Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos App

Pakinggan ang tinig ng Diyos at salubungin ang pagbabalik ng Panginoong Jesus!

Hinihikayat namin ang mga naghahanap ng katotohanan na kontakin kami.

Ang Pag-unawang Kailangan sa Gawain ng Diyos sa Kapanahunan ng Kautusan

40

Kung masigasig nating mapagninilayan ang mga salita ng Diyos na naghahayag ng kabuluhan at diwa ng Kanyang gawain sa Kapanahunan ng Kautusan, lubos nating mapapansin na ang gawain ng Diyos sa Kapanahunan ng Kautusan ay ang Kanyang paunang gawaing paggabay sa sangkatauhan matapos likhain ang tao. Si Jehova ang walang hanggan at kaisa-isang tunay na Diyos sa Kapanahunan ng Kautusan na nagpakita sa mga Israelita, na pinalaya muna sila mula sa kontrol at pang-aalipin ng hari ng Egipto, pagkatapos ay naglabas ng mga batas at kautusan sa mga Israelita, sa gayo’y napasimulan ang personal na patnubay ng Diyos sa buhay ng sangkatauhan. Sa Kapanahunan ng Kautusan, naglabas ng maraming batas at kautusan ang Diyos na kailangan sundin ng sangkatauhan, at kasama rito, ang tatlong pinakamahalagang uri: Una ay ang Sampung Utos; pangalawa ay ang Sabbath; pangatlo ay ang mga sakripisyo, na una sa lahat ay mga handog para sa kasalanan, handog para sa kapayapaan, at handog na susunugin. Ang tatlong bagay na ito na ipinagagawa ng Diyos ang Kanyang pangunahing gawain sa Kapanahunan ng Kautusan, at ang mga pangunahing kabuluhan ng tatlong bagay na ipinagagawa Niya ay ang pangunahing mga palatandaan ng paggabay sa mga Israelita noon kung paano mamuhay sa lupa. Susunod, tatalakayin natin ang tungkol sa ilang pagkaunawa sa pangunahing kabuluhan nitong tatlong pangunahing bagay na ipinagagawa ng Diyos noong Kapanahunan ng Kautusan.

1. Malaki ang kabuluhan ng Sampung Utos na inilabas ng Diyos noong Kapanahunan ng Kautusan. Ang nilalaman ng mga ito ay:

“Huwag kang magkakaroon ng ibang mga diyos sa harap ko.

Huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inanyuan o ng kawangis man ng anomang anyong nasa itaas sa langit, o ng nasa ibaba sa lupa, o ng nasa tubig sa ilalim ng lupa: Huwag mong yuyukuran sila, o paglingkuran man sila; sapagka’t ako ang Diyos mong si Jehova, ay Diyos na mapanibughuin, na aking dinadalaw ang kasamaan ng mga magulang sa mga anak, hanggang sa ikatlo at ikaapat na salin ng lahi ng mga napopoot sa akin; At pinagpapakitaan ko ng awa ang libu-libong umiibig sa akin at tumutupad ng aking mga utos.

Huwag mong babanggitin ang pangalan ng Diyos mong si Jehova sa walang kabuluhan; sapagka’t hindi ituturing ng Panginoong walang sala ang bumanggit ng kaniyang pangalan sa walang kabuluhan.

Alalahanin mo ang araw ng sabbath upang ipangilin. Anim na araw na gagawa ka at iyong gagawin ang lahat ng iyong gawain. Nguni’t ang ikapitong araw ay sabbath sa Diyos mong si Jehova: sa araw na iyan ay huwag kang gagawa ng anomang gawa, ikaw, ni ang iyong anak na lalake ni babae, ni ang iyong aliping lalake ni babae, ni ang iyong baka, ni ang tagaibang lupa na nasa loob ng iyong mga pintuan: Sapagka’t sa anim na araw ay ginawa ni Jehova ang langit at lupa, ang dagat, at lahat ng naroroon, at nagpahinga sa ikapitong araw; na ano pa’t pinagpala ni Jehova ang araw ng sabbath, at pinabanal.

Igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina: upang ang iyong mga araw ay tumagal sa ibabaw ng lupa na ibinibigay sa iyo ng Diyos mong si Jehova.

Huwag kang papatay.

Huwag kang mangangalunya.

Huwag kang magnanakaw.

Huwag kang magbibintang sa iyong kapwa.

Huwag mong iimbutin ang bahay ng iyong kapwa, huwag mong iimbutin ang asawa ng iyong kapwa, ni ang kaniyang aliping lalake o babae, ni ang kaniyang baka, ni ang kaniyang asno, ni anomang bagay ng iyong kapwa” (Exo 20:3-17).

Ang mga iyan ang pinaka-kritikal at bantog na Sampung Utos na pinanggabay ng Diyos sa mga tao noong Kapanahunan ng Kautusan. Ang Sampung Utos ng Diyos na itinakda Niya para sa masamang sangkatauhan ay simple at malinaw, lubos na makatwiran, malinaw na ipinapakita ng mga ito ang pagkakaiba ng mabuti sa masama, at prangka at tapat ang mga ito. Ang Kanyang Sampung Utos ay lubos na sumasagisag sa pagkamakatarungan at hustisya, ang mga prinsipyo ng langit at lupa, kung ano ang kahanga-hanga at matuwid, at moralidad. Makikita rito ng mga tao na ang Diyos ay tapat, matuwid, banal, at isang Diyos na galit sa kasamaan. Ang Sampung Utos ay lubos na kumakatawan sa mga bagay na ipinagagawa at kalooban ng Diyos para sa sangkatauhan, na Kanyang nilikha. Ang mga ito ay maikli, mahalaga, at komprehensibo, at pawang makatarungan at marangal, positibong mga bagay na mapapatunayan sa pamamagitan ng konsiyensya at katwiran ng mga tao. Malaki ang kabuluhan ng Sampung Utos. Bawat isang utos ay makabuluhan, at lahat ay mahihikayat ang mga tao na unawain ang Diyos, umiwas sa kasamaan, alamin kung ano ang kinamumuhian at minamahal ng Diyos, at kung ano ang dapat ayunan ng sangkatauhan. Lahat ng may konsensya at katwiran ay dapat ipagbunyi at ipagdiwang ang Sampung Utos na inilabas ng Diyos, na nagtulot sa mga tao na mabuhay na tulad ng normal na tao sa ilalim ng patnubay ng mga ito. Basta’t namumuhay ang mga tao ayon sa Sampung Utos, lubos nilang matatamo ang mga pagpapala ng Diyos. Totoo ito. Kung bawat bansa sa mundo ay magtatakda ng kanilang konstitusyon at pamamahalaan ang kanilang bansa ayon sa Sampung Utos, sig radong matatamo nila ang mga pagpapala ng Diyos at magiging mas maayos ang kanilang bansa. At kung isasama nila ang Sampung Utos sa mga aklat nila sa paaralan para tanggapin ng lahat ang mga ito mula pa sa pagkabata, magagawa nilang lahat na sambahin ang Diyos. Mas magiging makabuluhan pa iyan. Kung ang mga tao sa lahat ng bansa ay namumuhay sa lupa ayon sa mga prinsipyo ng Sampung Utos, talagang hindi magiging tiwali ang sangkatauhan na katulad ngayon. Pero napakalalim ng pagpapasama ni Satanas sa sangkatauhan, at ang lubos lang na pagkontrol ni Satanas sa sangkatauhan ang naghantong sa buong mundo na mapailalim sa nakakakilabot na kadiliman ng kasamaan. Ito ang dahilan kaya napakahirap para sa napakasamang sangkatauhan na tanggapin at ayunan ang Sampung Utos sa Kapanahunan ng Kautusan. Ang tanging resultang nakamtan nila ay ang kilalanin ng mga tao ang kanilang mga kasalanan, pero nagpatuloy ang gawain ng Diyos sa paisa-isang hakbang, unti-unting tumitibay, bawat yugto ay nagpupuno sa bawat isa. Ang mga batas at kautusang inilabas ng Diyos ay kailangang matupad.

2. Napakahalaga rin ng prinsipyo sa likod ng pagsunod sa Sabbath. Iginiit ng Diyos nang maraming beses ang Kanyang ipinapagawa na sundin ng tao ang Sabbath, at sinabi ni Jehova: “Sabihin mo rin sa mga anak ni Israel, ipangingilin ninyo ang aking mga sabbath; sapagka’t isang tanda sa akin at sa inyo sa buong panahon ng inyong mga lahi, upang inyong makilala na ako si Jehova na nagpapabanal sa inyo. Inyong ipangingilin ang sabbath nga; sapagka’t yao’y pangilin sa inyo: bawa’t lumapastangan ay walang pagsalang papatayin: sapagka’t sinomang gumawa ng anomang gawa sa araw na yaon, ay ihihiwalay ang taong yaon sa kaniyang bayan. Anim na araw na gagawin ang gawain; datapuwa’t ang ikapitong araw ay sabbath na takdang kapahingahan, banal para kay Jehova: sinomang gumawa ng anomang gawa sa araw ng sabbath, ay walang pagsalang papatayin. Kaya’t ang mga anak ni Israel ay mangingilin ng sabbath, na tutuparin ang sabbath sa buong panahon ng kanilang mga lahi, na namamalaging tipan. Ito’y isang tanda sa akin at sa mga anak ni Israel magpakailan man: sapagka’t sa anim na araw ay ginawa ni Jehova ang langit at lupa, at sa ikapitong araw, ay nagpahinga at naginhawahan” (Exo 31:13-17). Kailangang malinawan ang mga taong hinirang ng Diyos na malaki ang kabuluhan ng utos ng Diyos sa tao na sundin ang Sabbath. Nang likhain ng Diyos ang langit at lupa at lahat ng bagay, ginawa Niya iyon sa loob ng anim na araw. Nagpahinga Siya sa ikapitong araw. Iyan ang dahilan kaya pinagtatrabaho rin ng Diyos ang mga tao sa loob ng anim na araw at pinagpapahinga sa ikapitong araw. Hindi lang pagmamahal ng Diyos ang narito, kundi mayroon din itong malaking kabuluhan. Walang duda, ang utos ng Diyos sa sangkatauhan na sundin ang Sabbath ay isang patotoo sa Kanyang patnubay sa buhay ng sangkatauhan. Lubos nitong inihahayag ang Kanyang pangangalaga, konsiderasyon, at pagmamahal na walang hangganan para sa sangkatauhan. Ayaw Niyang palaging naliligalig ang mga tao, na magtrabaho mula umaga hanggang gabi at magpahinga lang paglubog ng araw, na mabuhay para lamang magkaroon ng sapat na pagkain, damit, at kanlungan, at mapakain ang kanilang pamilya. Ang araw ng pahinga ng Diyos ay para mabigyan din ng araw ng pahina ang sangkatauhan, kaya nga iniutos Niya na sundin ng mga tao ang Sabbath. Talagang makabuluhan ito.

3. Tungkol naman sa prinsipyo ng mga handog para sa kasalanan, mga handog na susunugin, at mga handog para sa kapayapaan, sinuman sa mga Israelita ang makagawa ng kasalanang ipinagbabawal ng Diyos na si Jehova, at alam man nila o hindi na nagkasala sila, kinailangan nilang magpunta sa saserdote para mag-alay sa Diyos ng handog para sa kasalanan, handog na susunugin, o handog para sa kapayapaan para mapatawad ang kanilang kasalanan. Ipinakita nito sa mga tao na ang disposisyon ng Diyos ay hindi lamang mayroong katuwiran at kamahalan, kundi maging ng awa at pagmamahal. Dahil ginawang masama ni Satanas ang mga tao, natural lang na magkasala sila, pero nagtakda ang Diyos ng mga handog para sa kasalanan, handog para sa kapayapaan, at handog na susunugin para sa sangkatauhan, at anumang klaseng kasalanan ang nagagawa ng mga tao, basta’t nag-aalay sila sa Diyos ng handog para sa kasalanan, handog na susunugin, o handog para sa kapayapaan, maaari Niya silang lubos na mapatawad. Sapat na ito para malaman ng mga tao na ang disposisyon ng Diyos sa masamang sangkatauhan ay kinabibilangan ng Kanyang awa at kabaitan. Hindi basta-basta hinahatulan ng Diyos ang mga tao, at lalong hindi Niya sila basta-basta pinarurusahan. Mula rito, ang pangangalaga at proteksyon ng Diyos, at ang Kanyang biyaya at mga pagpapala para sa sangkatauhan ay lalong mas malinaw. Lubos nitong ipinapakita na ang prinsipyo sa likod ng pagtatakda ng Diyos ng mga handog para sa kasalanan para sa masamang sangkatauhan ay ang gawain Niyang paggabay sa buhay ng mga tao.

Lahat ng gawaing nakumpleto ng Diyos sa Kapanahunan ng Kautusan ay para akayin ang sangkatauhan sa tamang landas ng buhay ng tao, para tulutan ang lahat ng tao na mabuhay sa Kanyang harapan, para sambahin Siya, at matamo ang Kanyang mga pagpapala. Ito ang Kanyang kalooban. Sa Kapanahunan ng Kautusan, ginamit ng Diyos ang mga batas at kautusan para gabayan ang mga Israelita sa kanilang buhay sa lupa. Ang totoo, ito ang naghanda ng daan para sa gawaing pagtubos ng Diyos sa Kapanahunan ng Biyaya. Una, kinailangang humarap ng mga Israelita sa Diyos at kilalanin Siya, ibig sabihin, kilalanin ang Panginoon ng Paglikha, at malaman kung paano nararapat mamuhay ang mga tao sa Kanyang harapan. Walang duda, ito ang tunay na patotoo sa paggabay ng Diyos sa buhay ng mga tao sa lupa. Hindi lang nito inihayag ang Kanyang pagmamahal sa sangkatauhan, kundi higit pa rito, ipinaunawa nito sa mga tao na hindi lamang nilikha ng Diyos ang langit, lupa, lahat ng bagay, at ang sangkatauhan, kundi ginagabayan din Niya ang mga tao na malaman kung paano mabuhay, at paano mamuhay sa harapan ng Diyos at matamo ang Kanyang mga pagpapala. Sa gayong paraan, nalalaman ng mga tao kung paano mamuhay sa harapan ng Diyos, paano Siya sambahin, paano matamo ang Kanyang mga pagpapala, at paano mabuhay para makamit ang kapayapaan, mahabang buhay, at kaligayahan. Totoong napaka-makabuluhan nito para sa masasamang tao. Kung mamumuhay lang ang buong sangkatauhan ayon sa mga batas at kautusang inlabas ng Diyos, hindi sila masyadong magagawang masama ni Satanas para hindi sila magkakaroon ng wangis ng tao, at hindi magiging madilim at masama ang mundo na katulad ngayon. Magiging napakasaya kung mamumuhay ang mga tao sa patnubay ng Diyos! Tulad ng sabi ng Makapangyarihang Diyos:“Sa pamamagitan ng paggabay sa mga tao sa Israel, Siya ay nagtatag ng himpilan para sa Kanyang gawain sa lupa. Sa himpilang ito, pinalawak Niya ang Kanyang gawain lampas ng Israel, samakatuwid, mula sa Israel, pinalawak Niya ang Kanyang gawain palabas, nang sa gayon ang mga susunod na salinlahi ay unti-unting malaman na si Jehovah ay ang Diyos, at na nilikha ni Jehovah ang langit at ang lupa at ang lahat ng bagay, nilikha ang lahat ng nilalang. Ipinalaganap Niya ang Kanyang gawain sa mga tao sa Israel.” (mula sa “Ang Pananaw ng Gawain ng Diyos (3)”) Ipinahihiwatig nito na sa paggawa ng bawat isa sa tatlong yugto ng gawain ng Diyos, unti-unting pinalalawak ng Diyos ang saklaw ng Kanyang gawain, at sa huli ay inililigtas ang buong sangkatauhan para lubos na mawala ang impluwensya ni Satanas at lubos na bumaling sa luklukan ng Diyos. Ito ang plano sa pamamahala para sa pagliligtas sa sangkatauhan. Kung ibubuod ko ang pangunahing kabuluhan ng gawain ng Diyos sa Kapanahunan ng Kautusan sa ilang salita, ito ang gawain ng paggabay sa mga tao kung paano mabuhay sa lupa matapos munang likhain ng Diyos ang sangkatauhan. Ang Kanyang gawain sa Kapanahunan ng Kautusan ay para una sa lahat binigyang-diin ang pangunahing kabuluhan ng “paggabay.”

Mula sa “Tanging ang Tatlong Yugto ng Gawain ng Diyos ang Kanyang Kumpletong Gawaing Pagliligtas sa Sangkatauhan” sa Koleksyon ng mga Sermon—Panustos sa Buhay

Kaugnay na Content