Hinihikayat namin ang mga naghahanap ng katotohanan na kontakin kami.

Pinakamabuting Proteksyon ng Diyos para sa Sangkatauhan

Sa pagtingin sa mga salita ng Diyos, iniisip ang kapinuhan pagkatapos ng kapinuhan na dumating sa akin, sa wakas ay naunawaan ko na ang mga mabuting intensyon ng Diyos, at nalalasap na ang dakilang pagmamahal at kaligtas… Buong Teksto

2018-05-28 22:56:49

Isang Mapagpanggap na Diwa Bago sa Isang Pagkabuwal

Isinaayos para sa akin ng iglesia ang pagpunta rito upang magawa kong itaas at magpatotoo sa Diyos, pamunuan ang mga kapatid na lalaki at kapatid na babae sa harap ng Diyos, at tulungan silang makilala Siya. Buong Teksto

2018-05-28 23:56:49

Natatanto na Tinatahak Ko ang Landas ng mga Fariseo

Sa puntong ito, lumuhod ako sa harapan ng Diyos: O Diyos! Salamat sa Iyo sa napapanahong kaligtasan, na nagbangon sa akin mula sa aking pagkatuliro, nagbukas ng aking isip sa tunay kong kalagayan, at nagpakita na tinatah… Buong Teksto

2018-05-29 00:56:49

Ang Diwa ng Personal na Paghihiganti

Ang iglesia ay malapit nang pumili ng tao para sa isang posisyon, at ang kapatid na lalaking iyon ay nababagay na kandidato para maging pinuno ng distrito. Ang kanyang pagtatasa sa akin ay hindi kanais-nais sa akin; mara… Buong Teksto

2018-05-29 01:56:49

Walang Espesyal na Pagtrato sa Iglesia

Ang iglesia ay iba sa lipunan at sa mundo na ang matuwid na disposisyon ng Diyos ay walang habag sa kaninuman. Hindi mahalaga kung gaano ka may kakayanan, o gaano karami ang pagdurusa na naranasan mo, o kung gaano kataga… Buong Teksto

2018-05-29 02:56:49

Sinong Nakakaalam ng Puso ng Diyos na Tulad ng Isang Ina?

Dati akong may tila nakakatawang pagkakaunawa tungkol sa aspeto ng katotohanan na ang “Diyos ay matuwid”. Akala ko na hangga’t may naibubunyag na katiwalian ang isang tao sa kanilang trabaho o nagkakasala na nakakasira s… Buong Teksto

2018-05-29 03:56:49

Ginising Ako ng mga Salita ng Diyos

Salamat sa pagliliwanag na binigay ng mga salita ng Diyos, ako ay nagising mula sa aking mga sariling pagkakaintindi at imahinasyon, napagtanto na ako ay isang taong ayaw tumanggap ng pagkastigo at paghatol ng Diyos. Nai… Buong Teksto

2018-05-29 04:56:49

Isang Pag-unawa ng Pagkakaligtas

Hindi kasing-simple tulad ng iniisip ng mga tao ang pagliligtas ng Diyos. Dapat tayong umasa sa paghatol at pagkastigo, pati na rin sa mga pagsubok at pagpipino na mula sa salita ng Diyos sa bawat hakbang ng ating mga ka… Buong Teksto

2018-05-29 05:56:49

Nakita Ko Nang Malinaw ang Aking Tunay na Katayuan

Kapag ang tao ay gumagawa at nagsasalita, o sa panahon ng panalangin ng tao sa kanyang espirituwal na mga debosyon, ang katotohanan ay biglang magiging malinaw sa kanila. Sa katotohanan, gayunpaman, ang nakikita lamang n… Buong Teksto

2018-05-29 06:56:49

Ang Kahalagahan ng Koordinasyon sa Serbisyo

O Diyos! Ang Iyong pagbubunyag ay nagpakilala sa akin ng aking kawalan ng kakayahan na makipagkoordina nang maayos, ang aking pagmamataas at ang aking kahabag-habag na bahagi sa paglilingkod sa Iyo. Mula sa araw na ito p… Buong Teksto

2018-05-29 07:56:49

Kumikilos ang Banal na Espiritu sa Maprinsipyong Paraan

Ang tao mismo ay dapat na magkaroon ng nagnanasang, naghahanap na puso upang maging positibo at aktibong makasama sa gawain ang Diyos. Pagkatapos lamang magagawa ng Banal na Espiritu na kumilos sa tao at liwanagin at pal… Buong Teksto

2018-05-29 08:56:49

Ang Nasa Likod ng mga Kasinungalingan

Bakit hindi kailanman makapagsalita nang wasto ang mga tao? May tatlong pangunahing dahilan: Ang isang dahilan ay dahil sa mga maling pagpapalagay ng mga tao. Ang paraan ng pagtingin nila sa mga bagay ay mali, kaya nagsa… Buong Teksto

2018-05-29 09:56:49

Hindi Dapat Paniwalaan ang “Kung Makikita ay Paniniwalaan”

Dati, kapag narinig ko ang mga tao na nagkokomento sa isang bagay, palagi nilang sinasabi “kung makikita ay paniniwalaan.” Sa paglipas ng panahon, ginamit ko rin ito na basehan sa pagtimbang sa mga bagay-bagay, at ganito… Buong Teksto

2018-05-29 10:56:49

Hindi Ako Karapat-Dapat na Makita si Cristo

Ang mga salita ng Diyos ang tumulong sa akin para maunawaan na hindi ko mabatid ang tinig ng Diyos dahil ako ay masyadong arogante, masyadong rebelde, at masyadong mapagmataas, masyadong madaling matukso para makinig nan… Buong Teksto

2018-05-29 11:56:49

Ang Bawat Salita ng Diyos ay Isang Pagpapahayag ng Kanyang Disposisyon

Ipinakita ng mga salita ng Diyos ang paglago ng pag-iisip ng Diyos sa panahong iyon, iniisip kung anong paraan ang gagamitin para sa gawain sa mga huling araw. Habang Siya ay nag-iisip, ang unang bagay na isinaalang-alan… Buong Teksto

2018-05-29 12:56:49

Maikling Pagbabahagi Tungkol sa Pinagmumulan ng Kadiliman at Kasamaan ng Mundo

Pagkatapos makita ang kadiliman at kasamaan ng malaking pulang dragon at kung paano nito itinitiwali at tinatapakan ang mga tao, lalo ko pang nararamdaman ang kabanalan at kagandahan ni Cristo. Tanging si Cristo ang liwa… Buong Teksto

2018-05-29 13:56:49

Ano Ito Na Luminlang Sa Aking Espiritu?

Ang mga salita ng Diyos ay nakakapagpanginig sa akin sa takot, dahil nakita ko na hindi hahayaan ng disposisyon ng Diyos ang sinuman na magkasala at na hindi Niya ibabatay ang Kanyang desisyon sa kung sisirain o hindi an… Buong Teksto

2018-05-29 14:56:49

Ang Pag-uusig at Paghihirap ay Tumulong sa Akin upang Lumago

Ang Diyos ay tunay na isang marunong na Diyos! Talagang ang gawain ng Diyos ay kahanga-hangang at di-inaasahan! Ang sitwasyong ito ngayon ay dumating sa akin at, sa ibabaw, ito ay mukhang waring bang tinangay ang aking i… Buong Teksto

2018-05-29 15:56:49

May Dakilang Kaligayahan sa Katapatan

Sa aking mga pakikitungo sa iba, sinadya kong subukan na huwag maging tuso, o manghula at magtaas ng aking bantay. Nang magtagumpay ako, nadama kong partikular akong malaya at napakawalan; tila mas lalong maaliwalas na m… Buong Teksto

2018-05-29 16:56:49

Ang Pagdiskrimina sa mga Tagalabas ay Masyadong Masama!

Ako’y tunay na ginawang tiwali nang husto ni Satanas at tuluyang naging sagisag ng malaking pulang dragon. Ang aking mga aksyon ay hindi naiiba sa mga aksyon ng malaking pulang dragon. Ang malaking pulang dragon ay gumag… Buong Teksto

2018-05-29 17:56:49

Handa Kong Tanggapin ang Pangangasiwa ng Lahat

Ano ang kaibahan sa pagitan ng aking sariling mga kaisipan at mga aksyon ng malaking pulang dragon? Dahil gusto kong panatalihin ang aking sariling kalagayan at tiyakin na magagawa ko ang aking sariling paraan at hindi m… Buong Teksto

2018-05-29 18:56:49

Sinira Ako ng Aking mga Prinsipyo

Sapagkat palagi kong pinanghahawakan ang panlilinlang na ito bilang kasabihang dapat isabuhay, nang ipamukha ng kapatid na babaeng ito ang mga pagkukulang ko upang tulungan akong kilalanin sila at magbago tungo sa ikabub… Buong Teksto

2018-05-29 19:56:49

Ano Talaga ang Totoong Pagtanggap sa Katotohanan?

Hindi sapat na basta lamang tanggapin na ang salita ng Diyos ay katotohanan, kailangan mo itong tanggapin sa iyong puso at hayaan ang katotohanan na magkaroon ng puwang sa iyong puso at gamitin ang kapangyarihan. Kailang… Buong Teksto

2018-05-29 20:56:49

Ang mga Aklat ni Satanas ay Maaaring Makalason sa Atin

akin ding naintindihan na ginagamit ni Satanas ang pag-aaral at pagkakatuto upang linlangin sila sa pagtanggap sa kanyang pangangaral at tanggapin ang lason at mga kalooban nito sa kanilang isip, at kapag ang lason ay na… Buong Teksto

2018-05-29 21:56:49

Ang Tanging Paraan Para Maiwasan ang Sakuna

Diyos ang nagsasanhi ng mga sakuna—Siya ang nagpapadala ng mga ito. Gustong gamitin ng Diyos ang mga sakuna para wasakin ang masama at tiwaling sangkatauhan. Ito ang nais gawin ng Diyos sa huling mga araw. Hindi ito alam… Buong Teksto

2018-05-29 22:56:49

Ang Satanikong Pilosopiya Ay Nakabibitag at Nakapipinsala

Gayunpaman, ang satanikong pilosopiyang ito na "Maging makamundong matalino alang-alang sa pansariling kaligtasan" ay tinuturuan ng mali ang mga tao na maging makasarili at magpasakop sa mga puwersa ng kadiliman. Hindi n… Buong Teksto

2018-05-29 23:56:49

Pagseselos, ang Talamak na Karamdamang Espirituwal

Salamat Diyos ko! Ang Iyong paghatol at pagkastigo ay gumising sa akin sa tamang oras upang ipakita sa akin na ang aking pag-uugali ay eksaktong katulad doon sa malaking pulang dragon at na ako ay tunay na isang anak ng … Buong Teksto

2018-05-30 00:56:49

Anuman ang Sabihin ng Diyos ay ang Mismong Paghatol sa Tao

Madalas kong iniisip na hinatulan at kinastigo lang ng Diyos ang tao kapag ibinunyag Niya ang likas na katiwalian ng tao o nagpahayag ng masasakit na salita na humatol sa katapusan ng tao. Kailan lang nang isang insident… Buong Teksto

2018-05-30 01:56:49

Ang Tunay na Dahilan ng Hindi Epektibong Gawain

Ipinagkakatiwala ng Diyos sa mga lider ang gawain ng pagtatampok sa Diyos, pagpapatotoo sa Diyos, pakikipagniig tungkol sa kalooban at mga kahilingan ng Diyos, na nagpapahintulot sa mga iba na kumilos alinsunod sa mga hi… Buong Teksto

2018-05-30 02:56:49

Nakakapagpalaya ang Pagtapon sa Kapangyarihan ni Satanas

naisip ko ang mga salita ng Diyos: “Kung nagagalak kang maging taga-serbisyo sa tahanan ng Diyos, nagsisikap at matapat sa gawain sa kabila ng karimlan, laging nagbibigay at hindi nanghihingi, masasabi Ko na ikaw ay tapa… Buong Teksto

2018-05-30 03:56:49

Ang Tunay na Pagsasamahan

Kailangan ninyong magtamo ng may pagkakaisang pagtutulungan para sa layunin ng gawain ng Diyos, para sa kapakinabangan ng iglesia, at para sa nagpapatuloy na pagpapasigla sa mga kapatid. Makipagtulungan ka sa kanya at ma… Buong Teksto

2018-05-30 04:56:49

Napakahalaga na Sundin ang Gawa ng Banal na Espiritu!

napunta ako sa mga sumusunod na sipi: “Ang Banal na Espiritu ay hindi lamang kumikilos sa ilang mga tao na ginamit ng Diyos, ngunit mas higit pa sa iglesia. Siya ay maaaring kumikilos sa sinuman. Siya ay maaaring kumilos… Buong Teksto

2018-05-30 05:56:49

Bakit Ba Ako Lumakad sa Landas ng mga Fariseo?

Ako ay taong arogante at masyadong bilib sa sarili at ang katungkulan ay ang aking kahinaan. Sa loob ng maraming taon, nakatali ako sa reputasyon at katungkulan at hindi ko nagawang makalaya mula dito. Paulit-ulit akong … Buong Teksto

2018-05-30 06:56:49

Sa Wakas Namumuhay na Ako nang Kaunti na Parang Tao

Sa mga salita ng Diyos nakita ko ang isang paraan para masanay sa pagpasok at nalaman ko kung paano maglingkod na kasama ng iba. Naunawaan ko ang mga kagustuhan ng Diyos: Lahat ay may kalakasan, at nais ng Diyos na gamit… Buong Teksto

2018-05-30 07:56:49

Sa Pamamagitan ng Malaking Pagdurusa, Natamo ko ang Malalaking Pakinabang

Naramdaman ko na ang gawain ng Diyos ng paghatol at pagkastigo ay tunay na naglilinis ng mga tao at hangga’t taos-puso kong hinahanap ang katotohanan, tiyak na ako ay malilinis at maliligtas. Nang una kong maramdaman ang… Buong Teksto

2018-05-30 08:56:49

Kasisimula Ko pa Lamang Tahakin ang Tamang Landas ng Buhay

Inaalala ang sakit at kapighatian na dulot sa akin ng katanyagan, tagumpay, at katayuan, pagkatapos ang gawain ng kaligtasan na ginawa sa akin ng Diyos, tunay na nagpapasalamat ako at may utang na loob sa Diyos. Upang il… Buong Teksto

2018-05-30 09:56:49