Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos App

Pakinggan ang tinig ng Diyos at salubungin ang pagbabalik ng Panginoong Jesus!

Hinihikayat namin ang mga naghahanap ng katotohanan na kontakin kami.

Mga Patotoo ng mga Karanasan sa Harap ng Luklukan ng Paghatol ni Cristo

Mga Solidong Kulay

Mga Tema

Font

Laki ng Font

Espasyo ng Linya

Lapad ng pahina

0 (Mga) Resulta ng Paghahanap

Walang nakitang mga resulta.

54. Ang Mga Lihim na Nakatago sa Likod ng Paghahangad

Li Li Lungsod ng Dezhou, Lalawigan ng Shandong

Kamakailan, nahalal ako ng aking mga kapatid na lalaki at babae bilang isang pinuno sa panggitnang antas. Isang araw, nang nakipagtipon sa aking mga katrabaho, hindi ko maiiwasang isipin sa aking sarili: dapat kong galingan. Kapag gumanap ako nang hindi mahusay, paano ako ituturing ng aking mga lider at katrabaho? Bilang resulta, nang tinalakay namin ang isang paksa nang magkakasama, hangga’t may kahit kaunting pag-unawa lamang ako sa paksa, kung gayon, susubukan kong ako ang unang magsasabi ng anuman, gayunpaman nang hindi ko maunawaan ang paksa at wala akong masabing anumang bagay, natagpuan ko ang aking sarili na nababalisa. Sa ilang mga araw ng mga pagpupulong na iyon, nakaramdam ako ng matinding pagod at talagang balisa, na parang ako ay nasa arena ng labanan. Nang maglaon, pinag-isipan ko ang ipinakita ko at natanto ko na ang ganitong uri ng sitwasyon ay nagmula lamang sa sarili kong kahambugan at walang tunay na problema.

Isang araw, inabisuhan ako ng mga pinuno tungkol sa isang pulong, talagang nagalak ako nang nalaman ko na ang mga pinuno sa mataas na antas ang magdaraos ng pulong, at naisip ko: Mukhang sasanayin ako, kung makagagawa ako nang maayos at makapag-iiwan ng magandang impresyon, maaaring maitaas ako ng posisyon, at kapag dumami ang aking sariling responsibilidad, hindi lamang ang aking mga katrabaho ang hahanga sa akin kundi gayon din ang mga kapatid ko. Kaya sa pulong, nagsalita ako nang walang katiyakan, nangangamba na anumang mga di-angkop na salita ay mag-iiwan ng masamang impresyon sa aking mga lider. Nang nagwakas ang pulong, natuwa ako kahit na nababalisa ako at pagod sa mga nakaraang araw, at naramdaman ko na maganda ang hinaharap. Magmula sa puntong iyon, talagang lubhang tumindi ang aking “paghahangad”.

Ang Mga Lihim Nakatago sa Likod ng Paghahangad

Isang araw, nabasa ko ang sumusunod na sipi mula sa isang sermon: “Kapag ang mga tao ay sinubukang makilala ang kanilang mga sarili sa nakaraan, nakatuon lamang ang pansin ng mga tao sa kung ano ang mga kasalanang nagawa nila, o kung ano ang mga katiwalian na kanilang inihayag, ngunit pinabayaan nila na suriin ang kanilang bawat salita at kilos upang makita kung ano ang mga tiwaling disposisyon ni Satanas, ano ang mga lason ng malaking pulang dragon, ano ang mga imahinasyon at pagkaintindi ng sangkatauhan, at ano ang mga kasinungalingan at paglilihis. Bukod sa mga bagay na ito, ang mga tao ay dapat ding suriin ang kanilang sariling mga saloobin at mga panloob na kalagayan, makuha ang mga bagay na nakatago sa loob ng kanilang mga puso, at lumapit sa Diyos upang matuklasan ang mga bagay na ito gamit ang katotohanan. Tanging pagkatapos lamang maaaring malaman ang kanilang sariling katiwalian, at makita ang suliranin ng kanilang tiwaling diwa. Dahil lang ang isang tao ay hindi gumawa ng malalaking kasalanan ay hindi nangangahulugan na walang mga problema sa loob ng kanilang puso. Ang ilang nakatagong malisya, mga disposisyon, at problema sa kalikasan ng isang tao ang mas mahirap na pagpasiyahan. Ang maliliit na sakit ay hindi maaaring pumatay ng mga tao, ang malulubhang sakit lamang ang kumikitil ng mga buhay” (Ang Pagbabahagi mula sa Itaas). Pagkatapos mabasa ito, hindi ko maiiwasang isipin ang aking sariling sikolohiya mula sa dalawang naunang pagpupulong, at sa loob ay naisip ko: Anong kalikasan ang nangibabaw dito? Sa puntong iyon, sinimulan kong hanapin ang mga kaukulang katotohanan para sa aking sariling sitwasyon upang maaaring masiyasat at masuri ko ito.

Sa ilalim ng patnubay ng Diyos, nakita ko ang salita ng Diyos: “Iniidolo ng ilang mga tao si Pablo. Gusto nilang lumabas at magbigay ng mga talumpati at gumawa, gusto nilang magtipon-tipon at magsalita; gusto nilang nakikinig ang mga tao sa kanila, sumasamba sa kanila, at pinalilibutan sila. Gusto nilang magkaroon ng katayuan sa isip ng iba at natutuwa kapag pinahahalagahan ng iba ang kanilang mga larawan. Pag-aralan natin ang kanilang likas na pagkatao mula sa mga pag-uugaling ito: Anong uri ng pagkatao ang taglay ng mga tao na ganito ang pag-uugali? Kung ganito talaga ang kanilang gawi, iyan ay sapat na upang ipakita na sila ay mapagmataas at palalo. Hindi nila sinasamba ang Diyos sa paano man; naghahangad sila ng mas mataas na katayuan, at inaasam na magkaroon ng awtoridad sa iba, upang ariin sila, at upang magkaroon ng higit na katayuan sa kanilang mga isipan. Ito ay isang klasikong larawan ni Satanas. Ang namumukod na aspeto ng kanilang kalikasan ay pagmamataas at kapalaluan, kawalan ng kagustuhang sambahin ang Diyos, at pagnanais na masamba ng iba. Ang gayong mga pag-uugali ay maaaring magbigay sa iyo ng napakalinaw na pananaw tungkol sa kanilang likas na pagkatao” (“Paano Malalaman ang Kalikasan ng Tao” sa Mga Talaan ng mga Pananalita ni Cristo). Paulit-ulit kong sinubukan na malaman ang bawat salita ng Diyos, at inihambing ang mga ito sa aking sariling mga saloobin, salita at gawa, noon ko lamang nakita ang katotohanan. Ang dahilan kung bakit partikular akong kinabahan at napailalim sa pagkontrol sa pulong ay hindi ba upang hayaan ang iba na pansinin ako o pahalagahan ako? Hindi ba ito’y upang makakuha lamang ng mas mataas na katayuan at tingalain ako ng mas marami pang tao? Nang nadama kong mataas ang tingin ng mga lider sa akin, naisip ko na ang aking sariling hinaharap ay puno ng pangako, at naging mas mayabang at masigasig. Mula doon ay nakita ko ang kalikasan ng sarili kong pagmamataas, lagi kong nais na tumayo nang mas mataas, upang mamahala sa mga tao, upang magkaroon ng puwang sa mga puso ng mga tao, naghanap ako na katulad ni Pablo. Ibig sabihin, ang aking hinangad ay hindi upang sambahin o bigyang-kasiyahan ang Diyos, kundi ang gamitin ang katayuan na ibinigay ng Diyos upang matugunan ang sarili kong mga hangarin at ambisyon. Hindi ba’t ganito mismo kung paano ipinahayag ng arkanghel ang pagmamataas nito? Hindi ba’t sinundan ko ang landas ng anticristo?

Noon kapag dumalo ako sa mga pagpupulong, madali akong napilitan, ngunit inisip ko na lamang na ako ay masyadong hambog, at hindi ko sinuri ang mga bagay sa nakalipas. Ngayon pagkatapos ng pag-aaral, nabatid ko na itinulak ito ng isang mapagmataas at palalong kalikasan, sa likod nito ay personal na pagpapakana at mapagmataas na mga ambisyon. Nangibabaw sa akin ang sarili kong pagmamataas, at gumawa ng labis laban sa Diyos: ako’y nagmadali sa pagganap sa aking tungkulin at desperado na ipahayag ang aking sarili upang makamit ang mas mataas na katayuan at makuha ang paghanga ng aking mga kapatid; nang inihayag ko ang aking sarili sa harapan ng aking mga kapatid, hindi ko talaga kailanman pinag-aralan ang mga bagay na malalim na nakatago sa loob, sa halip nagsalita ako tungkol sa aking mga panlabas na kilos upang itaas ang aking sarili at magpatotoo sa aking sarili; nang ako ay kumain at uminom ng salita ng Diyos, hindi ito upang dagdagan ang aking kaunawaan o tanggapin ang katotohanan, kundi upang magpakitang-gilas sa aking mga kapatid. … Nang naisip ko ito, nahiya ako: Hindi ako naglingkod sa Diyos, nakibahagi lang ako nang ganap sa sarili kong mga gawain at nilabanan ang Diyos. Ngayon, kung hindi pinahintulutan ng Diyos na maunawaan ko ang sarili kong mapagmataas na kalikasan, at makita ang ambisyon at karumihan sa likod ng aking masigasig na paghahangad at ako ay nasa maling landas, kung gayon ay ipagpapatuloy ko ang aking mga mapagmataas na paraan, at maaaring gumawa ng masasamang bagay na lumalaban at nagtataksil sa Diyos at sa gayon ay mapasailalim sa kaparusahan ng Diyos.

Nagpapasalamat ako sa Diyos sa Kanyang napapanahong kaliwanagan at patnubay na naging dahilan upang makilala ko ang sangkap ng aking sariling mapagmataas na kalikasan, at pinayagan akong makita na tumahak ako sa daan ng anticristo; lalong ipinabatid ng karanasang ito sa akin, na sa aking karanasan hindi lamang ako dapat magbigay ng pansin sa pagkilala sa aking sariling mga pagbubunyag at mga pagkakasala kundi ihambing ang mga ito sa katotohanan at pag-aralan ang mga bagay na nakatago sa loob upang mas mahusay na maunawaan ang aking sariling kalikasan at upang makagawa ng mga pagbabago sa aking disposisyon. Sa hinaharap, nais kong maingat na suriin ang katayuan ng aking sariling kaisipan at panloob na kalagayan, at maunawaan ang sarili kong tiwaling diwa, hanapin at makapunta sa tamang landas sa pagliligtas ng Diyos.

Sinundan:Ang Tunay na Dahilan ng Hindi Epektibong Gawain

Sumunod:Ang Pagdanas sa Natatanging Pagmamahal ng Diyos

Baka Gusto Mo Rin