Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos App

Pakinggan ang tinig ng Diyos at salubungin ang pagbabalik ng Panginoong Jesus!

Hinihikayat namin ang mga naghahanap ng katotohanan na kontakin kami.

Mga Solidong Kulay

Mga Tema

Font

Laki ng Font

Espasyo ng Linya

Lapad ng pahina

0 (Mga) Resulta ng Paghahanap

Walang nakitang mga resulta.

Tanong 7: Sumaksi ang dalawang pagkakatawang-tao ng Diyos na si Cristo ang katotohanan, ang daan, at ang buhay. Paano natin dapat intindihin si Cristo bilang ang katotohanan, ang daan, at ang buhay?

Sagot:

Kung talagang maiintindihan ng mga taong naniniwala sa Diyos na si Cristo ang katotohanan, ang daan, at ang buhay, ito kung gayon ay mahalaga at ipinapakita na may tunay na pagkaintindi ang mga tao sa diwa ni Cristo. Tanging ang ganoong mga tao ang masasabing tunay na nakakakilala sa Diyos. Si Cristo ang praktikal na Diyos na nagkatawang-tao. Lahat ng nakakakilala kay Cristo at makakasunod kay Cristo ay tunay na nakakakilala sa Diyos. Dahil ang lahat ng katotohanan, ang daan, at ang buhay ay nagmumula sa Diyos at nagmumula sa pagpapahayag kay Cristong nagkatawang-tao. Wala nang iba bukod kay Cristo ang katotohanan, ang daan, at ang buhay. Napakakaunting tao ang nakakaintindi sa katotohanang ito. Ang pamantayan ng pagsisiyasat ng Diyos sa lahat ng naniniwala sa Diyos ay batay sa kung malalaman ba ng mga tao ang pagkakatawang-tao ng Diyos o hindi. Ito ang tanging pamantayan para makamit ng mga tao ang pagsang-ayon ng Diyos dahil sa paniniwala sa Diyos. Lahat ng makakatanggap at nakakasunod sa pagkakatawang-tao ng Diyos ay mga mananagumpay na nadala sa harapan ng Diyos at unang naperpekto, samantalang ang mga hindi tumatanggap at sumusunod kay Cristo ay ilalagay sa mga sakuna para pinuhin dahil hindi nila alam ang pagkakatawang-tao ng Diyos at lahat ay inuuri bilang mga mangmang na dalaga. Tulad noong dumating ang Panginoong Jesus at dinala ang mga taong nagmahal sa katotohanan, kayang tanggapin ang Kanyang mga salita at tunay na sumunod sa Kanya sa bundok at personal na tinuruan at sinanay sila at hindi pinansin ang mga relihiyosong tao at yaong mga taong naniwala lamang sa Panginoon para sa pagkain dahil naniwala lang sila sa isang malabong Diyos at hindi tinanggap ang Diyos na nagkatawang-tao. Lahat sila’y mga taong bulag na hindi naniwala sa Diyos. Kaya tanging ang mga naniniwala sa Diyos at makakatanggap at makakasunod kay Cristong nagkatawang-tao ang sinasang-ayunan at pineperpekto ng Diyos. Bakit sinasabing tanging si Cristo ang katotohanan, ang daan, at ang buhay? Tingnan natin ang salita ng Makapangyarihang Diyos.

Sinabi ng Makapangyarihang Diyos“Ang daan ng buhay ay hindi isang bagay na maaaring taglayin ng kahit na sino lang, ni hindi rin ito madaling makamtan ng lahat. Ito ay dahil sa ang buhay ay maaari lang magmula sa Diyos, na ibig sabihin, ang Diyos Mismo lang ang may taglay ng sangkap ng buhay, walang ibang daan ng buhay kung wala ang Diyos Mismo, sa gayon ang Diyos lang ang pinanggagalingan ng buhay, at ang walang hanggang umaagos na bukal ng buhay na tubig ng buhay. Simula nang Kanyang likhain ang mundo, maraming nagawa ang Diyos ukol sa kasiglahan ng buhay, maraming nagawa na nagbigay buhay sa tao, at nagbayad ng napakalaking halaga upang ang tao ay makamtan ang buhay, sapagkat ang Diyos Mismo ang buhay na walang hanggan, at ang Diyos Mismo ang daan upang ang tao ay mabuhay muli. …

…ang Diyos lang ang buhay na di-nababago, at ang Diyos lang ang nagaangkin sa daan ng buhay. Dahil ang Kanyang buhay ay di-nababago, ganoon din ito ay walang hanggan; dahil ang Diyos lang ang daan ng buhay, ang Diyos Mismo ang daan patungo sa buhay na walang hanggan.” (Tanging si Cristo ng mga Huling Araw ang Makapagbibigay sa Tao ng Daan ng Buhay na Walang Hanggan)

Mula sa salita ng Makapangyarihang Diyos, makikita natin na ang katotohanan, ang daan, at ang buhay ay nagmumula lahat sa Diyos at tanging ang Diyos Mismo ang may daan ng buhay. Sinasabi sa Biblia na: “Nang pasimula ay nilikha ng Dios ang langit at ang lupa.” (Genesis 1 :1)

Ang “Salita” ay Diyos, ang “Salita” ay mga salita at ang “Salita” ay ang katotohanan, ang daan, at ang buhay. Ang “pagiging tao” ng “Salita” ay ang pagkakatawang-tao ng espiritu ng Diyos, ‘yan din ang katotohanan, ang daan, at ang buhay na lahat ay dumarating sa katawang-tao, tulad ng sinabi ng Makapangyarihang Diyos: “Ang Salita ay nagkatawang-tao at ang Espiritu ng katotohanan ay napatunayan sa laman--na lahat ang katotohanan, ang buhay, at ang daan ay nagkatawang-tao, at ang Espiritu ay talagang dumarating sa lupa at sa laman.” (Pagsasagawa (4))

Ang patotoo ng dalawang pagkakatawang-tao ng Diyos ay na Siya ang katotohanan, ang daan, at ang buhay. Nagbigay ito sa sangkatauhan ng dakilang pagbubunyag, iyan ay na tanging si Cristo ang katotohanan, ang daan, at ang buhay at na ang gawain at mga salita ni Cristo at lahat ng mayroon Siya ay ang katotohanan, ang daan, at ang buhay. Ito ang diwa ni Cristo. Ang pagpapahayag ni Cristo ng salita ng Diyos ay ang paggawa sa sariling gawain ng Diyos sa pamamagitan ng pagkakakilanlan ng Diyos; ito ay upang magsimula ng panahon at tapusin ang isa pang panahon; ito ang gawain ng buong panahon at nauukol ito sa buong sangkatauhan. Ang mga salita ng Diyos na ipinahayag ni Cristo ay ang mga kumpletong salita ng isang yugto ng gawain ng Diyos at kayang ganap na ipahayag ang disposisyon ng Diyos, lahat ng mayroon ang Diyos at kung ano siya, ang mga hiwaga ng plano sa pamamahala ng Diyos at ang mga hinihingi at intensyon ng Diyos para sa sangkatauhan. Ang mga salitang ito ay katotohanang lahat at hindi lamang magsisilbi bilang buhay ng mga tao ngunit matutustusan ang buhay ng mga tao. Tulad noong dumating ang Panginoong Jesus at ipinahayag ang lahat ng katotohanan na kinailangan ng mga tao sa Kapanahunan ng Biyaya at binigyang-kakayahan ang sangkatauhan na magtapat at magsisi at magbalik sa Diyos, maging karapat-dapat na magdasal sa Diyos, humarap sa Diyos at tamasahin ang biyaya ng Diyos at makita ang awa at pagmamahal ng Diyos. Ito ang kinalabasan ng gawaing pagtubos. Pinatawad ng gawain ng Panginoong Jesus ang mga tao sa kanilang kasalanan at tinubos ang mga tao mula sa kanilang kasalanan. Ginawa ng Panginoong Jesus ang isang yugto ng gawaing pagtubos sa sangkatauhan, binuksan ang Kapanahunan ng Biyaya at tinapos ang Kapanahunan ng Kautusan. Ang Makapangyarihang Diyos, Diyos na nagkatawang-tao ng mga huling araw ay dumating at ipinahayag ang lahat ng katotohanan upang linisin at iligtas ang mga tao, ginawa ang gawaing paghatol simula sa pamilya ng Diyos, hinayaang makita ng mga tao ang matuwid na disposisyon ng Diyos at ang Kanyang kapangyarihan at karunungan, nilinis at binago ang disposisyon sa buhay ng mga tao at binigyang-kakayahan ang mga tao na matakot sa Diyos at umiwas sa kasamaan, ganap na makalaya mula sa impluwensiya ni Satanas at tunay na bumalik sa Diyos at makamit ng Diyos. Binuksan ng gawain ng Makapangyarihang Diyos ang Kapanahunan ng Kaharian at tinapos ang Kapanahunan ng Biyaya. Ipinapakita nito sa atin na ang nabunyag mula sa lahat ng sinabi, ginawa at ipinahayag ni Cristo ay ang katotohanan at na ang daan na itinuro ni Cristo sa sangkatauhan, ang panustos at biyaya sa buhay na dinala Niya ay hindi pagmamay-ari o kayang ipahayag ng sinumang sangkatauhan. Si Cristo ang pinagmulan ng buhay ng sangkatauhan, ang pagpapakita ng Diyos, ang katotohanan, ang daan, at ang buhay, ang tanging katubusan at kaligtasan ng sangkatauhan, at bukod kay Cristo, wala nang may-hawak ng katotohanan, ng daan, at ng buhay. Ito ay isang katotohanang lubusang batid ng lahat!