Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos App

Pakinggan ang tinig ng Diyos at salubungin ang pagbabalik ng Panginoong Jesus!

Mga Pagbigkas ng Makapangyarihang Diyos (Ang Paraan para Makilala ang Diyos)

Mga Pinakabagong Pagbabasa
Mga Pagbigkas ng Makapangyarihang Diyos (Ang Paraan para Makilala ang Diyos)

Mga Kategorya

Recital-the-word-appears-in-the-flesh-6
Mga Pagbigkas ni Cristo ng mga Huling Araw (Mga Seleksyon)

Ang Kabanalan Ng Diyos (I)

Ikatlong bahagi

Ngayon na natapos na nating pag-usapan ang tungkol kay Satanas, balikan nating pag-usapan ang ating Diyos. Sa panahon ng anim-na-libong-taon ng plano sa pamamahala ng Diyos, napaka-kakaunti ang mga tuwirang pananalita ng Diyos na naitala sa Biblia, at yaong mga naitala ay napakapayak. Kaya simulan natin sa umpisa. Nilikha ng Diyos ang tao at mula noon ay palaging pinangunahan ang buhay ng sangkatauhan. Maging sa pagbibigay sa sangkatauhan ng mga biyaya, pagbibigay sa kanila ng mga kautusan at Kanyang mga utos, o pagtatakda ng iba’t ibang mga patakaran sa pamumuhay, alam mo ba ang inilaang layunin ng Diyos sa pagsasagawa ng mga bagay na ito? Una, maaari mo bang masabi nang tiyakan na lahat ng ginagawa ng Diyos ay para sa kabutihan ng sangkatauhan? (Oo, maaari nating sabihin.) Maaari ninyong isipin na ang pangungusap na ito ay medyo malawak at hungkag, subalit sa partikular na pagsasalita, lahat-lahat nang ginagawa ng Diyos ay upang pangunahan at gabayan ang tao tungo sa pagsasabuhay ng isang normal na pamumuhay. Kahit sa gayon panatilihin man ng tao ang Kanyang mga alituntunin o panatilihin ang Kanyang mga kautusan, ang layunin ng Diyos ay upang hindi sambahin ng tao si Satanas, upang hindi masaktan ni Satanas; ito ang pinakapangunahin, at ito ang ginawa sa pinaka-simula. Mula sa pinaka-umpisa, nang hindi maintindihan ng tao ang kalooban ng Diyos kumuha Siya ng ilang simpleng mga kautusan at mga alintuntunin at naglaan ng mga probisyon na sumaklaw sa bawat nalikhang-isip na aspeto. Ang mga probisyong ito ay napakapayak, datapwat sa loob ng mga iyon ay nandoon ang kalooban ng Diyos. Pinaka iingat-ingatan, kinakalinga at buong giliw na minamahal ng Diyos ang sangkatauhan. Hindi ba ganoon ang kaso? (Oo.) Maaari ba nating masabi na ang Kanyang puso ay banal? Maaari ba nating masabi na ang Kanyang puso ay malinis? (Oo.) Mayroon bang natatagong mga layunin ang Diyos? (Wala.) Sa gayon ang Kanya bang layunin ay tama at positibo? (Oo.) Iyon ay positibo. Anumang mga probisyon ang ginawa ng Diyos, ang epekto ng lahat ng mga iyon sa daloy ng Kanyang paggawa ay positibo para sa tao, at pinangungunahan nila ang daan. Sa gayon may mga makasariling pag-iisip ba sa isipan ng Diyos? Mayroon bang karagdagang mga layunin ang Diyos na patungkol sa tao, o nais ba Niyang gamitin ang tao sa ibang paraan? Hindi kailanman. Ginagawa ng Diyos ang sinasabi Niya, at ganito rin ang paraan nang pag-iisip Niya sa Kanyang puso. Walang magkahalong layunin, walang makasariling mga pag-iisip. Wala Siyang anumang ginagawa para sa Kanyang Sarili, subalit walang pasubali na ginagawa ang lahat-lahat para sa tao, na walang anumang pansariling layunin. Bagaman may mga plano at mga intensiyon Siya para sa tao, wala Siyang anumang ginagawa para sa Kanyang Sarili. Lahat nang ginagawa Niya ay ginagawa pawang para sa sangkatauhan, upang ingatan ang sangkatauhan, upang mapanatili ang sangkatauhan na hindi mailigaw. Kaya hindi ba ang pusong ito ay pinakamamahal? (Oo.) Nakikita mo ba kahit na ang pinaka katiting na pahiwatig nang pinakamamahal na pusong ito kay Satanas? (Hindi.) Nakikita mo ba ito? Maaari ba? Wala kang makita na isang pahiwatig nito kay Satanas. Lahat ng ginagawa ng Diyos ay natural na nahahayag. Sa pamamagitan nang pagtingin sa paraan nang paggawa ng Diyos, paano Siya gumagawa? Kinukuha ba ng Diyos ang mga kautusang ito at Kanyang mga salita at mahigpit na itinatali ang mga ito sa mga ulo ng bawat tao tulad ng bulong ng mga ginintuang pagulong,[a] ipinapataw ang mga iyon sa bawat tao? Ganito ba ang paraan ng Kanyang paggawa? (Hindi.) Kaya sa anong paraan ginagawa ng Diyos ang Kanyang gawain? (Ginagabayan Niya tayo.) Bweno, ito ay isang aspeto. Mayroon pang iba? Ang Diyos ay gumagawa sa iyo sa maraming paraan, paanong mangyayari na nawalan na kayo nang isasagot pagkatapos lang ng isa? (Siya ay nagpapayo at nagpapalakas ng loob.) Mayroon ikalawa. May karagdagan pa? Siya ba ay nananakot? Paikot-ikot ba Siyang mangusap sa iyo? (Hindi.) Kapag hindi mo nauunawaan ang katotohanan, paano ka ginagabayan ng Diyos? (Nagpapaliwanag Siya ng ilaw.) Bweno, nagpapaliwanag Siya ng ilaw sa iyo, malinaw na sinasabi sa iyo na ito ay hindi naaayon sa katotohanan, at ano ang dapat mong gawin. Kaya mula sa mga paraang ito na kung saan gumagawa ang Diyos, anong uri ng ugnayan ang nararamdaman mo na mayroon ka sa Diyos? Pinaparamdam ba ng mga ito sa iyo na ang Diyos ay lampas sa iyong pagkaunawa? (Hindi.) Sa gayon paano nila pinaparamdam sayo? Ang Diyos ay lalo nang malapit sa iyo, walang distansya sa pagitan ninyo. Kapag ginagabayan ka ng Diyos, kapag naglalaan Siya para sa iyo, tinutulungan ka at sinusuportahan ka, nararamdaman mo ang Kanyang pagkamabait, Kanyang pagiging kapita-pitagan, nararamdaman mo kung gaano Siya kaakit-akit, gaano kainit. Subalit kapag sinisi Niya ang iyong katiwalian, o kapag hinusgahan at dinisiplina ka dahilan sa pagrerebelde mo sa Kanya, anong paraan ang ginagamit ng Diyos? Sinisisi ka ba Niya sa pamamagitan ng mga salita? (Oo.) Dinidisiplina ka ba Niya sa pamamagitan ng iyong kapaligiran at sa pamamagitan ng mga tao, mga pangyayari at mga bagay? (Oo.) Sa gayon anong antas nakarating ang disiplinang ito? (Sa antas na maaaring matiis ng tao.) Ang Kanya bang antas ng pagdisiplina ay nakarating na sa parehong punto na kung saan sinasaktan ni Satanas ang tao? (Hindi.) Ang Diyos ay gumagawa sa isang banayad, mapagmahal, maselan at mapangalagang paraan, isang paraan ng lalo nang sukat at tama. Ang Kanyang paraan ay hindi nagdudulot sa iyo nang matinding mga emosyon tulad ng, “Dapat pumayag ang Diyos na gawin ko ito” o “Ipinapagawa sa akin iyon ng Diyos.” Ang Diyos ay hindi kailanman magbibigay sa iyo ng ganoong uri nang matinding pag-iisip o matinding mga damdamin na ginagawa ang mga bagay na hindi makakayanan. Hindi ba ganito ang kaso? (Oo.) Kahit na tinanggap mo ang mga salita ng paghatol at pagkastigo ng Diyos, ano ang iyong nararamdaman samakatwid? Kapag nararamdaman mo ang awtoridad at kapangyarihan ng Diyos, ano ang nararamdaman mo samakatwid? Nararamdaman mo ba ang hindi nakakapanakit na pagka-Diyos ng Diyos? (Oo.) Nararamdaman mo ba ang pagkalayo mo sa Diyos sa ganitong mga pagkakataon? Nakakaramdam ka ba ng takot sa Diyos? (Hindi.) Sa halip, nararamdaman mo ang may-takot na paggalang sa Diyos. Nararamdaman ba ng mga tao ang lahat ng mga ito dahil lamang sa gawa ng Diyos? (Oo.) Sa gayon magkakaroon kaya sila ng ganitong mga damdamin kung si Satanas ang gumawa sa tao? (Hindi.) Ginagamit ng Diyos ang Kanyang mga salita, Kanyang katotohanan at Kanyang buhay upang tuluy-tuloy na paglaanan ang tao, suportahan ang tao. Kapag ang tao ay mahina, kapag ang tao ay nanlulumo, tiyak na hindi malupit na mangungusap ang Diyos, nagsasabing: “Huwag kang manlumo. Bakit ka nanlulumo? Bakit ka nanghihina? Ano ang mayroon na dapat kang mahina? Napakahina mo, mabuti pang mamatay ka na lang. Palagi kang nanlulumo, ano ang punto nang mabuhay? Mamatay ka na lang!” Sa ganito bang paraan gumagawa ang Diyos? (Hindi.) Ang Diyos ba ay may awtoridad na kumilos sa ganitong paraan? (Oo.) Subalit kumikilos ba ang Diyos sa ganitong paraan? (Hindi.) Ang dahilan kung bakit hindi kumikilos ang Diyos sa ganitong paraan ay dahilan sa Kanyang diwa, ang diwa ng kabanalan ng Diyos. Ang Kanyang pagmamahal sa tao, ang pagpapahalaga at pagtatangi Niya sa tao ay hindi maaaring ipahayag nang malinaw sa isa o dalawang pangungusap lamang. Ito ay hindi bagay na naging dahilan nang pagyayabang ng tao kundi bagay na isinilang sa aktwal na pagsasagawa; ito ang pagbubunyag ng diwa ng Diyos. Maaari ba ang lahat ng mga paraang ito na kung saan gumagawa ang Diyos ay hayaan ang tao na makita ang kabanalan ng Diyos? Sa lahat ng mga paraang ito na kung saan gumagawa ang Diyos, kasama na ang mabuting mga intensyon ng Diyos, kasama na ang mga epekto na nais ng Diyos makamit sa tao, kasama ang iba-ibang mga paraan na iniaangkop ng Diyos na gumagawa sa tao, ang uri ng gawain na ginagawa Niya, ang nais Niya na maunawaan ng tao—nakita mo na ba ang anumang kasamaan o pagkatuso sa mabuting mga intensyon ng Diyos? (Hindi.) Wala kang maaaring makita na anumang kasamaan, mayroon ba? (Wala.) Kaya sa lahat-lahat na ginagawa ng Diyos, sa lahat-lahat nang sinasabi ng Diyos, sa lahat-lahat na iniisip Niya sa Kanyang puso, ganoon na rin sa diwa ng Diyos na inihahayag Niya—maaari ba nating matawag ang Diyos na banal? (Oo.) May sinumang tao ba kahit minsan ang nakakita sa ganitong kabanalan sa mundo, o sa sarili niya? Maliban sa Diyos, nakita mo na ba ito kahit minsan sa sinumang tao o kay Satanas? (Hindi.) Mula sa kung ano ang napag-usapan natin hanggang ngayon, maaari ba nating tawagin ang Diyos na natatangi, banal na Diyos Mismo? (Oo.) Lahat ng ibinibigay ng Diyos sa tao, kasama ang mga salita ng Diyos, ang iba’t ibang paraan kung saan ang Diyos ay gumagawa sa tao, yaong sinasabi ng Diyos sa tao, yaong ipinapaalaala ng Diyos sa tao, yaong Kanyang ipinapayo at ibinibigay na lakas ng loob, lahat ito ay nagmula sa isang diwa: Lahat ito ay nagmula sa kabanalan ng Diyos. Kung walang ganoong isang banal na Diyos, walang tao na makakakuha ng Kanyang lugar upang gawin ang mga ginagawa Niya. Kung kinuha ng Diyos ang mga taong ito at ganap na ibinigay sila kay Satanas, kahit minsan ba’y naisip mo kung anong uri ng kalagayan kayong mga naririto ngayon ay mapapapasok? Kayo bang lahat na nauupo dito, ganap at buo? (Hindi.) Kaya ano ang magiging tulad niyo? Sasabihin ninyo ba rin: “Sa pagpaparoo’t parito sa lupa, at sa pagmamanhik manaog doon”? Kayo ba ay masyadong magyabang, masyadong walanghiya at hambog na walang kahihiyan sa harap ng Diyos, at mangungusap sa isang paliguy-ligoy na paraan? (Oo.) Oo, gagawin ninyo. Gagawin ninyo nga ng isang daang porsiyento! Walang pasubali na gagawin ninyo! Ang ugali ni Satanas ukol sa tao ay hinahayaan sila na makita na ang kalikasan ni Satanas ay lubos na kakaiba kaysa sa Diyos. Ang kanyang diwa ay lubos na kakaiba sa Diyos. Anong diwa ni Satanas ang kabaligtaran ng kabanalan ng Diyos? (Ang kasamaan nito.) Ang masamang kalikasan ni Satanas ay ang kabaligtaran ng kabanalan ng Diyos. Ang dahilan kung bakit ang karamihan sa mga tao ay hindi nakikilala na ang pagpapahayag na ito ng Diyos ay kumakatawan sa diwa ng kabanalan ng Diyos ay sa kabuuan dahil sa sila’y nabubuhay sa ilalim ng sakop ni Satanas, nasa loob ng kasamaan ni Satanas, nasa loob ng buhay na kulungan ni Satanas. Hindi nila alam kung ano ang kabanalan, o alam kung paano magbigay-kahulugan sa kabanalan. Kahit na iyong nararamdaman ang kabanalan ng Diyos, hindi mo pa rin maaaring mabigyan-kahulugan ang kabanalan ng Diyos na may anumang katiyakan. Ito ay isang pagkakaiba sa kaalaman ng tao sa kabanalan ng Diyos.

Anong uri ng kinatawang tampok ang ipinapakita sa pamamagitan ng gawa ni Satanas sa tao? Dapat ninyong malaman ito mula sa inyong sariling mga karanasan—ang pinaka-kinatawang tampok ni Satanas, ang bagay na mas madalas nitong gawin, ang bagay na sinusubukan nitong gawin sa bawat isang tao. Mayroon itong isang tampok na marahil hindi ninyo maaaring makita, upang hindi ninyo maisip kung gaano nakakatakot at kamuhi-muhi si Satanas. Mayroon bang nakakaalam kung anong tampok ito? Sabihin ninyo sa Akin. (Lahat nang ginagawa nito ay ginagawa upang saktan ang tao.) Gumagawa ito ng mga bagay upang saktan ang tao. Paano nito sinasaktan ang tao? Maaari mo bang ipakita sa Akin nang mas partikular at sa mas detalyado? (Ito ay nangsusulsol, nanghihikayat at nanunukso sa tao.) Tama iyon, ipinapakita nito ang ilang mga anyo. May karagdagan pa? (Dinadaya nito ang tao.) Ito ay nandadaya, umaatake at nag-aakusa. Oo, lahat ng mga ito. Mayroon bang anumang higit pa? (Nagsasabi ito ng mga kasinungalingan.) Ang pandaraya at pagsisinungaling ay pinaka-natural kay Satanas. Madalas nitong gawin ito na ang kasinungalingan ay dumadaloy mula sa bibig nito na hindi nito kailangang mag-isip. May karagdagan pa? (Naghahasik ito ng pagtatalo.) Ang isang ito ay hindi gaanong mahalaga. May isasalarawan akong bagay sa inyo na sisindak sa inyo, ngunit hindi ko ginagawa ito upang takutin kayo. Ang Diyos ay gumagawa sa tao at ang tao ay itinatangi sa parehong saloobin ng Diyos at sa Kanyang puso. Salungat, itinatangi ba ni Satanas ang tao? Hindi nito itinatangi ang tao. Ano’ng nais nitong gawin sa tao? Nais nitong saktan ang tao, lahat nang iniisip nito ay tungkol sa pananakit sa tao. Hindi ba tama iyon? Kaya kapag pinag-iisipan nito ang pananakit sa tao, ginagawa ba nito ito sa isang minamadaling estado ng pag-iisip? (Oo.) Kaya, pagdating sa gawa ni Satanas sa tao, dito may dalawa akong salita na sapat na magsasalarawan nang malisyoso at masamang kalikasan ni Satanas, na maaaring tunay na hayaan ka na makilala ang pagka-kasuklam-suklam ni Satanas: Sa paglapit ni Satanas sa tao, palagi nitong nais na sapilitang “sakupin” at “ikabit” ang sarili nito sa bawat isa sa kanila upang maaari itong makarating sa punto na kung saan ito ay ganap na may pamamahala sa tao, sinasaktan ang tao, upang makamit nito ang layuning ito at mabangis na ambisyon. Ano ang ibig sabihin ng “sapilitang sakupin”? Nangyayari ba ito na may pagsang-ayon mo, o wala kang pagsang-ayon? Nangyayari ba ito na nalalaman mo, o nang hindi mo nalalaman? Ito ay ganap na wala kang alam! Sa mga sitwasyon na wala kang kamalayan, marahil kapag wala itong anumang nasasabi o marahil kapag ito ay walang nagawang anuman, kapag walang saligan, walang kaugnay na kahulugan, naroroon iyon sa paligid mo, pinapalibutan ka. Naghahanap ito ng isang pagkakataon na makapagsamantala, Pagkatapos ito ay sapilitang sasakop sa iyo, ikakabit ang sarili nito sa iyo, makakamit ang layunin nito na ganap na pamahalaan ka at saktan ka. Ito ay isang pinaka-tipikal na intensyon at pag-uugali sa paglaban ni Satanas sa Diyos para sa sangkatauhan. Anong nararamdaman mo kapag naririnig mo ito? (Nasisindak at natatakot sa aming mga puso.) Naiinis ba kayo? (Oo. Nakakaramdaman kami ng pagkainis.) Kaya kapag naiinis kayo, naiisip niyo bang si Satanas ay walanghiya? (Oo.) Kapag iniisip ninyo na si Satanas ay walanghiya, samakatwid naiinis kayo doon sa mga tao sa paligid ninyo na palaging nais na pamahalaan kayo, yaong mga may mababangis na mga ambisyon para sa katayuan at mga pagnanais? (Oo.) Kaya anong mga paraan ang ginagamit ni Satanas upang sapilitang ikabit ang sarili nito at sakupin ang tao? Malinaw ba ito sa inyo? Kapag naririnig ninyo ang dalawang salitang ito na sapilitang “pananakop” at “pagkabit,” nakakaramdam kayo ng kakatwaan at pagkainis, hindi ba? Wala ka bang natitikman na masamang lasa? Kung wala alinman sa iyong pagsang-ayon o iyong kaalaman ikinakabit nito mismo ang sarili nito sa iyo, sinasakop ka at sinisira ka. Ano ang maaari mong malasahan sa iyong puso? Pagkamuhi? (Oo!) Pagkainis? (Oo!) Kaya kapag nakakaramdam ka ng ganitong pagkamuhi at pagkainis sa paraang ito ni Satanas, anong uri ng damdamin mayroon ka para sa Diyos? (Pasasalamat.) Nagpapasalamat sa Diyos sa pagligtas sa iyo. Kaya ngayon, sa sandaling ito, may pagnanais ka ba o kalooban na hayaan ang Diyos na pangasiwaan ang lahat sa iyo at pamahalaan ang lahat sa iyo? (Oo.) Sa anong konteksto? Sinasabi mo bang oo sapagkat natatakot ka na sapilitang masakop at makabitan ni Satanas? Hindi ka maaaring magkaroon ng ganitong uri ng kaisipan, hindi ito tama. Huwag kang matakot, ang Diyos ay narito. Walang dapat katakutan, tama? Sa sandaling maunawaan mo ang masamang diwa ni Satanas, dapat kang magkaroon nang mas tamang pagkaunawa o isang mas malalim na pagtatangi sa pagmamahal ng Diyos, ang mabuting mga intensyon ng Diyos, ang pagkahabag at pagtitiis ng Diyos para sa tao at Kanyang matuwid na disposisyon. Si Satanas ay lubhang kasuklam-suklam, datapwat kung ito pa rin ay hindi makapagbigay ng inspirasyon sa iyong pagmamahal sa Diyos at ang iyong pananalig at pagtitiwala sa Diyos, samakatwid magiging anong uri ng tao ka? Handa ka ba na masaktan ni Satanas? Matapos makita ang kasamaan at pagkakilabot ni Satanas, baliktarin natin at tingnan samakatwid ang Diyos. Ang iyo bang kaalaman sa Diyos ngayon ay sumailalim sa anumang pagbabago? (Oo.) Anong uri ng pagbabago? Maaari ba nating sabihin na ang Diyos ay banal? Maaari ba nating sabihin na ang Diyos ay walang kamali-mali? (Oo.) “Ang Diyos ay natatangi ang kabanalan”—maaari bang tumayo ang Diyos sa ilalim ng titulong ito? (Oo.) Kaya sa mundo at sa gitna ng lahat ng mga bagay, tanging ang Diyos Mismo lang ba ang maaaring makapagpalakas ng loob sa ilalim ng pagkakaunawang ito ng tao? Mayroon pa bang iba? (Wala.) Kaya ano ang eksaktong ibinibigay ng Diyos sa tao? Siya ba ay nagbibigay sa iyo ng kaunting pangangalaga, malasakit at pagsasaalang-alang kapag hindi ka nagbibigay-pansin? Ano ang naibigay ng Diyos sa tao? Binigyan ng Diyos ang tao ng buhay, binigyan ang tao ng lahat-lahat, at ginawaran ang tao nang walang kondisyon na walang hinihinging anuman, walang anumang lihim na hangarin. Ginagamit Niya ang katotohanan, ginagamit ang Kanyang mga salita, ginagamit ang Kanyang buhay upang pangunahan at gabayan ang tao, nilalayo ang tao mula sa pananakit ni Satanas, malayo mula sa mga panunukso ni Satanas, malayo mula sa panunulsol ni Satanas at hinahayaan ang tao na malinaw na makita ang masamang kalikasan ni Satanas at ang nakakatakot nitong mukha. Kaya ang pagmamahal at malasakit ba ng Diyos sa sangkatauhan ay tunay? Ito ba ay bagay na maaaring maranasan ng bawat isa sa inyo? (Oo.)

Mga Talababa:

a. “Ang bulong ng ginintuang pagulong” ay tumutukoy sa kilalang nobela ng Tsino “Journey to the West,” na kung saan ang monghe na si Xuanzang ay gumagamit ng isang bulong upang makontrol ang Haring Unggoy gamit ang isang ginintuang pagulong na inilagay sa ulo ng Haring Unggoy na mahihigpitan sa pamamagitan ng salamangka, sa gayon ay nagdudulot ng di-matitiis na mga sakit ng ulo. Sa dakong huli ito ay naging isang talinghaga para igapos ang mga tao.

0(Mga) Resulta ng Paghahanap