Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos App

Pakinggan ang tinig ng Diyos at salubungin ang pagbabalik ng Panginoong Jesus!

Hinihikayat namin ang mga naghahanap ng katotohanan na kontakin kami.

Mga Saksi kay Cristo ng mga Huling Araw

Mga Solidong Kulay

Mga Tema

Font

Laki ng Font

Espasyo ng Linya

Lapad ng pahina

0 (Mga) Resulta ng Paghahanap

Walang nakitang mga resulta.

XV. Kailangang Ipaliwanag nang Malinaw ng Isang Tao Kung Paano Mahiwatigan ang Tunay na Diwa ng mga Fariseo at ng Iba’t Ibang Relihiyon na Sumusuway sa Diyos

5. Ano ang kahihinatnan ng isang taong naniniwala sa Diyos sa relihiyon at nililito at kinokontrol ng mga Fariseo at anticristo? Maililigtas ba ng Diyos ang isang tao kung naniniwala sila sa Diyos sa ganitong paraan?

Mga Talata ng Biblia para Sanggunian:

sila'y mga bulag na tagaakay. At kung ang bulag ay umakay sa bulag, ay kapuwa sila mangahuhulog sa hukay” (Mateo 15:14).

Sapagka't silang nagsisipatnubay ng bayang ito ay siyang nangagliligaw; at silang pinapatnubayan ay nangapapahamak” (Isaias 9:16).

Ang aking bayan ay nasira dahil sa kakulangan ng kaalaman.... Kung paanong sila'y nagsidami, gayon sila nangagkasala laban sa akin: aking papalitan ng kahihiyan ang kanilang kaluwalhatian. Sila'y nagsisikain sa kasalanan ng aking bayan, at inilalagak ang kanilang puso sa kanilang kasamaan. At mangyayari, na kung paano ang bayan, gayon ang saserdote, at akin silang parurusahan dahil sa kanilang mga lakad, at aking gagantihin sa kanila ang kanilang mga gawa” (Hosea 4:6-9).

Ano ang kahihinatnan ng isang taong naniniwala sa Diyos sa relihiyon at nililito at kinokontrol ng mga Fariseo at anticristo? Maililigtas ba ng Diyos ang isang tao kung naniniwala sila sa Diyos sa ganitong paraan?

Nauugnay na mga Salita ng Diyos:

Ang mga pastor at mga pinuno sa relihiyosong mundo, halimbawa, ay umaasa sa kanilang mga kaloob at mga katungkulan upang gawin ang kanilang gawain. Ang mga tao na sumusunod sa kanila sa mahabang panahon ay mahahawa sa kanilang mga kaloob at maiimpluwensiyahan ng ilan sa kung ano sila. Nakatuon sila sa mga kaloob ng mga tao, mga kakayahan, at kaalaman, at nagbibigay sila ng pansin sa mga higit-sa-karaniwang mga bagay at sa maraming mga malalalim na di-makatotohanang turo (mangyari pa, ang ganitong mga malalalim na turo ay hindi matatamo). Hindi sila nagtutuon ng pansin sa mga pagbabago sa disposisyon ng mga tao, sa halip ay nakatuon sila sa pagsasanay sa pangangaral ng mga tao at mga kakayahan sa paggawa, pinabubuti ang kaalaman ng mga tao at saganang relihiyosong mga turo. Hindi sila nakatuon sa kung gaano kalaki sa disposisyon ng mga tao ang nabago o gaano karaming tao ang nakauunawa sa katotohanan. Hindi sila nagmamalasakit sa sangkap ng mga tao, o kahit subuking alamin ang normal at di-normal na mga katayuan ng mga tao. Hindi nila sinasalungat ang mga paniwala ng mga tao o ibinubunyag ang kanilang mga paniwala, lalong hindi inaayos ang kanilang mga kakulangan o mga katiwalian. Karamihan sa mga tao na sumusunod sa kanila ay naglilingkod sa pamamagitan ng likas nilang mga kaloob, at ang kanilang ipinahahayag ay kaalaman at malabong relihiyosong katotohanan, na hindi makatotohanan at lubusang hindi nakapagbibigay ng buhay sa mga tao.

mula sa “Ang Gawain ng Diyos at ang Gawain ng Tao” sa Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao

Ang mga hindi dumaan sa paghatol ay nagpapahayag ng laman at mga kaisipan ng tao lamang, kasama ang maraming katalinuhan ng tao at likas na kakayahan. Hindi ito ang tiyak na pagpapahayag ng tao sa gawain ng Diyos. Ang mga taong sumusunod sa kanila ay dinadala ng kanilang likas na kakayahan. Dahil nagpapahayag sila ng maraming paningin at karanasan ng tao, na halos walang kaugnayan sa tunay na kahulugan ng Diyos, at lumilihis nang malayo mula rito, ang gawain ng ganitong uri ng tao ay hindi nagbibigay-daan na dalhin ang mga tao sa harap ng Diyos, sa halip ay sa harap niya. ... ang hinihingi niyang pangangailangan sa mga tao ay hindi naiiba sa bawat indibiduwal; hindi siya gumagawa kaayon sa aktuwal na pangangailangan ng mga tao. Sa ganitong uri ng gawain, mayroong maraming batas at turo, at hindi nito madadala ang mga tao sa katunayan o sa normal na pagsasagawa sa paglago ng buhay. Maaari lamang itong magbigay-daan sa mga tao na makatayo sa kaunti at walang halagang mga tuntunin. Ang ganitong uri ng gabay ay nagdudulot lamang sa mga tao na maligaw. Inaakay ka Niya na maging katulad kung ano Siya; madadala ka niya kung anong mayroon at kung ano siya.

mula sa “Ang Gawain ng Diyos at ang Gawain ng Tao” sa Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao

Yaong mga hindi nakakaunawa sa katotohanan ay palaging sumusunod sa iba: Kung sinasabi ng mga tao na ito ay ang gawain ng Banal na Espiritu, sasabihin mo na rin na ito ay ang gawain ng Banal na Espiritu; kung sinasabi ng mga tao na ito ay ang gawain ng masamang espiritu, mag-aalinlangan ka na rin o sasabihin mo rin na ito ay ang gawain ng masamang espiritu. Lagi mong ginagaya ang mga sinasabi ng iba, at hindi mo kayang kumilala ng kahit ano sa iyong sarili, ni hindi mo kayang mag-isip para sa iyong sarili. Ito ay isang tao na walang pinaninindigan, na hindi kayang alamin ang pagkakaiba—ang gayong tao ay walang-halagang kawawa! Ang gayong uri ng mga tao ay laging nag-uulit ng mga sinasabi ng iba: Ngayon ay sinabi na ito ay ang gawain ng Banal na Espiritu, nguni’t maaaring balang-araw may magsasabi na hindi ito gawain ng Banal na Espiritu, at walang-iba kundi mga gawa ng tao—nguni’t hindi mo ito nakikita, at kapag nasaksihan mong sinabi ito ng iba, sasabihin mo kung ano ang sinabi nila. Ito ay talagang gawain ng Banal na Espiritu, nguni’t sinasabi mo na gawain ito ng tao; hindi ka ba naging isa sa mga lumalapastangan sa gawain ng Banal na Espiritu? Sa ganitong paraan, hindi ka ba sumalungat sa Diyos dahil hindi mo kayang alamin ang pagkakaiba?

mula sa “Tanging Yaong mga Kilala ang Diyos at Kanyang Gawa ang Makapagbibigay-kasiyahan sa Diyos” sa Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao

Umiiral sa iglesia ang maraming mga tao na walang pagkaunawa, at kapag ang isang mapanlinlang na bagay at nangyari maninindigan lamang sila sa panig ni Satanas. Kapag sila ay tinatawag na mga utusan ni Satanas nadadama nila na masyado silang minamasama. Sinasabing wala silang pagkaunawa, ngunit palagi silang naninindigan sa panig ng walang katotohanan. Wala ni isang mahalagang sandali na sila’y nanindigan sa panig ng katotohanan, wala ni isang pagkakataon nang sila’y nanindigan at nakipagtalo para sa katotohanan, kaya wala ba talaga silang pagkaunawa? Bakit palagi silang naninindigan sa panig ni Satanas? Bakit hindi sila kailanman nagsasabi ng isang salita na makatarungan o makatuwiran para sa katotohanan? Ang kalagayan bang ito ay talagang nilikha ng kanilang panandaliang pagkalito? Kung mas kaunti ang pagkakaunawa ng isang tao, lalo silang hindi makapanindigan sa panig ng katotohanan. Ano ang ipinakikita nito? Hindi ba nito ipinakikita na yaong mga walang pagkaunawa ay umiibig sa kasamaan? Hindi ba nito ipinakikita na yaong mga walang pagkaunawa ay mga tapat na anak ni Satanas? Bakit ba palagi silang nakapaninindigan sa panig ni Satanas at sinasalita ang kaparehong wika nito? Ang kanilang bawat salita at gawa, at ang kanilang mga pagpapahayag ay pinatutunayang husto na sila ay hindi anumang uri ng mangingibig ng katotohanan, ngunit sa halip sila ay mga taong namumuhi sa katotohanan. Na nakapaninindigan sila sa panig ni Satanas ay nagpapatunay nang husto na iniibig talaga ni Satanas ang mga maliliit na diablong ito na nakikipaglaban para sa kapakanan ni Satanas sa buong buhay nila. Ang lahat ng mga katotohanang ito ay hindi ba napakalinaw? Kung ikaw ay talagang isang tao na umiibig sa katotohanan, kung gayon bakit hindi ka magkaroon ng anumang paggalang sa kanila na nagsasagawa ng katotohanan, at bakit mo kaagad sinusunod yaong hindi nagsasagawa ng katotohanan sa sandaling magkaroon sila ng isang maliit na pagbabago ng mukha? Anong uri ng suliranin ito?

mula sa “Isang Babala sa Mga Hindi Nagsasagawa ng Katotohanan” sa Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao

Ang ibang tao ay di nagagalak sa katotohanan, lalo na ang paghatol. Sa halip, nagagalak sila sa kapangyarihan at kayamanan, ang mga taong ito ay pinaniniwalaang mga magpagmataas na tao. Hinahanap lamang nila ang mga sekta sa mundo na may impluwensya at ang mga pastor at mga gurong galing sa mga seminaryo. Sa kabila ng pagtanggap ng paraan ng katotohanan, mananatili silang may pagaalinlangan at hindi nila mailalaan ang kanilang mga sarili nang lubusan. Sila ay nagsasalita ng pagsasakripisyo para sa Diyos, ngunit ang kanilang mga mata ay nakatitig sa mga dakilang pastor at mga guro, at si Kristo ay isinantabi. Ang kanilang mga puso ay napupuno ng kasikatan, kayamanan at karangalan. Talagang di sila naniniwala na ang isang ganoong kahinang tao ay may kakayahan ng panlulupig sa karamihan, na ang isang di kapansin-pansin ay may kakayahang gawing mabuti ang mga tao. Hindi sila naniniwala sa anumang paraan na itong mga walang saysay na taong kabilang sa mga alikabok at mga tambak na dumi ay ang mga taong pinili ng Diyos. Sila ay naniniwala na kung ang mga tulad ng mga taong ito ang layunin ng kaligtasan ng Diyos, kung ganon ang langit at lupa ay magkakabalibaliktad at lahat ng tao ay magkakatawanan. Sila ay naniniwala na kung pinili ng Diyos ang gayong walang saysay na mga tao na maging perpekto, kung ganon ang mga dakilang taong iyon ay magiging Diyos Mismo. Ang kanilang mga pananaw ay nababahiran ng kawalan ng pananampalataya, sa katunayan, malayo mula sa kawalan ng pananampalataya, sila ay hibang na mga halimaw. Sapagkat ang tanging pinahahalagahan lamang nila ay posisyon, reputasyon at kapangyarihan, kanilang pinanghahawakan ang mataas na pagsasaalang-alang sa mga malalaking grupo at mga sekta. Talagang wala silang pagsasaalang-alang para sa mga pinangungunahan ni Kristo, sila ay mga traydor lamang na tumalikod kay Kristo, sa katotohanan, at sa buhay.

Hindi ang kababaang-loob ni Kristo ang iyong hinangaan, kundi ang mga huwad na pastol na may prominenteng katayuan. Hindi mo minahal ang kagandahan o karunungan ni Kristo, kundi ang mga walang pusong nauugnay sa malaswang mundo. Tinatawanan mo ang mga pasakit ni Kristo na walang lugar para pagpatungan ng Kanyang ulo, ngunit hinahangaan ang mga bangkay na kumakamkam ng mga pag-aalay at namumuhay sa panunulsol. Ikaw ay hindi handang magdusa sa tabi ni Kristo, kundi masayang pumupunta sa mga braso ng mga walang ingat na mga antikristo bagama’t tinutustusan ka lamang ng laman, mga letra at pagkontrol. Kahit ngayon, tumatalima patungo sa mga ito ang iyong puso, sa kanilang reputasyon, sa kanilang katayuan sa puso ng mga Satanas, sa kanilang impluwensya, at sa kanilang awtoridad, ngunit patuloy kang nagkakaroon ng saloobin ng paglaban at hindi pagtanggap sa gawain ni Kristo. Ito ang dahilan kung bakit ko sinasabi na wala kang pananampalataya ng pagkilala kay Kristo. Ang dahilan ng pagsunod mo sa Kanya magpahanggang ngayon ay sa kadahilanang ikaw ay pinilit. Namumukod magpakailanman sa puso mo ang matatayog na mga larawan, di mo makalimutan ang kanilang bawat salita at gawa, maging ang kanilang maimpluwensiyang mga salita at gawa. Nasa puso ninyo sila, kataas-taasan magpakailanman at mga bayani magpakailanman. Ngunit ito ay hindi para sa Kristo sa panahong ito. Siya ay walang kabuluhan magpakailanman sa iyong puso at di-karapat-dapat sa paggalang magpakailanman. Sapagka’t Siya ay napakalayo sa ordinaryo, may lubhang napakaliit na impluwensya, at malayo sa karangalan.

mula sa “Ikaw ba ay Tunay na Mananampalataya sa Diyos?” sa Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao

Makabubuti para sa mga taong yaon na nagsasabi na sumusunod sila sa Diyos na buksan ang kanilang mga mata at tingnang mabuti nang makita kung sino talaga ang pinaniniwalaan nila: Ang Diyos ba talaga ang iyong pinaniniwalaan, o si Satanas? Kung nalalaman mo lang na hindi ang Diyos ang iyong pinaniniwalaan kundi ang iyong sariling mga diyus-diyosan, kung gayon mas makabubuting huwag sasabihing ikaw ay isang sumasampalataya. Kung talagang hindi mo alam kung sino ang iyong pinaniniwalaan kung gayon, uli, mas makabubuting huwag sasabihing ikaw ay isang sumasampalataya. Ang sabihin yaon ay kalapastanganan! Walang sinuman ang pumipilit sa iyo na maniwala sa Diyos. Huwag sasabihin na kayo ay naniniwala sa Akin, sapagkat sapat na ang Aking narinig sa mga salitang yaong matagal na panahon na ang nakararaan at ayaw Kong marinig ulit ang mga iyan, sapagkat ang inyong pinaniniwalaan ay ang mga diyos-diyosan sa inyong mga puso at ang lokal na mga tampalasang ahas sa gitna ninyo. Yaong mga inaalog ang kanilang mga ulo kapag narinig nila ang katotohanan, na ngumingiti nang maluwang kapag nakarinig sila ng mga usapan ng kamatayan ay mga lahi ni Satanas, at ang mga bagay lahat na aalisin.

mula sa “Isang Babala sa Mga Hindi Nagsasagawa ng Katotohanan” sa Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao

Kung mayroong ilang lokal na napakasasamang mga ahas sa isang iglesia, gayundin ang ilang maliliit na langaw na sumusunod sa kanila na walang pagkaunawa o kung anuman, kung yaong mga nasa iglesia ay hindi pa rin itatakwil ang mga tali at pagmamanipula ng mga ahas na ito pagkatapos nilang makita ang katotohanan, kung gayon ang mga hangal na ito ay aalisin sa katapusan. Bagamat ang maliliit na mga langaw na ito ay maaaring hindi nakagawa ng anumang bagay na malala, sila ay lalo pang mas tuso, lalo pang mas mapanlinlang at mahirap hulihin at ang lahat ng kagaya nito ay aalisin. Walang isa man ang matitira! Yaong mga kabilang kay Satanas ay ibabalik kay Satanas, habang yaong kabilang sa Diyos ay tiyak na paroroon sa paghahanap ng katotohanan; ito ay pinagpapasyahan sa pamamagitan ng kanilang mga kalikasan. Hayaang mamatay ang lahat ng sumusunod kay Satanas! Walang habag na ipakikita sa mga taong ito. Hayaan yaong mga naghahangad ng katotohanan na makamtan ang panustos at tulutan silang magalak sa salita ng Diyos na nilalaman ng kanilang mga puso. Ang Diyos ay matuwid; hindi Niya pinakikitunguhan ang mga tao sa paraang hindi makatarungan. Kung ikaw ay isang diablo kung gayon ay hindi ka makapagsasagawa ng katotohanan. Kung ikaw ay isang tao na naghahanap para sa katotohanan kung gayon ay tiyak na hindi ka mabibihag ni Satanas—ito ay walang pag-aalinlangan.

mula sa “Isang Babala sa Mga Hindi Nagsasagawa ng Katotohanan” sa Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao

Dahil sa kanilang maliit na katalinuhan, yaong walang pagkaunawa ay darating upang wasakin sa mga kamay ng mga masasamang tao at sila ay ililigaw ng mga masasamang tao at hindi na makababalik. Ang mga taong ito ay dapat pakitunguhan sa ganitong paraan, yayamang hindi nila iniibig ang katotohanan, sapagkat hindi sila makapanindigan sa panig ng katotohanan, sapagkat sila ay sumusunod sa mga masasamang tao, tumitindig sila sa panig ng masasamang mga tao, at sapagkat sila’y nakikipagsabwatan sa masasamang mga tao at sinasalangsang ang Diyos. Lubos nilang nalalaman na yaong masasamang mga tao ay nagbubuga ng kasamaan ngunit pinatigas nila ang kanilang mga puso at sinunod sila, kumikilos nang pasalungat sa katotohanan. Ang mga taong ito ba na hindi nagsasagawa ng katotohanan ngunit gumagawa ng mapangwasak at kasuklam-suklam na mga bagay ay hindi gumagawang lahat ng kasamaan? Bagamat yaong mga sa gitna nila ay tinatagurian ang kanilang mga sarili bilang “mga hari” at yaong nakabuntot sa likuran, hindi ba magkakapareho ang kanilang mga kalikasan na sumusuway sa Diyos? Anong dahilan mayroon sila upang sabihin na hindi sila inililigtas ng Diyos? Anong dahilan ang mayroon sila upang sabihin na ang Diyos ay hindi matuwid? Hindi ba ang sarili nilang kasamaan ang sumira sa kanila? Hindi ba ang sarili nilang pagiging rebelyoso ang hahatak sa kanila pababa sa impyerno? Yaong mga nagsasagawa ng katotohanan ay maliligtas sa pagtatapos at gagawing perpekto sa pamamagitan ng katotohanan. Yaong mga hindi nagsasagawa ng katotohanan sa katapusan ay aakit ng kawasakan sa pamamagitan ng katotohanan. Ito ang mga katapusan na naghihintay sa kanila na nagsasagawa ng katotohanan at yaong mga hindi nagsasagawa.

mula sa “Isang Babala sa Mga Hindi Nagsasagawa ng Katotohanan” sa Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao

Isipin kung ano ang sumunod matapos ipinako ng mga Judio si Jesus sa krus 2,000 taon na ang nakakaraan. Ang mga Judio ay pinatalsik mula sa Israel at tumakas patungo sa mga bayan sa buong mundo. Marami ang pinatay, at ang buong bansang Judio ay napasailalim sa mga wala pang katulad na pagwasak. Ipinako nila ang Diyos sa krus—gumawa ng isang kahindik-hindik na krimen—at inudyukan ang disposisyon ng Diyos. Sila ay pinagbayad sa kanilang ginawa, pinagdusahan ang masamang resulta ng kanilang mga pagkilos. Hinatulan nila ang Diyos, itinakwil ang Diyos, at sa gayon sila ay nagkaroon lamang ng isang kapalaran: na parurusahan ng Diyos. Ito ang mapait na kinahinatnan at kalamidad na dinala ng kanilang mga pinuno sa kanilang bayan at bansa.

mula sa “Diyos ang Namumuno sa Kapalaran ng Buong Sangkatauhan” sa Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao

Sinundan:Talaga bang lahat ng pastor at elder ng mga relihiyon ay itinakda ng Diyos? Maaari bang katawanin ng pagtanggap at pagsunod sa mga pastor at elder ang pagsunod at pagtulad ng isang tao sa Diyos?

Sumunod:Sa iba’t ibang relihiyon, ang katotohanan at ang Diyos ba ang naghahawak ng kapangyarihan, o ang mga anticristo at si Satanas?