Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos App

Pakinggan ang tinig ng Diyos at salubungin ang pagbabalik ng Panginoong Jesus!

Mga Pagbigkas ng Makapangyarihang Diyos (Ang Paraan para Makilala ang Diyos)

Mga Pinakabagong Pagbabasa
Mga Pagbigkas ng Makapangyarihang Diyos (Ang Paraan para Makilala ang Diyos)

Mga Kategorya

Recital-the-word-appears-in-the-flesh-6
Mga Pagbigkas ni Cristo ng mga Huling Araw (Mga Seleksyon)

Ang Kabanalan Ng Diyos (I)

Pagpapatuloy ng Ikatlong bahagi

Lingunin ninyo ang inyong mga buhay hanggang sa kasalukuyan sa lahat ng mga bagay na ginawa ng Diyos sa iyo sa lahat ng mga taon ng iyong pananampalataya. Kung malalim mo man na maramdaman ito o hindi, ito ba’y hindi lubos na kinakailangan? Hindi ba ito ang iyong lubos na kailangang makamit? (Oo.) Hindi ba ito katotohanan? Hindi ba ito buhay? (Oo.) Kung gayon ikaw ba ay naliwanagan ng Diyos na ibalik ang anuman o bayaran ang anuman matapos Niyang bigyan ka ng mga bagay na ito? (Hindi.) Kaya ano ang layunin ng Diyos? Bakit ginagawa ito ng Diyos? Mayroon din bang balak ang Diyos na sakupin ka? (Wala.) Nais ba ng Diyos na umakyat sa Kanyang trono sa mga puso ng tao? (Oo.) Kaya ano ang kaibahan sa pagitan nang pag-akyat ng Diyos sa Kanyang trono at sa sapilitiang pananakop ni Satanas? Nais ng Diyos na matamo ang mga puso ng tao, nais Niyang sakupin ang mga puso ng tao—ano ang ibig sabihin nito? Nangangahulugan ba na nais ng Diyos na ang tao ay maging mga “tau-tauhan” Niya, mga makina Niya? (Hindi.) Kaya ano ang layunin ng Diyos? May kaibahan ba sa pagitan ng pagnanais ng Diyos na masakop ang mga puso ng tao sa sapilitang pananakop ni Satanas, ang pagkabit ng sarili nito sa tao? (Oo.) Ano ang kaibahan? Maaari mo bang sabihin nang malinaw sa Akin? (Ginagawa ito ni Satanas sa pamamagitan ng pamimilit samantalang ang Diyos ay hinahayaan ang tao na magboluntaryo.) Ginagawa ito ni Satanas sa pamamagitan ng pamimilit samantalang ang Diyos ay hinahayaan ang tao na magboluntaryo. Ito ba ang kaibahan? Kaya kung hindi ka magboboluntaryo, ano ngayon? Kung hindi ka mogboboluntaryo, may gagawin ba ang Diyos? (Magbibigay Siya ng ilang gabay at pagliliwanag, subalit kung sa katapusan ang tao ay hindi papayag hindi Niya sila pipilitin.) Para sa ano ang nais ng Diyos sa iyong puso? At bukod dito, para sa ano ang nais ng Diyos na sakupin ka? Ano ang pagkakaunawa ninyo sa inyong puso ng “sinasakop ng Diyos ang mga puso ng tao”? Dapat tayong maging patas sa Diyos dito, kung hindi palaging hindi mauunawaan ng mga tao, nagsasabing: “Palaging nais ng Diyos na sakupin ako. Para sa ano at nais Niya akong sakupin? Ayaw kong masakop ako, nais ko lamang na maging sarili ko. Sinasabi mong si Satanas ay sumasakop sa mga tao, subalit ang Diyos din ay sumasakop sa mga tao: Hindi ba pareho ang mga ito? Ayaw kong masakop ninuman. Ako ay aking sarili.” Ano ang kaibahan dito? Pag-isipan ninyo ito ng isang minuto. (Iniisip ko na nais ng Diyos na makamit ang mga puso ng tao at sakupin ang mga puso ng tao upang iligtas ang tao, upang gawing perpekto ang tao.) Ang sinasabi mo ay ang layunin ng pamamahala ng Diyos sa tao—upang gawin siyang perpekto. Kaya nauunawaan mo ba kung ano ang kahulugan dito ng “pagsakop”? (Ito’y nangangahulugan na hindi hahayaan si Satanas na sakupin ang tao. Kung ang Diyos ang sumasakop, samakatwid si Satanas ay walang paraan upang sakupin ang tao.) Ang ibig mong sabihin na ang Diyos ang unang nakatira; tulad ng isang bakanteng bahay, ang sinumang naunang pumasok magiging amo ng bahay. Ang sinumang susunod pagkatapos ay hindi maaaring maging amo ng bahay, ngunit sa halip ay nagiging lingkod, o di-kaya sila ay hindi makakapasok nang tuluyan. Ito ba ang iyong ibig sabihin? (Oo, ganoon nga ang ibig kong sabihin.) Mayroon bang may ibang palagay? (Ang sarili kong pagkaunawa sa “sinasakop ng Diyos ang mga puso ng tao” ay inuturing tayo ng Diyos bilang Kanyang sariling pamilya, nangangalaga sa atin at nagmamahal sa atin. Sinasakop ni Satanas ang mga puso ng tao upang pinsalain tayo, upang saktan tayo.) Ito ang iyong pagkaunawa sa “sinasakop ng Diyos ang tao,” hindi ba? Mayroon pa bang kakaibang mga pagkaunawa o mga palagay? (Sinasakop ng Diyos ang tao sa paggamit sa Kanyang salita, sa pag-asa na matatanggap ng tao ang salita ng Diyos sa kanyang buhay, upang ang tao ay maaaring mamuhay ayon sa salita ng Diyos.) Ito ang tunay na kahulugan sa likod ng “sinasakop ng Diyos ang tao,” hindi ba? Mayroon bang anumang kakaibang palagay? (Ang aking palagay ay na ang Diyos ang pinaka diwa ng katotohanan kaya nais ng Diyos na ibigay ang buong katotohanan sa atin, at dahilan sa nakamit natin ang katotohanang ito at tayo ay nadala sa ilalim ng Kanyang pangangalaga at pag-iingat, maaari natin samakatwid maiwasang tumakbo sa mapanlilang na mga pakana ni Satanas at masaktan ang mga ito. Sa praktikal na pananalita, nais ng Diyos na matamo ang mga puso ng tao upang ang tao ay makapamuhay ng isang normal na pamumuhay sa mundong ito at kamtin ang mga biyaya ng Diyos.) Subalit hindi mo pa rin natutukoy ang tunay na kahulugan ng “sinasakop ng Diyos ang mga puso ng tao.” (Ang tao sa simula ay nilikha ng Diyos, kaya dapat sambahin ng tao ang Diyos at bumalik sa Kanya. Ang tao ay para sa Diyos.) Tinatanong ko kayo, ang “sinasakop ng Diyos ang tao” ay isa bang hungkag na parirala? Ang pagsakop ba ng Diyos sa tao ay nangangahulugan na Siya ay nanahan sa iyong puso? Pinangingibabawan ba ng Diyos ang iyong bawat salita at bawat galaw? Kung sinasabi Niya sa iyo na itaas mo ang iyong kaliwang braso, mangangahas ka ba na hindi itaas ang iyong kanan? Kung sinasabi Niya sa iyo na maupo, mangangahas ka ba na hindi tumayo? Kung sinasabi Niya sa iyo na pumunta ka sa silangan, mangangahas ka ba na hindi pumunta sa kanluran? Ang pananakop bang ito ay nangangahulugan ng ganito? (Hindi.) Sa gayon ano ito? (Nangangahulugan ito para sa tao na isabuhay kung anong mayroon at kung ano ang Diyos.) Sa loo ng mga taong ito na pinangasiwaan ng Diyos ang tao sa Kanyang gawain sa tao magpa-hanggang ngayon sa huling yugtong ito, ano ang nilayong epekto sa tao ng lahat ng mga salita na winika Niya? Ito ba’y maisasabuhay ng tao kung anong mayroon at kung ano ang Diyos? Kung titingnan ang literal na kahulugan ng “sinasakop ng Diyos ang mga puso ng tao,” tila ba kinukuha ng Diyos ang mga puso ng tao at sinasakop ang mga ito, namumuhay sa mga iyon at hindi muling lumabas; Siya’y namumuhay sa loob nila at nagiging amo ng mga puso ng tao, upang pangibabawan at isaayos ang mga puso ng tao nang sadya, upang ang tao ay dapat tumungo saanman siya pinapapunta ng Diyos. Sa ganitong antas ng kahulugan, tila bawat tao ay naging Diyos, nagmamay-ari ng kakanyahan ng Diyos, nag-aangkin ng disposisyon ng Diyos. Kaya sa kasong ito, maaari bang makagawa ang tao ng mga kilos at mga gawa ng Diyos? Maaari bang ipaliwanag ang “pagsakop” sa ganitong paraan? (Hindi.) Sa gayon ano ito? (Ang mga taong nais ng Diyos ay hindi yaong mga tau-tauhan, may mga pag-iisip sila at ang kanilang mga puso ay buhay. Sa gayon, ang pagsakop ng Diyos sa tao ay nasa pag-asa na ang tao ay maaaring magkaroon ng mga pag-iisip at maaaring makadama sa mga tuwa at dalamhati ng Diyos; ang tao at ang Diyos ay nakikipag-ugnayan sa isa’t isa.) Tinatanong ko ito sa inyo: Ang lahat ba ng mga salita at katotohanan na ibinibigay ng Diyos sa tao ay isang pagbubunyag sa diwa ng Diyos at kung ano ang mayroon at kung ano Siya (Oo.) Ito ay tiyakan, hindi ba? Subalit ang lahat ba ng mga salita na ibinibigay ng Diyos sa tao ay para sa Diyos Mismo upang isagawa, para angkinin ng Diyos Mismo? Pag-isipan ninyo ito ng isang minuto. Kapag hinuhusgahan ng Diyos ang tao, dahilan sa ano kaya Niya ginagawa ito? Saan nanggaling ang mga salitang ito? Anong nilalaman ng mga salitang ito na winiwika ng Diyos kapag hinuhusgahan Niya ang tao? Sa ano nababatay ang mga ito? Ang mga ito ba’y nababatay sa masamang disposisyon ng tao? (Oo.) Sa gayon ang epekto ba na nakamit sa paghatol ng Diyos sa tao ay nakabatay sa diwa ng Diyos? (Oo.) Sa gayon ang pagsakop ba ng Diyos sa tao ay isang hungkag na parirala? Tiyak na hindi. Kaya bakit sinasabi ng Diyos ang mga salitang ito sa tao? Ano ang layunin Niya sa pagsabi ng ganitong mga salita? Nais ba Niyang gamitin ang mga salitang ito para sa buhay ng tao? (Oo.) Nais ng Diyos na gamitin ang lahat ng katotohanang ito na winika Niya para sa buhay ng tao. Sa gayon kapag kinuha ng tao ang lahat ng katotohanang ito at ang salita ng Diyos at pinapagbago ang mga ito sa kanyang sariling buhay, samakatwid maaari bang sumunod ang tao sa Diyos? Maaari bang matakot ang tao sa Diyos? Maaari bang iwaksi ng tao ang kasamaan? Kapag narating ng tao ang puntong ito, samakatwid maaari ba siyang makasunod sa dakilang kapangyarihan at pagsasaayos ng Diyos? Ang tao ba sa gayon ay nasa posisyon na mapasailalim sa awtoridad ng Diyos? Kapag ang mga tao tulad ni Job, o ni Pedro ay nakarating sa katapusan ng kanilang daanan, kapag ang kanilang buhay ay maituturing na nagka-gulang, kapag mayroon silang tunay na pagkakaunawa sa Diyos—maaari pa ba silang iligaw ni Satanas? Maaari pa ba silang masakop ni Satanas? Maaari pa bang sapilitang ikabit ni Satanas ang sarili nito sa kanila? (Hindi.) Kaya anong uri ng tao ito? Ito ba ay isang tao na ganap na natamo ng Diyos? (Oo.) Sa antas na ito ng kahulugan, paano mo titingnan ang ganitong uri ng tao na ganap na natamo ng Diyos? Para sa Diyos, sa ilalim ng ganitong mga kalagayan nasakop na Niya ang puso ng taong ito. Ngunit ano ang nararamdaman ng taong ito? Ito kaya ay na ang salita ng Diyos, ang awtoridad ng Diyos, at ang paraan ng Diyos ay naging buhay sa loob ng tao, at ang buhay na ito ay sumasakop sa buong pagkatao niya, at ito ang isinasabuhay niya at maging ang diwa niya ay sapat upang bigyan-kasiyahan ang Diyos? Sa gayon sa Diyos, ang puso ba ng sangkatauhan sa mga sandaling ito ay nasasakop Niya? (Oo.) Paano ninyo nauunawaan ang antas na ito ng kahulugan ngayon? Ang Espiritu ba ng Diyos ang sumasakop sa iyo? (Hindi.) Kaya ano ang eksaktong sumasakop sa iyo? (Ang salita ng Diyos.) Oo, ang salita ng Diyos, ang paraan ng Diyos. Ito ay ang katotohanan at ang salita ng Diyos na naging buhay mo. Sa panahong ito, ang tao samakatwid ay may buhay na nagmula sa Diyos, ngunit hindi natin maaaring sabihin na ang buhay na ito ay buhay ng Diyos. Ito ay buhay na dapat kunin ng tao mula sa salita ng Diyos. Maaari ba nating sabihin na ang buhay na ito ay buhay ng Diyos? (Hindi.) Sa gayon gaano man katagal sundan ng tao ang Diyos, gaano kadami mang mga salita ang matamo ng tao mula sa Diyos, ang tao kailanman ay hindi magiging Diyos. Hindi ba ito wasto? (Oo.) Kahit na isang araw sabihin ng Diyos, “Nasakop Ko ang iyong puso, ngayon nagmamay-ari ka na ng Aking buhay,” mararamdaman mo ba samakatwid na ikaw ay Diyos? (Hindi.) Ano samakatwid ang kalalabasan mo? Hindi ka kaya magkaroon nang walang pasubaling pagsunod sa Diyos? Hindi kaya ang iyong katawan at iyong puso ay mapuspos ng buhay na ibinigay sa iyo ng Diyos? Ito ay isang napaka-normal na paghahayag kapag sinasakop ng Diyos ang mga puso ng tao. Ito ang katotohanan. Kaya sa pagtingin dito sa ganitong anyo, ang tao ba ay maaaring maging Diyos? (Hindi.)Kapag ang tao ay nagkaroon ng lahat ng salita ng Diyos, kapag ang tao ay may takot sa Diyos at lumalayo sa kasamaan, maaari bang nagtataglay ang tao ng pagkakakilanlan ng Diyos? (Hindi.) Maari bang nagtataglay ang tao ng diwa ng Diyos? (Hindi.) Anuman ang mangyari, ang tao ay tao pa rin kapag lahat ay nasabi na at nagawa. Ikaw ay isang nilikha; nang matanggap mo ang salita ng Diyos mula sa Diyos at tinanggap ang paraan ng Diyos, nagtataglay ka lamang ng buhay na nagmula sa salita ng Diyos, at kailanman ay hindi maaaring maging Diyos.

Kung babalikan ang ating paksa ngayon lang, tinanong ko kayo kung si Abraham ba ay banal o hindi. Siya ay hindi, at nauunawaan mo na ito ngayon, hindi ba? Si Job ba ay banal? (Hindi.) Sa loob ng kabanalang ito ay napapaloob ang diwa ng Diyos. Wala sa tao ang diwa ng Diyos o ang disposisyon ng Diyos. Kahit na naranasan ng tao ang lahat ng salita ng Diyos at nagtataglay ng diwa ng salita ng Diyos, ang tao ay hindi pa rin kailanman matatawag na banal; ang tao ay tao. Naiintindihan ninyo, tama? (Oo.) Kaya ano ang pagkakaunawa ninyo sa pariralang ito “sinasakop ng Diyos ang mga puso ng tao” ngayon? (Ito ay salita ng Diyos, ang paraan ng Diyos at Kanyang katotohanan ang nagiging buhay ng tao.) Naisaulo na ninyo ito, tama? Inaasahan ko na kayo ngayon ay may mas malalim ng pagkaunawa. May ilang mga tao ang maaaring magtanong, “Kaya bakit sinasabi na ang mga mensahero at mga anghel ng Diyos ay hindi banal?” Ano ang inyong iniisip tungkol sa tanong na ito? Marahil hindi ninyo ito isinaalang-alang dati. Gagamit ako nang mas simpleng halimbawa: Kapag sinusian mo ang isang robot, maaari itong parehong sumayaw at magsalita, at maiintindihan mo ang sinasabi nito, subalit matatawag mo ba itong kaakit-akit? Maaari mo kaya itong tawaging masigla? Maaaring masabi mo ito, ngunit hindi ka maaaring maunawaan ng robot sapagkat wala itong buhay. Kapag pinatay mo ang pinanggagalingan ng kuryente nito, maaari pa kaya itong makagalaw? (Hindi.) Kapag pinagalaw mo ang robot na ito, maaari mong makita na ito ay masigla at kaakit-akit. Gagawa ka ng pagtatasa nito, maging ito man ay tunay na pagtatasa o mababaw na pagtatasa, subalit anuman ang kaso ang mga mata mo ang maaaring makakakita na ito ay gumagalaw. Ngunit kapag iyong pinatay ang pinanggagalingan ng kuryente, may nakikita ka bang anumang uri ng karakter nito? Nakikita mo ba na ito ay nagtataglay ng anumang uri ng diwa? Nauunawaan mo ba ang kahulugan ng aking sinasabi? (Oo.) Nauunawaan mo ito ngayon, tama? Na ang ibig sabihin, bagaman ang robot na ito ay maaaring makagalaw at makahinto, hindi mo kailanman maisasalarawan ito bilang may anumang uri ng diwa. Hindi ba ito isang katotohanan? Hindi na natin pag-uusapan nang higit pa ito. Sapat na para sa inyo na magkaroon ng isang pangkalahatang pagkaunawa sa kahulugan. Tapusin na natin ang ating pagsasamahan dito. Paalam!

Disyembre 17, 2013

0(Mga) Resulta ng Paghahanap