Mga Pagbigkas ni Cristo ng mga Huling Araw (Mga Seleksyon)

Mga Pagbigkas ni Cristo ng mga Huling Araw (Mga Seleksyon)
Mga Pagbigkas ni Cristo ng mga Huling Araw (Mga Seleksyon)

Mga Kategorya

Pagkilala sa Diyos
Araw-araw na mga Salita ng Diyos
Mga Pagbigkas ng Makapangyarihang Diyos (Ang Paraan para Makilala ang Diyos)Mga Pagbigkas ng Makapangyarihang Diyos (Ang Paraan para Makilala ang Diyos)
Mga Pagbigkas ng Makapangyarihang Diyos (Ang Paraan para Makilala ang Diyos)
The-Word-Appears-in-the-Flesh-selection
Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao (Mga Seleksyon)

Dumarating ang Aking pagkastigo sa lahat ng mga tao, gayon pa man ay nananatili rin itong malayo mula sa lahat ng mga tao. Ang buong buhay ng bawat tao ay puno ng pag-ibig at pagkamuhi sa Akin, at wala kahit isa ang kailanma’y nakakilala sa Akin—kung kaya sala sa lamig at sala sa init ang saloobin ng tao sa Akin, at wala itong kakayahan sa pagiging-normal. Gayunman ay parati Kong inalagaan at iningatan ang tao, at mapurol lamang ang kanyang isipan kaya wala siyang kakayahang makita ang lahat ng Aking mga gawa at maunawaan ang masigasig Kong mga hangarin. Ako ang nangungunang Isa sa gitna ng lahat ng mga bansa, at ang pinakamataas sa gitna ng lahat ng mga tao; hindi lamang talaga Ako kilala ng tao. Sa maraming taon, nanirahan Ako sa kalagitnaan ng tao at naranasan ang buhay sa mundo ng tao, gayon pa man lagi niya Akong ipinagsawalang-bahala at itinuring Akong katulad ng isang nilalang na nagmula sa kalawakan. Bunga nito, itinuturing Ako ng mga tao na katulad ng isang banyaga sa daan dahil sa mga pagkakaiba sa disposisyon at wika. Ang damit Ko rin ay tila masyadong kakaiba, at bilang resulta, walang lakas ng loob ang tao para lapitan Ako. Diyan Ko lamang nararamdaman ang kalungkutan ng buhay sa kalagitnaan ng tao, at diyan Ko rin lamang nararamdaman ang kawalan-ng-hustisya sa mundo ng tao. Lumalakad Ako sa kalagitnaan ng mga dumadaan, pinagmamasdan ang lahat ng kanilang mga mukha. Ito ay parang nabubuhay sila sa kalagitnaan ng isang karamdaman, bagay na nagpupuno ng kalungkutan sa kanilang mga mukha, at sa gitna ng pagkastigo, na pumipigil sa kanilang paglaya. Iginagapos ng tao ang kanyang sarili, at ibinababa ang kanyang sarili. Sa harapan Ko, karamihan sa mga tao ay lumilikha ng maling palagay tungkol sa kanilang mga sarili sa gayon ay maaring mapuri Ko sila, sadyang nag-aanyong kahabag-habag sa harap Ko ang karamihan sa mga tao sa gayon ay maaring makakuha sila ng tulong mula sa Akin. Sa Aking likuran, nililinlang at sinusuway Ako ng lahat ng mga tao. Hindi ba tama Ako? Hindi ba ito ang diskarte ng tao para manatiling buhay? Sino na ang kahit kailan ay nabuhay ng mas matagal kaysa sa Akin? Sino na ang kahit kailan ay nagtaas sa Akin sa gitna ng iba? Sino na ang kahit kailan ay nagapos sa harapan ng Espiritu? Sino na ang kahit kailan ay naging matatag sa kanilang patotoo sa Akin sa harapan ni Satanas? Sino na ang kahit kailan ay nagdagdag ng pagiging-totoo sa “katapatan” nila sa Akin? Sino na ang kahit kailan ay inalis ng malaking pulang dragon dahil sa Akin? Sumapi na ang mga tao kay Satanas, mga bihasa sila sa pagsuway sa Akin, sila ang mga may-likha ng pagsalungat sa Akin, at sila ay mga nagsipagtapos sa pakikipagtawaran sa Akin. Para sa kapakanan ng sarili niyang tadhana, naghahanap ang tao dito at doon sa lupa; kapag kinakawayan Ko siya, nananatili siyang walang-pandama sa Aking pagiging-napakahalaga at patuloy siya sa pananampalataya sa kanyang pagsandig sa kanyang sarili, ayaw niyang maging isang pasanin sa iba. Mahalaga ang mga hangarin ng tao, gayunman walang kaninumang mga hangarin ang kailanman ay ganap na nakamit: Gumuguho silang lahat sa harapan Ko, bumabagsak nang tahimik.

Sa bawa’t araw ako ay nagsasalita, at bawa’t araw gumagawa rin Ako ng mga bagong bagay. Kung hindi ibubuhos ng tao ang buo niyang lakas, mahihirapan siyang marinig ang Aking tinig, at mahihirapan siyang makita ang Aking mukha. Maaaring mabuti ang minamahal, at mahinahon ang Kanyang pananalita, nguni’t walang kakayahan ang tao na madaling makita ang Kanyang maluwalhating mukha at mapakinggan ang Kanyang tinig. Sa kabuuan ng mga kapanahunan, wala kailanman ang basta-bastang nakakita sa Aking mukha. Minsan Akong nagsalita kay Pedro at nagpakita kay Pablo, at wala nang ibang tao—maliban sa mga Israelita—ang kahit kailan ay totoong nakakita sa Aking mukha. Ngayon, personal Akong pumunta sa gitna ng tao upang manahan nang kasama siya. Hindi ba bihira at mahalaga ang pakiramdam na ito sa inyo? Ayaw ninyo bang gamitin ang oras ninyo sa pinakamahusay na paraan? Gusto ninyo bang lalampasan na lamang kayo nito sa ganitong paraan? Pwede kayang ang mga kamay ng orasan sa mga isipan ng mga tao ay bigla na lamang tumitigil? O maaari kayang umandar ang oras nang paatras? O maaari kayang maging bata muli ang tao? Puwede kayang bumalik muli ang pinagpalang buhay ng kasalukuyan? Hindi Ako nagbibigay sa tao ng isang naaangkop na “gantimpala” para sa kanyang “basura.” Pilit lamang Akong nagpapatuloy sa paggawa ng Aking gawain, nakahiwalay sa lahat ng iba pa, at hindi itinitigil ang daloy ng panahon dahil abala ang tao, o dahil sa tunog ng kanyang mga pag-iyak. Sa loob ng ilang libong taon, walang sinumang nakahati sa Aking lakas, at walang sinumang nakapagpataob sa orihinal Kong plano. Lalampasan Ko ang kalawakan, at sasaklawin Ko ang mga kapanahunan, at sisimulan Ko ang buod ng buo Kong plano kapwa sa ibabaw at sa gitna ng lahat ng mga bagay. Walang sinuman ang nakatanggap ng espesyal na pagtrato mula sa Akin, walang sinuman ang nakakuha ng “gantimpala” sa Aking mga kamay. At kahit nabuksan na ng mga tao ang kanilang mga bibig at nanalangin sa Akin, kahit na, walang pagsasaalang-alang sa lahat ng iba pa, iniuunat nila ang kanilang mga kamay upang humingi sa Akin, wala sa mga ito ang nakaapekto kailanman sa Akin, at napaurong silang lahat ng Aking “malupit” na tinig. Karamihan sa mga tao ay naniniwala pa rin na “masyadong bata” pa sila at kaya hinihintay Ako na magpakita ng masaganang awa, na maging mahabagin sa kanila para sa pangalawang pagkakataon, at hinihiling nila na payagan Ko silang gamitin ang likurang pinto. Gayunman ay paano Ko panghihimasukan ang Aking plano nang ganun na lang? Maititigil Ko ba ang pag-ikot ng mundo para sa kapakanan ng kabataan ng tao, para mabuhay pa siya ng ilang taon sa lupa? Napakahirap unawain ang utak ng tao, gayunma’y tila may mga bagay pa rin na kulang nito. Dahil dito, madalas may mga lumilitaw na mga “kahanga-hangang paraan” sa isip ng tao na sadyang nakagagambala sa Aking gawain.

Kahit napakarami ang mga panahon na napatawad Ko ang tao sa kanyang mga kasalanan, at ipinakita Ko sa kanya ang espesyal na pabor dahil sa kanyang kahinaan, maraming panahon din ang inilaan Ko sa nararapat na pakikitungo sa kanya dahil sa kanyang kamangmangan. Sadyang hindi lamang nalaman ng tao kahit kailan kung paano niya pahahalagahan ang Aking kagandahang-loob, kaya siya nalugmok sa kasalukuyan niyang kalagayan: balot ng alikabok, punit-punit ang mga suot, napakakapal ang kanyang buhok na parang lumagong mga damo na tumatakip sa kanyang ulo, napakadumi ng kanyang mukha, ang mga paa niya’y may panyapak na ginawa niya lamang, ang mga kamay niya ay katulad ng mga kuko ng isang patay na agila, mahinang-mahina na nakalaylay sa kanyang tabi. Kapag binuksan Ko ang Aking mga mata at tumingin, parang bagong ahon lamang ang tao mula sa walang-hanggang kalaliman. Wala Akong nagawa kundi magalit: Parati Akong nagpaparaya sa tao, gayunman paano Ko mahahayaan ang diyablo na pumasok at umalis mula sa banal Kong kaharian kung kailan niya gusto? Paano Ko papayagan ang isang pulubi na kumain nang libre sa Aking sambahayan? Paano Ko matitiis ang pagkakaroon ng isang karumaldumal na espiritu bilang isang panauhin sa Aking sambahayan? Ang tao ay naging palaging “mahigpit sa kanyang sarili” at “maawain sa iba,” gayunma’y hindi siya kailanman naging magalang kahit kaunti sa Akin, sapagka’t Ako ang Diyos sa langit, at sa gayon ay iba ang pagtrato niya sa Akin, at kailanman ay hindi nagkaroon ng kahit kaunting pagmamahal para sa Akin. Parang sadyang matalas ang mga mata ng tao: Sa sandaling makatagpo niya Ako, nagbabago agad ang itsura ng kanyang mukha at dinaragdagan pa niya ng kaunting pagpapahayag ang kanyang malamig, manhid na pagmumukha. Hindi Ako naglalapat ng nararapat na mga paghihigpit sa tao dahil sa kanyang saloobin sa Akin, nguni’t tumitingin lamang sa mga kalangitan mula sa ibabaw ng mga sansinukob at mula doon ay isinasakatuparan ang Aking gawain sa lupa. Sa alaala ng tao, hindi Ako kailanman nagpakita ng kagandahang-loob sa kaninuman, nguni’t hindi rin ako nang-abuso sa sinuman. Sapagka’t hindi naglalaan ang tao para sa Akin ng isang “bakanteng upuan” sa kanyang puso, kapag hindi Ako naglakas-loob at nanahan sa kanyang kalooban, itataboy niya Ako nang biglaan, at gagamit ng magagandang salita at pambobola para makapagdahilan lang, na nagsasabing napakalaki ang kanyang kakulangan at walang kakayahang maglaan sa sarili niya para sa Aking kasiyahan. Sa pagsasalita niya, madalas natatabunan ang kanyang mukha ng mga “madilim na ulap,” na parang may parating na kalamidad sa gitna ng tao anumang oras. Gayun pa man ipinagtatabuyan niya pa rin Ako, nang walang anumang pagsasaalang-alang sa mga panganib na kasangkot. Kahit nagbibigay Ako sa tao ng Aking mga salita at ng init ng Aking yakap, tila wala siyang tainga, kung kaya hindi niya pinapansin kahit bahagya ang Aking tinig, sa halip ay hinahawakan ang kanyang ulo habang papaalis. Lumilisan Ako sa tao na nakakaramdam ng kaunting pagkabigo, at kaunti ring pagkapoot. Samantala, agad na naglalaho ang tao sa gitna ng pagbugso ng malalakas na unos at malalaking alon. Sa hindi katagalan, umiiyak siya sa Akin, nguni’t paano niya mapipigil ang galaw ng mga hangin at alon? Unti-unti, nawala ang lahat ng bakas ng tao, hanggang sa tuluyan na siyang naglaho.

Bago ang mga kapanahunan, tumingin Ako sa lahat ng lupain mula sa itaas ng mga sansinukob. Binalak Ko ang isang malaking gawain sa lupa: ang paglikha ng isang sangkatauhan na ayon sa Aking puso, at ang paglikha ng isang kaharian sa lupa na katulad ng isa na nasa langit, magdudulot sa aking kapangyarihan na punuin ang mga kalangitan at sa Aking karunungan na mailatag sa buong sansinukob. Kung kaya ngayon, pagkaraan ng libu-libong taon, nagpapatuloy Ako sa Aking plano, gayunma’y walang nakaaalam sa Aking plano o pamamahala sa lupa, lalong higit na hindi nila nakikita ang kaharian Ko sa lupa. Samakatuwid, walang napapala ang tao, at lumalapit sa harap Ko upang subukan Akong lokohin, gustong magbayad ng isang “suhol” para sa mga biyaya Ko sa langit. Dahil dito, pinukaw niya ang Aking poot at Ako ay nagdala ng paghatol sa kanya, nguni’t hindi pa rin siya nagigising. Para bang siya ay nagtatrabaho sa ilalim ng lupa, ganap na ignorante sa kung ano ang nasa ibabaw habang patuloy niyang hinahabol ang kanyang sariling mga balakin at wala nang iba. Sa lahat ng mga tao, wala kailanman Akong nakita na nabubuhay sa ilalim ng Aking nagniningning na liwanag. Nabubuhay sila sa isang mundo ng kadiliman, at tila nasanay na sa pamumuhay sa gitna ng lagim. Kapag dumarating ang liwanag sila ay nananatili sa malayo, at para bang nakagagambala ang liwanag sa kanilang gawain; bilang resulta, parang bahagyang naiinis sila, na para bang nabasag ng liwanag ang kanilang kapayapaan at iniwan silang hindi makatulog nang mahimbing. Dahil dito, ibinubuhos ng tao ang lahat ng kanyang lakas upang itaboy ang liwanag. Tila kulang din sa kamalayan ang liwanag, kung kaya ginigising niya ang tao mula sa kanyang pagkakatulog, at kapag nagising ang tao, ipinipikit niya ang kanyang mga mata, nadaig ng galit. Parang hindi siya nalulugod sa Akin, gayunma’y alam Ko ang totoo sa Aking puso. Hinay-hinay Kong pinatitindi ang liwanag, sinasanhi upang mabuhay ang lahat ng mga tao sa gitna ng Aking liwanag, anupa’t hindi nagtagal nasanay sila sa pananatili sa liwanag, at, higit pa rito, pinahahalagahan ng lahat ang liwanag. Sa panahong ito, dumating ang kaharian Ko sa kalagitnaan ng tao, ang lahat ng mga tao ay sumasayaw na may kagalakan at pagdiriwang, biglang napuno ng kasayahan ang lupa, at binasag ng pagdating ng liwanag ang libu-libong taon ng katahimikan …

Marso 26, 1992

Mga Pagbigkas ni Cristo ng mga Huling Araw (Mga Seleksyon)

Tanging Yaong Nakararanas ng Gawain ng Diyos ang Tunay na Naniniwala sa Diyos Ang Pagpapakita ng Diyos ay Nagdala ng Bagong Kapanahunan Diyos ang Namumuno sa Kapalaran ng Buong Sangkatauhan Minamasdan ang Pagpapakita ng Diyos sa Kanyang Paghatol at Pagkastigo Anong Pananaw ang Dapat Panghawakan ng mga Mananampalataya Ang Tiwaling Tao ay Walang Kakayanang Kumatawan sa Diyos Dapat Ipagbawal ang Relihiyosong Paraan ng Paglilingkod Sa Inyong Pananampalataya sa Diyos Dapat Kayong Sumunod sa Diyos Ang mga Pangako sa Mga Nagawang Perpekto Ang Masama ay Dapat Parusahan Paano Maglingkod Ayon sa Kalooban ng Diyos Paano Malaman ang Realidad Ang Mga Utos ng Bagong Kapanahunan Dumating na ang Milenyong Kaharian Dapat Mong Malaman na ang Praktikal na Diyos ay ang Diyos Mismo Pagkilala sa Gawa ng Diyos sa Kasalukuyan Ang Gawain ba ng Diyos ay Payak tulad nang Inaakala ng Tao? Dapat Kang Mamuhay sa Katotohanan Dahil Naniniwala Ka sa Diyos Dumadagundong ang Pitong Kulog—Nanghuhula Na ang Ebanghelyo ng Kaharian ay Lalaganap sa Buong Sansinukob Ang Mahalagang Kaibahan sa Pagitan ng Nagkatawang-taong Diyos at ng Mga Taong Ginamit ng Diyos Dapat na Nakatuon sa Katotohanan ang Pananampalataya sa Diyos, Hindi sa mga Relihiyosong Ritwal Tanging ang mga Nakaaalam ng Gawain ng Diyos Ngayon ang Makapaglilingkod sa Diyos Yaong Mga Sumusunod sa Diyos na Mayroong Isang Tunay na Puso ay Tiyak na Makakamit ng Diyos Ang Kapanahunan ng Kaharian ay ang Kapanahunan ng Salita (Unang bahagi) Ang Kapanahunan ng Kaharian ay ang Kapanahunan ng Salita (Ikalawang bahagi) Ang Lahat ay Natatamo sa Pamamagitan ng Salita ng Diyos (Unang bahagi) Ang Lahat ay Natatamo sa Pamamagitan ng Salita ng Diyos (Ikalawang bahagi) Ang Pagmamahal Lamang sa Diyos ang Tunay na Pananampalataya sa Diyos Isang Maikling Pagtalakay Tungkol sa “Dumating na ang Milenyong Kaharian” Tanging ang mga Nakakakilala sa Diyos ang Maaaring Magpatotoo sa Diyos Paano Nakilala ni Pedro si Jesus Ang mga Nagmamahal sa Diyos ay Magpakailanmang Mamumuhay sa Loob ng Kanyang Liwanag Ikaw Ba’y Nabuhay? Ang Hindi Pagbabago ng Disposisyon ay Pakikipag-alitan sa Diyos Ang Lahat ng Hindi Kilala ang Diyos ay Yaong Sumasalungat sa Diyos Isang Seleksyon Mula sa Sampung Sipi ng Salita ng Diyos sa “Gawa at Pagpasok” (Unang bahagi) Isang Seleksyon Mula sa Sampung Sipi ng Salita ng Diyos sa “Gawain at Pagpasok” (Ikalawang bahagi) Isang Seleksyon Mula sa Sampung Sipi ng Salita ng Diyos sa “Gawa at Pagpasok” (Ikatlong bahagi) Isang Seleksyon Mula sa Sampung Sipi ng Salita ng Diyos sa “Gawa at Pagpasok” (Ikaapat na bahagi) Isang Seleksyon Mula sa Sampung Sipi ng Salita ng Diyos sa “Gawa at Pagpasok” (Ikalimang bahagi) Isang Seleksyon Mula sa Sampung Sipi ng Salita ng Diyos sa “Gawa at Pagpasok” (Ikaanim na bahagi) Isang Seleksyon Mula sa Tatlong Sipi ng Salita ng Diyos sa “Ang Pananaw sa Gawain ng Diyos” Unang bahagi Isang Seleksyon Mula sa Tatlong Sipi ng Salita ng Diyos sa “Ang Pananaw sa Gawain ng Diyos” Ikalawang bahagi Isang Seleksyon Mula sa Apat na Sipi ng Salita ng Diyos “Tungkol sa Biblia” (Unang bahagi) Isang Seleksyon Mula sa Apat na Sipi ng Salita ng Diyos “Tungkol sa Biblia” (Ikalawang bahagi) Isang Seleksyon Mula sa Apat na Sipi ng Salita ng Diyos sa “Ang Hiwaga ng Pagkakatawang-tao” (Unang bahagi) Isang Seleksyon Mula sa Apat na Sipi ng Salita ng Diyos sa “Ang Hiwaga ng Pagkakatawang-tao” (Ikalawang bahagi) Isang Seleksyon Mula sa Apat na Sipi ng Salita ng Diyos sa “Ang Hiwaga ng Pagkakatawang-tao” (Ikatlong bahagi) Isang Seleksyon Mula sa Apat na Sipi ng Salita ng Diyos sa “Ang Hiwaga ng Pagkakatawang-tao” (Ikaapat na bahagi) Isang Seleksyon Mula sa Apat na Pangkat ng Salita ng Diyos Ukol sa “Ang Lihim na Katotohanan sa Mapanlupig na Gawa” (Unang bahagi) Isang Seleksyon Mula sa Apat na Pangkat ng Salita ng Diyos Ukol sa “Ang Lihim na Katotohanan sa Mapanlupig na Gawa” (Ikalawang bahagi) Isang Seleksyon Mula sa Apat na Pangkat ng Salita ng Diyos Ukol sa “Ang Lihim na Katotohanan sa Mapanlupig na Gawa” (Ikatlong bahagi) Binubuo ng Dalawang Pagkakatawang-tao ang Kabuluhan ng Pagkakatawang-tao Umiiral ba ang Trinidad? (Unang bahagi) Umiiral ba ang Trinidad? (Ikalawang bahagi) Ang mga Karanasan ni Pedro: Ang Kanyang Kaalaman sa Pagkastigo at Paghatol (Unang bahagi) Ang mga Karanasan ni Pedro: Ang Kanyang Kaalaman sa Pagkastigo at Paghatol (Ikalawang bahagi) Ang mga Karanasan ni Pedro: Ang Kanyang Kaalaman sa Pagkastigo at Paghatol (Ikatlong bahagi) Paano Mo Dapat Asikasuhin ang Iyong Hinaharap na Misyon Pagdating sa Diyos, Ano ang Iyong Pagkakaunawa Ano ang Kahulugan ng Maging Isang Tunay na Tao Ano ang Alam Mo sa Pananampalataya? Walang Nasa Laman ang Makatatakas sa Araw ng Poot Ang Tagapagligtas ay Nakabalik na sa Ibabaw ng “Puting Ulap” Ang Gawain ng Pagpapalaganap ng Ebanghelyo ay Ang Gawain Din ng Pagliligtas ng Tao Ang Gawain sa Kapanahunan ng Kautusan Ang Tunay na Kasaysayan sa Likod ng Gawain sa Kapanahunan ng Pagtubos Dapat Mong Malaman Kung Paanong Sumulong ang Buong Sangkatauhan Hanggang sa Kasalukuyang Araw (Unang bahagi) Dapat Mong Malaman Kung Paanong Sumulong ang Buong Sangkatauhan Hanggang sa Kasalukuyang Araw (Ikalawang Bahagi) Hinggil sa mga Pangalan at Pagkakakilanlan (Unang bahagi) Hinggil sa mga Pangalan at Pagkakakilanlan (Ikalawang bahagi) Tanging ang Nagawang Perpekto ang Makakapamuhay ng Makahulugang Buhay Paano Makatatanggap ng mga Pahayag ng Diyos ang Taong Ipinakahulugan ang Diyos sa Kanyang Pagkaintindi? Tanging Yaong mga Kilala ang Diyos at ang Kanyang Gawain ang Makapagbibigay-kasiyahan sa Diyos Ang Pagkakaiba sa Pagitan ng Ministeryo ng Nagkatawang-taong Diyos at ng Tungkulin ng Tao (Unang bahagi) Ang Pagkakaiba sa Pagitan ng Ministeryo ng Nagkatawang-taong Diyos at ng Tungkulin ng Tao (Ikalawang bahagi) Ang Diyos ay ang Panginoon ng Lahat ng Nilalang Ang Tagumpay o Pagkabigo ay Depende sa Daan na Tinatahak ng Tao (Unang bahagi) Ang Tagumpay o Pagkabigo ay Depende sa Daan na Tinatahak ng Tao (Ikalawang bahagi) Ang Gawain ng Diyos at ang Gawain ng Tao (Unang bahagi) Ang Gawain ng Diyos at ang Gawain ng Tao (Ikalawang bahagi) Ang Gawain ng Diyos at ang Gawain ng Tao Ang Pag-alam sa Tatlong mga Yugto ng Gawain ng Diyos ay ang Daan Patungo sa Pagkilala sa Diyos (Unang bahagi) Ang Pag-alam sa Tatlong mga Yugto ng Gawain ng Diyos ay ang Daan Patungo sa Pagkilala sa Diyos (Ikalawang bahagi) Ang Tiwaling Sangkatauhan ay Higit na Nangangailangan ng Kaligtasan ng Diyos na Naging Katawang-tao (Unang bahagi) Ang Tiwaling Sangkatauhan ay Higit na Nangangailangan ng Kaligtasan ng Diyos na Naging Katawang-tao (Ikalawang bahagi) Ang Kakanyahan ng Katawang-tao na Pinanahanan ng Diyos Ang Kakanyahan ng Katawang-tao na Pinanahanan ng Diyos (Ikalawang bahagi) Ang Gawain ng Diyos at ang Pagsasagawa ng Tao (Unang bahagi) Ang Gawain ng Diyos at ang Pagsasagawa ng Tao (Ikalawang bahagi) Ang Gawain ng Diyos at ang Pagsasagawa ng Tao (Ikatlong bahagi) Ang Sangkap ni Cristo ay Pagtalima sa Kalooban ng Ama sa Kalangitan Pagpapanumbalik sa Normal na Buhay ng Tao at Pagdadala sa Kanya sa Isang Kamangha-manghang Hantungan (Unang bahagi) Pagpapanumbalik sa Normal na Buhay ng Tao at Pagdadala sa Kanya sa Isang Kamangha-manghang Hantungan (Ikalawang bahagi) Ang Diyos at ang Tao ay Magkasamang Papasok sa Kapahingahan (Unang bahagi) Ang Diyos at ang Tao ay Magkasamang Papasok sa Kapahingahan (Ikalawang bahagi) Kapag Namamasdan Mo ang Espirituwal na Katawan ni Jesus ay Magiging Kung Kailan Napanibago Na ng Diyos ang Langit at Lupa Ang mga Hindi Kaayon kay Kristo ay Tiyak na Kalaban ng Diyos Marami ang mga Tinawag, Datapuwa’t Kakaunti ang mga Nahirang Dapat Mong Hanapin ang Paraan ng Pagiging Kaayon kay Cristo Ikaw ba ay Totoong Mananampalataya sa Diyos? Ginagawa ni Cristo ang Gawain ng Paghatol sa Pamamagitan ng Katotohanan Alam Mo Ba? Nakagawa ang Diyos ng Isang Dakilang Bagay sa Gitna ng Mga Tao Tanging si Cristo ng mga Huling Araw ang Makapagbibigay sa Tao ng Daan ng Buhay na Walang Hanggan Dapat Kang Maghanda ng Sapat na Mabubuting Gawa para sa Iyong Hantungan Kanino Ka Matapat? Tatlong Paalaala Napakahalaga na Maintindihan ang Disposisyon ng Diyos Paano Makilala ang Diyos sa Lupa Ang Sampung Administratibong Kautusan na Dapat Sundin ng mga Piniling Tao ng Diyos sa Kapanahunan ng Kaharian Dapat Ninyong Isaalang-alang ang Inyong mga Gawa Diyos ang Pinagmulan ng Buhay ng Tao Ang Panaghoy ng Makapangyarihan sa Lahat Ang Tao ay Maliligtas Lamang sa Gitna ng Pamamahala ng Diyos Mga Pagbigkas ng Diyos sa Buong Sansinukob: Ang Ikaapat na Pagbigkas Mga Pagbigkas ng Diyos sa Buong Sansinukob - Ang Ikalimang Pagbigkas Mga Pagbigkas ng Diyos sa Buong Sansinukob: Ang Ikaanim na Pagbigkas Mga Pagbigkas ng Diyos sa Buong Sansinukob: Ang Ikapitong Pagbigkas Mga Pagbigkas ng Diyos sa Buong Sansinukob: Ang Ikawalong Pagbigkas Mga Pagbigkas ng Diyos sa Buong Sansinukob - Ang Ikasiyam na Pagbigkas Mga Pagbigkas ng Diyos sa Buong Sansinukob - Ang Ikasampung Pagbigkas Mga Pagbigkas ng Diyos sa Buong Sansinukob: Ang Ikalabing-isang Pagbigkas Mga Pagbigkas ng Diyos sa Buong Sansinukob - Ang Ikalabindalawang Pagbigkas Mga Pagbigkas ng Diyos sa Buong Sansinukob: Ang Ikalabintatlong Pagbigkas Mga Pagbigkas ng Diyos sa Buong Sansinukob: Ang Ikalabing-apat na Pagbigkas Mga Pagbigkas ng Diyos sa Buong Sansinukob - Ang Ikalabinlimang Pagbigkas Mga Pagbigkas ng Diyos sa Buong Sansinukob: Ang Ikalabing-anim na Pagbigkas Mga Pagbigkas ng Diyos sa Buong Sansinukob: Ang Ikalabimpitong Pagbigkas Mga Pagbigkas ng Diyos sa Buong Sansinukob - Ang Ikalabing-walong Pagbigkas Mga Pagbigkas ng Diyos sa Buong Sansinukob: Ang Ikalabing-siyam na Pagbigkas Mga Pagbigkas ng Diyos sa Buong Sansinukob - Ang Ikadalawampung Pagbigkas Mga Pagbigkas ng Diyos sa Buong Sansinukob - Ang Ikadalawampu’t-isang Pagbigkas Mga Pagbigkas ng Diyos sa Buong Sansinukob: Ang Ikadalawampu’t-dalawang Pagbigkas Mga Pagbigkas ng Diyos sa Buong Sansinukob: Ang Ikadalawampu’t-tatlong Pagbigkas Mga Pagbigkas ng Diyos sa Buong Sansinukob - Ang Ikadalawampu’t-apat na Pagbigkas Mga Pagbigkas ng Diyos sa Buong Sansinukob: Ang Ikadalawampu’t-limang Pagbigkas Mga Pagbigkas ng Diyos sa Buong Sansinukob - Ang Ikadalawampu’t-anim na Pagbigkas Mga Pagbigkas ng Diyos sa Buong Sansinukob: Ang Ikadalawampu’t-pitong Pagbigkas Mga Pagbigkas ng Diyos sa Buong Sansinukob: Ang Ikadalawampu’t-walong Pagbigkas Mga Pagbigkas ng Diyos sa Buong Sansinukob - Ang Ikadalawampu’t-siyam na Pagbigkas

0(Mga) Resulta ng Paghahanap

MGA PAGBASA