-akit sa mga bubuyog.

Matapos mabasa ang kuwentong ito kung paano nagawang malaman ni Solomon ang mga totoong bulaklak mula sa mga pekeng bulaklak, hindi ko maiwasang isipin: Sa kasalukuyan, may mga Kristiyanong taimtim na naghihintay sa pagbabalik ng Panginoong Jesus. Subalit, kasabay nito, natatakot silang malinlang at dahil dito, tinatanggihan nila ang ebanghelyo ng pagbabalik ni Jesus. Dahil sa Biblia, sinabi ni Jesus: “Kung magkagayon, kung may magsabi sa inyong sinomang tao, Narito ang Cristo, o, Nariyan; huwag ninyong paniwalaan. Sapagka’t may magsisilitaw na mga bulaang Cristo, at mga bulaang propeta, at mangagpapakita ng mga dakilang tanda at mga kababalaghan; ano pa’t ililigaw, kung maaari, pati ng mga hirang” (Mateo 24:23-24). Kung kaya , sa kasalukuyan, maraming mga Kristiyano sa relihiyosong mundo na, bagaman narinig nila ang isang taong sumasaksi sa Diyos at sinasabihan sila na nagbalik na ang Panginoon, ay hindi naghahanap, nagsisiyasat at kumikilala. Sa halip, walang taros silang nanghuhusga, humahatol, at lumalaban. Pinapanatili nilang “Lahat ng sumasaksi sa pagbabalik ng Panginoon ay mga huwad.” Maaari ba nilang salubungin ang pagbabalik ng Panginoon kung mayroon silang ganitong uri ng pagkaintindi at imahinasyon? Kung maingat nating pag-iisipan ang mga katuruan ng Panginoon, matutuklasan natin na talagang tinuruan tayo ng Panginoon kung paano kilalanin ang mga huwad na Cristo upang hindi natin tanggihan ang ebanghelyo ng pagbabalik ng Diyos dahil lang sa pagpapakita ng mga huwad na Cristo ng mga huling araw. Kung hahayaan natin ang ating takot na malinlang ng mga huwad na Cristo na hadlangan tayong tumuon sa pakikinig sa tinig ng Diyos at kilalanin ang tinig ng Diyos, paano natin sasalubungin ang pagbabalik ng Panginoon? Magbalik-tanaw sa panahon noong dumating pa lang si Jesus para gawin ang Kanyang gawain. Ang mga Fariseo, punong saserdote, at mga eskriba na naglilingkod kay Jehova sa templo ay sumunod sa kanilang sariling mga pagkaunawa at imahinasyon at sa Lumang Tipan na Biblia. Hindi nila sinaliksik o sinisiyasat ang gawain ni Jesus. Sa halip, ipinako nila si Jesus sa krus at gumawa ng isang matinding kasalanan. Sa kadulu-duluhan, natanggap nila ang kaparusahan at sumpa ng Diyos. Subalit, sina Pedro, Nathanael, ang babaeng Samaritano at iba pa, matapos makinig sa mga salita ni Jesus, ay nakilala na si Jesus ang parating na Mesias. Ang bunga nito, sumunod sila sa Panginoon. Naihula ito nang maraming beses sa Pahayag, “Ang may pakinig, ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia.” Sa Aklat ng mga Taga Roma, kabanata 10, talata 17, sinasabi: “Kaya nga ang paniniwala‘y nanggagaling sa pakikinig, at ang pakikinig ay sa pamamagitan ng salita ni Cristo.” Kaya, kapag naririnig natin ang isang tao na ipinapalaganap ang ebanghelyo ng pagbabalik ni Jesus, dapat muna tayong magsaliksik at mag-imbestiga. Mula sa ating pananaliksik at pag-iimbestiga, dapat nating alamin kung nagbalik na ang Panginoon o hindi pa. Sa ganitong paraan, hindi natin mapapalagpas ang pagkakataon na muling salubungin ang Panginoon.

Paliwanag Mula sa Isang Kuwento ni Haring Solomon—Daan Upang Makilala ang Tunay na Kristo Mula sa mga Huwad

Mangyari pa, kung sasalubungin natin ang pagbabalik ng Panginoon, una, kailangan nating maunawaan kung ano ba si Cristo. Tingnan natin ang mga salita ng Diyos at tingnan kung ano ang masasabi Niya sa paksang ito: “Ang Diyos na nagkatawang-tao ay tinawag na Cristo, at ang Cristo na kayang magbigay ng katotohanan sa tao ay tinawag na Diyos. Walang kalabisan tungkol dito” (“Tanging si Cristo ng mga Huling Araw ang Makapagbibigay sa Tao ng Daan ng Buhay na Walang Hanggan”). Mula sa mga salita ng Diyos ay makikita natin na iyon lamang Diyos na nagkatawang-tao ang maaaring tawaging Cristo. Si Cristo ay ang Espiritu ng Diyos na sumamid sa laman. Si Cristo ay ang pagpapakita ng Diyos, at ang Diyos ay ginawang laman upang gawin ang Kanyang sariling gawain. Bagaman, sa panlabas, si Cristo ay mukhang isang normal na tao, ang diwa ni Cristo ay pagkaDiyos at ang gawaing ginagawa niya ay gawain ng Diyos. Ngayon, paano kikilalaninin ng isang tao ang totoong Cristo at ang mga huwad na Cristo? Sinabi ng Diyos, “Upang siyasatin kung ito ay ang laman ng Diyos na nagkatawang-tao, dapat alamin ito ng tao mula sa disposisyon na ipinahahayag Niya at sa mga salita na binibigkas Niya. Na ibig sabihin, kung ito o hindi ang laman ng Diyos na nagkatawang-tao, at kung ito o hindi ang tunay na daan, ay dapat mahusgahan mula sa Kanyang substansya. At sa gayon, sa pag-alam kung ito ang laman ng Diyos na nagkatawang-tao, ang susi ay ang bigyang-pansin ang Kanyang substansya (ang Kanyang gawa, Kanyang mga salita, Kanyang disposisyon, at marami pang iba), sa halip na sa panlabas na kaanyuan. Kung nakikita lamang ng tao ang Kanyang panlabas na kaanyuan, at hindi pinapansin ang Kanyang substansya, samakatwid yaon ay nagpapakita ng kamangmangan at pagkawalang-muwang ng tao” (“Tanging Yaong Nakararanas ng Gawain ng Diyos ang Tunay na Naniniwala sa Diyos”). “Kung ang tao ay tinatawag ang kanyang sarili na Diyos nguni’t hindi kayang ipahayag ang kabuuan ng pagka-Diyos, gawin ang gawain ng Diyos Mismo, o katawanin ang Diyos, siya ay walang-alinlangang hindi Diyos, dahil wala sa kanya ang esensya ng Diyos, at yaong likas na kayang makamit ng Diyos ay hindi umiiral sa loob niya” (“Ang Pagkakaiba sa Pagitan ng Ministeryo ng Nagkatawang-taong Diyos at ng Tungkulin ng Tao”). Mula sa mga salita ng Makapangyarihang Diyos, maaari nating maunawaan na nakapaloob sa pagkilala sa mga huwad na Cristo ang pagsisiyasat kung tinataglay nila ang diwa ng Diyos at hindi sa pagtingin sa kanilang panlabas na anyo. Kailangan din nating tingnan ang kanilang gawa, mga salita, at disposisyon upang makakilala. Nagagawa ni Cristo na bigyan ang mga tao ng katotohanan at buhay. Nagagawa Niyang ipahayag ang matuwid na disposisyon ng Diyos at ang karunungan ng Kanyang gawain. Si Cristo ay ang banal, matuwid na Diyos mismo. Ito ay pareho sa kung paano si Jesus, noong Kapanahunan ng Biyaya, ay mukhang isang normal na tao. Gayunpaman, ipinahayag Niya ang malaking halaga ng katotohanan at binigyan Niya ang mga tao ng daan ng pagsisisi. Ipinahayag din Niya ang isang disposisyon na pawang habag at pag-ibig at tinuruan ang mga tao na patawarin ang iba nang makapitongpung pito. Pinagaling din ni Jesus ang mga maysakit, pinalayas ang mga demonyo at pinalaya ang mga tao mula sa mga pagkagapos sa kautusan. Sa huli, Siya ay ipinako sa krus, sa gayon ay natapos ang pagtutubos sa buong sangkatauhan. Mula sa mga salita at gawain ni Jesus, matitiyak natin nang husto na si Cristo ay ang katotohanan, ang daan at ang buhay. Katulad nito, ngayon ang Panginoong Jesus na nagbalik sa laman – ang Makapangyarihang Diyos ay nagdala ng isang bagong kapanahunan, ang Kapanahunan ng Kaharian. Ipinahayag niya ang milyun-milyong mga salita at Siya ay dumating upang gawin ang gawain ng paghatol sa mga huling araw. Siya ay naghahatol at naglilinis ng tao sa pamamagitan ng Kanyang matuwid at banal na disposisyon upang ang tao ay hindi na kailangan pang mabuhay sa isang walang hanggang pagpapaulit-ulit ng paggawa ng kasalanan at pagsisisi. Ang Kanyang gawain ay magpapahintulot sa tao, sa kadulu-duluhan, na makalaya mula sa mga pagkagapos sa kasalanan at lubusang maligtas at maging perpekto. Ang mga salita ng Makapangyarihang Diyos ay naghayag ng lahat ng mga hiwaga para sa atin. Ipinaalam nila sa atin ang mga layunin ng Diyos para sa sangkatauhan, ang katapusan para sa bawat uri ng tao gayundin ang gawain na binabalak tuparin ng Diyos. Ang mga salita ng Diyos ay nagbigay din sa atin ng isang daan ng pagsasanay. Mula sa mga salita at gawa ng Makapangyarihang Diyos, makikita natin na Siya sagisag ng katotohanan. Minsan pang pinapatunayan ng gawa ng Makapangyarihang Diyos na si Cristo ang katotohanan, ang daan, at ang buhay. Ang lahat ng mga bagay na ito ay kailanman hindi kayang maisakatuparan ng mga huwad na Cristo.

Ngayon, paano natin kikilalanin ang mga huwad na Cristo? Sinabi ng Diyos: “Kung, sa kasalukuyan, mayroong isang tao na darating na kayang magpakita ng mga tanda at kababalaghan, at kayang palayasin ang mga demonyo, at magpagaling, at magpakita ng maraming milagro, at kung ang taong ito ay nagsasabing sila si Jesus na dumating, kung gayon ay ito ang huwad na masasamang espiritu, at ang kanilang paggaya kay Jesus. Tandaan ito! Hindi inuulit ng Diyos ang parehong gawain. Nakumpleto na ang yugto ng gawain ni Jesus, at ang Diyos ay hindi na kailanman magsasagawa ng yugtong iyon ng gawain. … Kung, nitong mga huling araw, ang Diyos ay nagpapakita pa rin ng mga tanda at kababalaghan, at nagpapalayas pa rin ng mga demonyo at nagpapagaling—kung ginawa Niya nang eksakto ang ginawa ni Jesus—kung gayon, uulitin ng Diyos ang parehong gawain, at ang gawain ni Jesus ay walang magiging kabuluhan o silbi. Kaya, isinasagawa ng Diyos ang isang yugto ng gawain sa bawa’t panahon. Kapag ang isang yugto ng Kanyang gawain ay nakumpleto na, ito ay agad na ginagaya ng mga masasamang espiritu, at matapos simulan ni Satanas na sundan ang yapak ng Diyos, ang Diyos ay nagpapalit ng pamamaraan; kapag nakumpleto na ng Diyos ang isang yugto ng Kanyang gawain, ito ay ginagaya ng mga masasamang espiritu. Kailangan ninyong maging malinaw tungkol sa mga bagay na ito.” “Sa kasalukuyan, naparito ang Diyos upang dalhin sa katapusan ang Kapanahunan ng Biyaya at tanggalin ang lahat ng kaugalian ng Kapanahunan ng Biyaya. … Ang Diyos ng kasalukuyan ay hindi nagpapakita ng mga tanda at kababalaghan, ni hindi Siya nagpapagaling at nagpapalayas ng mga demonyo. Noong dumating si Jesus, kinatawan ng gawaing Kanyang ginawa ang isang bahagi ng Diyos, nguni’t sa kasalukuyan ay dumating ang Diyos upang isagawa ang yugto ng gawain na nararapat, dahil ang Diyos ay hindi umuulit ng parehong gawain; Siya ang Diyos na laging bago at hindi naluluma, at dahil dito lahat nang nakikita mo ngayon ay ang mga salita at gawain ng praktikal na Diyos” (“Pagkilala sa Gawa ng Diyos sa Kasalukuyan”).

Mula sa mga salita ng Diyos, nauunawaan natin na ang mga huwad na Cristo ay walang tinataglay na diwa ng Diyos at hindi nila kayang gawin ang gawain ng Diyos. Ang magagawa lamang nila ay gayahin ang dating Gawain ng Diyos upang magkunwaring Diyos. Sa ibang salita, sa mga huling araw, lahat ng mga kayang gumawa ng himala, magpagaling ng mga maysakit, magpalayas ng mga demonyo at sabihin na sila ang Cristo ay tiyak na masasamang espiritung ginagaya ang Diyos. Ito ay dahil ang Diyos ay laging bago at kailanman hindi luma. Sa bawat kapanahunan, ang gawain ng Diyos ay iba. Lagi Siyang gumagawa ng bagong gawain. Kung hindi ito makilala ng tao, siya ay malilinlang. Kaya nga, binalaan tayo ni Jesus: “Kung magkagayon, kung may magsabi sa inyong sinomang tao, Narito ang Cristo, o, Nariyan; huwag ninyong paniwalaan. Sapagka’t may magsisilitaw na mga bulaang Cristo, at mga bulaang propeta, at mangagpapakita ng mga dakilang tanda at mga kababalaghan; ano pa’t ililigaw, kung maaari, pati ng mga hirang” (Mateo 24:23-24).

Ngayon, ang Makapangyarihang Diyos, si Cristo ng mga huling araw, ay gumawa ng bagong gawain. Hindi na siya gumagawa ng mga himala, nagpapagaling ng mga maysakit at nagpapalayas ng mga demonyo. Sa halip, ipinapahayag niya ang katotohanan at ginagawa ang gawain ng paghahatol sa tao, paglilinis sa tao, at pagpeperpekto sa tao. Ipinakita Niya sa tao ang isang daan ng pagsasanay sa bagong kapanahunan at binigyan Niya ang tao ng daan ng buhay. Sa kabila nito, ang mga huwad na Cristo at huwad na propeta ay hindi nagtataglay ng katotohanan at hindi nila kayang ipahayag ang katotohanan at magbigay ng buhay sa sangkatauhan. Ang kaya lamang nilang gawin ay gayahin ang nakalipas na gawain ng Diyos at gumawa ng ilang simpleng himala upang malinlang ang mga tao. Subalit, hindi nila kailanman magagaya kung ano ang ginawa ni Jesus gaya ng pagpapakain sa 5,00 mga tao sa pamamagitan ng 5 piraso ng tinapay at 2 isda, ang pagbuhay kay Lazarus, ang pagsaway sa hangin at dagat at iba pang mga himala. Sila ay mga masasamang espiritung ginagaya ang Diyos. Hindi sila naghahari sa lahat ng bagay at wala silang kapangyarihan o awtoridad para gawin iyon. Ito ay lubusang natutukoy sa pamamgitan ng kanilang diwa. Ito ay tulad ng sinabi ng Diyos: “Sa malao’t madali, silang mga huwad na Cristo ay babagsak lahat, dahil kahit na sila ay umaangkin na maging Cristo, sila ay walang tinataglay na sangkap ng pagiging Cristo. Dahil dito, sinasabi Ko na ang katunayan ni Cristo ay hindi kayang ihayag ng tao, ngunit ito’y sinasagot at punagpapasiyahan ng Diyos Mismo” (“Tanging si Cristo ng mga Huling Araw ang Makapagbibigay sa Tao ng Daan ng Buhay na Walang Hanggan”). Sa gayon, kung mauunawaan natin ang mga tuntunin ng pagkilala sa totoong Cristo mula sa mga huwad na Cristo, hindi natin kailangang matakot na malinlang. Maaari tayong mahinahon at matapang na magsaliksik, mag-imbestiga at kilalanin ang lahat ng uri ng mga tinig nang may pusong gumagalang sa Diyos. Iyon lamang makapagdadala sa tao ng katotohanan, daan, at buhay ang siyang tunay na Cristo. Ito ay katulad ng tinutukoy ng kuwento. Ang mga tunay na bulaklak ay may buhay at nagawa nilang mang-akit ng mga bubuyog. Ang mga pekeng bulaklak, bagaman kamukha sa panlabas ang mga tunay na bulaklak, ay walang buhay at hindi nagawang maakit ang mga bubuyog ng kanilang pulot. Gayundin naman, kahit gaano pa kagaling magpanggap ang mga huwad na Cristo at gayahin ang Diyos, hindi nila magagawang ipahayag ang katotohanan at magbigay ng buhay para sa tao. Gayunpaman, ang tunay na Cristo ay mayroong diwa ng Diyos, kaya Niyang ipahayag ang katotohanan at kaya niyang bigyan ang tao ng buhay. Samakatuwid, ang gawain ng Diyos ay may kakayahang madala sa lahat ng sulok ng mundo at kaya Niyang dalhin ang maraming tao sa harapan ng Diyos upang matanggap nila ang kaligtasan ni Jesus. Ito ang kapangyarihan ng buhay. Ang katotohanan na ipinapahayag ng Makapangyarihang Diyos ng mga huling araw ay nagbukas ng lahat ng mga hiwaga ng Kanyang gawain sa loob ng 6,000 taon ng pangangasiwa upang masaksihan ng lahat ng sangkatauhan. Ang Makapangyarihang Diyos ay may kakayahang ipahayag ang lahat ng katotohanan na kinakailangan ng tao upang malinis at maligtas. Ito ang ibinibigay ng Diyos sa sangkatauhan. Hindi lamang tayo natutulungan nitong katotohanan sa pagkilala ng mga positibo at negatibong bagay, ito rin ay nagbibigay sa atin ng daan na kailangan natin upang baguhin ang ating mga disposisyon at dagdag pa rito, ito ay nagbibigay sa atin ng daan ng walang hanggang buhay. Ito ay lubusang nakaasa sa diwa ng Diyos. Ito ay tulad ng sinabi ng Makapangyarihang Diyos: “Ang daan ng buhay ay hindi isang bagay na maaaring taglayin ng kahit na sino lang … Dahil ito sa ang buhay ay maaari lang magmula sa Diyos, na ibig sabihin, ang Diyos Mismo lang ang may taglay ng sangkap ng buhay, walang ibang daan ng buhay kung wala ang Diyos Mismo, sa gayon ang Diyos lang ang pinanggagalingan ng buhay, at ang walang hanggang umaagos na bukal ng buhay na tubig ng buhay” (“Tanging si Cristo ng mga Huling Araw ang Makapagbibigay sa Tao ng Daan ng Buhay na Walang Hanggan”). Sa kasalukuyan, ang ebanghelyo ng kaharian ng Makapangyarihang Diyos ay kumalat na sa Pangunahing lupain ng China. Ngayon mismo, ito ay napapadala at naisasaksi sa lahat ng sulok ng daigdig. Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang tao ay ipinahayag ng Makapangyarihang Diyos ay nailathala na rin sa internet matagal na panahon na rin ang nakalipas. Ito ay ibinigay para sa lahat ng nagsasaliksik ng katotohanan upang mag-imbestiga. Maraming tao na nagmamahal sa katotohanan at nauuhaw para sa pagpapakita ng Diyos ay nabasa na ang mga salitang ipinahayag ng Makapangyarihang Diyos at nalaman nilang lahat na ang mga ito ay tinig ng Diyos at ang Makapangyarihang Diyos ay ang Panginoong Jesus na nagpapakita sa mga huling araw. Paisa-isa, sila ay bumabalik sa harapan ng trono ng Diyos. Ngayon, kung tayo ay takot na malinlang ng mga huwad na Cristo at dahil dito ay hindi nagsasaliksik at nag-iimbestiga sa pagpapakita at gawain ng Makapangyarihang Diyos, si Cristo ng mga huling araw, habang buhay na mawawala sa atin ang biyaya ng Diyos sa mga huling araw!

Kaugnay na Content