[04]Ang pangako at mga pagpapala ng Diyos para sa mga napapadalisay at nagtatamo ng ganap na kaligtasan

Bumalik Higit pang mga Espesyal na Paksa Home