Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos App

Pakinggan ang tinig ng Diyos at salubungin ang pagbabalik ng Panginoong Jesus!

Hinihikayat namin ang mga naghahanap ng katotohanan na kontakin kami.

Mga Saksi kay Cristo ng mga Huling Araw

Mga Solidong Kulay

Mga Tema

Font

Laki ng Font

Espasyo ng Linya

Lapad ng pahina

0 (Mga) Resulta ng Paghahanap

Walang nakitang mga resulta.

12. Ano ang ibig sabihin ng “talikuran ang lahat at sundan ang Diyos”?

Nauugnay na mga Salita ng Diyos:

Maaari mong italaga ang iyong puso at katawan at lahat ng iyong tunay na pag-ibig sa Diyos, ilagay ang mga iyon sa harap Niya, maging ganap na masunurin sa Kanya, at lubos na maging mapagbigay sa Kanyang kalooban. Hindi para sa laman, hindi para sa pamilya, at hindi para sa iyong personal na mga pagnanasa, ngunit para sa mga interes ng sambahayan ng Diyos. Sa lahat ng bagay maaari mong tanggapin ang mga salita ng Diyos bilang panuntunan, bilang saligan. Sa gayong paraan, ang iyong mga hangarin at iyong mga pananaw ay magiging nasa tamang lugar lahat, at ikaw ay magiging isang tao na nakakakuha ng papuri ng Diyos sa harap Niya.

mula sa “Ang Mga Tao na Maaaring Walang Pasubali na Masunurin Tungo sa Praktikalidad ng Diyos ay Yaong Mga Tunay na Umiibig Sa Diyos” sa Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao

Nananampalataya ka sa Diyos at sumusunod sa Kanya, at kaya sa iyong puso ay dapat mong mahalin ang Diyos. Dapat mong isantabi ang iyong tiwaling disposisyon, dapat hanaping maisakatuparan ang nais ng Diyos, at dapat na magawa ang tungkulin ng isang nilalang ng Diyos. Dahil ikaw ay nananampalataya at sumusunod sa Diyos, dapat mong ialay ang lahat sa Kanya, at hindi dapat na gumawa ng mga personal na pagpili o pangangailangan, at dapat kang magkamit ng pagsasakatuparan ng nais ng Diyos. Dahil ikaw ay nilikha, dapat mong sundin ang Panginoon na lumikha sa iyo, dahil ikaw ay likas na walang kapangyarihan sa iyong sarili, at walang kakayahan na kontrolin ang iyong tadhana. Dahil ikaw ay isang tao na nananampalataya sa Diyos, dapat kang sumumpong ng kabanalan at pagbabago. Dahil ikaw ay nilalang ng Diyos, dapat kang umayon sa iyong tungkulin, at panatilihin ang iyong lugar, at hindi dapat lumampas sa iyong tungkulin. Ito ay hindi upang pilitin ka, o upang sugpuin ka sa pamamagitan ng doktrina, ngunit ito ay ang landas kung saan magagawa mo ang iyong tungkulin, at maaaring makamit—at dapat na makamit—ng lahat ng siyang gumagawa ng pagkamatuwid.

mula sa “Ang Tagumpay o Pagkabigo ay Depende sa Daan na Tinatahak ng Tao” sa Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao

9. Ang inyong mga saloobin ay nararapat na mga gawain ng simbahan. Dapat ninyong isaisantabi ang mga pagnanais ng inyong sariling laman, hindi nag-aalinlangan tungkol sa mga usaping pampamilya, buong-puso na ialay ang inyong sarili sa gawain ng Diyos, at unahin ang gawain ng Diyos at pangalawa ang iyong sariling buhay. Ito ang kagandahang-asal ng isang santo.

mula sa “Ang Sampung Administratibong Kautusan na Dapat Sundin ng mga Piniling Tao ng Diyos sa Kapanahunan ng Kaharian” sa Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao

Dapat kang magdusa ng kahirapan alang-alang sa katotohanan, dapat mong ibigay ang iyong sarili sa katotohanan, dapat kang magtiis ng kahihiyan para sa katotohanan, at para makamit pa nang higit ang katotohanan ay dapat kang sumailalim sa higit pang pagdurusa. Ito ang dapat mong gawin. Hindi mo dapat itatwa ang katotohanan alang-alang sa isang mapayapang buhay pampamilya, at hindi mo dapat iwala ang dangal at katapatan para sa pansamantalang kasiyahan. Dapat mong habulin ang lahat nang mainam at mabuti, at dapat habulin ang isang landas ng buhay na higit na makahulugan. Kung namumuhay ka nang gayong mahalay na buhay, at hindi maghahabol ng anumang mga layunin, hindi ba sinasayang mo ang iyong buhay? Ano ba ang iyong makakamtan mula sa gayong pamumuhay? Dapat mong itakwil ang lahat nang mga kasiyahan ng laman alang-alang sa isang katotohanan, at hindi dapat sayangin ang lahat ng katotohanan alang-alang sa isang munting kasiyahan. Ang mga ganitong tao ay walang katapatan o dangal; walang kahulugan sa kanilang pag-iral!

mula sa “Ang mga Karanasan ni Pedro: Ang Kanyang Kaalaman sa Pagkastigo at Paghatol” sa Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao

Ang Pagbabahagi ng Tao:

Ang Diyos ay mayroong sumusunod na kahilingan sa lahat ng mga taong naniniwala sa Kanya: sundin ang Diyos nang may ganap na pagtalikod. Mula sa Kapanahunan ng Biyaya hanggang sa Kapanahunan ng Kaharian, napakarami na ng mga taong tinalikuran ang lahat ng bagay upang sumunod sa Diyos. Ang mga tao lamang na ito ang karapat-dapat sa pangalang mga banal, na siyang bayan ng Diyos sa Kapanahunan ng Kaharian. Ano ang kahulugan ng talikuran ang lahat ng bagay at sumunod sa Diyos? Ito ay ang ialay ang iyong buong puso, ang ibigay ang iyong buong pagkatao sa Diyos, at lubos na isangkot ang iyong sarili sa gawain ng Diyos at gugulin ang iyong sarili para sa Diyos. Ito ang tunay na kahulugan ng pagtalikod sa lahat ng bagay upang sumunod sa Diyos. May mga tao na naniniwala na yaong lamang mga walang sambahayan at walang taglay na mga alalahanin ang makatatalikod sa lahat, at na ang mga tao na mayroong sambahayan, yaong mga kasal, mayroong mga magulang, asawang babae, at mga anak ay hindi maaring talikuran ang lahat at susunod sa Diyos. Ang ganitong uri ng pag-iisip ay hindi tama. Una, dapat malaman ng mga tao na ang mga kinakailangan ng Diyos sa mga tao ay makatarungan at makatuwiran. Hindi Niya hiniling na pabayaan ng lahat ng mga tao na mayroong mga sambahayan, mayroong mga magulang, mayroong asawang babae at mga anak ang kanilang mga sambahayan. Sa halip hinihiling Niya na ibigay ng mga tao ang kanilang mga puso, at iaalay ang kanilang mga sarili. Dapat nilang gampanan nang husto ang kanilang tungkulin, hindi kinokontrol ng sinumang tao, pangyayari, o bagay. Ito ay katumbas ng pagtalikod sa lahat ng bagay at pagsunod sa Diyos. Hindi sinusubukan ng Diyos na ipagawa sa mga tao ang mga bagay na hindi sila nakahandang gawin. Sapat na para sa isang tao na ibuhos ang lahat niyang pagsisikap upang mapalugod ang Diyos. Likas lamang na dapat itakwil ng isa yaong dapat na itakwil. Kung, sa ngayon, hindi magagawang talikuran ng isa ang isang bagay, kinakailangan lamang na huwag kokontrolin ng gayong bagay. Kung ang puso ay hinihigpitan pa rin at hindi magawang tuparin ng isa ang kanyang tungkulin, hindi ito maituturing na pagtalikod sa lahat ng bagay. Sa loob ng pagtalikod sa lahat ng bagay na ito ay naroroon ang katanungan ukol sa katapatan sa Diyos. Kung ikaw ay tunay na isang tao na tapat sa Diyos, magagawa ng puso mo na huwag higpitan ng iyong sambahayan, asawang babae (o asawang lalaki), o mga anak. Maraming mga kapatid ang mayroong pagkakaugnay sa sambahayan, subalit ang kanilang mga puso ay hindi hinihigpitan ng kanilang mga sambahayan, at ginagampanan nila nang husto ang kanilang tungkulin. Bagamat sila ay lumalayo paminsan-minsan upang ipagmalasakit ang kanilang mga sambahayan, pangunahing hindi nila ipinagpapaliban ang pagtupad sa kanilang tungkulin. Masasabi mo ba na hindi nila tinatalikuran ang lahat ng bagay at sumusunod sa Diyos? Tunay na mahirap ang magkaroon ng isang sambahayan, at walang sinuman ang makapagpabulaanan nito. Gayunpaman, kung nagagawa ng puso na maging tapat sa Diyos, maaari nilang iwasan ang lahat ng mga gusot ng sambahayan. Bagamat ang laman ay sumasailalim sa ilang kahirapan, tinatanggap ng isa ang malaking mga pagpapala mula sa Diyos para sa ikasusulong ng kanilang buhay. At ano ang nakukuha niyaong mga tao na nanghahawak sa ikasisiya ng laman? Sa bandang huli wala silang anumang makukuha. At paano nakikitungo ang isa sa paghihirap ng laman? Maaaring sabihin na anumang dami ng kahirapan ang binabata ng kanyang laman ay isang mabuting bagay. Hangga’t napalulugod ang Diyos, kung gayon ang kanyang espiritu ay maaaring magalak. Ang magiging pinakamalaking kapighatian sa lahat ng panahon ay ang magkasala sa Diyos dahil sa pangungunyapit sa mga kasiyahan ng laman. Lahat ng mga tao na tinatalikuran ang lahat ng bagay at ibinibigay sa kalooban ng Diyos ay makatatanggap ng kaluwalhatian sapagkat ganap nilang nagampanan ang kanilang pantaong tungkulin at napalugod ang Diyos. Bukod dito, makakamit nila ang papuri ng Diyos, sapagkat ang Diyos ay nagpapala sa isang dakilang paraan sa lahat ng mga tao na taimtim na ginugugol ang kanilang mga sarili para sa Kanya. Yaong mga nangungunyapit sa mga kasiyahan ng sambahayan at laman ay hindi makatatalikod sa lahat ng bagay at susunod sa Diyos at mga taong lahat na tapat sa diablo at kay Satanas, na tiyak na hindi ililigtas ng Diyos, at lalo pang hindi hindi magkakaroon ng pagpapala ng Diyos.

mula sa Ang Paliwanag mula sa Itaas

Ang pag-aalay ng isa ng buong pagkatao upang gugulin para sa Diyos ay dapat na batay sa sariling pasiya. Ang ilang mga tao ay inilalaan ang kanilang mga sarili upang ipalaganap ang ebanghelyo, ang iba ay naglilingkod sa mga iglesia. Ang ilang mga tao ay inilalaan ang kanilang buong pagkatao upang gugulin para sa Diyos ng buong panahon. Ang iba ay maaari lamang gugulin ang kanilang mga sarili sa Diyos ng kabahaging panahon. Itong lahat ay nakadepende sa mga pagpapasya na nais gawin ng mga tao; Ang pamilya ng Diyos ay hindi pinipilit ang mga tao na gumawa ng mga bagay. Kung ikaw ay angkop na gawin ang isang trabaho para sa bahay ng Diyos, kung gayon ang pamilya ng Diyos ay tatawag sa iyo; kung tutugunin mo man o hindi ang tawag ay nasa sa iyo. Kung may sinumang nagnanais na italaga ang kanilang mga sarili, dapat nilang sundin ang mga pagsasaayos ng Diyos. Ang pamilya ng Diyos ay maaaring ayusin ang gawain para sa isang tao ayon sa kanyang mga kalakasan. Kung ang taong iyon ay nakagawa ng mahusay na trabaho, kung gayon ay maaari siyang panatilihin. Kung ang isang tao ay hindi angkop sa gawain, kung gayon ang pamilya ng Diyos ay maaari silang bigyan ng iba pang trabaho na gagawin. Ang pamilya ng Diyos ang nag-aayos ng gawain para sa bawat tao ayon sa kanilang karanasan at mga kalakasan. Ang pamilya ng Diyos ay hindi magtatakda ng mga gawain sa walang kakayahan. Ang mga tao ay dapat matutuhang sumunod at magpasakop sa pagsasaayos ng Diyos.

mula sa “Ang mga Prinsipyo sa Pagtatatag ng Isang Iglesia at Pamamahala sa Buhay-Iglesia” sa Mga Piling Salaysay tungkol sa mga Isinaayos na Gawain ng Iglesia ng Makapangyarihang Diyos.

Sinundan:Ano ang kaibhan sa pagitan ng paggawa ng tungkulin ng isang tao at ng paglilingkod?

Sumunod:Ano ang kaibhan sa pagitan ng pag-unawa sa katotohanan at ng pag-unawa sa doktrina?