Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos App

Pakinggan ang tinig ng Diyos at salubungin ang pagbabalik ng Panginoong Jesus!

Hinihikayat namin ang mga naghahanap ng katotohanan na kontakin kami.

Kailangang mahiwatigan ng isang taong naniniwala sa Diyos ang mga bulaang pastol at anticristo para maiwaksi ang relihiyon at makabalik sa Diyos.

28

4. Kailangang mahiwatigan ng isang taong naniniwala sa Diyos ang mga bulaang pastol at anticristo para maiwaksi ang relihiyon at makabalik sa Diyos.

Mga Talata ng Biblia para Sanggunian:

“Ganito ang sabi ng Panginoong Dios: Sa aba ng mga pastor ng Israel na pinakakain ang kanilang sarili! hindi baga dapat pakanin ng mga pastor ang mga tupa? Kayo’y nagsisikain ng gatas, at kayo’y nangananamit sa inyo ng lana, inyong pinapatay ang mga pinataba; nguni’t hindi ninyo pinakakain ang mga tupa. Hindi ninyo pinalakas ang payat, o inyo mang pinagaling ang may sakit, o inyo mang tinalian ang may bali, o inyo mang ibinalik ang iniligaw, o inyo mang hinanap ang nawala; kundi inyong pinagpunuang may karahasan at may kahigpitan” (Ezekiel 34:2-4).

Mangagingat kayo sa mga bulaang propeta, na nagsisilapit sa inyo na may damit tupa, datapuwa’t sa loob ay mga lobong maninila” (Mateo 7:15).

Pabayaan ninyo sila: sila’y mga bulag na tagaakay. At kung ang bulag ay umakay sa bulag, ay kapuwa sila mangahuhulog sa hukay” (Mateo 15:14).

Kailangang mahiwatigan ng isang taong naniniwala sa Diyos ang mga bulaang pastol at anticristo para maiwaksi ang relihiyon at makabalik sa Diyos.

Nauugnay na mga Salita ng Diyos:

Ang gawain ng isang hindi karapat-dapat na manggagawa ay hindi umaabot; ang kanyang gawain ay walang kabuluhan. Maaari lamang niyang dalhin ang mga tao sa mga batas; ang hinihingi niyang pangangailangan sa mga tao ay hindi naiiba sa bawat indibiduwal; hindi siya gumagawa kaayon sa aktuwal na pangangailangan ng mga tao. Sa ganitong uri ng gawain, mayroong maraming batas at turo, at hindi nito madadala ang mga tao sa katunayan o sa normal na pagsasagawa sa paglago ng buhay. Maaari lamang itong magbigay-daan sa mga tao na makatayo sa kaunti at walang halagang mga tuntunin. Ang ganitong uri ng gabay ay nagdudulot lamang sa mga tao na maligaw. Inaakay ka Niya na maging katulad kung ano Siya; madadala ka niya kung anong mayroon at kung ano siya. Upang maunawaan ng mga tagasunod kung ang mga pinuno ay karapat-dapat, ang susi ay tumingin sa landas na pinangungunahan nila at ang mga bunga ng kanilang gawain, at tingnan kung ang mga tagasunod ay nakatatanggap ng mga simulaing kaayon sa katotohanan, at kung nakatatanggap sila ng daan ng pagsasagawa na angkop sa kanila para magbago. Kailangan mong alamin ang pagkakaiba sa pagitan ng iba’t-ibang gawain ng iba’t-ibang uri ng mga tao; huwag kang maging walang kabuluhang tagasunod. Ito ay makasasama sa paraan ng iyong pagpasok. Kung hindi mo kayang makilala kung aling pamunuan ng tao ang may daan at ang wala, madali kang madadaya. Lahat ng mga ito ay may tuwirang kaugnayan sa iyong sariling buhay.

mula sa “Ang Gawain ng Diyos at ang Gawain ng Tao” sa Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao

Ang gawain sa isip ng tao ay napakadaling makamit ng tao. Ang mga pastor at mga pinuno sa relihiyosong mundo, halimbawa, ay umaasa sa kanilang mga kaloob at mga katungkulan upang gawin ang kanilang gawain. Ang mga tao na sumusunod sa kanila sa mahabang panahon ay mahahawa sa kanilang mga kaloob at maiimpluwensiyahan ng ilan sa kung ano sila. Nakatuon sila sa mga kaloob ng mga tao, mga kakayahan, at kaalaman, at nagbibigay sila ng pansin sa mga higit-sa-karaniwang mga bagay at sa maraming mga malalalim na di-makatotohanang turo (mangyari pa, ang ganitong mga malalalim na turo ay hindi matatamo). Hindi sila nagtutuon ng pansin sa mga pagbabago sa disposisyon ng mga tao, sa halip ay nakatuon sila sa pagsasanay sa pangangaral ng mga tao at mga kakayahan sa paggawa, pinabubuti ang kaalaman ng mga tao at saganang relihiyosong mga turo. Hindi sila nakatuon sa kung gaano kalaki sa disposisyon ng mga tao ang nabago o gaano karaming tao ang nakauunawa sa katotohanan. Hindi sila nagmamalasakit sa sangkap ng mga tao, o kahit subuking alamin ang normal at di-normal na mga katayuan ng mga tao. Hindi nila sinasalungat ang mga paniwala ng mga tao o ibinubunyag ang kanilang mga paniwala, lalong hindi inaayos ang kanilang mga kakulangan o mga katiwalian. Karamihan sa mga tao na sumusunod sa kanila ay naglilingkod sa pamamagitan ng likas nilang mga kaloob, at ang kanilang ipinahahayag ay kaalaman at malabong relihiyosong katotohanan, na hindi makatotohanan at lubusang hindi nakapagbibigay ng buhay sa mga tao.

mula sa “Ang Gawain ng Diyos at ang Gawain ng Tao” sa Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-ta

Maraming tao sa Aking likuran na nagnanais sa estado ng pagpapala, nilalamon nila ang pagkain, nais nila palagiang magpahinga at laging pangalagaan ang laman, laging natatakot na walang paraan sa laman. Hindi nila ginagawa ang kanilang karaniwang tungkulin sa simbahan, at kumakain nang walang bayad, o pinagsasabihan ang kanilang mga kapatid gamit ang Aking mga salita, masigasig silang nakatayo at ipinamukha sa iba. Palagiang sinasabi ng mga taong ito na dala nila ang kalooban ng Diyos, lagi nilang sinasabi na sila ay kapuso ng Diyos-hindi ba ito kahibangan? Kung ikaw ay may matuwid na motibasyon, ngunit hindi napaglilingkuran ang kalooban ng Diyos, ikaw ay nananatiling mangmang; ngunit kung ang iyong mga motibasyon ay hindi tama, at sinasabi mo pa rin na ikaw ay naglilingkod sa Diyos, sa gayon ikaw ay taong sumasalungat sa Diyos, at marapat parusahan ng Diyos! Wala Akong simpatya sa mga naturang tao! Sa bahay ng Diyos malaya silang kumain, at laging nagwawangis sa kasaganahan ng laman, at walang konsiderasyon sa pagsasaalang-alang sa mga interes ng Diyos; lagi nilang hinahanap kung ano ang mabuti para sa kanila, hindi nila pinapansin ang kalooban ng Diyos, ang lahat ng kanilang ginagawa ay hindi pinapahintulutan ng Espiritu ng Diyos, lagi silang umiiwas at nagbabanta laban sa kanilang mga kapatid, at balat-kayo, tulad ng isang soro na nagnanakaw ng ubas, at sumisira ng ubasan. Maaari bang maging kapuso ng Diyos ang mga taong iyon? Ikaw ba ay wasto upang matanggap ang biyaya ng Diyos? Wala kang pananagutan sa iyong buhay at simbahan, ikaw ba ay wasto na matanggap ang komisyon ng Diyos? Sino ang mangangahas na magtiwala sa isang katulad mo? Kapag ikaw ay naglilingkod nang ganito, maaari bang magtiwala ang Diyos sa iyo ng mas mabigat na gawain? Hindi ba ninyo inaantala ang mga bagay?

mula sa “Paano Maglingkod Ayon sa Kalooban ng Diyos” sa Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao

Naglilingkod ka sa Diyos sa iyong likas na karakter, at ayon sa iyong mga personal na mga kagustuhan; bukod dito, pilit mong iniisip na iniibig ng Diyos ang lahat ng gustuhin mo, at kinamumuhian ng Diyos ang lahat ng hindi mo gusto, at ang iyong gawain ay lubusang ginabayan ng iyong kagustuhan. Matatawag ba itong paglilingkod sa Diyos? Sa bandang huli, ni katiting ay walang magbabago sa iyong disposisyon sa buhay. Sa katunayan, mas titigas ang iyong kalooban dahil ikaw ay naglilingkod sa Diyos, at lalo nitong ibabaon ang iyong tiwaling disposisyon. Sa iyong kalooban, ikaw ay bubuo ng mga doktrina ng paglilingkod sa Diyos, walang iba kundi batay sa iyong sariling karakter, at ang karanasang nagmula sa iyong paglilingkod ayon sa iyong sariling disposisyon. Ang mga ito ay mga aral at karanasan ng tao. Ito ang pilosopiya ng tao sa buhay. Ang mga taong tulad nito ay kabilang sa mga Pariseo at mga relihiyosong opisyal. Kung hindi sila kailanman magigising at magsisisi, sa bandang huli sila ay magiging huwad na Kristo na lilitaw sa mga huling araw. Sila ay magiging mga manlilinlang. Ang mga huwad na Kristo at mga manlilinlang na napag-uusapan ay manggagaling sa ganitong klaseng mga tao. Kung ang mga naglilingkod sa Diyos ay sumusunod sa kanilang karakter at kumilos ayon sa kanilang sariling kalooban, kung gayon patuloy silang manganganib na mapalayas. Sa mga ginamit ang kanilang maraming taong karanasan sa paglilingkod sa Diyos upang manlinlang ng mga puso ng mga tao, mangaral at mag-kontrol ng mga tao, itinaas ang kanilang mga sarili-at sinumang hindi kailanman nagsisi, hindi kailanman nangumpisal, hindi kailanman tinalikuran ang mga benepisyo ng posisyon-ang mga taong ito ay babagsak sa harapan ng Diyos. Ang mga taong ito ay kapareho ni Pablo, mapagmataas at ipinangangalandakan ang kanilang mataas na katungkulan. Hindi gagawing perpekto ng Diyos ang mga taong tulad nito. Ang ganitong uri ng paglilingkod ay humahadlang sa mga gawain ng Diyos.

mula sa “Pagtatapos ng Relihiyosong Serbisyo” sa Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao

Kapag nagiging tao ang Diyos at gumagawa kasama ang mga tao, ang lahat ay namasdan ang Diyos at napakinggan ang Kanyang mga salita, at nakita ng lahat ang gawain ng Diyos sa laman. Sa panahong iyon, ang lahat ng mga pananaw ng tao ay naglalahong parang bula. At para sa mga nakakita sa Diyos na nagpakita sa laman, ang lahat ng may pagsunod sa kanilang mga puso ay hindi dapat parusahan, samantalang yaong mga sadyang naninindigan laban sa Kanya ay yaong itinuturing na kalaban ng Diyos. … Yaong mga kusang-loob na naninindigan laban sa Diyos na nagkatawang-tao ay dapat maparusahan dahil sa kanilang pagsuway. Ang kusang-loob nilang pagsalungat sa Diyos ay nagmumula sa kanilang mga pananaw tungkol sa Kanya, na nagbunga ng kanilang paggambala sa gawa ng Diyos. Yaong ang mga tao ay sadyang lumalaban at sumisira sa gawa ng Diyos. Hindi lamang sila mayroong mga pananaw sa Diyos, subalit ginagawa nila ito upang magambala ang Kanyang gawa, at dahil sa kadahilanang ito na ang ganitong pag-uugali ng mga tao ay dapat parusahan.

mula sa “Ang Lahat ng Hindi Kilala ang Diyos ay Yaong Sumasalungat sa Diyos” sa Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao

Ang pinaka-suwail na tao ay isa na sadyang sinasalungat at tinatanggihan ang Diyos. Siya ay kaaway ng Diyos at isang anti-kristo. Ang gayong tao ay laging nagpapanatili ng poot laban sa bagong gawa ng Diyos, nagpapakita ng walang layuning sumailalim, at kailanman ay hindi naging masayang sumunod o nagpakababa ang sarili. Itinataas niya ang kanyang sarili sa harap ng iba at kailanman ay hindi sumailalim sa iba. Sa harap ng Diyos, itinuturing niya ang kanyang sarili na pinaka-marunong sa pangangaral ng “salita” at pinaka-bihasa sa paggawa sa iba. Kailanman ay hindi siya nagtapon ng kayamanan na nasa kaniyang pag-aari, ngunit itinuring ang mga ito bilang mga pamana ng pamilya na dapat sambahin, na ipangaral sa iba, at ginagamit upang turuan ang mga hangal na sumasamba sa kanya. Mayroon talagang iilang ganoong mga tao sa iglesia. Maaaring sabihin na sila ay “matigas na mga bayani,” sali’t salinlahing nakikipamayan sa bahay ng Diyos. Iniisip nila na ang pangangaral sa “salita” (doktrina) ang kanilang pinakamataas na tungkulin. Isang taon pagkatapos ng isa pa at isang henerasyon pagkatapos ng isa pa, isinasagawa nila ang kanilang mga banal at sagradong tungkulin. Walang naglalakas-loob na hawakan sila at walang naglalakas-loob na lantarang sisihin sila. Sila ay naging “hari” sa bahay ng Diyos, na kumikilos ng napakalupit sa mga kapanahunan. Ang mga demonyong ito ay naghahangad maghawak-kamay at magsama-samang wasakin ang Aking gawain; paano Ko mapahihintulutan ang mga buhay na demonyong ito na umiiral sa harap Ko?

mula sa “Ang Tunay na Masunurin ay Tiyak na Makakamit ng Diyos” sa Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao

Ang inyong pagsalungat sa Diyos at paghadlang sa gawain ng Banal na Espiritu ay sanhi ng inyong mga pagkaintindi at likas na kayabangan. Hindi ito dahil sa ang gawain ng Diyos ay mali, kundi dahil kayo ay likas na mga napakasuwail. Matapos masumpungan ang kanilang paniniwala sa Diyos, hindi man lamang masabi ng ibang tao nang may kasiguruhan kung saan nanggaling ang tao, bagkus malakas ang loob nilang gumawa ng mga pampublikong talumpati na sinusukat ang mga tama at mali sa gawain ng Banal na Espiritu. At pinagsasabihan pa nila ang mga apostol na may bagong gawain ng Banal na Espiritu, nagpapasa ng puna at nagsasalita nang wala sa lugar; ang kanilang pagkatao ay masyadong mababa, at walang kahit kaunting katinuan sa kanila. Hindi ba darating ang araw kung kailan ang mga taong ganoon ay itinakwil ng gawain ng Banal na Espiritu, at sinunog ng mga apoy ng impiyerno? Hindi nila alam ang gawain ng Diyos, nguni’t sa halip ay pinipintasan pa ang Kanyang gawain, at sinusubukan ding turuan ang Diyos kung paano gagawa. Paano ba makikilala ng ganoong di-makatwirang mga tao ang Diyos? Nakikilala ng tao ang Diyos habang hinahanap at nararanasan Siya; hindi sa pamamagitan ng pagpintas sa Kanya ayon sa kapritso na nakikilala niya ang Diyos sa pamamagitan ng pagliliwanag ng Banal na Espiritu. Kung mas tiyak ang pagkakilala ng tao tungkol sa Diyos, mas hindi nila Siya sinasalungat. Sa kaibahan, kapag mas kaunti ang pagkakilala ng tao sa Diyos, mas lalo nila Siyang sasalungatin. Ang iyong pagkaintindi, ang iyong lumang kalikasan, at ang iyong katauhan, asal at moral na pananaw ay ang “puhunan” na ipinanlalaban mo sa Diyos, at habang ikaw ay mas tiwali, hamak at mababa, mas kaaway ka ng Diyos. Silang mga nagtataglay ng nakahahapis na mga pagkaintindi at mayroong sariling-pagkamatuwid na disposisyon ay mas lalong kaaway ng Diyos na nagkatawang-tao, at ang mga taong ganoon ay ang mga anticristo.

mula sa “Ang Pag-alam sa Tatlong mga Yugto ng Gawain ng Diyos ay ang Daan Patungo sa Pagkilala sa Diyos” sa Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao

Ang bawat isang iglesia ay mayroong mga tao na gumagambala sa simbahan, mga taong umaantala sa gawain ng Diyos. Ang mga taong ito ay mga Satanas lahat na nagbabalatkayo sa sambahayan ng Diyos. Ang ganitong uri ng tao ay talagang mahusay sa panggagaya, magalang na dumarating sa harap Ko, tumatango at yumuyukod, kumikilos na parang galising mga aso, inilalaan ang kanilang “lahat” nang upang matamo ang kanilang sariling mga layunin, ngunit ipinakikita ang kanilang pangit na mukha sa harap ng mga kapatid. Kapag nakakita sila ng sinuman na nagsasagawa ng katotohanan ay kanilang sinasalakay at inihihiwalay sila, at kapag nakakita sila ng sinuman na mas malala pa kaysa sa kanilang mga sarili, pinupuri nila at nakikipagbolahan sa kanila, kumikilos na parang mga manlulupig sa loob ng simbahan. Maaaring sabihin na ang karamihan sa mga iglesia ay mayroong ganitong uri ng “lokal na tampalasang ahas,” ang ganitong uri ng “sipsip” sa gitna nila. Sila ay pumupuslit na magkakasama, nagkikindatan at palihim na nagsesenyasan sa isa’t-isa, at walang sinuman sa kanila ang nagsasagawa ng katotohanan. Kung sino man ang pinakamakamandag sa kanila ay ang “punong demonyo,” at kung sino man ang mayroong pinakamataas na karangalan ay pinamumunuan sila, dinadala ang kanilang bandila paitaas. Ang mga taong ito ay nagwawala sa loob ng iglesia, ikinakalat ang kanilang pagiging negatibo, pinakakawalan ang kamatayan, ginagawa ang anumang maibigan nila, sinasabi ang anumang maibigan, nang walang nangangahas na pigilan sila, sa pagiging puno ng napakasasamang mga disposisyon. Sa sandaling simulan nilang lumikha ng kaguluhan, isang hangin ng kamatayan ang pumasok sa loob ng iglesia . Yaong mga nagsasagawa ng katotohanan sa loob ng iglesia ay naiwan at hindi natamo ang kanilang inaasahan, habang yaong mga gumagambala sa simbahan at nagkakalat ng kamatayan ay nagwawala sa loob ng iglesia. Bukod diyan, ang karamihan sa mga tao ay sumusunod sa kanila. Ang ganitong uri ng simbahan ay talagang nasa ilalim ng pamamahala ni Satanas at ang diablo ang kanilang hari. Kapag ang mga tao ng iglesia ay hindi nanindigan at pinalayas yaong mga punong demonyo, sila ay darating din sa pagkawasak sa malao’t madali. Mula ngayon kailangang gumawa ng mga hakbang laban sa ganitong uri ng iglesia. Kung yaong mga nakapagsasagawa ng munting katotohanan ay hindi nakikibahagi sa paghahangad, kung gayon ang iglesia na iyon ay ipagbabawal. Kung walang sinuman sa isang iglesia ang nakahandang isagawa ang katotohanan, walang sinuman ang maaaring sumaksi para sa Diyos, kung gayon ang iglesia na iyon ay dapat itakwil nang lubusan, at ang kanilang mga kaugnayan sa ibang mga iglesia ay dapat higpitan. Ito ay tinatawag na paglilibing sa kamatayan, at pagpapalayas kay Satanas.

mula sa “Isang Babala sa Mga Hindi Nagsasagawa ng Katotohanan” sa Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao

Kung mayroong ilang lokal na napakasasamang mga ahas sa isang iglesia, gayundin ang ilang maliliit na langaw na sumusunod sa kanila na walang pagkaunawa o kung anuman, kung yaong mga nasa iglesia ay hindi pa rin itatakwil ang mga tali at pagmamanipula ng mga ahas na ito pagkatapos nilang makita ang katotohanan, kung gayon ang mga hangal na ito ay aalisin sa katapusan. Bagamat ang maliliit na mga langaw na ito ay maaaring hindi nakagawa ng anumang bagay na malala, sila ay lalo pang mas tuso, lalo pang mas mapanlinlang at mahirap hulihin at ang lahat ng kagaya nito ay aalisin. Walang isa man ang matitira! Yaong mga kabilang kay Satanas ay ibabalik kay Satanas, habang yaong kabilang sa Diyos ay tiyak na paroroon sa paghahanap ng katotohanan; ito ay pinagpapasyahan sa pamamagitan ng kanilang mga kalikasan. Hayaang mamatay ang lahat ng sumusunod kay Satanas! Walang habag na ipakikita sa mga taong ito. Hayaan yaong mga naghahangad ng katotohanan na makamtan ang panustos at tulutan silang magalak sa salita ng Diyos na nilalaman ng kanilang mga puso. Ang Diyos ay matuwid; hindi Niya pinakikitunguhan ang mga tao sa paraang hindi makatarungan. Kung ikaw ay isang diablo kung gayon ay hindi ka makapagsasagawa ng katotohanan. Kung ikaw ay isang tao na naghahanap para sa katotohanan kung gayon ay tiyak na hindi ka mabibihag ni Satanas-ito ay walang pag-aalinlangan.

mula sa “Isang Babala sa Mga Hindi Nagsasagawa ng Katotohanan” sa Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao

Kaugnay na Content