Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos App

Pakinggan ang tinig ng Diyos at salubungin ang pagbabalik ng Panginoong Jesus!

Hinihikayat namin ang mga naghahanap ng katotohanan na kontakin kami.

Mga Patotoo ng Karanasan sa Paghatol ni Cristo

Mga Solidong Kulay

Mga Tema

Font

Laki ng Font

Espasyo ng Linya

Lapad ng pahina

0 (Mga) Resulta ng Paghahanap

Walang nakitang mga resulta.

Nakikita Ko ang Katotohanan ng Katiwalian ng mga Tao

 

Li Heng Lungsod ng Suqian, Lalawigan ng Jiangsu

Sa mga salita kung saan ibinunyag ng Diyos ang tao, natagpuan ko ang sipi na ito, “Sinabi na ito dati na ang mga taong ito ang anak ng malaking pulang dragon. Sa katunayan, upang maging malinaw, sila ang pagsasakatawan ng malaking pulang dragon” (“Pakahulugan sa Ika-tatlumpu’t-anim na Pagbigkas” sa Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao). Akala ko na ito ay hindi angkop sa akin. Sa aking pananaw, ibinunyag ng Diyos ang mga salitang ito para sa mga tao na may kapangyarihan, dahil sila ang mga malaking pulang dragon na nagbagong-anyo; gumagawa sila ng mga masasama at mapaghimagsik na gawain, tinututulan ang Diyos, ginugulo at sinisira ang gawain ng Diyos, at malupit na pinapahirapan ang mga piniling tao ng Diyos. Ako, sa kabilang dako, ay isang naniniwala sa Diyos na tumutupad sa kanyang tungkulin sa iglesia, at kahit na ako ay tiwali, hindi ako kasing sama kagaya nila, o na napakalalim ang katiwalian. Paano naging ako ang malaking pulang dragon na nagbagong-anyo? Ito ay hanggang napagtanto ko sa pamamagitan ng isang karanasan na ang diwa ng aking kalikasan ay kapareho ng malaking pulang dragon, at na ako, walang duda, ang bagong-anyo ng malaking pulang dragon.

Nakikita Ko ang Katotohanan ng Katiwalian ng mga Tao

Mayroong isang diakono sa aming iglesia na hindi matapat sa pagtupad ng kanyang mga tungkulin at madalas na nakakaligtaang dumalo sa mga pagtitipon ng maliit na grupo. Nakibahagi ako sa kanya, at sinabi ko, “Hindi ka dapat maging napaka-iresponsable sa iyong mga tungkulin, at hindi mo puwedeng lokohin ang iyong pagganap sa mga ito. Hindi ka maaaring masyadong nakatuon sa iyong pamilya, dahil kong magpapatuloy ito, kung makaligtaan mo kahit ang ating mga pagtitipon ng maliliit na grupo, alam mo ba kung gaano kaseryoso ang mga kalalabasan? ....” Pagkatapos kong sabihin ito, hindi lamang niya ito hindi tinanggap, siya ay nagbigay ng mga dahilan at nagbigay ng mga rason para pabulaanan ako. Sa aking puso, naisip ko, “Siya ay hindi nararapat sa pagliligtas ng Diyos, di ba? Siya ba ay hindi nababagay na gamitin ng Diyos, o isang taong masama na ibinubunyag sa akin?” Sinimulan ko ang masusing paghahanap ng kapalit sa mga pagtitipon ng aking maliit na grupo. Kapag nakahanap agad ako ng tamang tao para sa gawain, binalak kong alisin siya. Subalit naging mailap sa akin ang tamang tao, kaya pagkalipas ng ilang panahon ang tangi kong magagawa ay ang makibahagi muli sa kanya, at pagkatapos naunawaan niya na siya ay nabigo sa pagtupad sa kanyang tungkulin at naging iresponsable at pabaya, at ginusto niyang pagbayaran ang kanyang nakaraang mga pagkakamali. Ngunit kahit na, pakiramdam ko parati na hindi pa rin ito sapat, at hindi na ako masyadong natuwa sa kanya pagkatapos nito. Minsan, hiniling ko sa kanya na makipagtipon sa isang nag-anyayang pamilya na medyo malayo, ngunit siya ay tumanggi, at sinabing ayaw niyang pumunta. Ang galit sa aking puso ay lalong sumilakbo nang sinabi niya ito. Gusto ko siyang patalsikin kaagad noon din, ibalik siya sa kanyang maliit na grupo, at kalimutan siya, dahil ang mga taong kagaya niya ay sobrang abala, naisip ko, mapili sa pagtupad sa kanilang mga tungkulin, ginagawa nila ang gusto nila at binabalewala ang mga ayaw nila. Sinasalungat niya ang anumang sinasabi ko at hindi siya sumusunod sa mga plano ng iglesia para sa kanya, kaya anong mabuting mapapala ng iglesia sa pagpapanatili sa kanya? Dapat siyang mapatalsik na lang, at ang bawat luha niya ay karapat-dapat sa kanya. Inihanda niya ang higaan at siya ay humiga dito, at kahit na alam ko na labag sa prinsipyo ang hindi makatwirang dahilang pagpapatalsik sa mga tao, pabalik-balik ang ideyang ito sa aking isipan, hindi ko mapigilan ito, at patuloy akong niligalig nito sa aking puso, na naging sanhi ng pagiging ganap na magulo ng aking kondisyon. Ang tangi kong nagawa ay magdasal sa Diyos, “Diyos ko, ang aking kapatid ay suwail sa akin, at gusto ko siyang patalsikin at makita siya na magdusa ng sakit at hirap. Parang sasabog ang aking pakiramdam kung hindi ko siya patatalsikin. Ayaw ko ring kumilos batay sa aking kapritso o dahil sa dahas at pagka-arogante, hindi ko gustong sadyang saktan ang Iyong disposisyon. Diyos ko, nagmamakaawa ako na iligtas Mo ako!” Pagkatapos kong magdasal, ang aking pagnanais na patalsikin siya ay hindi na kasing-tindi ng dati, at naging mas kalmado ako.

At pagkatapos ay sumagi sa aking isip ang isang sipi ng salita ng Diyos, “Ang mga pagpapamalas ng malaking pulang dragon ay paglaban sa Akin, kawalan ng pagkaunawa at pag-abot sa mga kahulugan ng Aking mga salita, madalas na pang-uusig sa Akin, at paghahanap na gumamit ng mga pakánâ para gambalain ang Aking pamamahala. Si Satanas ay ipinamamalas sa sumusunod: pakikipagtunggali sa Akin para sa kapangyarihan, pagnanais na angkinin ang Aking mga tao, at paglalabas ng mga negatibong salita para linlangin ang Aking mga tao” (“Ang Ikasiyamnapu’t-anim na Pagbigkas” sa Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao). Ginulat ako ng mga salita ng Diyos. Hindi ba’t ang naging asal ko ay kapareho ng sa malaking pulang dragon? Tumututol sa Diyos ang malaking pulang dragon, pinagmamalupitan ang Diyos at ginagambala ang gawain ng Diyos. Hindi ba’t ito mismo ang aking ginagawa? Magiging demonyo ako sa pagpapatalsik sa isang tao ayon sa aking sariling kapritso, isang Satanas, na ginagambala at sinisira ang gawain ng Diyos na pagliligtas sa tao. Diyos ko, talagang ako nga ang malaking pulang dragon na nagbagong-anyo. Sa pagbabahagi ng lalaki nabasa ko, “Tingnan mo kung paano inuusig ng malaking pulang dragon ang Diyos at ang kanyang kalupitan sa piniling mga tao ng Diyos at pagkatapos ay tingnan mo ang pagtututol at pagrerebelde sa Diyos sa iyong sarili. Masdan ang iyong maligalig na relasyon sa mga piniling tao ng Diyos. Masyadong maraming hinanakit at pagkamakasarili sa kalooban mo. Paano ka naiiba sa malaking pulang dragon? ... Maraming tao ang hindi nakakaunawa sa mga lason ng malaking pulang dragon na nagtatago sa kalooban nila. Akala nila ang malaking pulang dragon ay napakasama, at sinasabi nila sa kanilang sarili na kapag sila ay may kapangyarihan, sila ay maging mas mabuti kaysa sa malaking pulang dragon, ngunit ito ba ang tunay na sitwasyon? Kung kayo ay nagkaroon ng kapangyarihan ngayon mismo, gaano kayo magiging mas mabuti kaysa sa malaking pulang dragon? Kayo ba ay gagawa ng mas mabuti kaysa sa malaking pulang dragon? Ang katotohanan ay ang malaking pulang dragon na may kapangyarihan ay hindi naiiba sa sinumang tiwaling sangkatauhan na may kapangyarihan. Kung kaya ng malaking pulang dragon na pumatay ng 80 milyon, gaano karami ang kaya ninyong patayin kapag kayo ay nagkaroon ng kapangyarihan? Ang sabi ng ilan, ‘Kung ako ay nagkaroon ng kapangyarihan, hindi ko papatayin ang sinuman.’ Habang sinasabi mo ito, tatayo ang isang tao para isumpa ka, at ikaw ay magagalit at sasabihin, “Kung ganon, papatay lang ako ng isa, ito lamang.’ Kapag nag-alsa ang isang grupo laban sa iyo, sasabihin mo, ‘Ang pagpatay sa isang grupo ay hindi kalabisan, ang malaking pulang dragon ay pumatay ng 80 milyon. Isang maliit na grupo lamang ang aking papatayin, malayong mas kaunti ito kumpara sa malaking pulang dragon.’ Kapag 10 milyon ang mag-aalsa laban sa iyo, sasabihin mo, ‘papatayin ko din itong 10 milyon, dahil kung hindi, paano ako mananatili sa kapangyarihan?’ Wala ka bang nakikitang problema dito? Kahit na hindi ka gumagawa ng masama nang walang kapangyarihan, walang kasiguraduhan na hindi ka gagawa ng mga masamang gawain kapag nagkaroon ka ng kapangyarihan, dahil ang kalikasan ng tao ay pare-pareho” (“Paano Dapat Makipagtulungan ang mga Tao sa Gawain ng Diyos na Gawing Perpekto ang Tao” sa Pagbabahagi at Pangangaral Tungkol sa Pagpasok sa Buhay III). Sa pamamagitan ng pagliliwanag at paglilinaw ng mga salita ng Diyos at pag-analisa sa pagbabahagi ng lalaki, sa wakas ay malinaw kong nakita ang aking tunay na mukha, na ako ang malaking pulang dragon na nagbagong-anyo, at na ang aking tiwaling diwa ay hindi naiiba sa kalikasan ng malaking pulang dragon. Likas na masama, tumututol ang malaking pulang dragon sa Diyos at inuusig ang mga piniling tao ng Diyos, aroganteng nais ipagbawal ang gawain ng Diyos na pagliligtas sa mga tao at gawin ang buong mundo na hindi naniniwala sa Diyos. Gusto nitong pagharian ang lahat ng nilikha ng Diyos, paluhurin ang sangkatauhan sa kanyang kapangyarihan. Hindi ba’t ang aking naging asal ngayon ay ganoon din? Hindi malinaw na nabatid ng aking kapatid ang katotohanan at naging pabaya sa kanyang mga tungkulin, ngunit sa halip na tulungan ko siya sa espiritu ng pagmamahal, basta ko na lang pautos na hiningi sa kanya na gawin ang lahat ng aking inaasahan. Nakita ko siya na naging iresponsable sa kanyang gawain, kaya nagsimula akong hamakin at ayawan siya, at pinagpasyahan ko pa na siya ay gumagawa ng masama na ibinunyag sa akin ng Diyos, at ang aking pag-iisip ay walang pinagkaiba sa malaking pulang dragon sa aking kakayahan na “palalain nang walang limitasyon” at “puksain ang inosente.” Noong nagkaroon ang aking kapatid ng mga hadlang kaugnay sa kanyang pamilya at siya ay nawalan ng interes, sa halip na ibahagi namin ang mga salita ng Diyos sa kanya para matulungan siyang maunawaan ang pagmamahal ng Diyos, mga kahilingan, at inaasahan sa mga tao, ginamit ko ang mga sulat at doktrina para higpitan siya, at tuluyan siyang isailalim sa aking pamamahala. Hindi ba ang aking asal ay pagpapakita ng mga kaparehong tanda sa malaking pulang dragon—palakihin ang sarili, hindi nagpapakita ng takot sa Diyos, at sariling pagkamatuwid? Noong sinuway ako ng aking kapatid, kinamuhian ko siya nang sagad sa buto. Ginusto ko siyang tadyakan palayo at palayasin mula sa iglesia. Ngunit hindi ba ang mga ito ay ang mga masasamang gawain ng malaking pulang dragon—“kawalan ng batas” at “Sumuko ka sa akin o mamatay?” Diyos ko, nakikita ko na ako ay demonyo na tumututol sa Iyo, na mas malala pa ako sa halimaw, na hindi ako karapat-dapat at kinastigo na dapat noon pa. Kayang pumatay ng malaking pulang dragon ng 80 milyon, ngunit kung ako ay may kapangyarihan, magiging kasing-sama din ako, malupit, at hindi sumusunod sa batas. Kung hindi sa mga pag-aayos sa gawain at mga prinsipyo na binigyang-kahulugan ng iglesia, at kung hindi sa pangangasiwa ng aking mga kapatid, hindi ba’t maitutulak ko na ang aking kapatid sa “sangkalan ng tagabitay” noon pa? Ang kalikasan ng malaking pulang dragon ay masama at malupit, pumapatay nang hindi kumukurap ang mata, sinisira ang sinuman na bumabalewala dito o kumakalaban dito gamit ang gawa-gawang mga habla ng krimen, at ang isang maling salita o gawa laban dito ay isang paanyaya sa kamatayan, ngunit hindi ba ako kapareho nito? Sinuway ako ng aking kapatid at hindi ginawa ang aking hinihingi, na ikinagalit ko nang sobra sa kanya at ginusto kong saktan siya, ang totoo walang iba kundi ang pagpapatalsik sa kanya at pagpapalayas sa kanya mula sa iglesia ang tanging makakapagtahan sa aking galit.

Ang karanasang ito ay nagbigay sa akin ng tunay na pag-unawa sa aking tiwaling diwa. Nakita ko na tunay na ako ay isang taong walang katwiran o konsensya, walang duda na apo ng malaking pulang dragon. Ngunit nagbigay din ito sa akin ng mas matatag na paniniwala sa mga salita ng Diyos. Kahit pa gaano tumatagos ang mga salita ng Diyos o kung ang mga ito ay angkop sa mga pananaw ng tao, bawat pagbigkas ay walang hanggang hindi nagbabagong katotohanan, at sa malao't madali, ang tiwaling sangkatauhan ay ganap na makukumbinsi. Diyos ko! Gusto kong isagawa ang aking mga tungkulin para makabayad sa Iyo para sa aking kaligtasan, gusto kong makipagbati sa aking mga kapatid sa iglesia at bumawi sa aking mga nakaraang pagkakamali, at maging isang bagong tao na nagbibigay kasiyahan sa Iyo.

Sinundan:Sinira Ako ng Aking mga Prinsipyo

Sumunod:Handa Kong Tanggapin ang Pangangasiwa ng Lahat

Baka Gusto Mo Rin