Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos App

Pakinggan ang tinig ng Diyos at salubungin ang pagbabalik ng Panginoong Jesus!

Mga Pagbigkas ng Makapangyarihang Diyos (Ang Paraan para Makilala ang Diyos)

Mga Pinakabagong Pagbabasa
Mga Pagbigkas ng Makapangyarihang Diyos (Ang Paraan para Makilala ang Diyos)

Mga Kategorya

Recital-the-word-appears-in-the-flesh-6
Mga Pagbigkas ni Cristo ng mga Huling Araw (Mga Seleksyon)

Ang Kabanalan ng Diyos (II)

Ikalawang bahagi

Kaugnay ng kabanalan ng kalooban ng Diyos, noong huling beses na tayo ay nagsama-sama nang bahagya tungkol dito at ito ay nagsilbing inspirasyon para sa kaalaman ng mga tao tungkol sa kabanalan ng Diyos, ngunit hindi ito sapat. Hindi nito kayang sapat na matulungan ang mga tao na lubusang malaman ang kabanalan ng Diyos, ni hindi nito kayang sapat na matulungan silang intindihin na ang kabanalan ng Diyos ay natatangi. Higit pa rito, hindi nito kayang sapat na pahintulutan ang mga tao na unawain ang aspeto ng tunay na kahulugan ng kabanalan dahil ito ay lubusang kumakatawan sa Diyos. Samakatuwid, kinakailangang ipagpatuloy natin ang ating pagsasama sa paksang ito. Sa ikatlong bahagi ng ating pagsasamahan, tumalakay tayo ng tatlong paksa, kaya naman dapat na nating talakayin ang ikaapat, at atin nang sisimulan ang pagbabasa ng mga kasulatan.

4. Ang Tukso ni Satanas

(Mateo 4:1-4) Nang magkagayo’y inihatid ng Espiritu Santo si Jesus sa ilang upang siya’y tuksuhin ng diablo. At nang siya'y makapag-ayuno ng apatnapung araw at apatnapung gabi, sa wakas ay nagutom siya. At ang manunukso ay dumating at nagsabi sa kaniya, Kung ikaw ang Anak ng Dios, ay ipagutos mo na ang mga batong ito ay maging mga tinapay. Datapuwa’t siya’y sumagot, at sinabi, Nasusulat, Hindi sa tinapay lamang mabubuhay ang tao, kundi sa bawa’t salitang lumalabas sa bibig ng Dios.

Ito ang mga salitang ginamit ng diablo upang tuksuhin ang Panginoong Jesus. Ano ang nilalaman ng sinabi ng diablo? Humayo at basahin ito. (“Kung ikaw ang Anak ng Dios, ay ipag-utos mo na ang mga batong ito ay maging mga tinapay.”) Sinabi ng demonyo ang mga salitang ito, na tila payak lamang, ngunit mayroon bang problema sa mahalagang nilalaman ng mga salitang ito? (Oo.) Ano ang problema? Sinasabi nitong, “Kung ikaw ang Anak ng Dios,” kung kaya sa puso nito, alam ba nito na ang Panginoong Jesus ay ang Anak ng Diyos? Alam ba nito na Siya si Kristo? (Oo.) Kung gayon, bakit nito sinabing “Kung ikaw ang”? (Sinusubukan nitong tuksuhin ang Diyos.) Siyempre, sinusubukan nitong tuksuhin ang Diyos, ngunit ano ang layunin nito sa paggawa nito? Sinabi nitong, “Kung ikaw ang Anak ng Dios.” Sa puso nito, alam nito na si Jesucristo ang Anak ng Diyos, ito ay napakalinaw sa puso nito, ngunit sa kabila nito, nagpasakop ba ito sa Kanya o sinamba ba Siya nito? (Hindi.) Ano ang nais nitong gawin? Nais nitong gawin ito at sabihin ang mga salitang ito upang galitin ang Panginoong Jesus at gayon ay akitin Siya upang magpa-uto sa patibong, at upang linlangin ang Panginoong Jesus na gawin ang mga bagay ayon sa paraan ng pag-iisip nito at pag-akyat sa patibong nito. Hindi ba ito ang nararapat? Sa puso nito, malinaw na alam nito na ito ang Panginoong Jesucristo, ngunit sinabi pa rin ito nito. Hindi ba ito ang kalikasan ni Satanas? Ano ang kalikasan ni Satanas? (Upang maging tuso, masama, at walang paggalang sa Diyos.) Wala itong paggalang sa Diyos. Ano ang negatibong bagay na ginagawa nito rito? Hindi ba nito gustong atakihin ang Diyos? Gusto nitong gamitin ang pamamaraang ito upang atakihin ang Diyos, sinabi nito: “Kung ikaw ang Anak ng Dios, ay ipagutos mo na ang mga batong ito ay maging mga tinapay”; hindi ba ito ang masamang intensyon ni Satanas? (Oo.) Ano ang talagang sinusubukan nitong gawin? Ang pakay nito ay napakalinaw: Sinusubukan nitong gamitin ang pamamaraang ito upang pasinungalingan ang posisyon at tukuyin ang Panginoong JesuCristo. Sinabi nito, “Kung ikaw ang Anak ng Dios, ay ipag-utos mo na ang mga batong ito ay maging mga tinapay. Kung hindi Mo gagawin, kung gayon hindi Ikaw ang Anak ng Diyos at hindi Mo lamang ginagawa ang gawang ito.” Ito ba ang ibig sabihin nito? Gusto nitong gamitin ang pamamaraang ito upang atakihin ang Diyos, gusto nitong paghiwa-hiwalayin at angkinin ang gawa ng Diyos; ito ang kasamaan at panlilinlang ni Satanas. Ang kasamaan nito ay isang likas na pagpapahayag ng kalikasan nito. Kahit na alam nitong ang Panginoong JesuCristo ang Anak ng Diyos, ang tiyak na pagkakatawang-tao ng Diyos Mismo, hindi nito kayang pigilin ang sarili nito kung hindi gawin ang bagay na ito, ang pagbuntot sa Diyos mula sa likuran at pagpatuloy na pag-atake sa Kanya at tiisin ang mga dakilang mga pasakit upang bulabugin at wasakin ang gawa ng Diyos at gawing kaaway ang Diyos.

Ngayon, ating suriin ang katagang ito na ginamit ni Satanas: “ipagutos mo na ang mga batong ito ay maging mga tinapay.” Upang gawin ang mga bato para maging mga tinapay—mayroon ba itong ibig sabihin? Wala itong kahulugan. Kung mayroong pagkain, bakit hindi ito kainin? Bakit kinakailangang gawin ang mga bato para maging pagkain? Mayroon bang pakahulugan rito? (Wala.) Kahit na Siya ay nag-aayuno noong mga oras na iyon, siguradong mayroong pagkain ang Panginoong Jesus upang kainin? Mayroon ba Siyang pagkain? (Mayroon.) Kung gayon, dito, nakikita natin ang kahibangan ng paggamit ni Satanas ng katagang ito. Para sa lahat ng kataksilan at masamang hangarin nito, nakikita natin ang kahibangan at kahangalan nito, tama? Gumagawa si Satanas ng ilang mga bagay. Nakikita mo ang malisyosong kalikasan nito at nakikita mo itong winawasak ang gawa ng Diyos. Ito ay may poot at nakakabugnot. Ngunit, sa kabilang banda, nakikita mo ba ang isang parang bata, walang katotohanang kalikasan sa likod ng mga salita at gawa nito? (Oo.) Ito ay isang pagbubunyag tungkol sa kalikasan ni Satanas; mayroon itong uri ng kalikasan at gagawin nito ang ganitong uri ng bagay. Para sa mga tao, ang katagang ito ay hibang at katawa-tawa. Ngunit ang mga salitang iyon ay kaya talagang bigkasin ni Satanas. Masasabi ba natin na ito ay ignorante? Kalokohan? Ang kasamaan ni Satanas ay nasa kahit saan at patuloy na nabubunyag. At paano sinasagot ito ng Panginoong Jesus? (“Hindi sa tinapay lamang mabubuhay ang tao, kundi sa bawa’t salitang lumalabas sa bibig ng Dios.”) Mayroon bang anumang kapangyarihan ang mga salitang ito? (Oo, mayroon sila.) Bakit natin sinasabi na may kapangyarihan ang mga ito? (Ito ay mga katotohanan.) Tama. Ang mga salitang ito ang katotohanan. Ngayon, nabubuhay ba lamang sa tinapay ang tao? Ang Panginoong Jesus ay nag-ayuno sa loob ng 40 na mga araw at mga gabi. Namatay ba siya sa gutom? (Hindi.) Hindi siya namatay sa gutom, kaya nilapitan Siya ni Satanas, inuudyok Siya na gawing pagkain ang mga bato sa pamamagitan ng pagsasabi ng mga ganitong klaseng bagay: “Kung gagawin Mong pagkain ang mga bato, hindi ba’t magkakaroon Ka na ng makakain? Hindi ba’t hindi Mo na kailangang mag-ayuno, hindi na kailangang magutom?” Ngunit sinabi ng Panginoong Jesus, “Hindi sa tinapay lamang mabubuhay ang tao,” na siyang nangangahulugang, kahit na ang tao ay naninirahan sa pisikal na katawan, ang nagbibigay sa kanya ng buhay, ang nagpapahintulot sa pisikal na katawan na mamuhay at huminga, ay hindi pagkain, ngunit lahat ng mga salitang binigkas ng bibig ng Diyos. Sa isang banda, tinitingnan ng tao ang mga salitang ito bilang katotohanan. Ang mga salitang nagbibigay sa kanya ng pananampalataya, pinaparamdam sa kanya na maaari siyang dumepende sa Diyos, na ang Diyos ay katotohanan. Sa kabilang banda, mayroon bang isang praktikal na aspeto sa mga salitang ito? (Mayroon.) Bakit? Dahil ang Panginoong Jesus ay nag-ayuno sa loob ng 40 araw at gabi at nakatayo pa rin Siya roon, nananatiling buhay. Ito ba ay isang paglalarawan? Ang punto rito ay hindi Siya kumakain ng kahit ano, anumang pagkain sa loob ng 40 mga araw at gabi. Buhay pa rin Siya. Ito ang makapangyarihang ebidensya sa likod ng Kanyang kataga. Ang kataga ay simple, ngunit, sa abot ng pagmamalasakit ng Panginoong Jesus, tinuro ba sa Kanya ng sinuman ang katagang ito, o inisip lamang ba Niya ito dahil sa ginawa sa Kanya ni Satanas? Isiping mabuti ang tungkol dito. Ang Diyos ay katotohanan. Ang Diyos ay buhay. Ang katotohanan at buhay ba ng Diyos ay isang huling pandagdag lamang? Iyon ba ay ipinanganak mula sa karanasan? (Hindi.) Ito ay likas sa Diyos, na nangangahulugang ang katotohanan at buhay ay nananahan na kalooban ng Diyos. Anuman ang sapitin Niya, ang Kanyang ibinubunyag ay katotohanan. Ang katotohanang ito, ang katagang ito—maging ang nilalaman ay mahaba o maikli—kaya nitong pahintulutang mamuhay ang tao, magbigay sa kanya ng buhay; tulungan siyang makahanap, sa kanyang sarili, ng katotohanan, ng kalinawan tungkol sa paglalakbay sa buhay, at tulungan siyang magkaroon ng paniniwala sa Diyos. Ito ang pinagmumulan ng paggamit ng Diyos ng katagang ito. Ang pinagmumulan ay positibo, kaya naman ang positibong bagay ba na ito ay banal? (Oo.) Ang kataga ni Satanas ay nanggaling mula sa kalikasan ni Satanas. Ibinubunyag ni Satanas ang kanyang masamang kalikasan, ang malisyoso nitong kalikasan, kahit saan, sa lahat ng oras. Ngayon, ang mga pagbubunyag na ito, ginagawa ba nito ito nang natural? (Oo.) Inuudyok ba ito ng sinuman? Tinutulungan ba ito ng sinuman? Pinupuwersa ba ito ng sinuman? (Hindi.) Tinututulan ba nito ang lahat sa sarili nitong pagsang-ayon. Ito ang masamang kalikasan ni Satanas. Anuman ang ginagawa ng Diyos at kahit paano pa man Niya ginagawa ito, sinusundan Siya ni Satanas sa Kanyang mga yapak. Ang kalikasan at tunay na mga katangian ng mga bagay na ito na sinasabi at ginagawa ni Satanas ay ang kalooban ni Satanas—ang masamang kalooban, malisyosong kalooban. Ngayon, sa pagpapatuloy ng pagbabasa, ano pa ang sinasabi ni Satanas? Tayo ay magpatuloy sa pagbabasa ng nasa ibaba.

(Mateo 4:5-6) Nang magkagayo’y dinala siya ng diablo sa bayang banal; at inilagay siya sa taluktok ng templo, At sa kaniya’y sinabi, Kung ikaw ang Anak ng Dios, ay magpatihulog ka: sapagka’t nasusulat, Siya’y magbibilin sa kaniyang mga anghel tungkol sa iyo: at, Aalalayan ka ng kanilang mga kamay, Baka matisod ka ng iyong paa sa isang bato.

Pag-usapan muna natin ang tungkol sa katagang ito ni Satanas. Sinabi nito, “Kung ikaw ang Anak ng Dios, magpatihulog ka,” at sinabi nito mula sa mga Kasulatan, “Siya’y magbibilin sa kaniyang mga anghel tungkol sa iyo: at, Aalalayan ka ng kanilang mga kamay, Baka matisod ka ng iyong paa sa isang bato.” Ano ang iyong nararamdaman kapag naririnig ang mga salita ni Satanas? Hindi ba masyadong may pagka-isip-bata ang mga ito? Ang mga ito ay may pagkabata, nakakatawa, at nakakayamot. Bakit ko sasabihin ito? Si Satanas ay palaging may katangahan, naniniwala ito sa sarili nito na ito ay napakatalino; at madalas itong kumuha ng mga kasabihan mula sa mga kasulatan—kahit ang mismong mga salita ng Diyos—sinusubukan nitong baguhin ang mga salitang ito laban sa Diyos upang atakihin Siya at upang tuksuhin Siya. Ang layon ng paggawa nito ay upang wasakin ang plano ng gawain ng Diyos. Gayunman, may napapansin ka bang anuman sa sinabi ni Satanas? (Mayroong mga masamang pakay sa mga ito.) Palagi nang naging manunukso si Satanas; hindi ito nagsasalita nang deretsahan, nagsasalita ito nang paligoy-ligoy na paraan gamit ang panunukso, pang-eenganyo, at pang-aakit. Tinutukso ni Satanas parehong ang Diyos at tao: Iniisip nito na ang Diyos at ang tao ay parehong masyadong ignorante, mangmang, at hindi kayang malinaw na malaman ang mga bagay sa kung ano sila. Iniisip ni Satanas na ang Diyos at tao ay parehong hindi makikita sa kalooban nito at na ang Diyos at tao ay parehong hindi makikita ang panlilinlang nito at masamang pakay. Hindi ba rito ang kung saan nakukuha ni Satanas ang kanyang kahangalan? (Oo.) Higit pa rito, bulgar na kumukuha si Satanas ng mga kasabihan mula sa mga kasulatan; iniisip nito na ang paggawa nito ay nagbibigay dito ng kredibilidad, at hindi mo makikita ang anumang kasamaan dito o maiwasang malinlang nito. Hindi ba rito ang kung saan nagiging kakatuwa at parang bata si Satanas? (Oo.) Ito ay pareho lamang kapag ang ilang tao ay nagpapakalat ng ebanghelyo at sumaksi sa Diyos, hindi ba ang mga di-mananampalataya ay nagsasabi ng anumang kaparis ng sinabi ni Satanas? Narinig mo ba ang mga tao na nagsabi ng anumang kapareho nito? (Oo.) Nayayamot ka ba kapag naririnig mo ang mga bagay na katulad niyon? (Oo.) Kapag nakakaramdam ka ng pagkayamot, nakakaramdam ka rin ba ng pagkasakit at pagkadismaya? (Oo.) Kapag mayroon ka ng mga pakiramdam na ito, kaya mo bang matukoy na si Satanas at ang kanyang masamang disposisyon na ginagawa ni Satanas sa tao ay masama? Sa inyong mga puso, kailanman ba ay nagkaroon ka ng pagkakaunawang katulad ng, “Hindi kailanman nagsasalita ang Diyos nang ganoon. Ang mga salita ni Satanas ay nagdadala ng mga atake at panunukso, ang mga salita nito ay walang katotohanan, nakakatawa, parang bata, at nakakayamot. Gayunman, sa mga kasabihan at mga kilos ng Diyos, hindi Siya kailanman gagamit ng mga pamamaraang gaya nito upang mangusap o isagawa ang Kanyang gawain, at hindi Niya iyon kailanman ginawa”? Siyempre, sa sitwasyong ganito lamang nagkakaroon ang mga tao ng isang kaunting pakiramdam na magpatuloy at hindi sila nagtataglay ng pagkaunawa ng kabanalan ng Diyos; maaari lamang nilang aminin na ang salita ng Diyos ay katotohanan, ngunit hindi nila alam na ang katotohanan ay kabanalan sa sarili nito. Sa inyong kasalukuyang tayog, kayo ay nakakaramdam lamang ng ganito: “Ang lahat ng sinasabi ng Diyos ay ang katotohanan, ito ay may pakinabang sa atin, at dapat nating tanggapin ito”; hindi alintana kung kaya mo bang tanggapin ito o hindi, walang pamumukod mong masasabi na ang salita ng Diyos ay katotohanan at ang Diyos ay katotohanan, ngunit hindi mo alam na ang katotohanan ay kabanalan sa sarili nito at ang Diyos ay banal. Kaya naman, ano ang naging tugon ni Jesus sa mga salita ni Satanas?

(Mateo 4:7) Sinabi sa kaniya ni Jesus, Nasusulat din naman, Huwag mong tutuksuhin ang Panginoon mong Dios.

Mayroon bang katotohanan sa katagang ito na sinabi ni Jesus? (Oo.) Mayroong katotohanan sa loob nito. Sa labas, tila ito ay isang kautusan para sundin ng mga tao, ito ay isang napakasimpleng kataga, ngunit ito ay isang ang parehong tao at si Satanas ay madalas na lumalabag. Kaya naman, sinabi ng Panginoong Jesus dito, “Huwag mong tutuksuhin ang Panginoon mong Dios,” dahil ito ang palaging ginagawa ni Satanas at gumagawa ito ng bawat hakbang upang gawin ito, maaari mo ring sabihin na walang hiyang ginagawa ito ni Satanas. Mahalagang kalikasan na ni Satanas ang hindi matakot sa Diyos at hindi magkaroon ng paggalang sa Diyos sa puso nito. Kaya kahit na kapag katabi ni Satanas ang Diyos at nakikita Siya, hindi kayang pigilan ni Satanas ang kanyang sarili kung hindi tuksuhin ang Diyos. Gayunman, sinabi ng Panginoong Jesus kay Satanas, “Huwag mong tutuksuhin ang Panginoon mong Dios.” Ito ay isang kataga na madalas sinasabi ng Diyos kay Satanas. Hindi nga ba naaangkop na gamitin ang katagang ito kahit ngayon? (Oo.) Bakit? (Dahil madalas din nating tuksuhin ang Diyos.) Madalas tinutukso ng mga tao ang Diyos, ngunit bakit madalas itong ginagawa ng mga tao? Ito ba ay dahil puno ang mga tao ng tiwali at mala-satanas na disposisyon? (Oo.) Kung gayon, ang sinabi ni Satanas sa itaas ay isang bagay na madalas sinasabi ng mga tao? (Oo.) Sa anong mga sitwasyon? Maaaring sabihin ng isa na ang mga tao ay nagsasabi ng mga bagay katulad nito at ibinubunyag ang mga ito nang natural lamang, hindi alintana ang oras at lugar. Pinatutunayan lamang nito na ang disposisyon ng mga tao ay ganap na kaparehas ng tiwaling disposisyon ni Satanas. Nagsabi ang Panginoong Jesus ng isang simpleng kataga, isa na kumakatawan sa katotohanan at isa na kailangan ng mga tao. Gayunman, sa sitwasyong ito, nakikipagtalo ba ang Panginoong Jesus kay Satanas? Mayroon bang anumang kahamon-hamon sa Kanyang sinabi kay Satanas? (Wala.) Paano tiningnan ng Panginoong Jesus sa Kanyang puso ang panunukso ni Satanas? Nakaramdam ba Siya ng pagkayamot at pagkasakit? (Oo.) Nayamot at nasaktan ang Panginoong Jesus ngunit hindi Siya nakipagtalo kay Satanas, higit na kaunti lamang ang Kanyang sinabi tungkol sa mga engrandeng mga prinsipyo, hindi ba iyon tama? (Oo.) Bakit ganoon? (Hindi hiniling ng Panginoong Jesus na kilalanin si Satanas.) Bakit hindi Niya hiniling na kilalanin si Satanas? (Dahil laging ganito si Satanas, hindi ito kailanman magbabago.) Maaari ba nating sabihin na hindi makatarungan si Satanas? (Oo, maaari nating sabihin.) Maaari bang kilalanin ni Satanas na ang Diyos ay katotohanan? Hindi kailanman kikilalanin ni Satanas na ang Diyos ay katotohanan at hindi kailanman aaminin na ang Diyos ay katotohanan; ito ang kalikasan nito. Higit pa rito, mayroong isang bagay pa tungkol sa kalikasan ni Satanas na siyang nakasusulasok sa mga tao, ano ito? Sa mga pagsubok nitong tuksuhin ang Panginoong Jesus, ano ang pinaniwalaan nito sa puso nito? Kahit na tinukso nito ang Diyos at hindi ito nagtagumpay, sinubukan pa rin ni Satanas. Kahit na mapaparusahan ito, ginawa pa rin nito ito. Kahit na wala itong makukuhang mabuti sa paggawa nito, ginawa pa rin nito ito, at pinagpilitan at tumayo laban sa Diyos hanggang sa katapusan. Anong uri ng kalikasan ito? Hindi ba iyon masama? (Oo.) Siya na nagagalit kapag ang Diyos ay nababanggit, nakita ba nila ang Diyos? Siya na nagagalit kapag ang Diyos ay nababanggit, kilala ba nila ang Diyos? Siya na hindi alam kung sino ang Diyos, hindi naniniwala sa Kanya, at hindi nakausap ng Diyos. Hindi siya kailanman ginambala ng Diyos, kaya bakit siya magagalit? Maaari ba nating sabihin na ang taong ito ay masama? (Oo.) Ito ay maaaring maging isang tao na may masamang kalikasan? Anumang mga kausuhan ang nangyayari sa mundo, ito man ay kasiyahan, pagkain, mga sikat na tao, magagandang mga tao, wala sa mga ito ang makakapagpapagulo sa isip nila, ngunit ang isang pagbigkas ng salitang “Diyos” at sila ay nagagalit; hindi ba ito isang halimbawa ng isang masamang kalikasan? Ito ay nagsisilbing katanggap-tanggap na katunayan ng masamang kalikasan ng tao. Ngayon, habang nagsasalita para sa inyong mga sarili, mayroon bang mga oras na kapag ang katotohanan ay nababanggit, o kapag ang mga pagsubok ng Diyos para sa sangkatauhan ay nababanggit o kapag ang mga salita ng paghatol ng Diyos laban sa tao ay nasasabi, at nakakaramdam kayo ng pagkainis, pagsasakit, at hindi ninyo gustong marinig ito? Ang inyong mga puso ay maaaring mag-isip: Paanong ito ang katotohanan? Hindi ba lahat ng tao ay nagsasabing ang Diyos ang katotohanan? Hindi ito ang katotohanan, ito ay malinaw na mga salita lamang ng pagpapaalala ng Diyos tungo sa tao! Maaaring makaramdam ang ibang tao ng pagkainis sa kanilang mga puso: Ito ay napag-uusapan araw-araw, ang Kanyang mga pagsubok para sa atin ay nababanggit araw-araw bilang Kanyang paghatol; kalian matatapos ang lahat ng ito? Kailan natin matatanggap ang mabuting hantungan? Hindi lingid sa kaalaman kung saan nanggagaling ang hindi makatuwirang galit na ito. Anong uri ng kalikasan ito? (Masamang kalikasan.) Ito ay inuudyukan ng masamang kalikasan ni Satanas. Kung sa Diyos, kaugnay ng masamang kalikasan ni Satanas at ang tiwaling disposisyon ng tao, hindi Siya kailanman nakikipagtalo o nakikipagtaltalan sa mga tao, at hindi Siya gumagawa ng gulo kapag ang mga tao ay umaakto buhat ng kamangmangan. Hindi ninyo makikita ang Diyos na humahawak ng magkakaparehong pananaw sa mga bagay na mayroon ang tao, at higit pa rito, hindi ninyo Siya makikitang gumagamit ng mga pananaw ng tao, ng kanilang kaalaman, kanilang siyensiya, o kanilang pilosopiya o ang imahinasyon ng tao upang panghawakan ang mga bagay. Sa halip, ang lahat ng ginagawa ng Diyos at ang lahat ng Kanyang ibinubunyag ay may kaugnayan sa katotohanan. Iyon ay, bawat salitang sinabi Niya at bawat kilos na Kanyang ginawa ay may kaugnayan sa katotohanan. Ang katotohanang ito ay hindi isang walang-basehang pantasya; ang katotohanang ito at ang mga salitang ito ay naipahayag ng Diyos dahil sa kalooban Niya at Kanyang buhay. Dahil ang mga salitang ito at ang kalooban ng lahat ng ginawa ng Diyos ay katotohanan, maaari nating sabihin na ang kalooban ng Diyos ay banal. Sa madaling sabi, ang lahat ng sinasabi at ginagawa ng Diyos ay nagbibigay buhay at liwanag sa mga tao; pinahihintulutan nito ang mga tao na makita ang mga positibong bagay at ang katotohanan ng mga positibong bagay na iyon at ito ay nagtuturo sa sangkatauhan tungo sa daan ng liwanag upang sa gayon ay malakaran nila ang tamang daan. Ang mga bagay na ito ay nalalaman dahil sa diwa ng Diyos at dahil sa diwa ng Kanyang kabanalan. Nakita mo ito, tama? Magpapatuloy tayo sa pagbabasa ng mga kasulatan.

(Mateo 4:8-11) Muling dinala siya ng diablo sa isang bundok na lubhang mataas, at ipinamalas sa kaniya ang lahat ng mga kaharian sa sanglibutan, at ang kaluwalhatian nila; At sinabi niya sa kaniya, Lahat ng mga bagay na ito ay ibibigay ko sa iyo, kung ikaw ay magpapatirapa at sasambahin mo ako. Nang magkagayo’y sinabi sa kaniya ni Jesus, Humayo ka, Satanas: sapagka’t nasusulat, Sa Panginoon mong Dios sasamba ka, at siya lamang ang iyong paglilingkuran. Nang magkagayo’y iniwan siya ng diablo; at narito, nagsidating ang mga anghel at siya’y pinaglingkuran.

Si Satanas, ang diablo, na nabigo sa dalawang nakalipas na panlilinlang nito, ay sumubok ng panibago: Ipinakita nito ang lahat ng mga kaharian sa mundo at ang kaluwalhatian nito sa Panginoong Jesus at hiniling Siyang sambahin ang diablo. Ano ang nakikita mo sa mga tunay na katangian ng diablo mula sa sitwasyong ito? Hindi ba tunay na walang hiya si Satanas, ang diablo? (Oo.) Gaano kawalang-hiya ito? Ang lahat ay nilikha ng Diyos, ngunit binabaliktad ito ni Satanas at ipinapakita ito sa Diyos habang sinasabi, "Tingnan mo ang kayamanan at kaluwalhatian ng lahat ng mga kahariang ito. Lahat ng mga bagay na ito ay ibibigay ko sa iyo, kung ikaw ay magpapatirapa at sasambahin mo ako.” Hindi ba ito isang pagpapalitan ng papel? Hindi ba’t walang hiya si Satanas? Ginawa ng Diyos ang lahat, ngunit para ba iyon sa Kanyang kasiyahan? Ibinigay ng Diyos ang lahat para sa sangkatauhan, ngunit gustong kunin lahat ito ni Satanas at pagkatapos ay sinabi nito, “Sambahin ninyo ako! At ang lahat ng mga bagay na ito ay ibibigay ko sa inyo, kung ikaw ay magpapatirapa at sasambahin mo ako.” Ito ang pangit na mukha ni Satanas; ito ay tunay na walang hiya, tama? Hindi nga alam ni Satanas ang kahulugan ng salitang “hiya,” at ito ay isa lamang halimbawa pa ng kasamaan nito. Hindi nga nito alam kung ano ang “hiya”. Malinaw na alam ni Satanas na ang lahat ay nilikha ng Diyos at Siya ay namamahala nito at may kapangyarihan dito. Ang lahat ay pag-aari ng Diyos, hindi ng tao, higit na hindi kay Satanas, ngunit si Satanas na diablo ay walang habas na sinabing ibibigay nito ang lahat sa Diyos. Hindi ba gumagawa na naman si Satanas ng isang bagay na nakakatawa at walang hiya? Kinagagalitan ng Diyos si Satanas lalo na ngayon, tama? Ngunit anuman ang subukang gawin ni Satanas, nahulog ba ang Panginoong Jesus para rito? (Hindi.) Ano ang sinabi ng Panginoong Jesus? (“Sa Panginoon mong Dios sasamba ka.”) Mayroon bang praktikal na kahulugan ang katagang ito? (Oo.) Anong uri ng praktikal na kahulugan? Nakikita natin ang kasamaan ni Satanas at ang kawalanghiyaan sa pagsasalita nito. Kaya naman kung sinamba ng tao si Satanas, ano kaya ang magiging kahihinatnan? Makakatanggap kaya sila ng kayamanan at kaluwalhatian sa lahat ng mga kaharian? (Hindi.) Ano ang kanilang matatanggap? Magiging kasing-walang hiya at kasing-katawa-tawa ba sila gaya ni Satanas? (Oo.) Wala silang ipagkakaiba kung gayon kay Satanas. Kaya naman, sinabi ng Panginoong Jesus ang katagang ito na siyang mahalaga para sa bawat tao: “Sa Panginoon mong Dios sasamba ka, at siya lamang ang iyong paglilingkuran,” na siyang nagsasabing maliban sa Panginoon, maliban sa Diyos Mismo, kung ikaw ay maglilingkod sa iba pa, kung sasambahin mo si Satanas na diablo, kung gayon ay malulublob ka sa parehong karumihan gaya ng kay Satanas. Makikibahagi ka kung gayon sa kawalang-hiyaan at kasamaan ni Satanas, at kagaya lamang ni Satanas, tutuksuhin at aatakihin mo ang Diyos. Kung gayon, ano ang iyong magiging katapusan? Kamumuhian ka ng Diyos, pababagsakin ng Diyos, at wawasakin ng Diyos, hindi ba tama ito? Matapos mabigong tuksuhin ni Satanas ang Panginoong Jesus nang maraming beses, sumubok ba ito ulit? Hindi ito sumubok ulit at umalis na lamang ito. Ano ang pinatutunayan nito? Pinatutunayan nito ang masamang kalikasan ni Satanas, ang malisya nito, at ang kahangalan at kabaliwan ay hindi karapat-dapat sa isang pagbanggit sa Diyos dahil tinalo na ng Panginoong Jesus si Satanas sa tatlo lamang na mga pangungusap, matapos nito ay umalis ito na bahag ang buntot sa pagitan ng mga binti nito, labis na napahiyang ipakitang muli ang mukha nito, at hindi na Siya muling tinukso nito kailanman. Dahil tinalo na ng Panginoong Jesus ang panunukso ni Satanas, madali na Niyang maipagpapatuloy ang gawa na kinailangan Niyang gawin at isagawa ang mga gawaing nakaatang sa Kanya. Ang lahat ba ng sinabi at ginawa ng Panginoong Jesus sa sitwasyong ito ay nagtataglay ng ilang praktikal na mga kahulugan para sa lahat kung ito ay isinabuhay ngayon? (Oo.) Anong uri ng praktikal na kahulugan? Ang pagtalo ba kay Satanas ay madaling gawin? (Hindi.) Magiging ano ito kung gayon? Dapat bang magkaroon ang mga tao ng malinaw na pagkaunawa ng masamang kalikasan ni Satanas? Dapat bang magkaroon ang mga tao ng tiyak na pagkaunawa ng mga panunukso ni Satanas? (Oo.) Kung naranasan mo na ang mga panunukso ni Satanas sa iyong sariling buhay, at kung kaya mong makita ang masamang kalikasan ni Satanas, makakayanan mo bang talunin ito? Kung alam mo ang kahangalan at kabaliwan ni Satanas, mananatili ka pa rin ba sa panig ni Satanas at atakihin ang Diyos? (Hindi, hindi namin gagawin.) Kung nauunawaan mo kung paano nabubunyag sa iyo ang malisya at kawalang-hiyaan ni Satanas—kung malinaw mong nakikilala at nalalaman ang mga bagay na ito—tutuligsain mo pa rin ba at tutuksuhin ang Diyos sa ganitong paraan? (Hindi, hindi namin gagawin.) Ano ang iyong gagawin? (Maghihimagsik kami laban kay Satanas at pababayaan ito.) Iyon ba ay isang madaling bagay na gawin? (Hindi.) Hindi ito madali, upang gawin ito, dapat ay magdasal ang mga tao nang madalas, dapat nilang madalas na ialay ang kanilang mga sarili sa Diyos, at dapat nilang madalas na suriin ang kanilang mga sarili. Dapat silang sumailalim sa disiplina ng Diyos at Kanyang paghatol at pagkastigo at sa paraan lamang na ito dapat na marahang alisin nila ang kanilang mga sarili mula sa pamumuno at pagkontrol ni Satanas.

Maari nating lagumin ang mga bagay na bumubuo sa kalooban ni Satanas mula sa mga bagay na sinabi nito. Una, ang kalooban ni Satanas ay maaring masabing masama, na tumataliwas sa kabanalan ng Diyos. Bakit ko sinasabi na ang kalooban ni Satanas ay masama? Dapat makita ng isa ang mga bunga ng mga ginawa ni Satanas sa mga tao upang makita ito. Ginagawang tiwali at kinokontrol ni Satanas ang tao, at ang tao ay kumikilos sa ilalim ng tiwaling disposisyon ni Satanas, at naninirahan sa mundo na ginawang tiwali ni Satanas at naninirahan kasama ng mga tiwaling tao. Ang mga masa ay hindi sinasadyang sinapian at naging bahagi ni Satanas at ang tao kung gayon ay mayroon nang masamang kalikasan ni Satanas. Mula sa lahat ng sinabi at ginawa ni Satanas, makikita natin ang kayabangan nito at ang panlilinlang at malisya. Paano pangunahing naipapakita ang kahambugan ni Satanas? Gusto ba lagi ni Satanas na sakupin ang posisyon ng Diyos? Palaging gusto ni Satanas na wasakin ang gawa ng Diyos at ang posisyon ng Diyos at angkinin ito para sa sarili nito upang sundin, suportahan, at sambahin siya ng mga tao; ito ang hambog na kalikasan ni Satanas. Ngunit noong ginagawang tiwali ni Satanas ang mga tao, ginawa nito ito sa isang mapanlinlang at mapanganib na paraan: Kapag ginawa ni Satanas ang gawain nito sa tao, hindi nito direktang sinasabi sa mga tao kung paano tanggihan at tutulan ang Diyos. Kapag tinutukso ni Satanas ang Diyos, hindi ito lumalabas at sinasabing, “Tinutukso Kita, tutuligsain Kita,” kaya naman anong pamamaraan ang ginagamit ni Satanas? (Pang-aakit.) Nang-aakit, nanunukso, tumutuligsa, at nagtatalaga ito ng mga patibong nito, at kumukuha pa ng mga kasabihan sa mga kasulatan. Nagsasalita at kumikilos si Satanas sa iba’t ibang mga paraan upang makamtan ang mga masamang motibo nito. Matapos gawin ito ni Satanas, ano ang maaaring makita mula sa kung ano ang naipapakita sa tao? Hindi ba hambog ang mga tao? Nagdusa ang tao mula sa katiwalian ni Satanas sa loob ng ilang libong taon at kaya naman naging hambog na ang tao at labis na naging mapagmalaki, at naging mapanlinlang, malisyoso, hindi makatuwiran, tama? Ang lahat ng mga bagay na ito ay nangyari dahil sa kalikasan ni Satanas. Dahil masama ang kalikasan ni Satanas, nagbigay ito sa tao ng masamang kalikasan at nagdala sa tao ng masamang disposisyon. Kung gayon, naninirahan ang tao sa ilalim ng tiwali, mala-Satanas na disposisyon at, katulad ni Satanas, tumataliwas ang tao laban sa Diyos, tumutuligsa sa Diyos, at tumutukso sa Kanya sa puntong ang tao ay hindi na sumasamba sa Diyos at hindi Siya iginagalang sa kanilang mga puso. Tama ba ito?

0(Mga) Resulta ng Paghahanap