Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos App

Pakinggan ang tinig ng Diyos at salubungin ang pagbabalik ng Panginoong Jesus!

Mga Pagbigkas ng Makapangyarihang Diyos (Ang Paraan para Makilala ang Diyos)

Mga Pinakabagong Pagbabasa
Mga Pagbigkas ng Makapangyarihang Diyos (Ang Paraan para Makilala ang Diyos)

Mga Kategorya

Recital-the-word-appears-in-the-flesh-6
Mga Pagbigkas ni Cristo ng mga Huling Araw (Mga Seleksyon)

Ang Kabanalan ng Diyos (III)

Ikaapat na bahagi

Balikan natin ang pagtalakay tungkol sa kung anong mga paraan ang ginagamit ni Satanas upang pasamain ang tao. Tinalakay pa lamang natin ang tungkol sa iba’t ibang mga paraan na kung saan gumagawa ang Diyos sa tao na kung saan bawat isa sa inyo ay maaaring mararanasan sa inyong mga sarili, kaya hindi na ako tutungo sa masyadong maraming mga detalye. Ngunit sa inyong mga puso kayo marahil ay malabo tungkol sa mga paraan na ginagamit ni Satanas upang pasamain ang tao, o sa pinakadulo ito ay kulang sa detalye, kaya magiging kapaki-pakinabang sa inyo na pag-usapan ito. Nais n’yo bang maunawaan ito? (Oo.) Marahil may ilan sa inyo ang magtatanong: “Bakit pag-uusapan muli si Satanas? Nakita na natin na si Satanas ay masama at kinasusuklaman na natin si Satanas; kaya magagawa pa ba tayong masama ni Satanas?” Sa katunayan, bagaman kinasusuklaman ninyo si Satanas, hindi ninyo ganap na makita sa pamamagitan nito. May ilang mga bagay na kailangan n’yo pa ring harapin, kung hindi maaaring hindi na kayo tunay na makalaya mula sa impluwensya ni Satanas.

Tinalakay na natin noong nakaraan ang limang mga paraan na kung paano pinasama ni Satanas ang tao, hindi ba? Sa loob ng limang mga paraang ito ay ang mga kaparaanang ginagamit nito, na dapat ay makita ng tao. Ang mga paraan na kung saan ginagawang masama ni Satanas ang tao ay isang uri lamang ng takip; pinaka-lihim na mapanira ang mga kaparaanang nagtatago sa likod ng patsada na ito at nais nito na gamitin ang mga kaparaanang ito upang makamit ang mga layunin nito. Ano ang mga kaparaanang ito? Ibuod ang mga ito para sa Akin. (Ito’y nandadaya, nangsusulsol at nananakot.) Mas marami ang itatala ninyo, mas napapalapit kayo. Tila bang kayo ay malalim na napinsala nito at may malakas na nararamdaman sa paksa. (Ito’y gumagamit din nang matamis na pananalita at mga kasinungalingan, nang-iimpluwensya ito, nanglilinlang at sapilitang umookupa.) Sapilitang umookupa—ito’y nagbibigay ng isang napakalalim na impresyon, hindi ba? Ang mga tao ay natatakot sa sapilitang pag-okupa ni Satanas. Mayroon pang iba? (Marahas na pinipinsala nito ang mga tao, ginagamit kapwa ang mga pananakot at mga pang-aakit, at ito’y nagsisinungaling.) Ang mga kasinungalingan ang sangkap ng mga kilos nito at ito’y nagsisinungaling upang dayain ka. Ano ang kalikasan ng pagsisinungaling? Ang pagsisinungaling ba ay hindi kapareho ng pandaraya? Ang layunin nang pagsabi ng mga kasinungalingan ay sa katunayan upang dayain ka. Mayroon pang iba? Magsalita. Sabihin sa Akin ang lahat ng mga alam ninyo. (Ito’y nanghihikayat, namiminsala, nambubulag at nanlilinlang.) Karamihan sa inyo ay may parehong pakiramdam tungkol sa panlilinlang na ito, hindi ba? (Ito’y gumagamit nang pagapang na hindi matapat na papuri, kumokontrol ng tao, hinahawakan ang tao, lubhang tinatakot ang tao at pinipigilan ang tao na maniwala sa Diyos.) Medyo alam ko ang ibig ninyong sabihin at lahat ng ito ay kapwa magaganda. Lahat kayo’y may nalalaman tungkol dito, kaya't ibuod na natin sila ngayon.

May anim na pangunahing mga kaparaanan na ginagamit ni Satanas upang pasamain ang tao.

Ang una ay kontrol at pamumuwersa. Iyon ay, gagawin ni Satanas ang lahat nang posible upang kontrolin ang iyong puso. Ano ang ibig sabihin ng “pamumuwersa”? (Nangangahulugan ito ng pamimilit.) Tinatakot ka nito at pinipilit na pakinggan itong mabuti, pinapag-isip ka sa mga kalalabasan kung hindi ka susunod. Matatakot ka at di-mangangahas na salungatin ito, kaya sa gayon wala kang mapagpipilian kundi ang pasailalim sa impluwensya nito.

Ang ikalawa ay ang pandaraya at panlalansi. Ano ang kakailanganin ng “pandaraya at panlalansi”? Bumubuo si Satanas ng ilang mga kuwento at mga kasinungalingan, nilalansi ka na paniwalaan ang mga ito. Kailanma’y hindi nito sinasabi sa iyo na ang tao ay nilikha ng Diyos, ngunit hindi rin nito direktang sinasabi na ikaw ay hindi nilikha ng Diyos. Hindi nito ginagamit ang salitang “Diyos, ” ngunit sa halip gumagamit ng iba pa bilang isang pamalit, ginagamit ang bagay na ito upang linlangin ka nang sa gayon wala kang pangunahing ideya sa pag-iral ng Diyos, at kailanma’y hindi ka nito pinahihintulutan na malaman kung sino talaga ang Diyos. Ang panlalasing ito mangyari pa ay kinabibilangan ng maraming mga aspeto, hindi lamang ang isang ito.

Ang ikatlo ay ang mapamilit na pagtuturo ng doktrina. Mayroon bang mapamilit na pagtuturo ng doktrina? (Oo.) Mapamilit na pagtuturo ng doktrina ng ano? Ang mapamilit na pagtuturo ng doktrina ba ay ginawa ng sariling desisyon ng tao? Ginawa ba ito nang may pagsang-ayon ang tao? (Hindi.) Hindi bale kung hindi ka sumasang-ayon dito. Sa iyong kawalang-malay bumubuhos ito sa iyo, ikinikintal sa iyo ang pag-iisip ni Satanas, ang mga patakaran nito sa buhay at ang masamang kakanyahan nito. Sa katunayan, ang lahat ng hinuhubog ni Satanas sa iyo ay mga kasinungalingan, mababaw na mga kamalian at sa katunayan mga maling pananampalataya at mga kamalian na ginagamit ni Satanas upang pasamain ang tao. Ang makademonyong mga lason na ito ay itinatanim sa mga utak ng tao at sa kanilang mga isip, at ito’y tunay na binabago ang isip ng mga tao. Kapag tinanggap ng isang tao ang ganitong makademonyong mga lason, sila’y nagiging hindi tao ni multo, walang ni katiting na pagkatao.

Ang ikaapat ay mga pagbabanta at mga pang-aakit. Iyon ay, ginagamit ni Satanas ang iba’t ibang mga paraan upang iyong tanggapin ito, sundan ito, gumawa sa paglilingkod nito; sinusubukan nito na makamit ang mga layunin nito sa pamamagitan ng anumang mga paraan na kinakailangan. Minsan nagbibigay ito ng maliliit na mga pabor sa iyo ngunit inaakit ka pa rin nito na magkasala. Kung hindi mo susundin ito, papahirapan ka nito at parurusahan ka at gagamit ito ng iba’t ibang mga paraan upang salakayin ka at bitagin ka.

Ang ikalima ay panlilinlang at paralisis. “Panlilinlang at paralisis” ay ang pagbuo ni Satanas ng ilang matamis-pakinggan na mga pahayag at mga ideya na kaugnay sa mga pagkaintindi ng mga tao upang gawin na tila bang isinasaalang-alang nito ang laman ng mga tao o iniisip tungkol sa kanilang mga buhay at kinabukasan, gayong sa katunayan ito ay upang lokohin ka lamang. Samakatuwid pinaparalisa ka nito upang hindi mo malaman kung ano ang tama at ano ang mali, sa gayon ikaw ay walang kaalam-alam na susunod sa daan nito at dahil doon mapapasailalim sa pag-kontrol nito.

Ang ikaanim ay ang pagkawasak ng katawan at isip. Ano sa tao ang winawasak ni Satanas? (Ang kanilang isip, kanilang buong pagkatao.) Winawasak ni Satanas ang iyong isip, ginagawa kang walang-kapangyarihan na tumutol, nangangahulugan na labis na dahan-dahan na ibinabaling ang iyong puso tungo kay Satanas sa kabila ng iyong sarili. Hinuhubog nito ang mga bagay na ito sa iyo araw-araw, araw-araw na ginagamit itong mga ideya at mga kultura upang impluwensyahan at palakihin ka, sobrang dahan-dahan na sinisira ang iyong kalooban, ginagawa ka na huwag nang gustuhing maging isang mabuting tao, ginagawa ka na huwag nang naising magtiyagang manindigan para sa tinatawag mong pagkamatuwid. Walang kaalam-alam, wala ka ng paghahangad na lumangoy pasalungat sa agos laban sa laki at lakas ng tubig, subalit sa halip ay sumabay sa daloy pababa kasama ito. Ang “pagkawasak” ay nangangahulugan na labis na pinapahirapan ni Satanas ang mga tao na sila’y nagiging hindi tao ni multo, sa gayon sinusunggaban nito ang pagkakataon upang ubusin sila.

Bawat isa sa mga paraang ito na ginagamit ni Satanas upang pasamain ang tao ay maaaring tanggalan ng lakas ang tao na lumaban; alinman sa mga ito ay maaaring nakamamatay para sa tao at iiwan sila na walang lugar na lumaban. Sa ibang salita, anuman ang ginagawa ni Satanas at anuman ang paraan na ginagamit nito ay maaaring magdulot sa iyo na manghina, madala ka sa ilalim ng pag-kontrol ni Satanas at parumihin ka sa putikan ng kasamaan nang sa gayon hindi ka makatakas. Ito ang mga kaparaanan na ginagamit ni Satanas upang pasamain ang tao at sila ay lubhang malupit, malisyoso, lihim na mapanira at kasuklam-suklam. Bawat isa ay personal na nalasap ang kapaitan ng mga paraang ito, kaya ang puso ng tao sa gayon ay maaaring mapait na mamuhi kay Satanas at magpasiyang magrebelde laban sa masamang demonyong ito.

Masasabi natin na si Satanas ay masama, ngunit upang patibayin ito dapat pa rin nating tingnan kung anu-ano ang mga kinalabasan ng kasamaan ni Satanas sa tao at aling mga disposisyon at mga kakanyahan ang dinadala nito sa tao. Alam ninyong lahat ang ilan sa mga ito, kaya magsalita tungkol dito. Kapag ginawang masama na ni Satanas ang tao, aling makademonyong disposisyon ang kanilang ipinapahayag at ibinubunyag? (Mayabang at mapagmalaki, makasarili at kasuklam-suklam, baluktot at mapanlinlang, lihim na mapanira at malisyoso, at walang pagkatao.) Sa kabuuan, maaari nating masabi na sila’y walang pagkatao, tama? Hayaan ang ibang mga kapatid na magsalita. (Mayabang, tuso, malisyoso, makasarili, sakim, mababaw, hindi totoo.) Huwag sabihin kung ano ang ibinunyag ng ilang disposisyon ng aspeto; dapat mong sabihin kung ano ang kakanyahan ng didposisyong iyon. Nauunawaan mo? (Kapag ang tao ay ginawang masama ni Satanas, sila ay karaniwang mayabang at mapaghalaga sa sarili, hambog at mapagmataas, sakim at makasarili. Ang mga ito ay napakaseryoso.) (Matapos ang tao ay sirain ni Satanas, sila’y walang-prinsipyong kumikilos kapwa sa pang-materyal at pang-espiritwal. Sila sa gayon ay nagiging palaban sa Diyos, tumutol sa Diyos, sinusuway ang Diyos, at nawawala ang kanilang konsensya at katuwiran na dapat mayroon ang tao.) Ang nasabi mo ay lahat pareho lamang na may maliit na mga pagkakaiba, na ang ilan sa inyo ay mas nababahala sa malilit na mga detalye. Sa pagbubuod, ang “mayabang” ay ang salitang mas madalas mabanggit—mayabang, mapanlinlang, malisyoso at makasarili. Ngunit nakaligtaan ninyong lahat ang kaparehong bagay. Ang mga tao na walang konsensya, na nawalan ng kanilang katuwiran at walang pagkatao—datapwat mayroon pang bagay na kasing-halaga na wala sa inyong nasabi. Kaya ano iyon? (Pagkakanulo.) Tumpak! Walang sinuman ang nagsabing “Pagkanulo.” Ang pangwakas na kalalabasan ng mga disposisyong ito na umiiral sa sinumang tao kapag sila’y ginawang masama ni Satanas ay ang kanilang pagkakanulo sa Diyos at hindi na nila nakikilala Siya. Anuman ang sabihin ng Diyos sa tao o anumang gawain na ginagawa Niya sa kanila, hindi nila kinikilala ang nalalaman nilang katotohanan, at makikitang hindi na nila kinikilala ang Diyos at ipinagkakanulo Siya: Ito ang kalalabasan ng kasamaan ni Satanas sa tao at pareho ito sa lahat ng masamang disposisyon ng tao. Sa mga paraan na ginagamit ni Satanas upang pasamain ang tao—ang kaalamang natututunan ng tao, ang siyensiyang nalalaman nila, ang mga pamahiin, tradisyunal na mga kultura at mga panlipunang uso na nauunawaan nila—mayroon bang anuman na magagamit ng tao upang masabi kung ano ang matuwid at ano ang hindi matuwid? Mayroon bang anumang mga pamantayan upang gumawa dito? (Wala.) Mayroon bang anumang bagay na makakatulong sa tao upang malaman kung ano ang banal at ano ang masama? (Wala.) Walang mga pamantayan at walang pundasyon na maaaring makatulong sa tao. Kahit na alam ng mga tao ang salitang “banal,” walang sinuman ang aktwal na nakakaalam kung ano ang banal. Kaya ang mga bagay ba na ito na dinadala ni Satanas sa tao ay makakapagpahintulot sa tao na malaman ang katotohanan? Hindi nila kailanman maaaring payagan ang tao na malaman ang katotohanan. Hahayaan ba nila ang tao na mamuhay kasama ang dumaraming sangkatauhan? Hahayaan ba nila ang tao na mamuhay sa lumalaking pagkaunawa kung paano tunay na sumamba sa Diyos? (Hindi.) Ito ay malinaw na hindi nila mapapayagan ang tao na sambahin ang Diyos, ni hindi nila hahayaan ang tao na malaman kung ano ang kabanalan at kasamaan. Pasalungat, ang tao ay nagiging mas at higit pang nanghihina, palayo nang palayo sa Diyos, mas at higit pang masama, mas at higit pang makasalanan. Ito ang pangunahing dahilan sa likod ng sinasabi natin na si Satanas ay masama. Pagkatapos masuri ang napakaraming masasamang katangian ni Satanas, nakita n’yo na ba kay Satanas ang anumang elemento ng kabanalan maski alin sa mga katangian nito o sa inyong pagkaunawa ng kakanyahan nito? (Hindi.) Tiyak iyon, hindi ba? Sa gayon nakita n’yo na ba ang anumang kakanyahan ni Satanas na kabahagi sa anumang pagkakapareho sa Diyos? (Hindi.) Ang anuman bang pagpapahayag ni Satanas ay nakikibahagi sa anumang pagkakapareho sa Diyos? (Hindi.) Kaya ngayon nais ko kayong tanungin, gamit ang inyong sariling mga salita, kung ano eksakto ang kabanalan ng Diyos? Una sa lahat, sa ano sinasabing nakakabit ang kabanalan ng Diyos? Ito ba ay sinabing nakakabit sa kakanyahan ng Diyos? O ito ba’y sinasabing nakakabit sa ilang aspeto ng Kanyang disposisyon? (Ito ay sinasabing nakakabit sa kakanyahan ng Diyos.) Dapat matamo natin ang isang malinaw na panghahawakan sa ating ninanais na paksa. Sinasabing ito ay nakakabit sa kakanyahan ng Diyos. Una sa lahat, ginamit natin ang kasamaan ni Satanas bilang hadlang sa kakanyahan ng Diyos, kaya nakita n’yo na ba ang anumang kakanyahan ni Satanas sa Diyos? (Hindi.) Paano naman ang anumang kakanyahan ng sangkatauhan? (Wala.) Sinuman ay magsabi sa Akin. (Ang kabanalan ng Diyos ay natatangi, ito ay matapat, taos-puso at walang anumang masamang disposisyon sa Diyos. Ang Diyos ay ganap na positibo, gaya ng lahat nang dinadala Niya sa tao.) (Lahat ng kakanyahan ng Diyos ay positibo, lahat nang ibinubunyag Niya ay para sa kaligtasan ng tao at para isabuhay ng tao ang isang normal na wangis ng tao. Ito ay gayon upang tunay Niyang ingatan ang tao at nang ang tao ay maisabuhay ang normal na pagkatao.) Ang isabuhay lamang ba ang normal na pagkatao? (Ito ay upang maaaring tunay na malaman ng tao ang katotohanan; ang Kabanalan Niya ay Kanyang tunay na pagmamahal at kaligtasan ng sangkatauhan.) (Lahat ng ibinunyag ng kakanyahan ng Diyos ay positibo. Ang pagkamakatotohanan ng Diyos, ang Kanyang katapatan, ang Kanyang di-pagkamakasarili, ang Kanyang kababang-loob at ang Kanyang pagmamahal sa sangkatauhan ay lahat paghahayag ng kakanyahan ng kabanalan ng Diyos.) (Ang Diyos ay hindi mayabang, hindi makasarili, hindi nagkakanulo, at sa aspetong ito ang banal na kakanyahan ng Diyos ay makikita rin na maibubunyag.) Mm. Mayroon pang ibang idadagdag? (Ang Diyos ay walang bakas ng masamang disposisyon ni Satanas. Ang mayroon si Satanas ay ganap na negatibo, samantalang kung anong mayroon ang Diyos ay walang iba kundi positibo. Nakikita natin na ang Diyos ay palaging nasa ating tabi. Mula nang tayo’y sobrang maliit pa hanggang ngayon, lalo na kapag tayo’y naligaw ng landas, palagi Siyang nandoon, binabantayan tayo at pinananatiling ligtas. Walang panlilinlang sa Diyos, walang panlilinlang. Malinaw at payak Siyang mangusap, at ito rin ang tunay na kakanyahan ng Diyos.) Magaling! (Wala tayong nakikitang masamang disposisyon ni Satanas sa gawain ng Diyos, walang panloloko, walang pagmamayabang, walang hungkag na mga pangako at walang panlilinlang. Tanging ang Diyos lamang ang maaaring mapaniwalaan ng tao at ang gawain ng Diyos ay matapat at taos-puso. Mula sa gawain ng Diyos makikita natin ang Diyos na nagsasabi sa mga tao na maging tapat, magkaroon ng karunungan, upang maaaring masabi ang mabuti sa masama at magkaroon ng pagkakilala sa iba’t ibang tao, mga pangyayari, at mga bagay. Sa ganito makikita natin ang kabanalan ng Diyos.) Mayroon pang ibang idadagdag? Natapos na ba kayo? (Oo.) Nasisiyahan ba kayo sa mga sinabi ninyo? Gaano kalawak ang tunay na nasa inyong mga puso? At gaano ninyo nauunawaan ang kabanalan ng Diyos? Alam ko na ang bawat isa sa inyo ay mayroon sa inyong puso ng ilang antas ng pandamang pagkaunawa, sapagkat bawat indibidwal ay makakaramdam ng gawain ng Diyos sa kanila at, sa iba’t ibang antas, makakamit nila ang maraming mga bagay mula sa Diyos; nagtatamo sila ng biyaya at mga pagpapala, sila’y napaliwanagan at nailawan, at tinatanggap nila ang paghatol at pagkastigo ng Diyos upang ang tao ay magkaroon ng ilang simpleng pagkaunawa sa kakanyahan ng Diyos.

Bagaman ang kabanalan ng Diyos na ating tinatalakay ngayon ay maaaring mukhang kakaiba sa karamihan ng mga tao, anuman ang maging itsura nito nasimulan na natin ang paksang ito, at magkakaroon kayo ng mas malalim na pagkaunawa habang tinatahak ninyo ang landas na naghihintay. Hinihingi nito sa inyo na unti-unting maramdaman at maunawaan mula sa loob ng inyong sariling karanasan. Ngayon ang inyong pandamang pagkaunawa ng kakanyahan ng Diyos ay nangangailangan din ng isang mahabang panahon na matutunan, pagtibayin, maramdaman at maranasan ito, hanggang sa isang araw makikilala ninyo ang kabanalan ng Diyos mula sa pinakasentro ng inyong puso na siyang walang kamali-maling kakanyahan ng Diyos, ang walang pag-iimbot na pagmamahal ng Diyos, na siyang walang pag-iimbot na pagmamahal sa lahat na iginagawad ng Diyos sa tao, at makikila ninyo ang kabanalan ng Diyos na walang dungis at walang pagkukulang. Ang mga kakanyahang ito ng Diyos ay hindi lamang mga salita na ginagamit Niya upang ipagpasikat ang Kanyang pagkakakilanlan, ngunit sa halip ginagamit ng Diyos ang Kanyang kakanyahan upang matahimik at taos-pusong pakitunguhan ang bawat indibidwal. Sa ibang salita, ang kakanyahan ng Diyos ay hindi hungkag, ni hindi rin ito panteorya o pangdoktrina at tiyak na hindi isang uri ng kaalaman. Hindi to isang uri ng edukasyon para sa tao, ngunit sa halip ay ang tunay na pagbubunyag ng sariling mga kilos ng Diyos at ang binunyag na kakanyahan kung anong mayroon at kung ano ang Diyos. Dapat kilalanin ng tao ang kakanyahang ito at unawain ito, yamang ang lahat nang ginagawa ng Diyos at bawat salita na Kanyang sinasabi ay may malaking kahalagahan at malaking kabuluhan sa bawat isang tao. Kapag naunawaan mo ang kabanalan ng Diyos, samakatuwid magagawa mong tunay na maniwala sa Diyos; kapag naunawaan mo ang kabanalan ng Diyos, tunay mong makikilala ang totoong kahulugan ng mga salitang “Ang Diyos Mismo, Ang Natatangi.” Hindi ka na mag-iisip na maaari kang pumili ng lalakarang ibang mga daan, at hindi ka na nahahandang ipagkanulo ang lahat nang isinaayos ng Diyos para sa iyo. Sapagkat ang kakanyahan ng Diyos ay banal, nangangahulugan iyon na tanging sa pamamagitan lamang ng Diyos maaari kang makalakad sa maliwanag, tamang daan sa buhay; tanging sa pamamagitan ng Diyos lamang maaari mong malaman ang kahulugan ng buhay, tanging sa pamamagitan lamang ng Diyos maisasabuhay mo ang tunay na buhay, taglayin ang katotohanan, malalaman ang katotohanan, at tanging sa pamamagitan ng Diyos makakamit mo ang buhay mula sa katotohanan. Tanging ang Diyos Mismo lamang ang makakatulong sa iyo na layuan ang kasamaan at iadya ka mula sa kapinsalaan at pag-kontrol ni Satanas. Maliban sa Diyos, walang sinuman at walang maaaring makapagligtas sa iyo mula sa dagat ng paghihirap upang hindi ka na magdusa: Ito ay napagpasiyahan na ng kakanyahan ng Diyos. Tanging ang Diyos Mismo ang magliligtas sa iyo nang walang pag-iimbot, tanging Diyos ang huling responsable para sa iyong kinabukasan, para sa iyong tadhana at para sa iyong buhay, at isinasaayos Niya ang lahat ng bagay para sa iyo. Ito ay isang bagay na di-maaaring matamo ng nilalang o di-nilalang. Sapagkat walang nilalang o di-nilalang ang nagmamay-ari ng isang kakanyahan ng Diyos na tulad nito, walang tao o bagay ang may kakayanan na iligtas at gabayan ka. Ito ang kahalagahan ng kakanyahan ng Diyos sa tao. Marahil inyong mararamdaman na ang mga salitang ito na nasabi ko ay talagang may maitutulong kahit kaunti sa prinsipyo. Subalit kung hahanapin mo ang katotohanan, kung minamahal mo ang katotohanan, sa iyong karanasan mula ngayon ang mga salitang ito ay hindi lamang babaguhin ang iyong tadhana, subalit mas dadalhin ka sa iyong tamang daan sa buhay. Nauunawan mo ito, hindi ba? (Oo.) Kaya ngayon mayroon ba kayong kaunting interes na makilala ang kakanyahan ng Diyos? (Oo.) Mabuti ang maging interesado. Tatapusin natin dito ang ating talakayan sa paksang ito ngayon sa pagkilala sa kabanalan ng Diyos.

Gusto kong talakayin sa inyo ang tungkol sa isang bagay na inyong ginawa na nakasorpresa sa Akin sa simula ng ating pagtitipon ngayon. Ang ilan sa inyo marahil ay nagkikimkim ng damdaming pasasalamat ngayon lamang, o nakakaramdam nang lubos na pasasalamat, at sa gayon ay nais ninyong ipahayag nang pisikal kung ano ang nasa inyong puso. Ito ay hindi kasiraan, at hindi tama ni mali. Ngunit ano ito na nais kong sabihin sa inyo? Ang inyong ginawa ay hindi mali at hindi ko nais na sisihin kayo sa anumang paraan. Nais kong maunawaan ninyo ang isang bagay. Ano ito? Una nais kong tanungin kayo kung ano ang ginawa n’yo ngayon lamang. Ito ba ay pagpapatirapa o pagluhod upang sumamba? May makapagsasabi ba sa Akin? (Naniniwala kami na ito ay pagpapatirapa. Nagpapatirapa kami sa ganitong paraan.) Naniniwala kayo na ito’y pagpapatirapa, sa gayon ano ang kahulugan ng pagpapatirapa? (Pagsamba.) Kaya ano ang pagluhod upang sumamba sa gayon? Ang dahilan kung bakit hindi ko agad binanggit ito sa inyo nang tuwiran ay sapagkat ang paksa ng ating pagsasamahan ngayon ay napakahalaga at hindi ko nais na maapektuhan ang inyong kalooban. Nagpapatirapa ba kayo sa inyong karaniwang mga pagtitipon? (Hindi.) Nagpapatirapa ba kayo kapag kayo’y nagdarasal? (Oo.) Nagpapatirapa ba kayo sa bawat oras na kayo’y nagdarasal, kapag ipinapahintulot ng mga kondisyon? (Oo.) Iyan ay kahanga-hanga. Subalit ano ang nais kong maunawaan ninyo ngayon? Ito ay ang dalawang uri ng mga tao na ang mga pagluhod ay tinatanggap ng Diyos. Hindi natin kailangang konsultahin ang Biblia o ang mga pag-uugali ng anumang espiritwal na mga karakter, at sasabihin ko sa inyo ang isang bagay na totoo dito at ngayon. Una, ang pagpapatirapa at pagluhod sa pagsamba ay hindi makapareho. Bakit tinatanggap ng Diyos ang mga pagluhod ng mga taong ipinapatirapa ang kanilang mga sarili? Ito ay dahil sa tinatawag ng Diyos ang isang tao papunta sa Kanya at inuutusan ang taong ito na tanggapin ang komisyon ng Diyos, kaya nagpapatirapa siya mismo para sa Diyos. Ito ang unang uri ng tao. Ang ikalawang uri ay ang pagluhod upang sumamba ang isang tao na may takot sa Diyos at layuan ang kasamaan. Mayroon lamang ganitong dalawang uri ng mga tao. Kaya sa anong uri kayo nabibilang? Masasabi n’yo ba? Ito ay nababatay sa katotohanan, bagaman maaaring masaktan nang kaunti ang inyong mga damdamin. Walang masasabi tungkol sa mga pagluhod ng mga tao sa panahon ng pagdarasal— ito ay tama at gayon ang nararapat, sapagkat kapag nagdarasal ang mga tao ito ay karamihan pagdarasal para sa isang bagay, binubuksan ang kanilang mga puso sa Diyos at humaharap sa Kanya. Ito ay pakikipag-usap at pakikipagpalitan, puso sa puso sa Diyos. Subalit kapag nakikipagkita ako sa inyo sa pagsasamahan, hindi ko hinihiling sa inyo na ipatirapa ninyo ang inyong mga sarili. Hindi ko sinasadya na sisihin kayo sa kung ano ang inyong nagawa ngayon. Alam ninyo na nais ko lamang na linawin ito sa inyo upang inyong maunawaan ang prinsipyong ito, hindi ba? (Alam namin.) Sa gayon hindi na ninyo ipagpapatuloy na gawin ito. Ang mga tao ba sa gayon ay may anumang pagkakataon na magpatirapa at lumuhod sa harapan ng Diyos? Palaging magkakaroon ng isang pagkakataon. 'Di magtatagal ang araw ay darating, ngunit ang panahon ay hindi ngayon. Nakikita n’yo ba? (Oo.) Pinalulungkot ba kayo nito? (Hindi.) Mabuti yan. Marahil ang mga salitang ito ay mag-uudyok at magbibigay-inspirasyon sa inyo upang malaman n’yo sa inyong puso ang kasalukuyang kalagayan sa pagitan ng Diyos at tao at anong uri ng ugnayan ang umiiral ngayon sa pagitan nila. Bagaman napag-usapan na natin kamakailan lamang at nakapagpalitan na nang maigi, ang pagkakaunawa ng tao sa Diyos ay malayo pa sa sapat. Ang tao ay malayo pa ang pupuntahan sa daang ito nang paghahanap na maunawaan ang Diyos. Hindi Ko intensyon na gawin ito nang mabilisan, o magmadali na ipahayag ang mga uring ito ng mga hangarin o mga damdamin. Ang ginawa ninyo ngayon ay maaaring mahayag at magbunyag ng inyong tunay na mga damdamin, at nahahalata ko iyon. Kaya habang ginagawa ninyo ito, ninais ko lamang na tumayo at ibigay sa inyo ang Aking mabuting mga pagbati, sapagkat nais ko kayong lahat ay maging mabuti. Kaya sa bawat salita Ko at bawat pagkilos ginagawa ko ang Aking makakaya upang matulungan kayo, gabayan kayo, nang sa gayon magkaroon kayo ng tamang pagkaunawa at tamang pananaw sa lahat ng mga bagay. Nauunawaan ninyo, tama? (Oo.) Mabuti yan. Bagaman ang mga tao ay may ilang pagkaunawa sa iba’t ibang disposisyon ng Diyos, ang mga aspeto na kung anong mayroon at kung ano ang Diyos at ang ginagawang gawain ng Diyos, ang karamihan sa pagkaunawang ito ay 'di malayo sa pagbabasa ng mga salita sa isang pahina, o unawain ang mga ito sa prinsipyo, o pag-iisip lamang tungkol sa kanila. Ang pinakakulang sa mga tao ay ang totoong pagkaunawa at pananaw na nagmumula sa aktwal na karanasan. Kahit na gumagamit ang Diyos ng iba’t ibang mga paraan upang pukawin ang mga puso ng tao, may mahaba pang daan na lalakaran bago ang mga puso ng tao ay mapukaw sa wakas. Hindi ko nais makita ang sinuman na nagdaramdam na tila ba iniwan sila ng Diyos sa lamig, na pinabayaan sila ng Diyos o na tinalikuran Niya sila. Ang nais ko lamang makita na ang lahat ay nasa daan nang paghahanap sa katotohanan at naghahanap na maunawaan ang Diyos, matapang na nagmamartsa pasulong na may mapasiyang kalooban, walang mga pangamba, walang dinadalang mga pasanin. Anumang mga mali na nagawa mo, gaano man kalayo kang naligaw o kung gaano man ang iyong paglabag, huwag mong hayaan ang mga ito na maging mga pasanin o labis na bagahe na dadalhin mo sa iyong pagtugis na maunawaan ang Diyos: Ipagpatuloy ang pagmamartsa pasulong. Kailan man ito mangyayari, ang puso ng Diyos na kaligtasan ng tao ay kailanma’y hindi magbabago: Ito ang pinakamamahal na bahagi ng kakanyahan ng Diyos. Mas mabuti na ba ang pakiramdam ninyo ngayon? (Oo.) Inaasahan ko na makukuha ninyo ang tamang paglapit sa lahat ng mga bagay at sa mga salita na aking nawika. Tapusin na natin ang pagsamahang ito ngayon, kung gayon. Paalam sa lahat! (Paalam!)

Enero 11, 2014

0(Mga) Resulta ng Paghahanap