Hinihikayat namin ang mga naghahanap ng katotohanan na kontakin kami.

Isang Mapagpanggap na Diwa Bago sa Isang Pagkabuwal

28

Baixue Lungsod ng Shenyang

Dahil sa isang pangangailangan sa trabaho, inilipat ako sa ibang lugar ng trabaho. Nang panahong iyon, labis akong nagpasalamat sa Diyos. Pakiramdam ko’y marami pang kulang sa akin, gayunman sa pamamagitan ng banal na pagsusulong ng Diyos, nabigyan ako ng pagkakataon upang tuparin ang aking tungkulin sa isang kahanga-hangang lugar ng trabaho. Gumawa ako ng panata sa Diyos sa aking puso: Gagawin ko ang lahat ng aking makakaya upang makabayad sa Diyos.

Isang Mapagpanggap na Diwa Bago sa Isang Pagkabuwal

Subalit, nang makarating na ako, natuklasan ko ang maraming butas sa mga trabahong isinasagawa. Bilang resulta, pinagpasyahan ko na simulang inspeksyunin ang bawat bagay sa trabaho. Habang ginagawa ko ang aking mga inspeksyon, iniisip ko rin sa aking sarili: “Paano nagawa ang anumang trabaho nang ganito? Wala ni isang trabaho ang napangasiwaan nang maayos! Ang akala ko’y mahusay ang mga trabahong gawa rito. Ngunit hindi ko kailanman naisip na masahol pa ito kaysa sa dati kong trabaho. Ngayong narito na ako, dapat na itong mapamahalaan nang maayos, unti-unti, ayon sa napagkasunduan sa trabaho. Pangungunahan ko ang lahat ng kapatid na lalaki at kapatid na babae sa pagpasok sa buhay.” Dahil dito, nakipagkita ako sa aking mga kapwa manggagawa, sinimulan ang pag-oorganisa ng bawat bagay sa trabaho, pakikipag-usap, pagpaplano, at paggawa ng mga kaayusan. Sa buong panahon ng aking mga pakikipag-usap, madalas kong ibunyag ang mga tunay kong damdamin, “Ang kalidad ng trabaho rito ay napakababa. Ang dati kong trabaho ay hindi tulad ng kung paano ang sa inyo ngayon. Sa lugar na pinagtatrabahuhan ko dati, palagi naming ginagawa ang trabaho sa ganito-at-ganyang paraan, lagi naming ginawa ang kung anu-ano nang maayos. Masunurin kami sa Diyos….” Pagkatapos ng mga pagpupulong na ito, ang sabi ng ilan sa aking mga kapwa manggagawa: “Tama! Wala kaming nagawang anuman na tunay na makahulugan. Sa pagkakataong ito, kailangan nating magsimulang muli at gawin ang ating trabaho nang naaayon sa mga kahilingan ng Diyos.” Ang sinasabi naman ng iba: “Salamat sa iyong mahusay na pakikipag-usap at para sa mga kaayusang ginawa mo ngayon. Kung hindi, ang aming kawalan ng pansin sa mga panukala sa kaligtasan ay magiging lubhang mapanganib.” Nang marinig ang mga salitang ito, naging napakasaya ko. Nadama ko na talagang mas malakas ako kaysa sa dati nilang pinuno. Habang ipinagmamalaki ko ang aking sarili, hindi ko rin napigilan na makonsyensya nang kaunti: Tunay nga bang tama para sa akin na magsalita nang ganoon? Bakit lagi kong sinasabi na mas mahusay ang dati kong pinagtatrabahuhan? Ngunit sa kabilang banda, naisip ko: Anong mali sa pagsasabi nito? Sinusubukan ko lamang na turuan sila kung paano gumawa ng isang mas mahusay na trabaho. Sa ganitong paraan, hindi ko sinunod ang pag-uudyok ng Banal na Espiritu upang suriin ang aking sarili. Sa Biblia, sinasabi ng Aklat ng mga Kawikaan, “Ang kapalaluan ay nagpapauna sa kapahamakan, at ang mapagmataas na diwa ay sa pagkabuwal” (Kawikaan 16:18). At habang una-ulo kong sinisisid ang aking trabaho nang may napakataas na pag-asa, naramdaman ko na, sa aking puso, nawawala rin ang aking ugnayan sa Diyos. Hindi lamang bigong mahulog sa dapat kalagyan ang aking trabaho, kundi pati na rin ang pagiging epektibo ng ating gawaing ebanghelyo na nagmula sa pailanlang tungo sa pagbulusok. Nahulog ako sa napakasakit na kalagayan, ngunit hindi sigurado kung ano ang nagawa kong mali. Kaya naman, nagpunta ako sa harapan ng Diyos sa panalangin upang taimtim na humingi ng patnubay. Sa pagkakataong ito, naalala ko ang isang sipi mula sa isang sermon: “Upang maging isang pinuno na naglilingkod sa Diyos, dapat kang magkaroon ng mga prinsipyo. … kahit ano pa man, kailangan mo pa ring magpatotoo at itaas ang Diyos. Sabihin kung ano lamang ang nauunawaan mo, itaas at magpatotoo sa Diyos sa abot na iyong makakaya, at walang dapat na pagkakataon na itaas ang iyong sarili o hayaan ang ibang sambahin ka. Ito ang una at pinaka-pangunahing alituntunin na susundin” (Ang Pagbabahagi mula sa Itaas). Dumaloy ang mga luha sa aking mukha. Pagsisisi, pagkakasala, at pasasalamat ang sabay-sabay na pumuno sa aking puso. Naalala ko ang lahat ng sinabi ko sa mga kapwa manggagawa at nadama na talagang hindi ako karapat-dapat sa pagtataas sa akin ng Diyos. Isinaayos para sa akin ng iglesia ang pagpunta rito upang magawa kong itaas at magpatotoo sa Diyos, pamunuan ang mga kapatid na lalaki at kapatid na babae sa harap ng Diyos, at tulungan silang makilala Siya. Gayunpaman, ako ay walang-kahihiyang nagpasikat, itinaas ang aking sarili, sumaksi para sa aking sarili, at ipinagmalaki ang sarili ko. Ginawa ko ito upang tingalain at sambahin ako ng iba. Naging mapagmataas ako. Sumaksi ako para sa aking sarili at ipinagmalaki ang sarili ko sa ngalan ng pagmamahal at pagbibigay-lugod sa Diyos. Paano naging karapat-dapat ang kasuklam-suklam na taong ito upang maglingkod sa Diyos? Paano pagpapalain ng Diyos ang gawain ng gayong tao? Ang lahat ng ginagawa ko ay pagsisikap para sa katanyagan at posisyon; tinatahak ko ang landas ng isang anticristo,at kumikilos ako na pawing pagsuway sa Diyos, at tunay na kinamumuhian ng Diyos. At habang lalo kong naiisip ang tungkol dito, lalo ko lamang kinasuklaman ang sarili ko. Hindi ko maiwasan na buong-pagsisising magpatirapa ako sa harap ng Diyos, at dumaing sa Kanya, “O Diyos! Salamat sa Iyong pagkastigo at paghatol na siyang gumising sa akin, pinahintulutan akong kilalanin ang aking malasatanas na kalikasan. Ibinunyag mo rin ang direksyon ng aking paglilingkod sa akin, tinutulungan akong maunawaan na tanging kapag itinataas Kita at nagpapatotoo sa Iyo na magiging kaayon ng Iyong puso ang aking paglilingkod. Iyan ang tungkulin ko bilang nilikha para sa Lumikha. O, Diyos! Mula ngayon, panata kong suriin ang aking puso at mga motibo bago ako magsalita o kumilos, sadyang pagtataas sa Iyo at pagsasaksi sa Iyo, pamumunuan ang mga kapatid na lalaki at mga kapatid na babae upang makilala Ka, at aaliwin ang Iyong puso sa pamamagitan ng pagiging isang tao na nagtataglay ng katotohanan at pagkatao.”

Kaugnay na Content

 • Maikling Pagbabahagi Tungkol sa Pinagmumulan ng Kadiliman at Kasamaan ng Mundo

  Yang Le Lungsod ng Wuhai, Awtonomong Rehiyon ng Inner Mongolia Noong nag-aaral pa ako, nagkasakit at namatay ang aking ama. Pagkamatay niya, kami—ang …

 • Pagtatapon sa mga Kadena

  Salita ng Diyos: “Kung nagagalak kang maging taga-serbisyo sa tahanan ng Diyos, nagsisikap at matapat sa gawain sa kabila ng karimlan, laging nagbibigay at hindi nanghihingi, masasabi Ko na ikaw ay tapat na santo, sapagkat hindi ka naghihintay ng gantimpala at matapat na tao lamang.”

 • Ang mga Aklat ni Satanas ay Maaaring Makalason sa Atin

  Akin ding naintindihan na ginagamit ni Satanas ang pag-aaral at pagkakatuto upang linlangin sila sa pagtanggap sa kanyang pangangaral at tanggapin ang lason at mga kalooban nito sa kanilang isip, at kapag ang lason ay naihatid na, lubusang nangingibabaw sa mga tao ang mga saloobin ng taong hindi naniniwalang may Diyos at mga kamalian na nagtatanggi at tumututol sa Diyos

 • Ang Pagkaunawa sa Puso ng Diyos ay Makapag-aalis ng Maling Pag-aakala

  Ni Chen Gang, Hebei Province Sinabi sa mga salita ng Diyos, “Ang pangingibabaw ng Diyos, ang Kanyang kadakilaan, kabanalan, pagpaparaya, pag-ibig, at …