[02]Tanging ang gawain ng paghatol ng Diyos sa mga huling araw ang maaaring magbigay-kakayahan sa mga tao na iwaksi ang kanilang pagiging likas na makasalanan, mapadalisay at magtamo ng ganap na kaligtasan

Bumalik Higit pang mga Espesyal na Paksa Home

Alam mo ba ang kaibahan ng pagiging naligtas sa pagtatamo ng ganap na pagliligtas?