[02]Tanging ang gawain ng paghatol ng Diyos sa mga huling araw ang maaaring magbigay-kakayahan sa mga tao na iwaksi ang kanilang pagiging likas na makasalanan, mapadalisay at magtamo ng ganap na kaligtasan

Bumalik Higit pang mga Espesyal na Paksa Home