Malinaw na Pagtingin sa Tunay Kong Kulay

Mula sa aking sariling pagbubunyag, naisip ko ang pagkatao ni Cristo, kung paano dumating si Cristo para gumawa sa lupa para iligtas ang sangkatauhan. Ngunit ano ang ugali ng sangkatauhan tungo sa Diyos? Siya ay banal at…

2018-05-17 00:10:29

Pinakamabuting Proteksyon ng Diyos para sa Sangkatauhan

Sa pagtingin sa mga salita ng Diyos, iniisip ang kapinuhan pagkatapos ng kapinuhan na dumating sa akin, sa wakas ay naunawaan ko na ang mga mabuting intensyon ng Diyos, at nalalasap na ang dakilang pagmamahal at kaligtas…

2018-05-17 01:10:29

Ang Ganitong Uri ng Paglilingkod ay Tunay na Napakasama

Ang mga salita ng Diyos ang muling nagdala sa akin ng kabatiran kung paano na ang paglilingkod ko sa Diyos ay isa talagang pagsasaksi sa aking sarili at pagtataas sa aking sarili at tinulungan akong makita ang malubhang …

2018-05-17 02:10:29

Isang Mapagpanggap na Diwa Bago sa Isang Pagkabuwal

Sa Biblia, sinasabi ng Aklat ng mga Kawikaan, “Ang kapalaluan ay nagpapauna sa kapahamakan, at ang mapagmataas na diwa ay sa pagkabuwal” (Kawikaan 16:18). At habang una-ulo kong sinisisid ang aking trabaho nang may napak…

2018-05-17 03:10:29

Natatanto na Tinatahak Ko ang Landas ng mga Fariseo

Ito man ay sa pakikipag-usap sa mga tao, pagdalo sa mga pulong, o pag-aasikaso sa mga pangkalahatang gawain, lahat ng ito ay dahil lamang sa ako ay isang pinuno at dama kong obligasyon kong tuparin nang kaunti ang aking …

2018-05-17 04:10:29

Huwag Maghanap ng mga Bagong Pakana Habang Naglilingkod sa Diyos

Ano ang pinakamatinding ipinagbabawal sa paglilingkod ng tao sa Diyos? Alam mo ba? Gusto ninyo na mga naglilingkod bilang mga lider na laging magkaroon ng mas higit na kahusayan, na maging angat kaysa sa lahat, na makana…

2018-05-17 05:10:29

Ang Diwa ng Personal na Paghihiganti

Kung paano pakitunguhan ng mga pinuno ang mga kapatid na sa tingin nila ay mahirap kasamahin, na kumokontra sa kanila, na ganap na naiiba ang pinanghahawakang mga pananaw kaysa sa kanila—ito ay isang napakaseryosong isyu…

2018-05-17 06:10:29

Walang Espesyal na Pagtrato sa Iglesia

Isang araw, nakita ko ang mga salitang ito ng Diyos: “Hindi Ako magkakaroon ng diwa ng habag sa inyo na nagdurusa sa maraming mga taon at nagpapagal nang husto nang walang napapala. Sa halip, pinakikitunguhan Ko yaong mg…

2018-05-17 07:10:29

Pag-unawa sa Kalooban ng Diyos Maging sa Gitna ng mga Suliranin

Marami pang salita ng Diyos ang nakita ko: “Labis na nakakapagod para sa Diyos na isakatuparan ang Kanyang gawain sa lupain ng malaking pulang dragon, ngunit ito'y sa pamamagitan ng naturang paghihirap na gumagawa ang Di…

2018-05-17 08:10:29

Ang Kalikasan ng Tao ay Hindi Mahahatulan sa mga Panlabas na Anyo

Upang makita kung ang isang tao ay matuwid o masama, huwag tingnan kung ang kanilang panlabas na pag-uugali ay mabuti o masama o kung paano ang kanilang mga relasyon sa ibang mga tao. Sa halip, tingnan ang kanilang kaugn…

2018-05-17 09:10:29

Pagsira Ng Mga Tanikala

Gaya ng sinabi ng Diyos: “Sa ngayon, hindi ka maaring masiyahan na sa kung paano ka nalupig, kundi dapat mo ring isaalang-alang ang daan na iyong tatahakin sa hinaharap. Dapat kang magkaroon ng mga hangarin at ng lakas-n…

2018-05-17 10:10:29

Ang Mapait na Bunga ng Kayabangan

Sabi ng Diyos: “Halimbawa, kung may pagmamataas at kapalaluan sa iyong loob, magiging imposibleng hindi kalabanin ang Diyos, ngunit sa halip magagawa mong kalabanin Siya. Hindi mo ito gagawin nang sinasadya; gagawin mo i…

2018-05-17 11:10:29

May Paraan upang Lutasin ang Kayabangan

Nagugulat kong natuklasan na, nang magpakumbaba ako, nakatatanggap ako ng pagliliwanag at pagpapalinaw ng Banal na Espiritu mula sa pakikipag-usap sa mga kasosyo ko, at nakikita ang ilang kakatwang mga aspeto sa pagtangg…

2018-05-17 12:10:29

Pagtatanggal ng Mga Tanikala ng Espiritu

Naniniwala ako na hangga’t patuloy ako sa pagtitiyaga sa pakikipagtulungan sa Diyos at lumakad sa landas na itinuturo ng Diyos, hanapin ang katotohanan sa lahat ng mga bagay, at mamuhay sa mga salita ng Diyos, aking itat…

2018-05-17 13:10:29

Sinong Nakakaalam ng Puso ng Diyos na Tulad ng Isang Ina?

Ang mga katotohanang ito ang nakapagpakita sa akin ng ang ugali ng Diyos ay katulad ng kung paano tinatrato ng mga magulang ang pagbabalik ng kanilang alibughang anak - nang may di matutumbasang pag-ibig. Naipakita rin n…

2018-05-17 14:10:29

Ginising Ako ng mga Salita ng Diyos

Salamat sa pagliliwanag na binigay ng mga salita ng Diyos, ako ay nagising mula sa aking mga sariling pagkakaintindi at imahinasyon, napagtanto na ako ay isang taong ayaw tumanggap ng pagkastigo at paghatol ng Diyos. Nai…

Salita ng Diyos 2018-05-17 15:10:29

Isang Pag-unawa ng Pagkakaligtas

Hindi kasing-simple tulad ng iniisip ng mga tao ang pagliligtas ng Diyos. Dapat tayong umasa sa paghatol at pagkastigo, pati na rin sa mga pagsubok at pagpipino na mula sa salita ng Diyos sa bawat hakbang ng ating mga ka…

2018-05-17 16:10:29

Nakita Ko Nang Malinaw ang Aking Tunay na Katayuan

Kapag ang tao ay gumagawa at nagsasalita, o sa panahon ng panalangin ng tao sa kanyang espirituwal na mga debosyon, ang katotohanan ay biglang magiging malinaw sa kanila. Sa katotohanan, gayunpaman, ang nakikita lamang n…

2018-05-17 17:10:29

Ang Kahalagahan ng Koordinasyon sa Serbisyo

O Diyos! Ang Iyong pagbubunyag ay nagpakilala sa akin ng aking kawalan ng kakayahan na makipagkoordina nang maayos, ang aking pagmamataas at ang aking kahabag-habag na bahagi sa paglilingkod sa Iyo. Mula sa araw na ito p…

2018-05-17 18:10:29

Kumikilos ang Banal na Espiritu sa Maprinsipyong Paraan

Ngayon ko lamang ito napagtanto, bagama't may oras na liliwanagan ng Diyos ang bawat tao, ito ay totoo, may prinsipyo sa likod ng gawain ng Banal na Espiritu sa tao. Ang tao mismo ay dapat na magkaroon ng nagnanasang, na…

2018-05-17 19:10:29

Ang Nasa Likod ng mga Kasinungalingan

Bakit hindi kailanman makapagsalita nang wasto ang mga tao? May tatlong pangunahing dahilan: Ang isang dahilan ay dahil sa mga maling pagpapalagay ng mga tao. Ang paraan ng pagtingin nila sa mga bagay ay mali, kaya nagsa…

2018-05-17 20:10:29

Ang mga Pamantayan ng Tunay na Mabuting Tao

Ang mga inililigtas at ginagawang perpekto ng Diyos ay yaong tunay na mabubuting tao na naghahanap ng katotohanan at pagkamatuwid. Hindi sila ang mga di-makatwirang tao na hindi masabi ang mabuti mula sa masama, na hindi…

2018-05-17 21:10:29

Hindi Dapat Paniwalaan ang “Kung Makikita ay Paniniwalaan”

Dati, kapag narinig ko ang mga tao na nagkokomento sa isang bagay, palagi nilang sinasabi “kung makikita ay paniniwalaan.” Sa paglipas ng panahon, ginamit ko rin ito na basehan sa pagtimbang sa mga bagay-bagay, at ganito…

2018-05-17 22:10:29

Mga Pagwawari sa Pagkakapalit

Naunawaan ko na ito ay hinaharap ayon sa mga hinihingi ng gawain ng Diyos at ng diwa ng mga tao, at hindi parang bulag na ginagamit o pinapalitan ang mga tao ayon sa nais. Bukod dito, hindi pinapalitan ng iglesia ang mga…

2018-05-17 23:10:29

Hindi Ako Karapat-Dapat na Makita si Cristo

Ang mga salita ng Diyos ang tumulong sa akin para maunawaan na hindi ko mabatid ang tinig ng Diyos dahil ako ay masyadong arogante, masyadong rebelde, at masyadong mapagmataas, masyadong madaling matukso para makinig nan…

2018-05-18 00:10:29

Ang Bawat Salita ng Diyos ay Isang Pagpapahayag ng Kanyang Disposisyon

Ipinakita ng mga salita ng Diyos ang paglago ng pag-iisip ng Diyos sa panahong iyon, iniisip kung anong paraan ang gagamitin para sa gawain sa mga huling araw. Habang Siya ay nag-iisip, ang unang bagay na isinaalang-alan…

2018-05-18 01:10:29

Ano Ito Na Luminlang Sa Aking Espiritu?

Ang mga salita ng Diyos ay nakakapagpanginig sa akin sa takot, dahil nakita ko na hindi hahayaan ng disposisyon ng Diyos ang sinuman na magkasala at na hindi Niya ibabatay ang Kanyang desisyon sa kung sisirain o hindi an…

2018-05-18 03:10:29

Ang Pag-uusig at Paghihirap ay Tumulong sa Akin upang Lumago

Ang Diyos ay tunay na isang marunong na Diyos! Talagang ang gawain ng Diyos ay kahanga-hangang at di-inaasahan! Ang sitwasyong ito ngayon ay dumating sa akin at, sa ibabaw, ito ay mukhang waring bang tinangay ang aking i…

2018-05-18 04:10:29

Ang Pinakadakilang Karunungan Ay Ang Itaas ang Diyos at Tumingala Sa Kanya

Salamat sa Diyos sa pagbubukas sa akin at sa Kanyang patnubay, pinapahintulutan ako na tunay na maunawaan na ang pinakamataas na karunungan ay upang itaas ang Diyos at tumingin sa Kanya sa aking bawat karanasan. Sa pamam…

2018-05-18 05:10:29

Ang Lihim na Tinanganan sa Kaibuturan ng Aking Puso

Salamat sa Diyos para sa pagliliwanag na ito, na ibinangon ako mula sa pagkakabulag. Kung hindi, marahil ay nililinlang pa rin ako ng aking sariling kasinungalingan—nagpapagewang-gewang kasama ng bulag na ambisyon patung…

2018-05-18 06:10:29

Ang Paggamit ng Salita ng Diyos bilang isang Salamin

Kinailangang mangyari ang sitwasyong ito sa akin: Kapag nakikipag-usap ako, naging karaniwan ang pagsasalita na parang nauunawaan ko ang aking sarili; itinatango ang ulo ko at sinasang-ayunan ang salita na kung saan inil…

2018-05-18 07:10:29

May Dakilang Kaligayahan sa Katapatan

Sa aking mga pakikitungo sa iba, sinadya kong subukan na huwag maging tuso, o manghula at magtaas ng aking bantay. Nang magtagumpay ako, nadama kong partikular akong malaya at napakawalan; tila mas lalong maaliwalas na m…

2018-05-18 08:10:29

Ano ang Kalikasan ng Pag-ibig ng Diyos?

Lumilikha ang Diyos ng ilang mga sitwasyon at nagdudulot ng mga kasawian sa Kanyang mga tao- maging ito ay sa pamamagitan ng pisikal na karamdaman, kahirapan sa pananalapi, o anumang iba pang mga kahirapan- hindi dahil s…

2018-05-18 09:10:29

Ang Pagdiskrimina sa mga Tagalabas ay Masyadong Masama!

Ako’y tunay na ginawang tiwali nang husto ni Satanas at tuluyang naging sagisag ng malaking pulang dragon. Ang aking mga aksyon ay hindi naiiba sa mga aksyon ng malaking pulang dragon. Ang malaking pulang dragon ay gumag…

2018-05-18 10:10:29

Ang Mga Taong Hindi Madaya ay Hindi Nangangahulugang Mga Matapat na Tao

Napagtanto ko sa pamamagitan ng salita ng Diyos na ang talagang ibig sabihin ng Diyos sa katapatan, ay isang tao na ibinibigay ang kanyang puso sa Diyos na walang iniisip sa kanyang personal na pagsulong o mga plano sa h…

2018-05-18 11:10:29

Handa Kong Tanggapin ang Pangangasiwa ng Lahat

Ano ang kaibahan sa pagitan ng aking sariling mga kaisipan at mga aksyon ng malaking pulang dragon? Dahil gusto kong panatalihin ang aking sariling kalagayan at tiyakin na magagawa ko ang aking sariling paraan at hindi m…

2018-05-18 12:10:29

Ang Tunay na Kahulugan ng “Paghihimagsik Laban sa Diyos”

Mayroong iba’t ibang uri ng paghihimagsik laban sa Diyos. Ang isang uri ng paghihimagsik ay ang paglaban sa Kanyang kalooban o paglaban sa Kanyang mga salita. Ang isa pang uri ay ang pagkakaroon ng mapagmataas na disposi…

2018-05-18 14:10:29

Ang Mga Lihim Nakatago sa Likod ng Paghahangad

Ako’y nagmadali sa pagtupad ng aking tungkulin at desperado na ipahayag ang aking sarili upang makakuha ng mas mataas na katayuan at makuha ang paghanga ng aking mga kapatid; nang inilatag ko ng lantad ang aking sarili s…

2018-05-18 15:10:29

Ano ang Kahulugan ng Tunay na Pagbabago?

Inihahalintulad ko ang mga doktrinang tinaglay ko bilang aking sariling kapital, ngunit hindi binigyang pansin ang pag-unawa sa sarili, sa paghahanap ng pagpasok, sa pagkakamit ng katotohanan. At paano kaya ako magkakaro…

2018-05-18 16:10:29

Ang Tunay na Mukha ng Isang Tinatawag na Mabuting Tao

Ilang mga tao ay likas na mabuti; nakakayanan nilang magsagawa ng katotohanan. Ang katauhan ng ilang tao ay mas mahina, kaya mahirap para sa kanila na magsagawa ng katotohanan.... Masasabi ba ninyo na siya na hindi nagss…

2018-05-18 17:10:29

Ang Paghusga sa Panlabas na Anyo ay Walang Katotohanan Lamang

Ang mga salita at gawa ng Diyos ang pinakamahusay na naglalantad sa tao. Silang walang katotohanan ay mga ipokrito lang. Silang nakakaunawa sa katotohanan ay makikita nang malinaw ang usaping ito. Silang hindi nakakaunaw…

2018-05-18 18:10:29

Maging Mahigpit sa Sarili Upang Madisiplina ang Iba

Kapag may mga bagay na nangyari dapat alamin natin muna ang ating mga sarili, at gamitin ang katotohanan upang lutasin ang mga kaguluhan sa loob natin. Sa pagpapabuti ng ating kalagayan, nilulutas natin ang ating mga sul…

2018-05-18 19:10:29

Ano Talaga ang Totoong Pagtanggap sa Katotohanan?

Hindi sapat na basta lamang tanggapin na ang salita ng Diyos ay katotohanan, kailangan mo itong tanggapin sa iyong puso at hayaan ang katotohanan na magkaroon ng puwang sa iyong puso at gamitin ang kapangyarihan. Kailang…

2018-05-18 20:10:29

Ang mga Aklat ni Satanas ay Maaaring Makalason sa Atin

Akin ding naintindihan na ginagamit ni Satanas ang pag-aaral at pagkakatuto upang linlangin sila sa pagtanggap sa kanyang pangangaral at tanggapin ang lason at mga kalooban nito sa kanilang isip, at kapag ang lason ay na…

2018-05-18 21:10:29

Ang Satanikong Pilosopiya Ay Nakabibitag at Nakapipinsala

"Maging makamundong matalino alang-alang sa pansariling kaligtasan" ay tinuturuan ng mali ang mga tao na maging makasarili at magpasakop sa mga puwersa ng kadiliman. Hindi nila isinasaalang-alang ang alituntunin o posisy…

2018-05-18 23:10:29

Ang Pagdanas sa Natatanging Pagmamahal ng Diyos

Ang pagpalit sa ngayon ay tunay na paraan ng pagliligtas Mo sa akin. Ang iyong makastigong pagmamahal ay lumupig sa aking puso. Taos-puso akong nagpapasalamat sa Iyo sa pagliligtas sa akin at pagtatanggol sa akin. Higit …

2018-05-19 00:10:29

Pagseselos, ang Talamak na Karamdamang Espirituwal

Salamat Diyos ko! Ang Iyong paghatol at pagkastigo ay gumising sa akin sa tamang oras upang ipakita sa akin na ang aking pag-uugali ay eksaktong katulad doon sa malaking pulang dragon at na ako ay tunay na isang anak ng …

2018-05-19 01:10:29

Ang Karanasan sa Pagsasagawa ng Katotohanan

Yaong mga nagkukusang isagawa ang katotohanan ay makakakaya ng halaga at makakayang tanggapin ang mga paghihirap na kaakibat. Maliwanag, ang kanlang puso ay puno ng kaligayahan at kasiyahan. Yaong mga nagsasagawa ng kato…

2018-05-19 02:10:29

Anuman ang Sabihin ng Diyos ay ang Mismong Paghatol sa Tao

Madalas kong iniisip na hinatulan at kinastigo lang ng Diyos ang tao kapag ibinunyag Niya ang likas na katiwalian ng tao o nagpahayag ng masasakit na salita na humatol sa katapusan ng tao. Kailan lang nang isang insident…

2018-05-19 03:10:29

Hindi Madaling Maging Isang Matapat na Tao

Sa katotohanang nasa harap ko, nagsimula kong pahalagahan nang labis na talagang hindi madaling maging isang matapat na tao. Lalo na sa isang tusong tao na tulad ko, hindi ako kailanman magiging matapat na tao nang hindi…

2018-05-19 04:10:29

Ang Tunay na Dahilan ng Hindi Epektibong Gawain

Ipinagkakatiwala ng Diyos sa mga lider ang gawain ng pagtatampok sa Diyos, pagpapatotoo sa Diyos, pakikipagniig tungkol sa kalooban at mga kahilingan ng Diyos, na nagpapahintulot sa mga iba na kumilos alinsunod sa mga hi…

2018-05-19 05:10:29

Nakakapagpalaya ang Pagtapon sa Kapangyarihan ni Satanas

Salita ng Diyos: “Kung nagagalak kang maging taga-serbisyo sa tahanan ng Diyos, nagsisikap at matapat sa gawain sa kabila ng karimlan, laging nagbibigay at hindi nanghihingi, masasabi Ko na ikaw ay tapat na santo, sapagk…

2018-05-19 06:10:29

Hindi Na Ako Mapipiringan ng “Mga Magagandang Intensiyon”

Dahil sa aktwal na gawain ng Diyos, alam ko ang aking sarili at nauunawaan na kung ang mga tao ay hindi nagbago sa disposisyon, wala silang magagawa kundi ihayag ang bulok na disposisyon ni Satanas kahit na iniisip nila …

2018-05-19 07:10:29

Ang Tunay na Pagsasamahan

Kailangan ninyong magtamo ng may pagkakaisang pagtutulungan para sa layunin ng gawain ng Diyos, para sa kapakinabangan ng iglesia, at para sa nagpapatuloy na pagpapasigla sa mga kapatid. Makipagtulungan ka sa kanya at ma…

2018-05-19 08:10:29

Ang Pinakamainam na Regalong Ibinigay sa Akin ng Diyos

Nagpapasalamat ako sa kaliwanagan ng Diyos na nagpahintulot sa akin na magkaroon ng kaalaman at pag-unawa sa gawain ng Diyos sa akin, at malaman na mas ayaw kong tanggapin ang isang bagay, mas kailangan ko ito, at lalong…

2018-05-19 09:10:29

Napakahalaga na Sundin ang Gawa ng Banal na Espiritu!

Napunta ako sa mga sumusunod na sipi: “Ang Banal na Espiritu ay hindi lamang kumikilos sa ilang mga tao na ginamit ng Diyos, ngunit mas higit pa sa iglesia. Siya ay maaaring kumikilos sa sinuman. Siya ay maaaring kumilos…

2018-05-19 10:10:29

Nakikita Ko ang Katotohanan ng Katiwalian ng mga Tao

Ginulat ako ng mga salita ng Diyos. Hindi ba’t ang naging asal ko ay kapareho ng sa malaking pulang dragon? Tumututol sa Diyos ang malaking pulang dragon, pinagmamalupitan ang Diyos at ginagambala ang gawain ng Diyos. Hi…

2018-05-19 11:10:29

Ang Gawain ng Diyos ay Napakarunong!

Ang gawain ng Diyos ay nakaparunong! Ang Diyos ay gumagawa sa pamamagitan ng mga bagay na ito na taliwas sa mga pananaw ng mga tao para ilantad, sanayin at gawing perpekto ang tao. Yaong mga tunay na naniniwala sa Diyos …

2018-05-19 12:10:29

Tanggalin ang Maskara, at Magsimula ng Panibagong Buhay

Kung marami kang nagaatubiling di-maibahaging pinagkakatiwalaan at tumatangging ilantad ang iyong mga lihim—nangangahulugan, iyong paghihirap—sa kapwa upang hanapin ang daan tungo sa liwanag, masasabi Ko na isa ka sa mga…

2018-05-19 13:10:29

Natuto Akong Makipagtulungan sa Kapwa

Sa pamamagitan ng biyaya at parangal ng Diyos, tinanggap ko ang responsibilidad na maging isang pinuno ng iglesia. Sa panahong iyon, naging napakasigla ko at nagtakda ako ng resolusyon sa harapan ng Diyos: Kahit ano pa a…

2018-05-19 14:10:29

Bakit Ba Ako Lumakad sa Landas ng mga Fariseo?

Ako ay taong arogante at masyadong bilib sa sarili at ang katungkulan ay ang aking kahinaan. Sa loob ng maraming taon, nakatali ako sa reputasyon at katungkulan at hindi ko nagawang makalaya mula dito. Paulit-ulit akong …

2018-05-19 15:10:29

Sa Wakas Namumuhay na Ako nang Kaunti na Parang Tao

Sa mga salita ng Diyos nakita ko ang isang paraan para masanay sa pagpasok at nalaman ko kung paano maglingkod na kasama ng iba. Naunawaan ko ang mga kagustuhan ng Diyos: Lahat ay may kalakasan, at nais ng Diyos na gamit…

2018-05-19 16:10:29

Tanging sa pamamagitan ng Aking Pagpasok sa Katotohanan Ako Maaaring Tunay na Makatulong sa Iba

Salita ng Diyos: “Kailangan mo munang lutasin ang lahat ng kahirapan sa iyong kalooban sa pamamagitan ng pagtitiwala sa Diyos. Wakasan ang iyong masasamang disposisyon at magawang tunay na maunawaan ang iyong mga sarilin…

2018-05-19 17:10:29

Itama ang Iyong Sarili Bago Itama ang Iba

Sa paraang ito, nabatid ko na hindi ko pinakitunguhan nang makatwiran ang iba habang ginagawa ang lahat ng “magandang mga gawain” ayon sa aking natural na karakter. Sa halip, kumilos ako ayon sa aking sariling mga opinyo…

2018-05-19 18:10:29

Tanging sa Pag-unawa ng Katotohanan Mo Tunay na Makikilala ang Iyong Sarili

Sa sandaling ginawang tiwali ni Satanas ang isang tao, ang kanyang kalikasan ay nagiging kalikasan ni Satanas. Anuman ang pagnanalita, pagkilos, o saloobin, lahat ng mga ito ay dominado ng kalikasan ng tao. Maaaring paki…

2018-05-19 19:10:29

Sa Pamamagitan ng Malaking Pagdurusa, Natamo ko ang Malalaking Pakinabang

Naramdaman ko na ang gawain ng Diyos ng paghatol at pagkastigo ay tunay na naglilinis ng mga tao at hangga’t taos-puso kong hinahanap ang katotohanan, tiyak na ako ay malilinis at maliligtas. Nang una kong maramdaman ang…

2018-05-19 20:10:29

Ang Proseso ng Pagbabago ng isang Aroganteng Mananampalataya

Isinilang ako sa kanayunan. Dahil mahirap ang aking pamilya at tapat ang aking mga magulang, madalas silang dinadaya. Simula nang bata pa ako, minamaliit na ako ng mga tao, at ang pambubugbog at pang-aapi ay naging isang…

2018-05-19 21:10:29

Kasisimula Ko pa Lamang Tahakin ang Tamang Landas ng Buhay

Inaalala ang sakit at kapighatian na dulot sa akin ng katanyagan, tagumpay, at katayuan, pagkatapos ang gawain ng kaligtasan na ginawa sa akin ng Diyos, tunay na nagpapasalamat ako at may utang na loob sa Diyos. Upang il…

2018-05-19 22:10:29

Ang Paghatol Ay Liwanag

Pagkastigo at paghatol ng Diyos ang pinakamabuting pag-iingat sa tao at pinakadakilang biyaya. Tanging sa pamamagitan lamang ng pagkastigo at paghatol ng Diyos magigising ang tao, at kapopootan ang laman, at kapopootan s…

2018-05-19 23:10:29

Isang Muling Pagsilang

Lubos na bunga ito ng paghatol at pagkastigo ng Diyos kung saan nagawa kong magkaroon ngayon ng pag-unawa at pagbabago. Bagaman ang pagsasailalim sa paghatol at pagkastigo ng Diyos ay nangailangan sa aking sumailalim sa …

2018-05-20 00:10:29

Pagbangon sa Madilim na Pang-aapi

Binigyan ako ng mga salita ng Diyos ng isang bagay na matatag upang maasahan ko! Binigyang-daan ako nito na tamasahin ang pagliliwanag at paggabay ng mga salita ng Diyos sa panahon ng aking labis na sakit at kahinaan, na…

2018-05-20 01:10:29

Sinira Ako ng Aking mga Prinsipyo

Sapagkat palagi kong pinanghahawakan ang panlilinlang na ito bilang kasabihang dapat isabuhay, nang ipamukha ng kapatid na babaeng ito ang mga pagkukulang ko upang tulungan akong kilalanin sila at magbago tungo sa ikabub…

2018-11-12 02:10:29

Ang Tanging Paraan Para Maiwasan ang Sakuna

Kapag dumating ang malaking sakuna, kailangan mong gumawa ng mas maraming mabuti at maghanda ng mas maraming mabuting gawa para maginhawahan ang puso mo at mapayapa. Noon ka lamang makadarama ng kapayapaan at ginhawa sa …

2018-11-12 03:10:29

Maikling Pagbabahagi Tungkol sa Pinagmumulan ng Kadiliman at Kasamaan ng Mundo

Pagkatapos makita ang kadiliman at kasamaan ng malaking pulang dragon at kung paano nito itinitiwali at tinatapakan ang mga tao, lalo ko pang nararamdaman ang kabanalan at kagandahan ni Cristo. Tanging si Cristo ang liwa…

2018-11-12 04:10:29